lMo. 1555 Zaterdag 10 April 1880. 20e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen B1NNENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 9 April. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het gelieele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaara, Postdirec- 'euren en Brieven'uushoudera. A D V E R T E N T I E X. Van 1 tot 4 regels 0,40. Veer elke regel meer 0,1't. (Irootere letters worden naar plaatsruinate berekend. Advertentieu gelieve men aan deu Uitgever in te zeude:> uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddtig ItltSE nren. DH blad Terachljnt Dlnadai- en VrljdngitTond blj 4. K. 6. I> U O T te Ter Aeaici Politieli Overaicht. In Engeland is de aanvankelijke overwinning der liberaleu een voldongen zegepraal geworden. Zelfs Louden behalve de City, waar de effec- tenbeurs lord Beaconsfields avontuurlijke staatkunde steunt, die de koersnoteeringen als een wip op en neer laat gaan toont eene groote verandering van gevoeleu ten gunste van de liberalen en den beer Gladstone. Blijkens den tot dusver bekenden uitslag der Parleinentsverkiezingen zijn 280 libe ralen en 153 conservatieven verkozen. Hierdoor zulle.i de liberalen eene meerderheid hebbeu on- afhankelijk van de partij der home-rulers. In Duitschland komt morgen de legerwet in den Brijksdag aan de orde, en zullen wij uit de daar gevoerde debatten eenigszins kunnen beoor- deelen, welke wijzigingen de laatste gebeurtenissen in de buitenlaudsche staatkunde hebben gebracht. Bismarck moet voornemens zijn, den Paus te ge- moet te komen, door ook te willen dulden, dat de bepaling der Meiwetten, omtrent de erkenning der te benoemen pastoors, met minder gestrenglieid en nauwgezetlieid wordt ten uitvoer gelegd. Hij moet gezegd hebben, dat men den Paus kleingeld moet teruggeven van het door hem geschonken geldstuk, dat echter te Berlijn en niet. te Canossa gemunt is. Volgens de berichten uit St. Petersburg is de uitslag der Engelsche verkiezingen daar als eene verrassing ontvangen. De bladeii waarschuwen echter het Russische publiek tegen gevaarlijke illusien, omdat eene verandering van kabinet geen omkeer zal teweeg brengeu in Eiigelands politiek, om den invloed van Rusland te bestrijden. Men onthoude zich van alle uitingen van luidruclitige vreugde, omdat de conservatieve pers in Engeland niet zou nalaten, die te exploiteereu als een bewijs, dat de Russische politiek zegeviert. Intusscben kan Rusland tevreden zijn en is het dit dan ook werkelijk, maar traeht men door geveinsde onverschilliglteid den schijn te redden. Wij hebben echter eene zeer slechte tijding voor Rusland te melden. De oorlog, waarinede China dreigde naar aanleiding van 't Kuldscha-verdrag, waarvan wij voor drie weken een uitvocrig relaas gaven, is thans werkelijkheid geworden. Reeds voor eenige dagen liep het ge- rucht, dat Chineezen de Russische grenzen waren overgetrokken. In Spanje is men zeer tevreden over de jongste wijziging van het Spaansche kabinet. Voorname- lijk mott de Minister van financien een geschikt persoon zijn. Zijn budget is zeer gunstig ontvangen en hij zal geen beroep doen op het buitenland tot dekking van het te kort, maar het door ver- schillende andere financieele iriaatregelen dekken. Uit Turkije komt het gunstige bencht, dat de Sultan zijne bekrachtiging heeft verleend aan het besluit van den Ministerraad, tot regeling der kwestie met Montenegro. Ook wordt in hetzelfde telegram gemeld, dat men spoedig een Keizerlijk besluit verwacht, houdende toetreding tot het voorstel, om eene internationale techniscbe commissie te Konstautinopel te doen bijeeukomen, tot vast- .stelling van de Turkscb-Grieksche grens. Uit Afghanistan kwam het bericht,dat de Koningin een souvereinen lieerscher over Candahar heeft benoemd. Daar zal echter de pretendent Abdur- raham, die door Rusland gesteund wordt, zich niet aan storen. Hij rukt steeds voort met zijn leger, dat elken dag grooter wordt onder de stammen heerscbt groote opgewondenheid en verwaclit men ernstige hervatting der vijandelijkheden. Mahomed Jan is gesneuveld. In de heden morgen gehouden vergadering van den gemeenteraad is staande de vergadering het volgende telegram verzonden Den heer voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal te 's Gravenhage. De raad der gemeente Ter Neuzen,'heden in openbare vergadering bijeen, en onder den indruk van het hooge gewicbt van dezen dag voor de gemeente, beveelt ook nog langs dezen weg de levensbedangen dezer haven zeer eerbiedig aan Uwe Kamer aan. Van Gedeputeerde Staten was eene afwijzende beschikking ingekomen op het gezonden adres van den gemeenteraad, houdende verzoek om de provin ciate