BINNENLANP. INo. 1558, Woensdag 21 April 1880. 20e Jaargaog. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Hcofdeiijken Omslag ABONNEMENT. Ter Neuzen, 20 April. TEH Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Boor het gcheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenuushouders. Dlt bind TeraeSiljnt Dlnadag- en Vrljdagavosid (;(IIillA,\T ADVERTENT iEN. Van 1 tot 4 regeis 0,40. Voor elke regel tceer f 0,10. Grooteie letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag EIRIE a rem Jl. K. ft. BHOHT te Ter Neazen. Blj deze coariint bchoort cen bljvocgsel. BURGEME ESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN doen te weten dat het. primitief kohier van den dier gemeente voor het loopende dienstjaar, zooals het door hen voorloopig is vastgesteld, van heden af, gedurende veertien dagen, ter gemeente-secre- tarie voor een ieder ter lezing zal liggen, alsmede dat binnen dien tijd elk aangeslagene bij den Raad bezwaren kan inbrengen, bij verzoekschrift, hetwelk kan worden geschreven op ongezegeld papier. Ter Neuzen, 20 April 1880. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Seeretaris. Politleli Ovorzieht. Het is reeds meermalen betoogd en terecht, dat het Berlijnsche tractaat de Oostersche kwestie onop- gelost heeft gelaten, zoodat deze steeds dan ook nog altijd bij alle beschouwingen over bet verloop der staatkundige toestanden van Europa, gelijk dit reeds tal van jaren het geval is geweest, op den voorgrond trad, als een voortdurend gevaar voor den algemeenen vrede. De regeeringen, die deelgenomen hebben aan het tot stand brengen van het door Bismarck afgehainerde verdrag, waren zoo zeer overtuigd, dat, ondanks hun werk, de kwestie slechts verdaagd was, dat sedert dien tijd alle berekeningen van hunne staatslieden gegrond waren op eene in het vooruitzicht gestelde oplossing, of liever op de instorting van het Turkscbe rijk. Aan al die berekeningen wordt door den uitslag der Engelsche verkiezingen de bodera ingeslagen, nu de vader van het verdrag, Lord Beaconsfield, voor goed van het staatkundig tooneel zal verdwijnen. Terwijl Rusland, mokkend over den door Bismarck sehijnbaar belangeloos gespeelden rol op bet congres, die echter slechts ten doel had, den strijd te verdagen, door het verdrag van Stefano te verscheuren, de dingen afwachtte, die komeu zouden, en uitziende naar eene gelegenheid, om zich op Duitschland te wreken en zich aan het tractaat te onttrekken, zijn doel nader is gekomen, zitten Duitschland en Oostenrijk met de handen in 't haar, als ten slotte bun de reeds verdeelde buit nog dreigt te ontsnappen. Bismarck is dientengevolge zeer ontevreden over den Duitschen ambassadeur te Londen, den heer Von Miinster, die dan ook het plan heeft, zijn ontslag inaar in te dienen. In Oostenrijk heeft de veranderde Europeesche staatkunde zich reeds doen gelden. Het huis der afgevaardigden heeft de staatsbegrooting verworpen, uit wantrouwen tegen het Ministerie met het oog op toekomstige verwikkelingen met Rusland en Turkije, die een gevolg kunnen worden van Oosten- rijks positie in Bosnie en Herzegowina, nu Oosten rijk den steun moet missen van Engeland voor het streven, om bij eene verdere ontbinding van het Turkscbe rijk zich er zooveel mogelijk van toe te eigenen en te voorkomen, dat de Slaven de op- volgers worden der Turken. Daar de politiek der Engelsche liberalen juist ten doel heeft, zoo de Turken zich onmogelijk mochten maken, te bevorderen, dat de bevolking op het schiereiland van den Balkan, met uitsluiting van eenige andere Europeesche maeht, tot opvolgers der Turken in die landen worden erkend, en dit ten slotte alleen ten bate van Rusland zou komen, was het mogelijk, dat de tegenwoordige regeering in Oostenrijk zich aan eene staatkunde waagde tegenover Turkije, die Hongarije mogelijk ten goede zou komen, maar Oostenrijk slechts oenadeelen kan. In Duitschland is de legerwet thans in derde lezing definitief aangenoiner.. Het eerste gevolg van dit feit is, dat duizenden jongelingen, die dienst- plichtig zijn, het land verlaten met bestemming naar Amerika en dat Koning Krupp, Mr. kanonnen- gieter te Essen, 1,300,000 centenaars iizererts in Zweden heeft bestold, om in de eerste drie maanden te outvangen. Koningin Victoria is Donderdag avond per extra trein van Baden-Baden over Straatsburg, Luxem burg en Brussel naar Vlissingen vertrokken, van waar zij over Queensborough naar Londen vcrtrok. Heden zal te Windsor een Kabiuetsraad worden gehouden, die door de Koningin zal worden bijge- woond, om haar van het besluit van aftreding in kennis te stellen, en verdere maatregelen te nemen. Er wordt op den heer Gladstone zeer groote drang I geoefend, teneinde hem te bewegen, het premierschap te aanvaarden. De uitslag der verkiezingen