INo. 1552 Woensdag 31 Maart 1880. 20e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen., BINNEN LAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 30 Maart. TKR NEIZENSCHE IMIUNT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het gekeele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brievenbunhouders. ADVERTENTIfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentieu gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddag DRIE area. Dtt Bind veraebljat Dinsdag. en Vrijdagavond bij J. H. dr. BBONT te Ter Nenzen. Politieli Overzioht. Uit Afghanistan luiden de berichten weder niet gunstig voor Engeland. Abderrahman, pretendent voor den troon van Afghanistan, die bescherind wordt door Rusland, is in Afghaansch Turkestan tot hoofd uitgeroepen. De door Engeland aange- stelde gouverneur is gevluclit. Abderrrahinan heeft in eene proclomatie, gericht tot den gouverneur van Herat, alle Afghanen opgeroepen tot eeu verdelgings- oorlog tegen hun gemeenschappelijken vijand, de Engelschen, en rukt zelf aan het hoofd van een leger van 6000 man en 12 kanonnen uit Turkestan tegen Kaboel op. Van de vergadering der Sirdars van Ghuzni in de nabijheid van Kaboel en eene schikking zal nu wel niets kornen. Bevel is ge- geven tot versterking van nog twaalf forten in de nabijheid van Kaboel. Het leger van Khandahar staat tot oprukken gereed. De eerste brigade, onder generaal Barter, is door de Taraki-streek getrokken. Prins Orlolf heeft Parijs verlaten, niet alleen zonder eenig officieel afscheids—bezoek gebracht, maar ook zonder een kaartje gezonden te hebben, hetzij aan den President der Republiek, die bijzonder hoffelijk jegens hem was geweest, of aan den heer Freycinet, die nog onlangs een beleefdheids-bezoek bij hem had afgelegd. In Berhjn beweert men, dat de Fransche afgezant de Chanzy St. Petersburg zal hebben verlaten, voor dat Prins Orlolf er aankomt. Orloff had te Berlijn langdurige gesprekken met den Keizer, Prins Bismarck en den Kroonprins. In Egypte schijnt de rnaatschappelijke toestand beter te worden. Het Italiaansche gouvernement heeft zicli onvoorwaardelijk aangesloten aan het Fransch-Engelsche voorstel tot benoeming eener commissie van liquidatie in Egypte voor de gecon- solideerde en vlottende schuld. Rusland moet nog zijne goedkeuring geven en dan zal tot de benoeming worden overgegaan. De Europeesche tusschenkomst moet voor Egypte goede vruehten dragen, zoodat er gedurende de laatste drie maanden meer gedaan is, dan anders in tien jaren en de betaling der coupon van 15 April en 1 Mei verzekerd is. Nu het in Egypte betrekke.lijk zoo goed gaat, zou men ook hetzelfde willen toepassen in Turkije. Uit Konstantinopel schrijft men, dat zoolang het geldelijk beheer uitsluitend in handen van Turksche agenten blijft, er geen hoop bestaat, orn de orde in de finantien te herstellen. Engeland en Frank- rj^ zijn nog sterker betrokken bij Turkije dan bij Egypte en zoo de houders der Turksche schuld- brieven zich vereenigden en de tusschenkomst hunner regeeringeu inriepen, dan zouden zij te Konstantinopel een gunstiger oor vinden, dan zij schijnen te vermoeden. Als dit werkelijk zoo is, dan is de proef altijd te nernen. De heer H. J. Krol, predikant bij de Ned. her- vormde gemeente alhier, heeft, tot blijdschap van velen zijuer vrienden, voor het beroep naar de gemeente Heumen en Maiden bedankt. Uit de regeeringsverslagen blijkt, dat de be- volking der opeubare scholen van 31 December 1877 tot 31 December 1878 is toegenoinen met 4412 jongens en 3024 rneisjes, totaal 7436 kinderen of 1,88 percent. De bevolking der gesubsidieerde bizondere scholen is in dat jaar verminderd met 167 kinderen of nagenoeg 3 percent. De bevolking der niet gesubsidieerde bizondere scholen is