F Vertrek fler brierennafl naar Oost-Inflie. No. 1560 Woensdag 28 April 1880. 20e Jaargang. AIge m ee n Mieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BiNNENLAND, ABONNEMENT. Ter Neuzen, 27 April. POSTER IJ EN. TKR NEUZENS'CHF fer drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheeie Rijk j 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, teuren en Brievenousnouders. Door del PostdireO' ADVERTENT 16 N. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grooteie letters worden naar plaatsruirnte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag WHIE nrrn. I»H bind verweliljnt Dlnmdag- en Vrijiliigavornl b!j J. K. CI. OBOKT te Ter Nenzen. Politick Dverzickt. Er is reeds lierhaaldelijk gewezen op de weinige sameiiwerking, welke in Rusland bestaat tusschen de personen, die aan het hoofd van het bewind staan, en hoe elk Minister, naijverig op het gezag zijner colleges, dezen voortdurend tracht te dwars- booinen. Dit heeft de dictator graaf Loris Meli koff dan ook reeds tot zijne groote teleurstelling ondervonden. Terwijl deze zich uitsluit.end met het uitvaardigen van eeniga politie-verordeningen onledig hield, zaten zijne collega's niet stil. Onver- moeid trachten zij zich aan zijn gezag te onttrekken en hero zoo mogelijk onder het hunne te brengen. De Golos heeft zich een afschrift van een regle- ment, uitgewerkt door een comite, onder voorzitting van graaf Walujeff, den president van het Minister- comite, weten te verschaffen, hetwelk door dit laatste aangenomen en waarin de macht en werk- kring der gouvsrneurs generaal omschreven worden. In de bepalingen van dit reglement worden steeds de Minister voorop en Loris Melikoff, de chef van het hoogste comite, in de tweede plaats gt> noemd, zoodat het hierboven geraelde streven hun vrij wel gelukt is, en daaruit dnidelijk de gelijk- stelling van Loris Melikoff met de Ministers van binnenlandsclie zaken en justitie, en zelts zijne ondergeschiktheid in sommige gevallen, zichtbaar is. Melikoff is thans weinig meer, dan een chef van politie, met zelfs minder macht, dan de vroegere chefs der derde sectie (geheime politie,) die van niemand afhingen. Men is het dan ook volkomen eens, dat een dergelijke stand van zaken be- lemmerend werkt op alle pogingen tot verbetering van den betreuronswaardigen toestand en het heste bewijs, dat Loris Melikoff niet opgewassen is tegen de hem gespannen gerichte intrige, is, dat hij zelf deze bepalingen aangenomen heeft. In Duitschland gaat men maar steeds voort met wetten te maken. Legerwet, woekerwet, socia- listenwet, volgen elkaar op met weergalooze snelhcid. Deze laatste is weder voor eenige jareu verlengd. Het verbod, om kiesvergaderingen te houden tot aanbeveling van socialistische candidaten, is daarbij gehand'iaafd, ondanks het voorstel van den clerikalen afgevaardigde Windthorst, om deze vrij te laten. Dientengevolge hebben de socialisten te Hamburg de candidatuur van den beer Hartmann, een der hunnen, ingetrokken en tevens hunne aan hangers den raad doen toekomen, om hunne stem men uit te brengen ten gunste van den candidaat der partij van vooruitgang. Het doen geboren worden van een nieuw Engelsch Ministerie scliijnt met groote moeiehjkheden ge- paard te gaan. Na Haitington, zpoals gemeld, heett ook Granville en later ook Gladstone eene conferentie met de Koningin gehad, zoodat nu de drie candidaten alien door haar gehoord zijn en toch weet men uog niet wie in deze de uitver- korene zal zijn. Onder de drangredenen, om de samenstelling van het nieuwe Engelsohe kabmet te bespoedigen, noemen de dagbladen ook den stand van zaken in Afghanistan, die zeer gevaai lijk voor de-Lngelschen moet zijn. Terwijl men uit Petersburg bericlit, dat men daar verwacht, met een MinisterieGladstone te kunnen samengaan in de staatkunde tegenover Turkije, komen| uit Duitschland en Oostenrijk berichten, die ten doel hebben te doen denken, Door de Amsterdamsche brand weer wordt, J dat een MinisterieGladstone voor de Europeesche onder leiding van den officier-werktuigkundige van staatkunde allernoodlotligst wezen moet. dat korps een kleine stoomboot tot drijvende stoom- In Frankrijk hebben zeer onstuimige tooneelen spuit ingericht. Het eigenaardige dezer drijvende plaats gehad in de Kamers. Onder een vreeselijk spuit zal wezen, dat haar bluschmiddel, namelijk het tumult is een der afgevaardigde.il van de rechterzijde, uitspuiten van water, ook de kraclit zal zijn, die haar Godell, uit de Karaer srebracht, en is er op twee voortbeweegt. de censuur toegepast, omdat zij het hoofd van den Staat van allerlei leelijke dingen beschuldigden met betrekking tot zijn broeder Albert Grevy, gouverneur van Algerie. De zaak eindigde met een votum van vertrouwen in het