Vertrei der toievenail Jaar OosMii. No. 1554. Woensdag 7 April 1880. 20e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLANIX ab(onnemint. Ter Neuzen, 6 April. POSTER IJ EN. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbauk te middelburg. TER KRUZENSCHE CIIIIUM. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brieven'uushouders. ADVESTlNTIlN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE uren. Bit bind verMculjnt Dinsdag- en Vrijdagavoad blj J. K. fi. D H O N T te Ter Neuzen. folitieli Overzieht. De verkiezingen in Engeland, waarvan de uitslag met eene niet geringe spanning door geheel Europa wordt tegemoet gezien, waren in de afgeloopene week het onderwerp, dat in alle staatkundige kringen druk besproken werd. De belangstelling van het Engelsche volk in de publieke zaak is groot en men kon dan ook verwachten, dat er druk gestemd zou worden, nu het volk uitspraak moest doen over het gewichtige vraagstuk, of Beaconsfield's staatkunde verderfelijk was geweest voor Engeland's belangen in het bijzonder en voor die van Europa in 't algemeen. De dcelneming aan de steinbus was dan ook algemeen, zoodat op het oogenblik reeds van ongeveer 356 verkiezingen de uitslag bekend is. De liberalen hebben thans eene meer- derheid van ruim 59 stemmen. Donderdag jl. was het de verjaardag van Duitsch- lands kanselier, en Prins Bismarck genoot bij die gelegenheid de eer, een persoonlijk bezoek te ont- vangen van den Keizer, wiens trouwe raadsman hij steeds was. Die onderscheiding is van meer dan gewone beteekenis. Zij toont toch, dat de ge- ruchten ointrent eene Spanning, die tusschen den Keizer en de hofpartij aan de eene zijde en den rijkskanselier aan de andere zijde bestond, en waar- over men nog kort geleden den mond zoo vol had, ongegrond of althans schroinelijk overdreven zijn. Erankrijk heeft in het openbaar den strijd aan- gevangen tegen de kerkelijke machten. Zijn de Eransche Maart-besluiten ten opzichte der ordes- geestelijken over het algemeen door de liberalen met bizondere ingenomenheid begroet, in de cleri- cale kringen heeft de afkondiging daarentegen groote verslagenheid en verbittering verwekt. A1 hunne dagbladen zijn met woedende aanvallen op de regeering gevuld en prikkelen hunne partij op de heftigste wijze tot verzet aan. Zelfs is er sprake, om een voorstel in den Senaat te doen, waarbij het Ministerie in staat van bescliuldiging zou worden gesteld wegens verkrachting der constitutie. De permanente commissie uit de rechterzijde der beide Kamers houdt dagelijks vergaderingen, die door de hoofden en leden der niet erkende genootschappen en door de hooge geestelijkheid worden bijgewoond. Daarin is besloten, zich niet aan de besluiten te onderwerpen en door verzet de regeering te nood- zaken, dat zij nog een stap verder moet gaan en tot geweld haar toevlncht moet nemen. De worste- ling tusschen den staat en de kerk om het gezag zal met alle ten dienst staande middelen door beide partijen ondernomen worden, want ook de regeering heeft besloten, van haar voile gezag gebruik te maken. Uit Petersburg kwam het heugelijk bericht, dat Rusland zich met Erankrijk verzoend heeft. Prins OrlofF keert als gezant naar Parijs terug. De soiree, gisteren avond door den ambassadeur van Erankrijk, generaal Charizy gegeven, werd door tal van hooge ambtenaren en hoog geplaatste personen bijgewoond. Met den binnenlandschen toestand blijkt het echter in Rusland treurig gesteld en het is nu wel mogelijk, dat Rusland eene afleiding zal zoeken in een buitenlandschen oorlog, nu het weder met Engeland en Erankrijk op een goeden voet is gekomen. Uit Turkije kwam ditmaal een gunstig bericht. De ininisterraad heeft daar de laatste Montene- j grijnsche voorstellen eenparig aangenomen. Spoedig zullen wij nu waarschijnlijk meer goede dingen uit Turkije te melden hebben, want op den steun van Engeland heeft het niet meer te rekenen. Mocht het echter besluiten, de verzenen tegen de prikkels te slaan, dan komt de Oostersche kwestie op nieuw aan de orde, om voor goed opgelost te worden. Naar aanleiding van het voorloopig vorslag van de afdeelingen der Tweede Kamer en de memorie van antwoord der regeering, betrekkelijk het wetsoutwerp der overeenkorast met Belgie tot verbetering van het kanaal alhier, is, naar wij vernemen, door den gemeenteraad alhier en door de Yereeniging tot be- vordering der belangen van Zeeuwsch-Vlaanderen een tweede adres aan de Tweede Kamer gezonden, houdende nadere uiteenzetting der bezwaren tegen de voorgestelde conventie. Hontenisse. Op a. s. Vrijdag 9 April hoopt de heer Rijks-ontvanger, A. van der Beek alhier, den dag te gedenken, waarop