No. 1557. Zaterdag 17 April 1880. 20e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. adyebtentiEn. Ter Neuzen, 16 April. GEMENGDE BERICHTEN. ¥ER NEUZENSGHEGOURANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brieven'ouahouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,1(>. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advcrtentien gelieve men aan den Uitgever in te zender uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namiddag I)KIE area. BR blad vertehijnt Dinsdag- en Vrijdagavoad bij JU h. G. BDONT te Ter Neazen. JRolitieli Overzieht. De geschiedenis van de lotgevallen der volken toont ons, dat er in alle tijden bij hen onderlingen strijd bestaan heeft over hunne wederkeerige be- langen, en dat van die toestanden steeds een ruim gebruik gemaakt is geworden door hunne opper- hoofden en leiders, om aan heerschzuchtige en eer- zuchtige oogmerken uitvoering te geveni Gods- dienstige opvattingen en vraagstukken, verschil in ontwikkeling en in stoffelijke welvaart werkten steeds mede, om den onderlingen naijver gaande te maken en zoo werd daarin steeds het middel ge- voiiden, om de volken tegen elkander op te zetten en het gevolg was, dat zij zich zelven doorgaans de banden smeedden, waaronder zij later zuchtten. Wij beleven thans weder een tijd, dat tal van vraagstukken aan de orde zijn. Rusland gaat gebukt onder het maatschappelijke vraagstuk der hervormingen, dat het nihilisme in zijn gevolg heeft. Turkije verkeert in een toestand, waarvan het zijn of met te zijn afhankelijk is geworden van zijne voogden. Engeland maakt rechtsom op den hobbaligen weg van ijdelen roem, waarop het zeer tot zijne schade een tijdlang een eerzuchtigen leider heeft gevolgd. Oostenrijk zoekt zijne grootheid over de grenzen, tot groot nadeel van zijne binnen- landsche rust en zijne finantien. Frankrijk, Belgie en Duitschland voeren strijd tegen de kerk tot de verdediging van de rechten van den stoat op het gebied van het onderwijs. En de ovcrige landen/ zoowel binnen als buiten Europa, hebben alien hunne kwestien, die dc onrust gaande houden en de vreedzame ontwikkeling der stoffelijke en zedelijke belangen der volken tegenhouden. Zoo heerscht overal strijd en be weging gelijk aan eene met uitbarsting dreigende vulkaan en terwijl de volken niets liever zouden wenschen, dan zich bezigte houden metde wer- ken des vredes, zijn de grootmachten steeds in de weer, om door uitbreiding der werken van den oorlog den vrede te verzekeren, zonder dat het geloof aan de zekerheid op het behoud van den vrede ergens ingang vindt, dan bij hen, die er belang bij hebben, dit elken dag te verkondigen. Zoo heeft Duitschland thans in tweede lezing de bekende legerwet aangenomen, en zal voortaau het leger in tijd van vrede ongeveer 500,000 man bedragen. Tevens kon men de vreemde en treurige bewering vernemen, dat aan het indienen van dit legerontwerp de zoogenaamde tegenwoordige betere staatkundige toestanden te danken zijn. In Frankrijk komt geen eind aan de polemiek der dagbladen en aan de protesten der bisschoppen tegen de besluiten van 29 Maart. Elken dag maken de dagbladen een nieuw schrijven openbaar, door een der bisschoppen gericht aan den president der republiek, om tegen de decreten te protesteeren. Dit is reeds door zeven bisschoppen, waaronder de kardinaal-aartsbisschoppen van Roua&n en Kamerijk gedaan. Ook op andere wijze toont zich het verzet. Op verschillende plaatsen der Fransche hoofdstad zijn oproerige proclamation aangeplakt geworden, waarin het volk opgeroepen wordt, om zich tegen de despoten der republiek te verzetten en niet otiverschillig te blijven bij een strijd, welke met de wapenen in de handen eindigen moet. De Italiaansche regeering heeft het noodig ge- acht, naar aanleiding van zekere berichten over hare buitenlandsche staatkunde te laten verzekeren, dat Italie volstrekt den vrede wil, en de geruchten over aanstaande militaire bewegingen in het Noor- den van Italie van alien grond ontbloot zijn. In Turkije is men vol hoop over den uitslag der Engelsche verkiezingen en is de uitslag daarvan met niet geringen schrik door den Sultan ontvan- gen. Deze is dan ook reeds tot alles bereid en denkt met ontzetting aan de woorden van Gladstone, dat de Turken eigenlijk met pak en zak uit Europa behoorden te worden gezet. De spoedige schikking van de kwestie met Montenegro moet daarvan reeds een gevolg zijn en volgens een telegram uit Petersburg zal, dewijl de nieuwe schikking van het Berlijnsche tractaat afwijkt, eene bekrach- tiging worden vereischt van de mogendheden, die dat tractaat hebben onderteekend. Te dien einde zal er binnenkort te Konstantinopel eene bijeenkomst van de vertegenwoordigers dier mogendheden plaats hebben. In de Woansdag gehouden vergadering