buitenland! BINNEN LAND. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Hoofdelijken Omsiag i\o. 1503 Xaierdai; 8 Mei 1880. 20e Jaarjfausi. Ter Neuzen, 7 Mei. vi.\ .i ABONNKMENT. t'er drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door bel gelteele Rijk 1,10. Door gebeel Belgie f 1,40. Men a'oonneert zieti bij alle Boekhr.ridelaars, Postdirec- euren en Brievenbusirtouderg. COURMIT ADVERT ENTIEN Van 1 tot 4 regela 0,40. Voor elke regel meer o,l Grootere letters worden naar plaatern'mte berekend. Aaverteutien gelieve men aau den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainlddag II It 11: nren. Dit Mad veraehljnt lllnwdag- en Vrljdaga»oa«d bl} A. H. C. II II O HI T te Ter Nenzcn. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN doeu te weten dat )iet primitief kohier van den dier gemeente voor 1880, zooals het door den Raad is vastgesteld, van af heden gedurende acht dagen ter gemeente-secretarie ter lezing zal liggen; aismeae dat ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegen zijnen aanslag in beroep kan komen bij Heeren Gedeputeerde Staten, bij verzoekschrift, hetwelk niet gezegeld behoeft te zijn. Ter Neuzen, 7 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voornoeiud, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. Folitiek Overzielit. Hoewel bet bijna zeker is, dat alle belasting- ontwerpen, bij den rijksraad door Yon Bismarck ingediend, verworpen zullen worden, koestert liij volstrekt niet het voornemen, om af te treden. integendeel inoet hij aan verscheidene leden van den rijksdag hebben medegedeeid, dat zoo bet mocht gebeuren, dat zijne ontwerpen verworpen worden, dan ^een andere weg" ingeslagen zal worden, om de noodige uitgaven te dekken, wat met andere woorden beduidt, dat hij het dan evenals in vroegere dagen wel zonder den rijksdag zal redden. Op de interpellate omtrent de liilijving -.an St. Pauli bij het tolgebied, heeft hij door zijn secretaris Scholz laten antwoorden, dat alle bizmiderheden door den internellant aangevoerd waren, en dat Pruisen inderdaad verlangt, dat St. Pauli, zoo noodig zonder Hamburg's toesteinining, in het tolgebied worde ingelijfd. Verder weigerde liij over bet voorstel in discussie te treden, omdat het nog bij den Bondsraad aanbangig is. Ver scheidene leden lieten zich door die uitspraak niet weerhouden, om liunne meening over het wederrechterlijke van dit voorstel, duidelijk e.n klaar te zeggen, en het was opinerkelijk, dat niet tieu lid de grondweltigheid daarvan durfde ver- dedigen. Blijkens berichten uit Berliju houden de 36 ondtrteekeiiaren van de interpellate uit de verschillende fracties zicli bezig met het opstellen van een tegenvoorstel, waarbij de rijksdag de voorgenoinen inlijving van St. Pauli bij het tolge bied ontraadt. Zooals wij reeds mededeelden, kwamen in de laatste dagen voortdurend gunstige berichten uit Rusland. De dagbladen hadden liaar aanleiding van den geboortedag des Keizers zich aan allerlei illusien overgegeven, en reeds de besluiten voor- uitgeloopen, die dien dag door den Keizer g°- iiomen zouden worden. Van al die voorspelde gunstige verordeningen is tot op dit oogenblik niets vernomen en de telegraaf lieett voortdurend werk, om het eene gunstige bencht na het andere te herroepen. Zaer zeker doet Loris Melikott' zijn best, om den biunenlandschen toestand te verbete- ren en zet hij het werk van verbanning en ver- volging even ais zijne vuorgangers met eenige wijzi- ging voort, rnaar of de verbetering proef boudend zal blijken, is zeer de vraag. Uit Moskou zullen in den loop van dezen zomer oinstreeks 12,500 staatkundige veroordeelden met hunne tamilien naar de verschillende verbanningsoarden in Siberie ge- transporteerd worden. Zij volgen de honderd duizenden, die lien daar voorvingen en door koude en gebrek omkwamen De aankomst van den Markies Tseng, den Chineeschbn gezant te Londen, wordt tegen dc tweede belft van Mei te Peters burg tegemoet gezien. Intusschen uiaken de Chi- neezen groote toebereidselen ten oorlog, en heeft 1 Rusland den uitvoer van graan uit Siberie naar j China verboden. In Frankrijk heeft in de Earner de interpellatie plaats gehad inzake de decreten tegen de Jezuieten. Nadat de Minister had verklaard, dat de decreten noodzakelijk waren en het land op de standvas- tigheid kon rekenen van het gouvernement, om ze uit te voeren, besloot de Earner met groote meerderheid over te gaan tot. de orde van den dag. De Eoning van Italie heeft bet aangeboden ontslag van de Ministers niet aangenomon. Hij heeft het beter geacht, tot de sluiting en ontbinding