V L B L I C A 1 I E. Sttonrai over 5b MMtepn en voetpalen. B1NNENLAND. No. 1565 Zaterdas 15 Mei 1880. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 20e Jaargang. ABONNKMKNT. Ter Neuzen, 14 Mei TER NEUZEIMSCIIE COURANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teoren en Brieven'oushouders. A i) V E 11 T E N T I t N. Van 1 tot 4 regek 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. ftrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag niunlddag DRIE nren. Dit bind vereehljnt Dludag. en 1'rijdtigafond bij J. K> fi. BHOMT te Ter Kemcn. dcze conrant bchoorl cen bijvoegttel. De BURGEMEESTER en WSTHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zekland, brengen ter tenuis van de belanghebbenden dat door ben op Milan (lag den 31 Mei 1880, eene SCHOUWING zal worden gehouden over de buurt- wegen en voetpadeu dezer gemeente, voorkomende op de door Gedeputeerde Staten dezer Provincie, krachtens art. 7 van het reglement vastgestelde tableaux, en noodigen mitsdien de onderhouds- plichtigen uit, om te zorgen, dat de bedoelde wegen en voetpaden in behoorlijken staat van onderhoud en bruikbaariieid verkeeren. Zaamslag, den 11 Mei 1880. L. VAN DIXIIOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. folitieli Overzicht, Niemand weet, welken afloop de verwikkelingen tusschcn Montenegro en de Albaneezen hebben zullen, maar daar de mogendheden op het congres te Berlijn zonder kennis van zaken gehandeld hebben, bestaat er kans, dat zij dit zulien inzien en het trachteu te herstellen, door de bijeenroeping van een nieuw congres, waardoor Turkije nog eens op de been wordt geholpen, of vvel bij een daaruit voortkomenden algemeenen strijd voor goed achter den Bosphorus wordt teruggedrongen. Bismarck is niet zoo gerust over den tegen- stand, dien zijne voorstellen in den Rijksdag ont- moeten, als hij dit wel wil laten voorkomen. Nadat hij reeds in zijn orgaan zijne staatkunde tegenover Hamburg had verdedigd, en de rechten van den bondsraad in deze kwestie tegenover den Rijksdag in bescherraing liad genomen, is hij bij het debat^ over de Elbe-scheepvaart-acte weder eens- klaps in den Rijksdag verschenen, om het voorstel van den afgevaardigde Delbriik te bestrijden, vol- gens hetwelk eene verlegging der tolgrenzen op de Elbe alleen krachtens eene rijkswet zou raogen plaats hebben. Bismarck gaf als zijn gevoelen te kennen, dat, ingevolge de Rijksgrondwet, alleen de bondsraad op dat punt het recht van beslissing heeft. De regeering kan ten deze niet toegevcu aan eenige pressie van den Rijksdag. Het was de bedoeling niet, aan Hamburg de rechten van vrij- haven te ontnemen, zonder dat het zelfdaarin toe- stemt. Maar wel heeft de Bondsraad het recht, de grens van het gebied der vrij haven vast te stelleu. Hij betreurde het, dat de strijd voor bizondere belangen (in dezen de strijd van Flamburg voor zijne belangen) thans weder krachtiger optreedt. Dringend waarschuwde hij tegen pogingen, om tusschen de .bondsregeeringen tweedracht te zaaien. Verder had hij allerlei beschuldigingen tegen de partrjen, die met het centrum stemden, klachten over miskeunin^ en gemis aan mede- werking, telkens doorinengd met bedreigingen van heengaan. In Rusland hebben nog voortdurend verwisse- lingen plaats in het personeel. De Minister Tol stoi, belast met het onderwijs-departementengeneraal Souroff, prefect der stad en hoofd der politie, zijn door andere personen vervangen. De Keizer had hun ontslag steeds geweigerd, doch schijnt op aandringen van Loris Mi-likofT daartoe te zijn overgegaan. De nihilisten laten niets van zich hoorcn. Alleen kwamen er in den laalsten tijd veel- vuldig groote branden voor. Wederom is er bericht ontvangen, dat drie groote steden geheel of gedeeltelijk zijn verbrand, waarbij echter nog niet geconstateerd is, of zij aan kwaadwilligheid zijn toe te schrijven. In Petersburg maakt men zich zee.r ongerust over het gebrek aan verdedi- gingswerken in het Amoergebied, bij de inogelijkheid eener botsing tusschen Rusland en China. In Spanje heeft de Minister in de Kainer mede- gedeeld, dat de poging tot opstand op Cuba is onderdrukt en de 43 saaingezworenen ter dood zijn veroordeekl. De uitslag der verkiezing voor vier leden van de Provinciale Staten van Zeeland, in het hoofd- kiesdistrict Hulst, was als volgt: Aantal kiezers 887 ingeleverd 578 stembiljetten; van onwaarde 9 brietjes; volstrekte raeerderheid 285 stemmen. Hiervan verkregen de heeren: Mr. J. G. van Deinse L. J. M. van Waesberghe-Janssens 454 st. 417 J. Stevens345 H H. Onghena<138 Jhr. Mr. L. Schorer187 J. A. van Boven144 Mr. J. P. Dronkers (die verzocht had niet in aanmerking te komen) 110 H M. J. van Vessem21 De overige stemmen waren op verschillende personen verdeeld. Alzoo herkozen de aftredende leden de heeren Mr. J. G. van Deinse, L. J. M. van Waesberghe- Janssens, J. Stevens en H. Oughena. Het getal kiezers en ingeleverde stembriefjes was uit elke gemeente als volgt Kiez. Ing. Kiez. Ing. Axel 121 65 Orergebracht. 