i>o. 1861. Zaterdag I Mei 1880. 20e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEM.AND, ABONNEMBNT advirtentiLn. Ter tNeuzea, 30 April. Tin MJiziAscm: r,uum\T Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1, geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaars, ceuren en Rrieven'uushouderg, Door het Postdirec- Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,lt>. Grootere letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei aiterlijk Diusdag en Vrijdag namlddag UHIC nren. BU bJad verachljnt Diusdag- en Vrijdagavond blj X. h. 6. BHONT te Ter Neazen. Blj deze conrant bcfaoort een bljrocgscl. Overzieii'. Na dagen van onzekerheid bracht de telegraaf het belnngrijke nieuws, dat de Ministerieele crisis in Engeland tot het verleden behoort. Lord Granville en Lord Qartington, als leiders derliberalen in het hooger- en lagerhuis aanvankelijk door de Koningin op 't kasteel te Windsor ontboden, en door haar belast met de vorming van een nieuw Engelsch Mitiisterie, deden daarvan afstand ten gunste van den beer Gladstone. Niet zonder moeite moet Koningin Victoria overtuigd zijn geworden, dat de, eenige mogelijke, althans de eenige gezonde oplossing van de crisis slechts verkregen kon worden, door Gladstone aan het hoofd van het Kabinel te plaatsen. Toon de beide aanvoerders der oppositie haar echter aanraadden, zich tot den heer Gladstone te wenden en het haar duidelijk werd, dat zij, dit doende, volkomen handelde in overeenstennning met den constitutioneelen regel, aarzelde zij geen oogenblik en werd Gladstone ontboden, die vooraf door Lord Hartington en Lord Granville ingelicht, zich naar Windsor spoedde, ten teeken, dat hij be- uoemd was, tot de handkus werd toegelaten en het groot zegel ontving. De heer Gladstone keert alzoo terug tot dezelfde positie, die hij in 1874 bekleedde en het mag eene renzentaak heeten voor den 70jarigen onvermoeiden staatsman, nog krachtig en fier als een jongeling, op zijn leeftijd de veel- zijdige werkzaamheden op zich te netnen van eersten Minister der kroon, kanselier der scbatkist, voor- zitter van den Ministerraad, leider der regeenngs- partij in het huis der gemeente, en persoonlijk daarbij bet oppertoezicht te houden over 's lands finantien. Hoewel de bondsraad in Duitschland zich be- ijverd heeft, om den li-ijks—kanselier Bismarck op zijne wenken aller ondanigst te bedieuen, door het aannemen van een nieuw regleraent van orde, waar- door voorkoinen wordt, dat de bondsraad voortaan een wetsvoorstel verwerpt, dat Bismarck voorgesteld heeft en hij alzoo niet meer met ontslag behocft te dreigen, komt zijn orgaan de Norddeutsohe Allg. Ztg. nog eens terug op Bismarck's iaatste verzoek om ontsiag. Zij herhaalt nogmaals, dat Bismarck, in zijne hoedanigheid van rijkskanseliei in den rijksdag, besluiten van den bondsraad zou hebben moeten verdedigen, ofschoon hij die zelf afkeurde en dat zou tegen zijne overtuiginsr strijden. Ook was hij stellig overtuigd van de noodzakelijk- heid, om een einde te maken aan het gebrek aan tucht en aan eenheid, dat zich onder de hooge autoriteiten van het rijk openbaarde en zulks wel op eene wijze, die indruk maakte. Uit Oostenrijk wordt bericht, dat bet Ministerie de begrooting zal afhandelen en dan zal afireden, of de Kamer ontbinden. lntusschen diende de Regeering een wefsontwerp in, tot verandering van eenige bepalingen der legerwet en een wefsontwerp op den landstorm. Moest Oostenrijk eene leening sluiten, om zijne Mei-coupons te betalen, met het kroonland Hongarije is het niet beter gesteld. De Minister bracht daar het budget voor 1880 ter tafel met een deficit van 20 millioen, dat weder gedekt moet worden met eene leening van 15 mil lioen guudreiite en de verdere uitgifte der prionteits- gpoorweg-robligatien. Het is overal soldaatjespelen en geldinaken; hoe lang zal men dat nog volhouden kunnen. Ook uit Italie wordt gemeld, dat de Kamer bezig is aan de discussie over de bmten- gewone uitgaven voor oorlog, en een levendig de- bat heeft geopend over den bouw van de oorlog- schepen. Turkije heeft het grondgebied, aan Montenegro afgestaan, ontruimd en dit is, voor dat de Monte- negrijnen bet doen konden, onmiddelijk door ge- wapende Albaneezen bezet, die er zware belastingen heffen en de aanrukkende Montenegrijnen met kogels ontvingen en noodzaakten, zich terug te trekken. Montenegro heeft hiertegen bij de mo- gendheden, die het Berlijnsciie tractaatonderteeken- den geprotesteerd en beweert, dat in overleg met de Albaneesche hoofden, de Turken de ontruiming te vroeg begonnen. Gedurende de tweede helft der maand Maart, zijn van bet postkantoor alhier de volgende onbe- stelbare brievcn verzondenJ. P. de Cock, te Amsterdam, C. J. J. de Mast, te Sas