STR A ATVERLICHTIN GL BINNEN LAND. Mo. 1564. Woensdag 12 Mei 1880. 20e Jaaraaiig. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. SCHUTTERIJ. AAMBESTEDIRJG ABONNEMENT. De levering van Petroleum en hetgeen verder noodig is voor de Straat- verlichting, gedurende 1880/81. Ter Neuzen, 11 Mei rmt neiizensche coijrant Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Door het gekeele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40, Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTI&N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. (Irootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uainlddag DRIE area. Dlt bind veroebljnt Dlnwdag- en Vrljdngatoud lii) A. H. 6. BOOST te Ter Neuzen. Bij deze coiiranl bchoort ceu bijrocgscl. Burgemeester en Wethouders van Ter \euzeil heriifheren de belanghebbenden dat zij zich, ter inschrijving voor de schutterij, moeten vervoegen op de gemeente-secretarie, tus- schen den 15den en 318teu dezer, en dat zij, die in gebreke blijven dit te doen, ambtshalve in geschreven, zonder loting ingelijfd en bovendien tot geldboete moeten verwezen worden. Ter Neuzen, 7 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voornd. J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op Donderdag, den 27 dezer, des morgens te 11 uren, in het gemeenteraadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, AANBESTEDEIN: De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie, alwaar ook den dag v<5or en tot het oogenblik van de besteding eerie ver- zegelde bus is geplaatst tot het ontvangen der inschrijvingsbiljetten. Ter Neuzen, 11 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. T-*olitielt Overzicht. Het initiatief tot den moedigen aanloop door de ambassadeurs der 6 groote mogendheden, tegen de Porte genomen, om haar te dwingen, hetontruimde en aan de Montenegrijnen afgestane grondgebied van Albaneezen te zuiveren, is volgens een bericht uit Weenen door Lord Granville, Engelsch Minister ran buitenlandsche zaken, genomen. Met ongewone eensteinmigheid en met een spoed, die aan het ongelooflijke grenst, is door de mogendheden te werk gegaan en het vermoeden is niet ougegrond, dat zij het nieuwe Engelsche kabinet voor het geval hebben willen plaatsen, om tegenover Turkije van woorden tot daden te moeten overgaan, zoo de Porte eens „neen" antwoordt. Dit laatste is volstrekt niet onwaarschijnlijk, als men bedenkt, dat voor de Ports eene inwilliging van dezen eisch gelijk staat met het moedwillig provoceeren van een opstand in geheel Albanie, dat voor verre weg het grootste gedeelte door het congres van Berlijn aan Turkije gelaten is. Want goedschiks zullen de Albaneezen de door hen bezette posities zeker niet weder ontruimen; want, of zij ze met de wa- penen tegen de Montenegrijnen of de Turken moeten verdedigen, in beide gevailen strijden zij voor de onschendbaarheid van hun land en tegen hunne onderwerpiug aan het gehate Montenegro. In Duitschland is het wetsontwerp waarbij de socialistenwet tot 1884 verlengd wordt, door den Rijksdag aangenomen. De sociaal-democratische afgevaardigde Hasselmann verklaarde, dat deze wet en vooral „hare onbillijke toepassing" groote ver- bittering onder de sociaal-democraten had opge- wekt, en wel in die mate, dat „de Duitsche ar- beiders weldra evenzoo zouden handelen, als de Russische nihilisten en de Fransche communards." Toen de spreker door den voorzitter daarop tot de orde werd geroepen, vervolgde hij: ,/Ik heb niets dan tnijne overtuiging uitgesproken. Ik heb 1 altijd warrne sympathie gehad voor krachtige volks- bewegingen, gelijk die bij de Russische nihilisten aan den dag zijn gekomen. Ik betreur het, dat sommige mijner partijgenooten de nihilisten op dit spreekgestoelte, als eene oris vreemde partij behandeld I hebben. Ik, voor mijn persoon, neem de vereeni- ging met de nihilisten aan, maar kan in dit op- zicht niet voor mijne ambtgenooten spreken. Het volk zal spoedig evenals ik zelf inzien, dat de tijd van parlementair gebabbel ophouden en de tijd van handelen beginnen moet." Uit China wordt bericht, dat de Chineesche regeering thans werkelijk het Koeldsja-verdrag verworpen heeft. Zij eischt de onvoorwaardelijke teruggaaf van het gebied der Ili-rivier en ver- klaart, ingeval van weigering dit district te zullen bezetten. Met het oog op eene mogelijke botsing met Rusland, is eene schikking met Japan ten opzichte der Lioe—Kioe-eilanden getroffen en wordt grooten voorraad van oorlogsmaterieel naar