van den raad van state bracht Mr. Verniers van der Loeff rapport uit in zake het beroep van den ge- meenteraad van Zaamslag, tegen een besluit van Gedep. Staten van Zeeland, betrekkelijk de vermeer- dering van het getal scholen in die gemeente, met een te Othene. Als gemac'ntigde van den raad van Zaamslag lichtte Adv. Mr. Van Eck dit geschil toe. Dinsdagnamiddag omstreeks vier uur is de landbouwersdochter Pietemella Cornelus, in den Gouden polder onder IJzendijke, vermoord gevonden; daaromtrent verneemt men de volgende bizon- derheden Dinsdagmorgen vervoegde zich op de hofstede van Cornelus een tamelijk goed gekleed heer, die, onder voorgeven dat hij voor eene Rotterdarasche vereeniging vee opkocht, met den bewoner naar de schuur ging om het daar aanwezige vee te bezich- tigen. Aangezien dit niet naar zijne gading was, vertrok hij spoedig, na alvorens met de familie koffie gedronken te hebben. 's Middags tusschen 2 en half 5, tijdens de vader afwezig en de dochter alleen thuis was, is de moord gepleegd. Het slachtoffer is met een broodmes onthalsd, en de moordenaar heeft zich met een vijf- frankstuk met de beeldtenis van Victor Emmanuel en een vergulden ring met plaatje, waarop een bloempje, verrijkt. De vermoedelijke moordenaar is zekere B., uit Biervliet, die ongunstig bekend jstaat, ongeveer dertig jaren oudvan middelbare lengtemet blond haar en geschoren baard; zijne kleeding be- stond uit twee zwarte jassen en een grijze geruite broek, terwijl hij een kastoren hoed draagt. Hij is vroeger uit den militairen dienst. ontslagen. De raad te St. Philipsland heeft, tot alge- meene tevredenheid aldaar, besloten tot oproeping van sollicitantcn voor eene vroedvrouw op eene jaar- wedde van tweehonderd gulden. Een doodelijke afloop van een bevalling voor eenige weken, doordien de ingeroepen hulp te laat kwam, leidde tot het nemen van dit besluit. Op 12 dezer werd te Bergeu op Zoom door het bestuur der visscherijen op de Sclielde en Zeeuwsche stroomen de verpachting gehouden van 40 perceelen gelegen in de Ooster-Schelde, de Kraaien- plaag en de Zandkreek, alle bestemd voor de teelt van schelpdieren. De verpachting geschiedde voor den tijd van 12 jaren, blijvende het recht aan den pachter ter opzegging om de 4 jaren. De opbrengst bedroeg f 2094,76de voornaam- ste perceelen bedongen f 524 en f 600. Men meldt uit den Haag: ,/De veelbesproken koninklijke stallen zijn thans voltooid. De wijzerplaten op den toren duiden zeer nauwkeurig uur en minuut van den dag aan; een keurig plantsoen is vdor het breede gebouw aangelegd. Er ontbreekt nu nog maar een kleinigheid aanhet in gebruik nemen van't paardenpaleis. Voorloopig schijnt daarvan nog niets te zullen komen, met bet oog op de enorine uitgaven, die een inrichting, over- eenkomstig het gebouw als zoodanig, vorderen zouden. Alzoo nadat men eenige tonnen gouds aan dit paleis heeft verspild, zullen de koninklijke paarden er misschien niet eens het genot van hebben! Arme dieren Uit 's Hertogenbosch meldt menDe kwestie, die in de laatste dagen zooveel spanning in en buiten de stad teweeg bracht, is heden beslist. In weerwil van de mededeeling der hooge regeering, dat plannen gereed zijn tot opening der Oude Maas en tot sluiting der Heerewaardsche overlaat, heeft de vergadering van ingelanden van den polder van der Eigen besloten tot oprichting van een stoomgemaal, waarvan de kosten op ruim 3 ton worden geraamd. Het kan niet worden ontkend, dat eene aauzienlijke landstreek daardoor reeds spoedig zou worden gebaat, docli de uitvoering van de plannen der regeering, die Noord-Brabant voor goed tegen overstrooming zullen vrijwaren, worden daardoor niet in de hand gewerkt. Geen wonder, dat warme discussien werden gevoerd; niet minder dan 211 stemmen waren opgekomen. Het besluit werd met 16 stemmen meerderbeid genomen. 's Rijks middelen hebben gedurende de maand Maart 11. opgebracht f 9,148,322, tegen f 8,961,850 in Maart 1879, dus meer f 186,472, en gedurende de eerste drie maanden van 1880 f 22,118,122, tegen f 21,806,697 in hetzelfde tijdvak van 1879, dus meer f 311,425, Het 3/u der raming be- draagt f 24,581,520. Landbouwberichten. Gedurende de verledene week was de midden- prijs van het vette vee op de voornaamste markten van Belgie als volgt: Ossen 76 cent, tot 1 fr., stieren, koeien en runderen 66 tot 87 cent., kalveren 1 fr. 45 cent. Vette varkens I fr. 5 cent, tot 1 fr. 20 cent.; alles gerekend per kilo levend gewicht.; de markten waren goed bezet. De prijzen van het vlas zijn wankelend gebleven, zelf de goede soort, die schaarsch wordt, had moeite om den vorigen prijs staaude te houden. Door de leerlooiers-vereeniging te Eindhoven is besloten de aldaar gehouden maandelijksche

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1