tot heden is 349 liberalen, 235 conservatieveu en 63 I Ieren. Overigens moet Lord Beaconsfield, lucht- hartig als altijd, zeer gelaten zijn onder zijne nederlaag. Het opstelvoorkomende in de Middelburg- sche courant van 17 dezer, naar aanleiding van het geplaatste hoofdartikel in ons nummer van 14 dezer, hopen wij in een volgend nummer te beantwoorden. De werkende leden van Neuzens Mannenkoor, vernomen hebbende, dat hun directeur, de heer P.J. van de Sande, met gunstigen uitslag hei examen voor de hoofdonderwijzersacte had afgelegd, gaven een bewijs hunner belangstelling op den 11 dezer, door hem met die bevordering geluk te wenschen en een paar zangstukken te zijnen huize uit te voeren zij herinnerden zich daarbij, welke verplichtingen hunne vereeniging heeft aan zijnen onvermoeiden ijver en achtten dit eene gunstige gelegenheid, om door een stoffelijk bewijs blijken te geven van hunne waardeering zijner hoog geaehte verdiensten het Bestuur van genoemd zanggezelschap sloot zich volgaarne aan en op 16 dezer werd hem eene prach- tige hanglamp aangeboden, ter gedachtenis van de gemaakte promotie en als blijk van erkenteliikhcid voor zijne welgeslaagde pogingen, om genoemd Mannenkoor tot eene door velen gewaardeerde hoogte te brengen, om het te doen zijn, wat het is. Dankbaar werd dit bewijs van achting en toe- genegenheid aangenomen; de aangenaamste gewaar- wordingen werden ondervondende band, die het Bestuur, den directeur en de leden verbindt, werd nauwer toegehaaldvoor alien, dien het aan- ging, was het een avond van feestvreugde. Met 1 Mei a. s. wordt alhier het detache- ment infanterie van het 3e regement vervangen door een detachement van hetzelfde regement onder bevel van den tweeden luitenant P. Glerum te Middelburg. De heer Frederik Caland, thans stationschef te Clinge en archivaris van Hulst is benoemd aan het Genealogisch en heraldisch archief te's Gravenhage. Hontenisse, 19 April. LI. Vrijdag was voor onze gemeente, althans een groot gedeelte daarvan, weder een feestdag. 't Was de dag, op welken de hoofdonderwijzer van de school in de Molenstraat het tijdstip herdacht, waarop hij als zoodanig in dienst trad. Van af het begin van het dorp Kloosterzande tot het eind van Groenendijk wapperde de nationale vlag alom van alle woningen. Eene eereboog met toepasselijk opschrift was op het speelplein bij de school opgericht. Het schoollokaal was zeer net versierd, evenzoo ook de woning van den jubilaris. Volgens een vastgesteld feestprogramnia vereenigden zich eenige corporation in den namiddag op het dorp Kloosterzande. Voorafgegaan door de harmonie St. Cecilia trok men in optocht naar het schoollo kaal, waar een gedeelte der leerlingen en vele be- langstellenden reeds waren vereenigd. Nadat de har monie een paar stukken had ten beste gegeven, kwam de jubilaris, begeleid door eene commissie het schoollokaal binnen. ZEd. werd bij monde van den waarnemenden burgemeester de heer P. A. Adriaansens in eene sehoone toespraak geluk ge- wenscht met dezen feestdag en van wege de gemeente als cadeau een prachtig met zilver gemonteerd inktstel met toepasselijke inscriptie ter hand gesteld. Hierop volgde een feestzang van de lieve kleinen, die een uit hun midden hadd6n afgevaardigd, om hun beminden onderwijzer onder eene geschikte toespraak als gesciienk aan te bieden een zilveren tafelschel. De vereenigde oud-leerlingen boden ZEd. bij monde van den heer P. J. van Braband in eene sehoone rede een gouden remontoir horloge aan, waarbij later nog zal worden toegevoegd een album, bevattende de nainen der gevers. Eindelijk hadden de onderwijzers en oud-onderwijzers van het ouderwijzers-gezelschap Hulst ook hunnen waar- den collega niet vergeten. In een sierlijke rede bood de WelEd. heer hoofdonderwijzer Claassen van Hulst den jubilaris twee prachtige lustre-candelabres aan. Toespraken werden nog gedaan door de plaatse- lijke schoolcommissie en den fungeerenden directeur der harmonie, vooral die van eerstgenoemde bij monde van den heer Marlet, was niet de minste te noemen. Bij afwisseling had zich de muziek met eenige sehoone uitvoeringen doen hooren en verhoogde het gezang der kleinen de feestvreugde. Zeer veel belangstelling mocht de heer Goed hart sinaken en blijkbaar gevoelvol beantwoordde ZEd. alle gelukwenschen en toespraken. Menigen toost werd geslagen en tot laat in den avond was men genoeglijk bijeen. Het is een dag geweest voor den heer Goedhart en zijn gezin, die hun steeds zal bijblijven in gezegend aandenken. Nog vele gelukkige jaren zij hij en de zijnen toegewenscht, en wij drukkon de hoop uit, dat nog honderdtallen Hontenissenaren onder zijne leiding zullen worden gevorrad tot nuttige leden in de raaatschappij.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1