ZEd. voor 40 jaar in 5s Rijks dienst trad. De Eerste Kamer der Staten Generaal is bijeengeroepen tegen Dinsdag 13 April, des avonds te aclit uren. De Kamer van Koophandel te Middelburg heeft een adres aan de Tweede Kamer vastgesteld, waarin zij ernstig aandringt op de aanneming der conventie met Belgie, vooral met het oog op de overneming der op Nederlandsch grondgebied ge- legen gedeelten van den Grand-Central. Zoowel door de Kamer van Koophandel en fabrieken als door den gemeenteraad van Vlissingen is aan de Tweede Kamer der Staten Generaal een adres van instemming met het wetsontwerp toegezonden, waarbij wordt aangedrongen op de bekrachtiging van de overeenkomst met Belgie, betrekkelijk het overnemen door den Staat van een gedeelte van den spoorweg Grand Central Beige," liggende op Nederlandsch grondgebied, en de uitbreiding der kanaalwerken te Ter Neuzen. Beide lichamen zijn overtuigd, dat door de ge- wenschte bekrachtiging het Nederlandsch belang krachtig zal worden bevorderd. Zondag jl. is te Middelburg de tentoonstel- ling van schilderijen gesloten; in het geheel be- draagt het aantal bezoekers 4347van de 104 tentoongestelde schilderijen werden er 26 verkocht. Het hoofdbestuur voor het geven van een huldeblijk aan den generaal Van der Heijden heeft, ter bevordering eener algemeene deelneining aan deze ovatie, aan de burgemeesters der gemeenten in den lande eene circulaire doen toekomen, waarin het hunne gewaardeerde medewerking inroept, met verzoek ook door hunnen invloed sympathie voor het beoogde doel in hunne gemeente op te wekken, tot welk einde het vormen eener plaatselijke commissie tot inzamcling van inschrijvingen of bijdragen het aangewezen middel sehijnt. Aan luitenant-generaal K. van der Heijden is als Gouvernements-Commissaris voor de organi- satie van 'net gewest Atje'n en onderhoorigheden, voor den duur der commissie, toegekend een buitengewone toelage van f 900 's maands, en den hoofdambte- naar A. Pruijs van der Hoeven de rang van resident le kl. met een maandelijksche bezoldiging van f 1500 en wijders een daggeld van f 50 ge- durende den tijd, welke hij ter voldoening der hem gedane opdracht buiten Batavia moet doorbrengen. Door de hoofdcommissie voor het standbeeld van graaf Jan van Nassau is eene prijsvraag uit- geschreven voor het ontwerp van dit standbeeld, den graaf op zoodanige wijze voorstellende, dat de aanleiding tot de oprichting van het standbeeld: de herdenking van het stichten der Unie van Utrecht v<5or 300 jaar, daarbij duidelijk uitkomt. Het voornemen bestaat dit standbeeld te plaatsen op het St. Janskerkhof; het moet eene hoogte hebben van minstens 3 meters en van brons ge- goten worden. De kosten van uitvoering mogen niet hooger zijn dan f 30,000. Aan het best gekeurde ontwerp wordt een prijs van f 500 toegekend; de inzender van het ontwerp, dat daaraan 't mecst voldoet, ontvangt als premie f 250. Alleen Nederlanders en in Nederland wonende vreemdelingen mogen mededingen. Voor den durden Noordpooltocht, per Willem Barendsz, is bij den penningmeester te Amsterdam tot heden ingekomen f 5196. Eene ruime toe- zending van giften en victualien wordt zeerinhet belang dezer nationale zaak aanbevolen. De Arnh. Ct. bevat 't volgende Toen prins Karel van Hohenzollern in 1866 tot vorst van Rumenie werd gekozen, hadden zijne aanstaande onderdanen de welwillendheid, om diens regeering erfelijk te verklaren. Het sehijnt echter, dat de Prins geen kans ziet, om langs den gewonen weg van zijne zijde mede te werken tct verwezen- lijking van het plebisciet, waarbij dit voorrecht werd toegekend. Althans, men verzekert, dat hij voornemens is den driejarigen, tweeden zoon van zijn zwager, Prins Willem von Wied, den klein- zoon van Prins Erederik, tot opvolger aan te nemen. Visit Brindisi, 8 April 7,30 's avonds. ViA Amsterdam, 9 April 5,50 's avonds. Via Napels, (Eransche mail) 15 April 7,30's avonds. Via Napels, (Maatseh. Nederl.) 19 April 7,30'savonds. De Eransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. De rechtbank heeft in hare zitting van 2 April de volgende uitspraken gedaan J. L. van de W., zouder beroep te Sas van Gent, ter zake van frauduleuse invoer van aan accijns onder- worpen goedereu; veroordeeld tot drie dagen celstraf. A. de W., arbeider te Sas van Gent, ter zake van frauduleuse invoer van aan accijns onderworpen goe- deren; veroordeeld tot zes dagen celstraf. P. van P., landbouwersknecht te Graauw, ter zake van twee waubedrijven van diefstal gepleegd door een loonbediende ten nadeele zijns meesters; veroord. tot eene celstraf van vijftien dagen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1