BINNENLAND, Ao. 1556 Woensdag 14 April 1880. 20e Jaargang. AIge m ee n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. aBONNEMENT. advertentiEn. EENE ZONDAGSGEDACHTE. Ter Neuzeii, 13 April. TEH NEUZENSCHIi (MIRANT Per drie maanrien binnen Ter Neuzen f 1,Boor bet geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdireo- teuren en Brievenoushou tiers. Van 1 lot 4 regels 0,40. Yocr elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmiddiig OKIE area. Dlt blad verwebljnt Dinsdag- en Vrljdagavouil bij J. ft. B H N T te Ter Semen. Toen in het jaar 1851 de spoorwegmaatschappij, de Grand Central Beige, de concessie vroeg en ver- kreeg tot den aanleg van een spoorweg van Moerdijk naar de Belgische grens, werd die alleen verleend onder voorwaarde, dat ook de lijn BredaRoosen- daal tot stand zoude kdmen, iets waarbij de maat- schappij niet alleen geen belang had, doch wat ze als eene weinig rentgevende lijn een groot financieel bezwaar achtte. Dank zij den aanleg der Staatsspoorwegen en vooral van de lijn MoerdijkMaastricht, werd het lijntje BredaRoosendaal door het toenemend ver- voet van personen en goederen meer en meer winst- gevend, en toen eindelijk, nadat de lijn Vlissingen landstreek door eigen energie gereleveerd ten zeerste benadeelde, dit deed er minder toe; het algemeen belang zou er bij gebaat zijn en de regel, dat het bizonder belang voor het algemeen moet wijken, behoorde immers ook hier zijne toepassing te vinden. De bespreking in de Tweede Karaer der Staten Generaal van 9 dezer hebhen dit klaar en helder uiteengezet en wauneer nu nog op morgen de Minister van Buitenlandsche zaken het woord zal hebben gevoerd, zal spoedig daarop door de vertegenwoor- digers ran het Nederlaudsche volk de conventie met eene beduidende meerderheid worden aange- noraen ten koste van het bizonder belang, het belang van Ter Neuzen. Ik wil aannemen, dat een karaerlid bij de uiting Roosendaal tot stand was gekomen en door de zjjner meening geheel onpartijdig te werk wil gaan, maatschappij Zeeland eene verbinding was daar- zjju eigen inzichten wil blootleggen en geen reke- gesteld tusschen Engeland er. het vasteland, die nj„g wji houden met den wensch zijner kiezers, dit vervoer nog meer verzekerde en meer productief doch dat hij dit niet altijd kan of doet, daarvan maakte, zal de G. C. B. over den aanleg van de zjjn voorbeelden te over; getuige de kanal^nwet, lijn BredaRoosendaal waarschijnlijk geen berouw j die den val van den Minister Tak van Poortvliet gehad hebben. I yeroorzaaktemoeielijk wordt het voorzeker voor Bedrieg ik mij niet, dan werd de concessie ver een katnerlid, wauneer de eene belft het algemeen, leend voor 25 jaar en verviel die mitsdien in 1876. de andere helft het bizonder belang wenscht te Was nu het baanvak RoosendaalBreda een zjen verkregen. Doch gaat het daarom aan, dat doom in het oog, een hinderpaal voor de exploitatie lrle[ den wensch der laatsten den spot wordt ge- van Staatsspoorwegen, niets ware wellicht eenvou- dreven. „Neuzen klaagt niet uit zich zelf, doch diger geweest, dan de verleende concessie in te wordt door anderen bij den n e u s gCnomen." txekken, en de lijn te naasten of wel eene andere \Vie zijn die anderen?? dit verzwijgt de heer Van daarnevens te leggen. Men zoude dit evenwel als ycji) doch heeft die geachte spreker, steeds zoo eene daad van geweld aangemerkt, en beschouwd gereed met pikante gezegden, wel bedacht dat hebben als misbruik van macht enz. en boven- //Wje den neus schendt, ook het aaugezicht daarbij dien het verwijt op zich geladen, dat men serst verminkt." Weet die geachte afgevaardigde, dat de maatschappij tot den aanleg dwong, daarover hij de belangen van tal van Nederlanders helpt ver- voortdurend berouw gevoelde, ora haar 25 jaar korten, of beteekenen ze in zijn oog niets die 37 later het recht van exploitatie te ontzeggen. gemeenter. aan de overzijde van de Schelde met1 De eer van den Staat, die de concessie gaf, ge- hare 63877 inwoners waarVan Ter Neuzen de hoofd- doogde zulks niet, doch wel werd op allerhande plaats is geworden. wijze de maatschappij van de G. C. B. gedwars- Qaat voort Regeering en Tweede Kamer om de boomd; immers eene coneurreerende lijn Moerdijkalgemeene belangen boven de bizondere te stelleu, Rotterdam werd geopend en toen later de brug vqrwaarloost de belangen dier duizenden van in- j over rten Moerdijk de rechtstreeksche spoorweg- woners, blijft hen onthouden wat ze toekomt, eene verbinding daarstelde tusschen Breda en Rotterdam, was hare lijn RoosendaalMoerdijk vrij wel in waarde verminderd. De lijn BredaRoosendaal primitief een plaatselijk rechtbank, eene hoogere burgerschool, gemeenschaps' wegen met Nederland, helpt het Vlaainsche element planten en wortelschietenvervreemdt de inwoners i van Staats-Vlaanderen meer en meer van Neder- belang, op minder loyale wijze geeischt en verkregen, I