het noorden des rijks gezonden. Zelfs wordt verzekerd, dat ingeval eener botsing tusschen Rusland en China, Japan laatstgenoemde mogendheid zou helpen. Ook uit Omsk, Siberie, wordt medegedeeld, dat de Chineezen een korps troepen naar het Koeldsja- gebied willen zenden, om het te bezetten. Dit korps moet den Russischen grenspost te Musart passeeren en kan een treffen dus niet uitblijven. Te Kashgar, Chineesche grcnsprovincie, zijn de levensmiddelen schaarsch en daardoor buitengewoon duur, men is voor hongersnood beducht. Mocht werkelijk de nood zoo hoog klimmen, dan zou ook zonder het oprukken der daar aanwezige 40,000 man troepen, de landverhuizing naar Koeldsja, waar men levensmiddelen denkt te vinden, algemeen worden. Volgens een heden ontvangen telegram uit St. Petersburg wil men die berichten daar niet gelooven. Het Journal de St. Petersbourg zegt: men traclit de betrekkingen tusschen Rusland en China in het slechlste licht te plaatsen. Het acht daarom de mededeelingen over Chineesche oorlogsplannen en een verbond met Japan van grond ontbloot. Zou dit ook struisvogelpolitiek zijn. Wij zullen het dan spoedig vernemen. Van de 139 kiezers voor leden van de Provin cial Staten hebben bij de verkiezing van heden 75 kiezers van hun recht gebruik gemaakt. Te Hoek hebben van de 49 kiezers 24 hun stembiljet ingeleverd. Heden middag had alhier de aanbesteding plaats door het bestuur der waterkeering van den calami- teusen polder Nieuwe Neuzen vanhet herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1881 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken en van het maken van werken tot dijksverbetering enz. Ingeschreven werd door de heeren: A. van der Beek te Zaamslag voor f 19356, J. Kraaijeveld te Kruiningen voor f 17640, C. Boot Wz. te Ter Neuzen voor f 17267, C. van der Hooft te Ter Neuzen voor f 16325 en D. Tholens te Hoek voor f 15796. Zaaiuslag, 10 Mei. Zaterdag jl. had alhier van wege het bestuur vaudecalamiteuseMargaretha-, Kleine Huissens- en Eendragtpolders de aanbeste ding plaats van: bet herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1881 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de water keering van de bovengenoemde calamiteuse polders. Hiervoor werd het minst ingeschreven door den aannemer A. van der Beek alhier voor f 11849. Ilontenisse. Het geschenk, den beer Ontvanger Van der Beek toegezegd bij zijn 40jarig jubile als Rijks-Ontvanger op 9 April 11. door eene commissie uit gemeentenaren van hier, van Ossenisse, Hengst- dijk, Stoppeldijk en Boschkapelle, is ZEd. in de i vorige week aangeboden. Tevreden *ls.de coinriyj^ie was over de algemeene deelneming in net plan icguo jo.bliacjs.jy-" zijn gezin, de grootste ingenomenheid met het cadeau aan den dag, dat een zeer prachtige hanglamp was met mitrailleuse en gewonen brander. De lamp was verder voorzien met 3 lusters, ieder met drie bougies en een aantal bewerkte glazen prismatischo hangers. Het geheel maakt een schoon effect. Het aanbieden der lamp had plaats onder gepaste toespraak door den heer gemeente-secretaris Van Braband, voorzitter der commissie tot aanbieding van het geschenk. De Koningin van Engeland heeft aan de Ned. regeering haren dank doen betuigen voor de groote voorkomendheid, waarmede zij bij hare doorreize over het Nederlandsch grondgebied allerwege ont vangen is. Naar het huis van arrest te Middelburg is overgebracht zekere Fagg, uit Vlissingen die zich in 1874 schuldig heeft gemaakt aan valschheid in geschriften. De gearresteerde, die zich zelf in arrest heeft begeven, heeft, na 6 jaar buitenlands te hebben omgezworven, zijn misdaad bekend. De dienstbode A. N., verdacht van den brand bij den landbouwer Van Liere te Nisse te hebben aangestoken, was na hare eerste arrestatie los- gelaten, doch is andermaal gedetineerd te Middelburg. Donderdag jl. trok een man de aandacht der Vlissingerg, daar hij in een sloep die half vol water stond, nu eens zeilend dan weer frikkelend de Schelde kwans afzakken. Eenige mannen van het loodswezen gingen met een roeiboot den zonderlingen reiziger van nabij opnemen. Zijue verklaring, van n. 1. die sloep in Antwerpen voor 75 frank gekocht te hebben, wat vreemd vindende, dewijl hij bijna geen kleeren aan het lijf en geen cent op zak had, sleepten zij hem letterlijk met zijn boot in de wacht. 't Is dan ook uitgekomen, dat hij de sloep in Antwerpen had gestolen. In de sedert vele maanden, bij het kanton-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1