B1NNENLAND y<>. 1570 r" Woensdag 2 Juni 1880. 20e Jaarijansj. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. - 11 1! \EliZli\SCIIi: i oi isWt ABONNEMENT. Per drie maauden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zick bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brieven'oushouderg. ADVERTENTIfCN. Van 1 tot 4 regelg f 0,40. Voor elke regel meer f 0,1 Grootere letterg worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiiin gelieve men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag mnuildditg UHIE ureu. mt blttd veroeiiijut UluMdag. eu Vrijdtigavond bij A. 14. U. U u O N T te Ter Neuzen. Folitieli Uverzichu kan niet onverschillig blijven, daar zijn liandel er nachtelijken bezoeker, welke de vlucht nam en die ten zeerste in betrokken is. i In Frankrijk hebben weder twee bissehoppen tegen de bekende Maart-decreten geprotesteerd. Tlians hebben zich alle prelaten in meer of min der heftige bewoordingen tegen die decreten ver- T N 1 T klaard. In de Kamer is het voorstel van Paul IN0UZ0Q, 1 JUD1. Bert na lievige discussiea aangenomen, waarbij be- Het water op het kanaal van hier tot Gent is paald is, dat alle kerkelijke onderwijzers en onder- sedert gisteren weder op de vereischte hoogte ge- wijzeressen met 1 October 1882 moeten voorzien bracht, zoodat de doorschutting van schepen w.eder zijn van eene akte van bekwaamheid, om verder is aangevangeii; bereids zijn gisteren en heden een werkzaam te blijven bij het onderwijs. Da vrij- aantal schepen opgevaren. heid van het kerkelijk onderwijs wordt hierdoor aanmerkelijk ingekort en het kan dus niet ver- wonderen, dat dit ontwerp van clericale zijde heftig best red en werd. In Rusland is het iiihilistenproces Dr. Weimar- Michailord c. s. met hun aller veroordeeling tot zware straffen afgeloopen. Het heeft een zeer slechten indruk gemaakt, dat Loris Melikoff de be- liandeling van bet proces niet in het openbaar heeft doen plaats hebben en hij zal bet zic'u zelven Tijdens de aftapping van bet kanaal, van 25 April tot en met 31 Mei, hebben in de Oostkolk gelost en geladen 15 stooin- en 2 zeilschepen. Bij de toenemende schaarschte, zoo niet gebrek aan drinkwater, waardoor velen genoodzaakt zijn zicb met kaiiaalwater te behelpen, is de versche aanvoer als nu zeer gewenscht. Ilet ijverige bestuur van de afdoeling Hulst der Maatschappij tot bevordering van landbouw eu aau het getrappel te hooren van meer personen scheen vergezeld te zijn. De rijks- en geineente veld- wacbters van Graauw, Polderman en Block, benevens de wachtineester der marechaussee te Hulst De le Lijs werden met bet gebeurde in kenms gesteld. Bij onderzoek is gebleken, dat de getroffene is zekere gesignaleerde Prancies Mortier van Stekene, even berucbt als zijn broeder, die verleden jaar in Belgie is doodgtscboten, beiden als stroopers algemeen bekend. Prancies Mortier werd uitgeput door bloedverlies, tengevolge van het bekoinen hagelschot, in de kuit van bet linker been, door de beide veldwachters Block en Polderman gevonden, nabij het ge- huclit Zandberg, kermend van pijn en niet in staat te gaan, waarom hij door dezen met een kar naar bet huis van bewaring te Hulst werd gebracht. De aangehoudene heeft nog een en ander te vereffenen met onze justitie, vervolgens met die in Prankrijk, en eindelijk vooral met de Belgischej zoodat die Hercules, ingeval hij niet bij de eene of andere gelegenbeid ontsnapt, voor geruimen tijd onschadelijk gemaakt zal zijn. over- veeteelt in Zeeland, beeft den leden weder de ge te wijten hebben, als deze Russische recbtspraak gelegenbeid aangeboden om op min kostbare wijze door ruilitaire rechters slecbte gevolgen beeft. voor den 22 dezer de tentoonstelling van hoornvee te de inwendige rust. In het gouvernement Kiew Brussel te gaan bezoeken. hebben de nihilisten eene versehrikkelijke wraak Wij achten een woord van aanbeveling tot deel- gepleegd op eenige vermomde ol scliijn—aibilisten. neining voor dit uitstapje geheel overbodig; velen beurtschipper van Axel op Rotterdam P. In het stadje Belaja Zerkoid vond men *s morgans toch herinneren zich nog levendig, hoe nuttig en Van Doorn lieP j1 vrij(lag met zijn schip, vier Gebroe- van den 10 Mei ou verschillende plaatsen tien aaiigenaa.ni het voor hen was bij vroegere bezoeken ders &e'leelen> °P een voor de sluis t.e Wemeldinge te Gembloux, Gent en Brussel, om niet van deze ''?Sen('e tjalk, waardoor deze zoodanig lek werd, gelegenbeid weder gebruik te maken en anderen >'u'sillce9ter bet noodig oordeelde, ze door een daartoe aan te sporen. sleepbooten onmiddelijk op de slikken te doen Het zien en bespreken onder elkander van het *'eePen- Zaterdagraorgen vroeg is de schipper, na lijken en elk der vermoorden was met zwarte letters het woord ,/Spion" op het voorhoofd ge- schrevep. In het Engelsche Parlement is oin- trent de verhouding tusschen Rusland en China medegedeeld, dat Rusland den Cbineeschep gezant tentoongestelde op een