BINNENLAND. _L Ao. 1567 Zaterdas 22 Mei 1880. 20e Jaartjang. Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad v o o r Zeeu wsch- VI aander en. abonnement. P^olitieli Overzicht. Ter Neuzen, 21 Mei. ■ii|ii|W—iwwiaft-«imnimiMMriiMninr»g«MM<g—<i TER M:I 7.K\SCIIK IHI IIAM Fer drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door hot geheele Rijk f 1,10. Door gebeel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekharidelaare, Postdirec teuren en Brievenbushouders. ADVERT ENTlfUN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,lo. (Trootcre letters worden naar plaatemimte berekend. Advertentien gelieve men aan deu Uitgever in te zender uiterlijk Dinsdag cu Vrijdag namtddng DRIE nren. Bit bind Tcrsebljot Dlnwlag- en Vrljdiigaroiid bij J). K. B. B H O Hi T te Ter IVenzen. Zoo is dan het Duitscli—Oostenrijksch verbond, schijnbaar in het belang van den vrede, doch iuderdaad tot bevordering van eigen heerschzuclitige plannen gesloten, ontbonden. Duitschland e,n Oosten- rijk herroepen, wat zij eenige maanden goleden nog als het toppunt van politieke wijsheid betrac'ntten, en ijveren om vrede en vriendschap te sluiten met Rusland, dat in dien tijd zoo heftig door Bismarck in zijne organen werd aangevallen, terwijl Oostenrijk bovendien door de verklaring van Karolyi, nog onder den indruk van den schrik over het krachtige hands off" van Gladstone, aan Engeland getoond heeft, dat dit verbond volkomen van karakter is veranderd en daardoor zijne onmacht, om iets op staatkundig gebied tot stand te brengen, in 't belderst licht gesteld is. Het verbond had zeer groote waarde voor Oostenrijk, en men kan zeker zijn, dat de buitenlandsche staatkunde sleciits naar omstandigheden gewijzigd is geworden, omdat met het optreden der liberalen, niet meer op den steun' van Engeland te rekenen is voor verdere gebieds- uitbreiding in Turkije. Want ontwikkelen zich daar de toestanden in den geest der Engelsche libe ralen, dan wordt Oostenrijk's positie in Bosnie en Herzegowma zeer gevaarlijk en kostbaar, en is bet daarom van belang, dat het de handen vrij heeft en een van zin is met de andere mogendheden, zoodra zij zich ernstig met den toestand der be- volking van Turkije gaan bezig houden. De ver klaring van Karolyi is dan ook in dien geest gesteld. Oostenrijk wenscht evenals Engeland de iiernieuwing der Oostersche moeilijkheden te voorkomen. Ilet heeft echter in het belang van zijn bestaan een wakend oog te houden, op hetgeen omgaat in het aangrenzende Turische rijk. Het kan niet onver- scliillig blijven voor den geest van verzet, die daar heerscht. Oostenrijk heeft noch de begeerte, noch ook belang, om de vrije ontwikkeling van deze aangrenzende volken te belemraeren. Het maakt ook geen aanspraak op uitsluitenden invloed, maar evenmin kan het toelaten, dat zulk een uitsluitende ot zelfs overwegende invloed door een anderen grooten Europeescben staat worde geoefend. En tegen zulk een overwicht van Russische zijde was Oostenrijks staatkunde steeds gericlit. In Engeland zijn gunstige berichten ontvangen uit Lahore over Afghanistan. Abderrahman, de preteudent naar de heerschappij in Afghanistan, is met de Engelschen in onderliandeling. Het is bijna zeker, dat bij tot Emir zal uitgeroepen worden, en de Engelschen in overleg met hem achter de wetenscliappelijke grenzen zullen terug trekken. De beer Ooschen, buitengewoon Engelsch gezant, is naar Konstantinopel vertrokkeu, teneinde het werk der bervormingen in Turkije op zich te nemen. Het bovengenoemde voorstel van Prank rijk aan de Porte, zal wel met zijne zending in ver- band staan. Spanje is niet gelukkig op Cuba. Calixto Gar cia, die er onlangs landde, heeft er eene Repu- blikeinsche Regeering gevestigd, waarvan hij zelf het boofd is. Hij schijnt dus niet zoo geheel aan lager wal te zijn, als wel beweerd wordt. Ook heeft generaal Blanco de uitbreiding der revolu- tionaire beweging met zijn leger van 16000 man niet kunnen tegengaan! In Rusland worden de vervolgingen en inhecb- tenisnemingen op groote scliaal voortgezet, en hoopt men hierdoor bet nihilismo gebeel te vernietigen. Men schijnt hier echter niet gebeel gerust op te zijn. Althans is te Petersburg de politie weder aanmerkelijk versterkt. Japan zal China niet helpen in den oorlog tegen Rusland. De Chineesche gezant, Markies Tclieng, komt 28 Mei te St. Pe tersburg, om over Koeldsja te onderhandelen. Volgens de laatste berichteh uit Peking gelooft men daar niet, dat hij slagen zal en acht men den oorlog onvermjjdelijk. Blijkens een gisteren van hot Raadbuis alliier afgekondigd bevelscbrift van den Burgemeester, moet.cn, uit overweging dat volgens verklaring van den plaatsvervangenden districts -veearts, de heer Kegelaer te Hulst, hier een geval van vermoede- lijke hondsdolheid is voorgekomen, gedurendevier maanden de honden, die zich op straat verto6nen, voorzien zijn van den muilkorf, zoo als die van regeeringswege is voorgesclireven. Den dag te