590 378 Boschkapelle 20 18 Ossenisse 21 18 Cliuge 23 18 Overs lag 5 4 Graauw 31 20 Philippine 6 5 Hengstdijk 13 12 Sas van Gent 33 28 Hoek 49 24 Sint Jan Steen 34 18 Honteniase 94 56 Stoppeldijk 43 34 Hulst 72 62 Westdorpe 36 19 Koewacht 28 26 Zaamslag 94 53 Ter Neuzeu 139 75 Zuiddorpe 25 23 Over te brengen 590 376 887 578 In het hoofdkiesdistrict Middelburg ziin herkozen de heeren D. A. Dronkers, W. A. graaf van Lijnden, F. D. Sprenger en J. H. Snijders; voor het af- tredend lid Jhr. P. D. van Citters, die verzocht had niet in aanmerking te komen, rnoet eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren J. C. Lantsheer en Dr. J. van der Beke Callenfels. In het hoofdkiesdistrict Zierikzee zijn herkozen de heerenMr. J. Moolenburgh, C. van der Vliet Dzn. en B. G. van der Have; voor de vacature Mr. B. C. Cau moet eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren Mr. C. J. Fokker en J. M. de Glopper. In het hoofdkiesdistrict Goes zijn herkozen de heerenMr. B. V. van de Bill, Jhr. Mr. C. van Citters, J. A. A. Fransen van de Putte en J. M. Kakebeeke. In het hoofdkiesdistrict Sluis zijn herkozen de heeren: Mr. P. C. J. Hennequin, J. O. Risseeuw en W. C. de Smidt. Iu het hoofdkiesdistrict Tholen zijn herkozen de heeren: J. Sipkes en D. Bolier. In de eerste helft van April jl. zijn vau het postkantoor alhier de volgende onbekende brieven verzonden: Smit te Krimpen, J. C. de Regt te Papendrecht, Jan Sokke te Wemeldingen en Wort- man te Westdorpe. Stoppeldijk. Bij gelegenheid der kermis, zal onze harmonie op Dinsdag 18 dezer des namiddags i 4£ ure een concert geven op het dorp Rapenburg. Volgens de achtereenvolgens in de Staats- eourant opgenomen staten bestond de bevolking van Nederland op 1 Januari 1880 uit 2,000,902 mannen en 2,036,109 vrouwen, te zamen 4,037,011 tegen 1,972,744 mannen en 2,009,153 vrouwen te zamen 3,981,897 op 1 Januari 1879 Voor zoover de voorraad strekt, zijn weder aan de kantoren der betaalmeesters, op iederen werkdag, gedurende de gewone kantooruren, in sommen van niet minder dan vijftig cent, tegen over gave van ander wettig betaalmiddel, voor ieder i verkrijgbaar bronzen stukken van twee en een halven cent. Te Utrecht trekt de groote sterfte der kin- deren in verbouding tot de andere steden, deaandacht. In een rede, door den beer Verspijok dezer dagen in eene vergadering der Vereeniging tot bevorderiug van Volksgezondheid aldaar gehouden, werd op dit feit de aandacht gevestigd en als een voorname oorzaak van die sterfte verhaald iels waarvan elke bode van een begrafenis aldaar overtuigd is, zonder dat hij ooit dat vermoeden heeft durven uitspreken. De kindertjes worden doodeenvoudig verwaar- loosd men „laat" ze st erven. Dan ,/zijn zij op een plaats waar liet beter is dan liier"zoo zeggen die brave vrome ouders. In een naburige gemeente waar van 61 overledenen 29 kinderen waren, had de beer Verspijck een onderzoek inge- steld, en wat was hemgebleken? Geneeskundige hulp werd in den regel eerst ingeroepen wanneer die niet meer baten kon. De ouders waren in 4, zelfs in 5 begrafenisfondsen en vierden vrolijk feest van het na de begrafenis overschietende geld. De beer Verspijck meent dat de aanleiding tot die z. g. engelenmakerij te Utrecht kan voorkomen worden, wanneer de begrafenisfondsen, des noods door de wet, worden gedwongen, een bepaling in hun reglement op te nemen, dat geen verzekeringen worden gesloten op leveus, die bij een andere maat- schappij reeds verzekerd zijn. Te Amsterdam is eene roomboterfabriek opgericht, waar op inachinale wijze door middel van stoom als drijfkrackt de roomafscheidiug uit de melk geschiedt met centrifuges volgens het separator-systeem van G. de Laval. Yervolgens wordt de room machinaal gekarnd, later weer machi- naal gekueed en bewerkt, zoodat daar in aanzienlijk korteren tijd op doeltreffende wijze en met een ongeevenaarde zindelijkheid boter bereid wordt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1