eri "Zl7J? <",ge'ulk,s' BINNENLAND ,\o. 1569 Zaierdag 29 Mei 1880. 20e Jaargang. Age m e e n Wieuws- en AdvertentiebJad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie rnaanden binnen Ter Neuzen 1,Door hct geiieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abouneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdirec- teuren en Brleven'uushouders. advertentiEn. UH bind vemehljjint illmtiiag- i'olitieli OvHrzicln. en Vrijdasnvond bij A. H. 6. BBONT tc Tea* Keazeti. schiereilaud, zoo dezer dagen iudeprovincieCastellon. Euro,,a staat voor bet laatste bedriif van het i""g' l r t" °"d«rvraa?d' Turksche treurspel. De toestand o.n en bijPodgeritza T'd T".' f we.rkdyk aidaar eene bewegmg is thans wel zoo ingewikkeld, als in 1875 „dts gaande was, docli da de klemc bende opstandehngen, - die er zich had vertoond, geen beteekems had. Hollandsch Diep, met den zijta'k van Roosendaal naar Breda. Bischen Herzegowina" was, waaruit de Oostersehe verwikkelingen geboren werden, welke met het congres te Berlijn eindigden. Tofn Bismarck in den Duitschen Rijksdag deze woorden op spottenden toon uitsprak, had hij zeker niet vermoed, dat deze uieiige zaak drie jaren later een congres der groote mogendheden onder zijn voorzitterschap zoo noodig maken. Twee jaren zijn sedert, verloopen, zonder dat men een stap nader bij het toen vastgestelde doel is gekoinen. Integendeel hebben de laatste gebeurtenissen in Turkije eene nienwe oplossing der Oostersche kwestie aaij de orde gesteld. Het antwoord der Porte op de nota der mogendheden betreffende den afstana van eenigc Albaneesche districten aan Montenegro, wordt geheel onvoldoendo gevonden. De Turksche regeering wilde eene com missie benoemd zieu, belast met het instellen van Ter Neuzen, 28 Mei, Woensdag jl. werd alhier, bij eene tweede veiling, in het openbaar verkocht 3972 MV (vierkante meters) bouwterrein, gelegen tegen het spoorweg- station alhier. Dit lerrein eerst in 10 perceelen geveild, werd in inassa voor reke.ning van den beer Ivo van Rentergem te Gent, aangekocht voor f 3100, met plan om daarop vooreerst een estaminet te bouwen. Axel, 26 Mei. Dat men bij het rooien van boomen niet genoeg voorzichtig kan zijn, is heden duidelijk bewezen. Eenige arbeiders waren dezen rniddag aan den Armendijk bezig dat werk te een onderzoek op de plaatsen, waar de onlusten verrichten; een van hen, De Blok genaamd, liep, zqn voorgevallendit voorstel is als onaannemelijk bij het vallen van een boom, eenen verkeerden afgewezen, en de mogendheden hebben de Porte 1 kant uit, met het ongelukkig gevolg, dat de boom aangeraden, een mihtair cordon om de Albaneesche juist op zijn hoofd terecht kwam. De vreeseliik nisurgenten te trekken, om hun zoodoende den j verminkte man gaf nog teekenen van leven, toen verderen toevoer van levensmuldelen en wapenen er geneeskundige hulp was ingeroepen, doch nauwe af te snijden. Thans wordt met zekerheid uit Berlijn gemeld, dat dezer dogen een gelijkluidende eisch van de mogendheden tot regeling der Arme- lijks was hij in zijne woning gebracht, of onder hevige pijnen blies hij den laatsten ademtocht uit. Eene weduwe met zeven of aclit jonge kinderen msche, Montenegrijnsche en Gneksche kwestien i betreuren het verlies van hem, die zo.'.veel in zijn aani de Porte zal worden toegezoiulen. verraogen was, in limine behoeflen voorzag. In Duitschland blyft het wetsvoorstel van Bis- M inarck tot wijziging der Mei wetten het onderwerp f - A ^e" wdde Jan Eekroan, der staatkundige gesprekken. Behalve dat de ver- bedlende blJ den,.hefr Rolff alhier water scheppen gadering der Katholieken, te Dortmund gehouden, 6611 >>ut J bet station; h.j verloor daarbij zich tegen het verleenen van eene volmacht aan T p",, "ol V°°\TJ in de" !"°dder- de regeering heeft verklaard, om de Mei-wetten - kJeerumker PoWerman, aldaar passeerende, zag naar omstandighedei. strenger of zachter toe teT bT" watf *teken en trok hem er van een gewissen heeft thans de Germania, het orgaan der Katho lieken, zich niet slechts tegen de voorgestelde wij- ziging der Mei—wetten verklaard, maar zelfs tegen de regeering een formeel votum van wantrouwen uitgebracht. Uit Rusland wordt bericht, dat onder voorzitter schap van generaal Totleben verscheidene militaire autoriteiten te Petersburg zijn bijeengekomen, omjbeeren: van Usselsteijn, als kapitein, J. J. te beraadslagen over het plan van den veldtocht Sisterraa,,s) a's le luitenant bij het 5e en de heer voor het geval, dat het tot een oorlog met China k>- Roos als kapitein bij het 4e bataljon der Axel. Woensdag was J. D. Wz., oud 13 jaren, alhier bezig op het dak vail zijns vaders woning vogelnesten van onder de jiannen te verwijderen; hij had daarbij het ongeluk van het dak te vallen en brak alzoo zijn arm. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslagen de heeren: J. L. van Usselsteijn, als kapitein, J. J. mocht komen. Generaal Totleben zou dan het opperbevel aanvaarden en door Prins Emerintsky als chef van den generalen staf vergezeld worden. Ook generaal bkobelefl' zou in dat geval van zijn minder gewichtigen post tegen de Turkomannen ontheven en met een belangrijk commando belast worden. Uit Qriekenland wordt nogmaals bericht, dat rustende schutlerij in Zeeland. Door Z. M. is, met ingang van den dag waarop naar de wet van 23 April 1880, de vereeniging der gemeenten Sluis, Heille en St. Anna ter Muiden^ zal tot stand komen, eervol ontslag ver- leend aan J. H. Hennequin als burgemeester der gemeente Sluis en St. Anna ter Muiden en aan J. Sanders als burgemeester der gemeente Heille, de Koning naar Parijs en de Koningin naar Peters- en burgemeester der nieuwe gemeente Sluis burg zullen vertrekken, om de zaak der grensrege- benoemd J. H. Hennequin. ling met Turkije te bepleiten. Op de Grieksch- In het Staatsblad no. 82 is opgenomen een iurksc ie grenzen is tusschen 1 urksche en Gnek- Koninklijk besluit van den 6 Mei 1880, bepalende sche soldaten gei^geld gevocl.ten, waarbij de Grieken de plaatsing in bet Staatsblad van de tusschen de nederlaag leden. De Porte heeft geprotesteerd Nederland en Belsjie op 31 October 1879 te Bussel tegen de Schendmg van hct Turksche gebied. gesloten overeenkomst betrekkehjk de verbetering U it Spanje worden weder benchten vernomen van van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen, en het oproerige verschijuselen, op sommigA punten van het naasten van den spoorweg van Antwerpen naar het Dinsdag 13 Juli zullen de leden der Pro vinciate Slaten in ons land ook moeten voorzien in de periodieke aftreding van leden der Eerste Kamer. In Zeeland is de heer Mr. W. C. Borsius aan de beurt van aftrediiur. Te Middelburg is bij de jl. Dinsdag gehouden herstemming tot lid der Staten van Zeeland ge- kozen de heer J. C. Lantsheer, met 428 van de j 751 stem men; te Zienkzee is de heer J. M. de Glopper, burgemeester van Elkerzee en Ellemeet, met 31,8 stammen gekoz«n. Men schrijft uit Hansweert: De halte Vlake zal verheven worden tot station, en dientengevoke zullen aldaar goederen kuuneii worden verzonden en in ontvangst geuotneu. Dat ook de directie van den spoorbootdienst Wals- oorden-Vlake niets ontziet om hare onderneming aan het voorgestelde doel te doen beantwoorden en aan de wenschen van het reizend publiek tegemoet te komen, blijkt weder hieruit, dat voir hare rekening aan de zuidzijde der spoorbrug te Vlake een flinke steiger zal worden gebouwd. De ongeregeldheden en de betreurenswaardige aanvallen op de jiolitie door de straatventers ^in j de Joden-Breestraat te Amsterdam hebben zich gelukkig niet herhaald. Nadat voor een deel aan de bezwaren van de ontevredenen toegegeven en hun veroorloofd is weder in de zijstraten en zijgrachten van de Bree- sraat met karren en wagens te mogen staan, is de orde en rust hersteld. Op de Joden-Breestraat zelve echter zijn de uitstallen opgeruimd. Landbouwberichten. Op de jl. Woensdag alhier gehouden paarden- en veemarkt waren aaugevoerd: 17 paarden, 9 koeien, 1 stier, 2 schapen en 11 varkens. Breinien werden toegekend aan E. de Kerckhove te Westdorpe, voor den scboonste dekhengst; M. de Regt te Hoek, le premie voor het schoonste ruiupaard; H. Wolfert Dz. te Ter Neuzen, 2e premie voor het schoonste ruiupaard, le premie voor het schoonste merriepaard en voor het grootste getal paarden; F. Dieleman te Hoek, 2e premie voor het schoonste merriepaard; D. Sch'eele te Ter Neuzen, le premie voor het schoonste jongpaard tusschen een en twee jaar oud, en le premie voor de beste baatgevende of kalfdragende koe; P. Moens te Ter Neuzen, voor den schoonste springstier, minstens een jaar oud, en le premie voor het schoonste stuk rundvee (stieren uitgezonderd) uit de kantons Hulst en Ter Neuzen; Jan Diele man te Ter Neuzen, 2e premie voor de beste baat gevende of kalfdragende koe en voor het grootste getal rundvee van een en denzelfden eigenaar; Michiel Dees te Ter Neuzen, le premie voor het schoonste rund van een tot twee jaar oud; Aaruout d® Eeijter te Ter Neuzen, 2e premie voor idem; V\ ed. J. Daems te Ter Neuzen, voor het grootste getal varkens boven de zes stuks. De haudel was onbeduidend, alleen werdeu eenn'e varkens verkocht. Van 18 April tot 15 Mei zijn, blijkens lngekomen ambtsberichten, door longziektetwee runderen in Zuid-Holland aangetast. In het vorige i i:ii \ki msciit: cm iiu r. i an 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelteve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aauiiddng OKIE area. 111 O uu" lAiiu^uuijn uoaig Uit I VtCIli lO &l IP SnilllHin I liin« iPArill mat ic A „.'i p r wouunc mo i, ^eveii 01 aeni longe Kinaeren n o O v"v,,u" viuHinu wuiub iiwguidciis oencril, I JI t l «*isj uui^cmcciSicr ucr gclubGlilc 1161116^

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1