jandf brengt landerijen, spoorwegen, kanalen in was een algemeen belang geworden; de exploitatie handen van Belgen, kweekt een Belgische geest maatschappij had ze tot uitbreiding van het zuidernet, aan hi die Nederlanders, die u steeds hun penning noodig, en meer dan ooit was het tijdstip aange- broken, om in het bezit daarvan te geraken. Onder die omstandigheden werd de conventie geboren, waaraan van de zijde der Belgische regeering werd verbonden de bevoegdheid tot het verbeteren van het kanaal van Ter Neuzen naar Gent. De Belgische regeering was zoo faciei mogelijk; de lijuen van de G. C. B. op Nederlandsch gebied konden voor een millioen goedkooper worden ge- kregen dan een viertal jaren te voren; de ver- betering van het kanaal geschiedde geheel ten haren koste, een algemeen en landsbelang werd bevorderd; hoe kon het anders of de memorie van toelichting en het voorloopig verslag op het wetsontwerp, dat deze aatigelegenheid regelde, was rooskleurig van het begin tot het einde. Of n u in die ontwerpconventie een artikel uit een vorig tractaat was gelicht, lal eene bloeiende leenden zonder rente, zonder vrucht, wier gelden in verspilling werden doorgebracht, gaat voort tot dat ze afvallen en zich voegen bij het land, waar de streek dier natuurlijke grenzen aan vast gehecht is, en welke de belangen van die duizenden beter zal weten te beliartigen. Dan, ja dan zal een algemeen belang zijn ver kregen, maar dan zal u het lid op den neus zijn gevallen, dan zult ge op uw neus staan te kiiken en wellicht treurig uitroepen, hadden we beter op onze neuzen gepast, hadden we onze ueuzen dieper in dat bizonder belang gestoken. Zooals wij gisteren aan onse geabonneerden per buitengewoon nummer bekend maakten, is de con ventie met Belgie, betrekkelijk het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, aangenomen met 55 tegen 7 stemmen. De verklaringen van de Ministers van Buiten landsche zaken en Finantien doen echter hopen, dat de toekomst van Ter Neuzen niet geheel hope- loos is; de eerste verklaarde toch, dat artikel 8 van het tractaat van 1867 bindend blijft, de laatste, dat, zoo de heffing van rechten op het kanaal be- zwaarlijk mochten blijken, (alsof zulks nog niet gebleken was) hij gaarne wil medewerken tot ver- raindering of opheffiisg daarvan. Gisteren morgen werd nog door den gemeente- raad alhier een telegram naar de Tweede Kamer gezonden als ten vervolge van dat van Vrijdag jL Bij de acte—examens in Zeeland voor het lager onderwijs zijn in de afgeloopene week o. a. toegelaten Voor hoofdonderwijzerP. J. van de Sande en C. Staal, beiden van Ter Neuzen; W. Meerman van Hoek en H. Dieho van Aardenburg. Voor handwerken, nuttige en fraaie, J. v. D. Schoonakker, wed. Buijze, van Middelburg. Hontenisse. Zooals we in deze courant van 11. Woensdag lazen, was Vrijdag de dag waarop onze Rijks-Ontvanger A. van der Beek zijn 40jarig rijks-ambtsjubilO vierde. Dat deze dag niet onop- gemerkt zou voorbijgaau laat zich denken. Reeds zeer vroeg in den morgen wapperde de driekleur van alle woningen en was voor de woning van den jubilaris eene sierlijke eereboog met toepasse- lijk opschrift geplaatst. Het kantoor was inwendig eenvoudig doch net versierd. Onder meer waren attributen aangebracht,. die voorstelden zijn eerste betrekking (18401864) van meter taxateur bij de veenderijen, en die van ontvanger der direete belastingen, accijnsen, enz. Onder de vele bezotken die den jubilaris werden gebracht tellen we voornamelijk 1<>. die van den heer Controlenr der direete belastingen te Ter Neuzen met de Rjks-Ontvangers van laatstgenoemdo gemeente en Axel; 2o. die van de otficieren van het korps scherpschutters, waarbij ZEd. luitenaut- kwartiermeester was en 3°. die van de deputation uit de onderscheidene gemeenten, die tot het ressort van het ontvangkantoor Hontenisse behooren. Laatst- genoemde commissie, deed ZEd. de toezegging van een hem waardig geschenk, binnen den kortst mogelijken tijd. Inteekeningslijsten stellen icder belangstellende uit deze gemeente en uit Bosch- kapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk en Ossenisse in de gelegenheid aan dit cadeau iets bij te dragen. De commissie mag zich, zooals wel te wachten was, verheugen in eene flinke en algemeene deelnemiug. Op den feestdag werd algemeen de wensch geuit, dat de heer Van der Beek nog vele jaren in ons midden blijven mag en nog in iang niet besluite zijn pensioen aan te vrageu, waartoe ZEd,. ge- rechtigd is. Kouteuisse, 12 April. Heden werd met 31 van de 33 opgekomen stemmen tot predlkant bij de Herv. kerk alhier beroepen de kandidaat Meindersma te Ee bij Dokkuin. Dit is reeds het derde beroep dat gedaan wordt en te rekenen uaar het bedanken voor voordeeliger aanbiedingen die ZEd. reeds ontvangen mocht, kan men zich met geen gunstigen afloop vleien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1