der Earner over te gaan. De nieuwe Kamer zal op 26 Mei geopend worden. Uit Turkije komt het verrassende bericht, dat den Sultan een program ma is aangeboden, dat zeer uitgebreide hervormingen bevat. Het parleinent I zal bijeengeroepen worden, en tot eene afdoende schik- king met, de Europeesche schuldeischers en regeling van het financieel beheer onder bun toezicht zou zijn besloten. Op de lijst der 59 haogstaangeslagenenin'srijks directe belastingen in de provincie Zeeland en diens- volgens verkiesbaar tut leden van de Eerste Earner voor 1880, komt als de hoogst aangeslagen voor: Mr. C. van der Lek de Clercq te Noordgouwe tot een bedrag van f 3952,09; de laagste de beer J. C. Lantsheer te Middelburg tot een bedrag van 628,70. Uit Zeeuwsch-Vlaandoren komen hierop de volgen le personen voor met het daarachter gevoegd bedrag: D. F. P. Seijdlitz te Hulst f 2936,72, Jhr. C. de Maere te Axel f 1937,26^, A. van den Broecke te Aardenburg f 1320,46, P. L.T. Tliomaes te Hulst f 1214,59^, A. G. V. Hombach te Hulst f 1177,43, A. J. Risseeuw te Zuidzande. 1014,394, J. F. Hennequin te Sluis f 959,11 J. Vogelvanger te Hulst f 821,43$ en Jhr Mr. L. Schorer te Axel f 814,36. Houteuisse, 6 Mei. Heden werd in de Ned. Herv. Kerk alhier de tijding medegedeeid, dat de beer P. Meindersma, kandidaat te Ee bij Dokkum, geene vrijlieid gevonden had, het beroep herwaarts aan to nemen. Walsooriien. De gestrande Zweedsche schooner is gebracht in het diep en wordt ter reparatie naar Antwerpen opgesleept. De scliade aan de dijks- verdediging toegebracht blijkt zeer gering te zijn; evenzoo schijnt het oude vaartuig nog zeewaardig te kunnen worden gemaakt. Osseilisse. Een paard van de wed. Van Mael- sake alhxer bracht een geheel mismaakt veulen ter wereld; het heeft echter geen teekenen van leven gegeven. --De Tweede Kamer heeft jl. Woensdag het wetsontwerp tot besclierming van nuttige diersoorten aangenomen met 41 tegen 18 stemmen. De Kamer is op reces uiteengegaan. Het oudste lid der Staten van Zeeland, Jhr. P. D. van Citters, heeft verzocht bij de aanstaande verkiezinsr met ineer in aaninerking te komen. Gedurende 12 jaren was hij lid dier vergadering en van 1851 tot 1879 had hij zitting in bet Gede puteerde College, waaruit hij toen wegens zwakke gezondheid zijn ontslag nam. De kiesvereeniging de Grondwet te Middelburg heeft besloten bij de aanstaande verkiezing van leden der Provinciale Staten geen candidate!! te stellen, en wel met het oog op hare ontworpen reorgauisatie. Het Middelburgsche sub-comite voor de derde Noordpoolexpeditie heeft een bedrag van f 700 aan het hoofdeomite te Amsterdam opgezonden. Maandag is begonnen de trekking van de Watersnoodverloting. De volgende liooge prijzen zijn tot heden gevallen op no. 124915 het geschenk van Z. M. den Eoning; op no. 149755 een schilderij van Elch. Verveer, en op no. 167047 „de Moor," van Bumbled. Het rijtuig (prijsnummer K. 870) viel op no. 53004, welk lot behoort, tot de nutnmers, welke door den thesauner naar Eoedijk werden gezonden. In het geheel zijn er 9580 prijzen en 176710 loten. Hoe onhebbelijk de gouvernementeele manieren in Turkije nog altijd zijn, blijkt onder anderen uit de wijze, waarop Moerad Effendi, de Turksche gezant van 's Gravenhage, teruggeroepen werd. Een paar weken geleden werd in het hoist van den nacht zijn huis in rep en roer gebracht door den besteller van de rijkstelegraat met een telegram, uit Kon- stantinopel. Het hield in, dat het Turksche gezantschap te 's Gravenhage opgeheven was met ingang van eenige dagen geleden. Het planten van vruchtbooinen langs open- bare wegen, bet. eerst toegepast in de provincie Hanover en weldra ook in ons land na te volgen, begint in de laatste jaren in Duitschlaud meer en ineer in zwang te komen. Deze boomen worden dan door de straatwerkers verzorgd en gesnoeid en vier weken voor het riipen der vruchten dag en nacht bewaakt. Zijn de vruch- ten rijp, verkoopt men ze bij opbod. Alleen in het koninkrijk Wurtemberg hebben de vruchten der boomen langs de openbare wegen in het vorige jaar 5 millioen gulden opgebracbt. Nu Brussel zijn Zoologischen tuin niet meer bezit, zal er te Namen een opgericlit worden, door de bemoeiingen van een particulier, den beer School. De tuin, waarin reeds verscheidene liokken zijn geplaatst en waar men bezig is de vijvers te graven, zal binnen 2 of 3 maanden voor bet pu- bliek geopend worden. De beer School, die een zeer fraaie collectie dieren bezit, is tevens in het bezit gekomen van een groot gedeelte van bet

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1