voren had hier een hond door de straten gezworven, die twee mannen, gelukkig slechts in de kleederen, doch een meisje vreese- lijk in het been beet. Ook eenige andere honden moeten door het beest zijn aangevallen. De bond werd gedood en het daarop ingesteld geneeskundig onderzoek heeft tot bovengezegd resul- taat geleid. Ook de honden, waarvan bekend was of vermoed werd dat zij aangevallen waren, zijn afgemaakt. Vurig wenscht men hier, dat dit ongeval geene verdere treurige gevolgen hebben mogen. Cp morgen 22 Mei zal een onzer ineest geachte ingezetene, doctor P. D. Buijze, zijn tachtigsten geboortedag vieren. Zes en vijftig jaar achtereen was bij genecsheer in onze gemeente, en op welk eene wijze hij dit geweest is en nog is, laat, wie dit soms niet mocht weten, het vragen aan de tallooze vrienden, die bij in bange uren verzorgde, en die bun leven of dat hunner dierbaren hem verschuldigd zijn. Liefde voor alien te bezitten, die zijne zorgen verlangen en kracht om dagelijks en onopboudelijk, gedurende het gansche leven, zich te wijden aan het heil van anderen, dat is een kenmerk van den waren geneesheer en bet beeld van onzen Buijze. Laten wij elke gelegenbeid aangrijpen om zulk een man van onze achting te doen blijken, laten wij ingezetenen van Ter Neuzen, de feestdag van Dr. Buijze, een feestdag voor ons alien doen zijn; laat vroeg van onze huizen de driekleur wapperen en alien het den beminden grijsaard toeroepen: Nog lang. Verlaat ons niet! Gedep. Staten van Zeeland hebben, met ver- nietiging van de benoeming van den beer J, van Strien tot dijkgraaf van den Willem Annapolder, tot dat ambt benoemd den heer J. B. van Hootegem, die bij de eerste stemming 5 stemmen bad verkregen, tegen 4 op van Strien en 1 blanco-briefje. Het al gemeen reglement voor polders en waterschappen in Zeeland bepaalt, dat niet ingevulde stembriefjes niet mede tellen, zoodat de heer Hootegem bij de eerste stemming de meerderheid verkregen bad. De aanvaring van de Vlissingsche loods- sciioener no. 1, in bet Engelsche Kanaal, waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten, ge- schiedde, blijkens de nader ontvangen berichten den 16 Mei, 's avonds 11 uur, op de hoogte van bet eiland Wight, bij prachtig helder sterrenlicht en zeer goed vurengezicht; de toplantaavn het internationaal seinlicht voor loodsvaartuigen brandde uitmuntend. Men zag een stoomschip uit het westen komen, toonende zijn rood en toplicht. Aanvankelijk was men voor niets beducht, doch toen het stoomschip naderkwam, ontstak men tot driemalen toe een krachtige flambouw. N'ets echter scheen het van zijn koers te kunnen afleiden. De stoomboot liep den sehoener tusschen de twee masten rechthoekig in de zijde, tengevolge waar van deze na hoogstens drie miuuten in de diepte wegzonk. Toen men v<5or het oogenblik der aanzeiling alarm inaakte, waren drie man op de wacht, ter wijl negeu in hunne kooien sliepen. Aan zeven van de twaalf opvarenden gelukte het op de stoom boot over te springen; een tweetal zag men nog I zwemmende, maar om zonder redding in de golven om te komen. Vier van de vijf verdronkenen waren gehuwd. De naam van bet stoomschip is Tatfield, komende van Londen, met steenkolen naar Dieppe; het kreeg zelf belangrijke schade in den boeg, veroor- zaakt door drie gatun, zoodat bet v<5or-kompartiment spoedig vol water liep, en men aanvankelijk vreesde dat ook dit scbip zou zinken. Door de voortdurende felle droogte gaat bet met bet watergebrek bier en daar onrustbarend uitzien. Regenbakken zijn ledig en welputten op- gedroogd. Aldus te Middelburg, waar voor een emmer drinkwater met graagte 5 tot 10 cents wordt betaald; het gemeentebestuur van Vlissingen voorziet nu in bet gebrek aan water, dat zich daar tbans dagelijks meer laat gevoelen, door tot zoetwater verdampt zeewater tegen een cent per emmer beschikbaar te stelien. Te Zwolle geven onderscheidan pompen geen water meer, zoodat door Burg, en Weth. tot nadere aanzegging verboden is stoepen of straten te schrobben. Naar de Haagsehe kroniekschrijver van de N. Or. Ct. bericht, is H. M. de Koningin tbans zeer welvarende. Zij ontvangt bijna elke week een bezoek van chirurgijn Hoek, die zich in T laatst van Juni naar T Loo zal begeven, om met HH. MM. daar te vertoeven totdat zij naar de residentie komen, wat volgens de information van den kroniekschrijver niet zou plaats h,ebben vdor de be vailing der" Koningin. De baat van onze visscberlieden jegens de Engelsche visscliers openbaarde zich Zondag jl. in al zijne heftigheid. Eenige Middelharnisser visscliers, te Helder om aas liggende, mishandelden de be- manning van een eveneens daar liggende Engelsche tarbotter en brachten door het werpen met steenen, schade teweeg aan dat vaartuig. De havenmeester wist gelukkig spoedig een einde te maken aan die ruwe handelwijze en de Maassche visschers moesten alle veroorzaakte schade dadelijk vergoeden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1