van Gent, Mej. J. de Kuip, te Sas van Gent. Van Axel: P. van Dam, te Hanswecrt. Hoilteuisse, 27 April. Gisteren namiddag om- streeks vijf ure werd de Detnsche schoener Olivia Maria, gezagvoerder Larcen, in ballast van Leuven naar Stramstadt, door den hevigen wind voor den perkpolder op de steenglooiing van den zeedijk geworpen. Het schip is aanmerkelijk beschadigd, en zal naar men meent moeten gesloopt worden. Bij Koninklijk besluit is Mr. C. A. H. Barge, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, benoemd tot lid van het hot van Justitie in de kolonie Curasao. Te Vlissingen heeft zich een kommissie gevormd met het doel, om een eenvoudig gedenk- teeken te stichten ter eere van den Vlissingschen dicliter Bellamy. Een marineren medaillon, ver- toonende het borstbeeld van den dicliter en geplaatst in den gevel van het huis dat hij bewoond heeft, zal waarscuijnlijk tot verwezenlijking van het doel het meest in aanmerking komen. H. M. de Koningin van Engeland heeft den Nederlandsehen zeeloods C. W. Arents te Vlissingen een fraaie gouden doekspeld toegezonden, als blijk van tevredenheid over den bewezea loods- dienst aan het jacht Victoria and Albert, ge durende Hr. Ms. overtocbt van Vlissingen naar Queensboro. Den heer C. Mazure, Rijks- en Provinciale veearts te Zierikzee, is Zaterdag op zijn 60en ver- jaardag vanwege de afdeeling Zierikzee der Maat- schappij van lamlbouw en veeteelt in Zeeland een fraaie bronzen groep aangeboden als eene bulde aan zijne verdiensten. Met ingang van 20 April is ingetrokken de ministerieele bescnikking, waarbij onthefling is ver- leend van het bepaalde in art. 1 van het Koninklijk besluit van 20 Mei 1871, dat de visitatie van vee, voor buitenslands bestemd, voor de iuiading van schepen, niet dan bij dag, tusschen zonsop- en ondergang geschiedt. De werkzaatnheden aan den Zuid ooster- spoorweg te 's Bosch zijn in den laatsten tijd krachtdadig voortuezet, zcodat dan ook de aardebaan reeds weder tot in de onmiddelijke nabijheid der stad berijdbaar is. Een en ander zet niet weinig bedrijvigheid bij aan een streek, die kort geleden nog geheel onder water stond. Ija ndbonwberich ten. Ter Veuzen. Omtrent de vooruitzichten van den oogst in dit gewest ineldt men ons het volgende: Koolzaad is weinig uitgezaaid en ncg meest bevroren. De rogge staat over het algemeen goed. Tirwe en wintergerst staan redelijk wel, doch ten gevolge der strenge vorst zijn vele partijtjes zeer gedund. Erwten en paardebooneu staan goer!, zoo ook haver en zomergerst. Het vlas staat, den tijd des jaars in aanmerking genomen, allerwege goed. Aardappelen en suikerpenen alsmede ahdere wortelen beginuen nog slechts boven te komen zoodat er nog weinig van te zeggen valt. Het drooge voorjaarsweder werkt algemeen gunstig, j ofschoon de koude en felle droogte der laatste dagen de groei der kiaver en van het gras, waaraan groote behoefte besrint te komen, niet ten goede komt. De ooftboomen staan in vollen bloei en scbijnen dus de vrees van deskundigen voor geringe opbrengst wegens den strenger. winter niet te bevestigen. De veestapel is gezond maar arm. Gedurende de verledene week was de midden- prijs van het vette vee op de voornaamste markten van Belgie als volgt: Ossen 78 centieinen tot fr. 1,02, stieren, koeien en runderen 68 tot 89 centiemen. Afslag een eeotieme; alles per kilo levend gewicht. Vette kalveren 90 centieinen tot fr. 1,45 per kilo en onveranderd. De markten waren sterk bezet. Vette varkens fr. 1,12 tot fr. 1,30; opslag vier tot vijf centiemen per kilo. De markten waren slecht bezet. De piijs van het vlas is voortdurend verminderend door het uitzicht op eenen goeden oogst. Er word besteed te Aalst fr. 4 tot fr. 5, te Meclielen fr. 5,76, te Thielt fr. 5, te St. Nicolaas fr. 5,19, te Denize fr. 3,25 tot fr. 4, te Zottegem fr. 4,10 tot fr. 5,10, te Brugge fr. 4,62. Van 21 Maart tot 17 April zijn door long- ziekte aangetast 9 runderen, van welke 8 in Zuid- Holland en I in Groningen, tegen 5 in het vorige tijdvak van 4 weken. De koude Meidagen zijn in aantocht, hetgeen te bejammeren is nu er zulk een schat van geo- pende bloesems wordt waargenomen. In den mor- genstond is het veld wit van de nachtvorst. De wind blaast uit het noorden, dat nu zijn gure buien overzendt. Op een zoo vroege ontwiickeling met zoinersche dagen zal waarschijnlijk groote teleur- stelling volgen. Zondag zond een tuinman tf Naaldwijb de eerste nieuwe aardappelen van den kouden grond aan den Koning. De soort van aardappelen, daartoe door hem gebezigd, is eene van de vele soorten, in het najaar uit Duitschland ontvangen. Te Brantgum werd deze week een kalf ge- boren, dat al bizonder misgroeid was. Het zat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1