landbouwtentoonstelling is door ona^jebrol^en en krachtige inspanning het lek zou ontvangen, die berroeping van liet gesloten >]aar ons gevoelen veel leerzamer voor den practiscben ^",Uf A- Koeldsja-verdrag zou koroen voorstellen, waarmede landbouwer, dan lezingen daarover, waar men veel gezegd, dat Rusland bet voor- rekening houdt met de tbeorie maar zeer weinig le Petersburg is bericht git Pe-j met practijk en plaatselijke gesteldheid. nog met was echter stel zou aannemen. king ontvangen, dat de ontboofding van den ongeluk- kigen gezant Tchung-llao, die bet Koeldsja-ver- drag sloot, binnen eene maand zal plaats hebben. De spanning tusschen beide laliden neemt met den dag toe. De Russische oorlogsvloot trekt zicb in de Stille Zuidzee te samen. In Wiadiwostok, de Russische dorlogshaven in het Amoergebied, wor- practijk en plaatselijke gesi In de tweede helft der maand April zijn van bet postkantoor alhier de volgende onbestelbare brieven verzondenJ. Goethardt te Amsterdam; C. Goethardt te Amsterdam; Ch. J. Joseph Mast te Sas van Gent. Axel, 1 Juni. Tot bulponderwijzer aan de open- den groote boeveelbeden oorlogsmateriaal ontscbeept. bare school alhier is benoemd de beer C. P. Minjon. Eene Russische stnjdmacht van 21000 man is daar Ilontenisse, 31 Mei. De beer H. A. A. Baron samengetrokken. Als bet doodvonms aan Tschung- Collot d'Pscury, rentmeester van het Kroon-Domein voltrokken, zal Rusland zijn zaakge- 1 en dud burgemeester dezer gemeente, beeft zijn O Hao wordt voltrokken, zal Rusland lastigde uit Peking terugroepen. Volgens de laatste berichten heerseht er aan het Chineesche departement. van oorlog buitengewone drukte. Millioenen patronen worden uit Europa en Aine- rika aangevoerd, en op dit oogenblik zijn twee groote stoom booten bezig, met bet ontladen van honderden tonneu bom men en granaten. Eene Chineesche vloot beschermt den toegang tot Peking en de monden van de rivier Yangtsze-Kiang. In het Westen op de grenzen van Koeldsja en Kashgar ligt generaal Tso met een geoefeud leger van 57000 man gereed, om, zoodra de krijg aanbreekt, in bet. Russische grondgebied te vallen. toebereidselen worden dus van beide zijden gemaakt en komt het tot een oorlog, dan zal van beide ontslag genomcn als lid van den gemeenteraad, naai; men zegt zonder opgave van redenen, waarom men zicb in verschillende gissingen verdiept. Ill den avond van 11. Woensdag omstreeks elf uur werd op de hofstede van Jacobus Francies Borm, landbouwer in den polder Langendam, inbraak in het kippenhok gepleegd. Aatigezien een derge- lijke poging, een veertiental dagen geleden, was verijdeld, daar die door de bewoners bijtijds was opgemerkt, hadden de beide oudste v zoons van gemelden landbouwer, uit vrees dat men wellicht eene nieuwe proef zou wageu, het plan gemaakt Ernstige daarop te waken. Hunne moeite bleef niet onbeloond; want toen de kwaaddoeuers een begin maakten en het dak kanten van het onmetelijke rijk, zoowel ter zee van het kippenhok gedeeltelijk opengebroken hadden, als te land, een telle strijd te wachteu zijn. Duitscb- terwijl er reeds een kip werd vermist, bevond land heeft besloten, eenige oorlogschepen naar de zich een der zoons, genaatnd Johannes Borm, in Chineesche wateren te zenden.J |Ookj Engeland de nabijheid en loste onmiddelijk een scbot op den voldoende dicht gemaakt te hebben, met zijn schip vertrokken. Er broeit een onweder in den Haag los tegen de kuijperiaansche richting. Een nieuw dagblad zal worden uitgegeven tegen de Standaard gekeerd, zoo zegt men. Dr. Kuijper gelooft zelf ook dat de christelijk historische richting in tweeen zal scheuren. Het moet daartoe komen volgens zijn opinie. Wij gelooven dat bet feit reeds bestaat. Het gaat met bet branden erg tegenwoordig. De felle droogte bevordert niet alleen bet ontstaan van branden, maar maakt ook het blusscheu zeer moeielijk. Te Sueek is o. a. de bovenwoning eener bakkerij met den inboedel van een buurinan, die op den zolder geborgen was, verbrand. Te Wilp is een groote boerenplaats door brand ver- nield. In de buurschap Staverden ondei1 Nunspeet is een boerenwoning met den geheelen inboedel en 2 kalveren verbrand. In bet gehucht Kluts- dorp onder Halsteren zijn 5 woningen met deu inboedel in ascli gelegd. Te 's Gravendeel is een huis, bewoond door twee arbeiders afgebrand. Een der bewoners, wiens inboedel voor f 800 ver- zekerd was, is ter bescbikking der justitie gesteld. A1 deze ongelukstijdingen worden echter over- troff'en door een ontzettenden brand in de Valter- en Weerdingervenen (gemeenten Odoorn en Emineu). Het vuur woedde, volgens de Pr. Gr. Ct., in een oord, waar de veenvergraving bet drukst werd uitgeoefend. Het drogend weer bad dit werk zeer begunstigd en eene groote massa turf en bagger stond op het punt om afgescheept te worden. Ilet bedrijfskapitaal, daartoe benoodigd geweest, is ge heel vernietigd. De aaugericbte schade is nog niet

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1