stoomboot, welke des namiddags ten 3 uur uit Vlissingen vertrekt, in verbinding te brengen met den spoortrein, die ten 3 uur 5 minuten aldaar aankoint. Ons gewoon verslag zal in een volgend numraer worden opgenomen. Door het postkantoor alhier is een brief verzon den aan het adres van T. Laijenberg te Eindhoven, welke door onbekendheid niet bestemd is kunnen worden. De leden van de Provincial Staten, die dit jaar in periodieke aftreding voor het hoofdkiesdistrict Hulst zijn begrepen en ter vervulling van wier plaatsen de verkiezing den 11 Mei a. s. moet geschieden, zijn de heeren Mr. J. G. van Deinse, L. J. M. van Waesberghe-Janssens, J.Stevens en H. J. M. Onghena. De uitslag der verkiezing van een lid der Prov. Staten van Zeeland, in plaais van wijlen den heer De Casembroot, is: hersteinming tusscben de heeren Daane van Stapele van Poortvlietdie 124, en Bolier van Scherpenisse, die 115 stemraen heeft verkregen. Bij het examen te Middelburg ter verkrijging van akten als onderwijzeres in de Fransche taal is o. m. geslaagd mejutfrouw M. Bernet te Hontenisse. In de op 7 dezer gehouden jaarlijksche ver gadering van het Zeeuwsch genootschap der weten- schappen is o. ra. tot lid benoemd de heer P. A. WalravenPlatteeuw, otiicier van gezondheid bij het Nederlandsch leger in Indie te Atjeh. HH. MM. de Koning en de Koningin hebben ook van Gedeputeerde Staten van Zeeland een adres van gelukwenscbing ontvangen met het be- kende heuglijke teit. Bij de toelichting der rentebelasting heeft de Minister van Financien medegedeeld, dat blijkens een onderzoek, waarvan de uitkomsten weldra zouden worden openbaar gemaakt, de waarde van het onroerend goed (gebouwd en ongebouwd) in handen van particulieren in ons land ruim 5 mil- liarden bedraagt. Die gewiehtige statistiek is thans van wege den Minister openbaar gemaakt. Zij heeft haar oorsprong te danken aan het denkbeeld van den Minister Gleicbman, om door de ontvangers der registratie voor elke gemeente een lijst te doen opmaken van de cijfers, waarniede de belastbare opbrengst der grondeigendommeu afzonderlijk voor gebouwd en ongebouwd zou moeten worden vermenigvuldigd, om tot de. werkelijk tegenwoordige koopwaarde te komen. De R. C. bisschop van Breda, Mgr. H. van Beek, heeft benoemd: tot pastoor te Nispen, W. Verkaar; tot pastoor te Sluis, C. H. Verraeulenj tot 2e kapelaan te Breda (H. Antonius), L. F. M. Verwilghen, en tot kapelaan te Aardenburg, A. C. Stoop. Aan den voorzitter der Tweede Kamer is door den voorzitter der Maatschappij tot Nut van't Al gemeen, den heer M. A. Perk, en het lid van het hoofdbestuur, den heer C. ten Brumraeler, het adres overhandigd, dat, van wege het Nut ter teekening aanbevolen, met 48,654 handteekeningen uit ongeveer1 200 departementen regeeringsmaat- regelen vraagt tot beteugeling van hetdrankmisbruik. Naar men verneemt, bestaat bij Z. M. den Koning het voornemen/ op het lustslot Het Loo te verblijven tot half Juni. Het Kon. echtpaar zou dan naar de residentie terpgkeereu, om aldaar het oogenblik der bevalling van H. M. te verbeideu. V6or hun vertrek zullen HH. MM. de watersnoods- tentoonstelliug in de Gotliische zaal in oogenscliouw nemen. Het Noordpoolschip Willem Barentz is van 's Rijkswerf naar die van de heeren Huijgen en Van Gelder verhaald, om te worden schoongemaakt en geschilderd. Na afloop der werkzaamheden zal het verder aan 's Rijkswerf uitgerust worden, om daarna, vermoedelijk in Mei, zijn derden toclit naar de Noordpoolstreken te ondernemen. Door de hoofdeotnmissie voor de algemeene verloting ten belioeve der watersnoodlijdenden is bepaald, dat de tentoonstelling van de prijsvoor- werpen in de Gothisehe zaal te 's—Hage morgen 10 April voor het publiek zal worden geopend. Moest tengevolge van bizondere omstandigheden de opening der expositie worden vervroegd door de krachtige samenwerking van alien, die hiertoe kon- den bijdragen, werd tijdig gereedkomen gewaarborgd. Z. M. de Koning heeft op verzoek der com missie de fraaie goudbeurs, waarin Hd. gift haar indertijd werd toegezonden, als prijs voor de ver loting afgestaan. Dezer dagen zijn de voorloopige werkzaam heden tot verbinding van Sehiermonnikoog met den vasten wal begonnen. De alstand van wal tot wal is ongeveer 12,000 M. Nog zeer veel zal men hebben te onderzoeken oil zeer talrijke grond- boringen zullen in den a. s. zomer moeteri worden gtdaan, voor er met bet eigeniijke werk een begin kan worden gemaakt. Uit Waalwijk sclirijft men: Is er geruiraon tijd en niet zonder reden, geklaagd over den slechten toestand der schoeninakerij, met genoegen vernemen wij dat daarin verandering is gekomen. De be-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1