beleid, ten opzichte het beiieer der kolonie Algerie. Bij provinciaal blad no. 45 maakt de Com- missaris des Konings in onze provincie bekend, dat de aflevering der manschappen, begrepen in het aandeel der lichting voor de nationals inilitie van 1880, moet geschieden: te Vlissingen op Dinsdag Via Napels, (Maatsch. Ne.derl.) 3 Mei 7,30's avonds. Vih, Brindisi, 6 Mei 7,30 's avonds. Vi^ Amsterdam, 7 Mei 5,50 's avonds. Via Napels, (Fransche mail) 13 Mei 7,30's avonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banks en Palembang niet aan. I Jii ndbouwbericli ton. De verzendingen van asperges te Prmcenhage, die op groote scliaal verbouwd worden, zijn thans in vollen gang. Dag en nacht is men in de weer, 4 Mei, des voormiddags ten 9^ uur, voor die der i aa" de groote bestellingen voor het buitenland gemeenten, gelegen in het Westelijk gedeelte van en de voornaamste plaatsen van Nederland te kunnen. Zeeuwsch-Vlaanderendes middags ten 12 uur, voldoen. De markt is hoog. voor die der gemeenten, gelegen in het Oostelijk Een telegram uit Melbourne bericht, dat men gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen, uitgezonderd in Australie op het oogenblik geen raad weet met Boschkapelie, Graauw, Hengstdijk, Hontenisse, Os- het vee en dat men daarom ernstig bedacht is op senisse en Stoppeldijk; te Goes: op Woensdag 5 middelen tot uitvoer op groote scliaal. In Queens- Mei 1880, des voormiddags te 9^ uur, voor die land alleen zijn thans 6,000,000 schapen en der gemeenten op Zuid-Beveland en Boschkapelle, 3,000,000 ruuderen, latende, na aftrek van het Graauw, Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en verbruik in de kolonie zelve, eene hoeveelheid van Stoppeldijk. 2000 ton 's weeks beschikbaar tot uitvoer. De Volgens circulaire van Ged. Staten worden de kunst is maar om de noodige geschikte sclieeps- burgemeesters in Zseland, voor zooveel noodig,1 gelegenheid te vinden namelijk met afkoelings- dringend uitgenoodigd te zorgen, dat het toezicht toestel. Te Rockharnpton werden onlangs een der keurmeesters op het tot voedsel voor den duizend schapen uitgekookt om hunne talk. Hoorn- mensch bestemde vleesch en spek nauwkeurig en vee was daar zoo goed als te geef. gestreng worde uitgeoefend, daar dit toezicht in vele gemeenten veel te wenschen schijnt overte- BUITENLAND. laten. Tot president der Eerste Kamer is gisteren benoemd de heer Jhr. Mr. F. J. J. Eysinga, lid dier Kamer. In de gisteren gehouden zitting van de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot ver- hooging van hoofdstuk 5 (kosten lager onderwijs.) Daarna is beraadslaagd over de kwestie der geloofs- brieven van den heer Bastert. Met 32 tegen 30 stemmen is tot toelating besloten. Blijkens het afdeelingsverslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot bescherming van vogels, nuttig voor den landbouw of de houtteelt, was de meerderheid ingenomen met de regeling van dit onderwerp als een punt van Rijkszorg. Vele leden ineenden wel dat men bier te doen had met de vrucht van zekere ziekelijke dierenbescherming, maar men antwoordde dat deze iiier geheel buiten blijft, en men hier te doen heeft met een voor- beeld van nuttige Slaatsbemoeiing, dat waardeering verdient. Men gaf echter der Regeering in bedenking de voordracnt geheel los te maken van de jagtwet, opdat eene volledige herziening van deze onge Het Victoria kruis, de hoogste onderscheiding voor dapperheid in het Engelsche leger, is onlangs toegekend aan een gewoon soldaat, Peter Brown ge- naaind, voor een dappere daad, door hem verricht bij de bestorming van Mooiroos-Berg, in April van het vorige jaar. Terwijl zijn regiment het bevel tot een nieuwen aanval stond af te wachten, hoorde hij twee ge- wonde soldaten achter een nabij staande rots om water roepen, en aarzelde niet, ondanks een dichten kogelregen, hun de verlangde hulp te gaan ver- leenen. Hij werd daarbij zwaar gekwetst in de neup en verloor zijn rechter arm. In Oost-Friesland, te Berumerfehn (ook Noor- derfehn genoemd), heerscht onder de kinderen een uitgebreide epidemie van diphteritis. De school is er uit dien hoofde gesloten, en, naar men van daar bericht, waren er reeds 8 kinderen aan de ziekte bezweken. In sommige streken van Noord-Duitschland heerscht sinds eenigen tijd de kriewelziekte (de zenuwziekte met verlamming enz., die ontshaat praejudicieerd bleef en beval voorts de meeste i door het gebruik van brood, dat met moederkoorn omziciitigheid en het meeste beleid aan bij het is verontreinigd). Vooral de mindore stand, die vasistellen van de lijst, die de te beschermen dieren hoofdzakelijk zich voedt met brood uit rogge, zou aanwijzen. 1 loopt uit den aard der zaak gevaar. Het is

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1