toegenomen met 1078 kinderen of 0,88 percent. Het getal kinderen, dat de openbare school bezoekt, bedroeg op 31 December 1878 nagenoeg 76 pet. van alle schoolgaande kinderen (80 pet. van alle schoolgaande jongens, 70 pet. van alle school gaande meisjes.) Het getal kinderen op de gesubs. bizondere scholen bedroeg ruim 1 pet. van alle schoolgaande kinderen (0,88 pet. van de schoolgaande jongens, ruim 1 pet. van de schoolgaande meisjes.) Het getal kinderen op de niet gesubs. bizondere scholen bedroeg 23 pet. van alle schoolgaande kin deren (19 pet. van alle schoolgaande jongens, 28 pet. van alle schoolgaande meisjes.) Bij het in het begin dezer maand in den Haag gehouden examen van personen, dingende naar de betrekking van klerk bij de rijkstelegraaf, zijn o. a. twee meisjes geslaagd en met ingang van 1 April benoemd, zijnde mej. J. A. C. F. Fleischer te Amsterdam, en mej. J. Vos te Amsterdam. Eerstgenoemde behaalde bij het examen van alle candidaten het eerste nommer. De plannen zijn in bewerking voor een passage met winkels, cafe, misschien hotel, enz., te Amster dam, lang 100, breed 15 M., en die zal worden gebouwd van de Heerengracht tusschen Konings- plein en Vijzelstraat naar de Reguliersdwarsstraat. Zijn wij wel ingelicht, dan zijn de perceelen, die voor den bouw moeten worden afgebroken, alien het eigendom van den ondernemer, die het kapi- taal verschaft, zoodat aan de uitvoering geen moeie- lijkheden, van welken aard ook, in den weg staan en de tot standkoming der passage als zeker mag worden beschouwd. Het geheel zal een monumen- taal karakter dragen. In den Haagschen gemeenteraad is eene mede- deeling gedaan betrekkelijk het gemeentelijk be- lastingstelsel, niet alleen voor dien gemeenteraad van belang. De mededeeling komt hierop neder, dat een aandrang bij de regeering op herziening van het stelsel der gemeentebelastingen onnoodig wordt geacht op het oogenblik, dat bij bet gouver nement plannen in overweging zijn, die bet geheele belastingstelsel en niet zoo zeer eenig bepaald punt van wetgeving betreffen. De werken aan de doorbraak te Oijen zullen spoedig hervat worden. Daar op de plaats, waar de ringkade bezweken is, 15 meter water staat, zal men thans eene andere richting moeten neraen. I Hoogstwaarschijnlijk zal nu terstond tot de besteding van den nieuwen Maasdijk worden overgegaan. Men berekent, dat de gezamenlijke werken onge- veer f 200,000 zullen kosten, met inbegrip van de te onteigenen landerijen. Indien men niet be- gonnen ware een ringkade te leggen, had men de oorspronkelijke doorbraken voor de helft van die som kunnen herstellen. Voor de betrokken polders is de ramp derhalve verdubbeld. Het Koninklijk Nederlandsch conservatorium te Brussel zal, naar men meldt, den 1 Mei e. k. worden opgeheven. Hoewel het conservatorium gedurende zijn acht- jarig bestaan een aantal uitstekende kunstenaressen heeft gevormd, is Z. M. de Koning toch van oordeel, dat Nederland niet genoeg talenten oplevert, om de groote uitgaven te rechtvaardigen, die Z. M. persoonlijk zich ten behoeve van deze kostbare instelling moet getroosten. Aan den directeur van het conservatorium, den heer George Cabel, heeft Z. M. als blijk van zijne hooge tevredenheid, een levenslang pensioen van f 2000 verleend. Te Rotterdam zijn een paar dieven ingebroken in het magazijn der firma Van Raalte op het West-Nieuwland. Zij zijn door een kelderluik binnengedrongen, maar daar zij veel gedruisch maakten zoowel door het optillen van het luik, waarop goederen lagen, als door hunne vruchtelooze pogingen om de brandkast open te maken, werden j de buren gewekt en de politie geroepen. De beide dieven zijn toen op het dak geklommen en gingen elk hun weg. De een kwam in de binderij van de firma Wijt te recht en verliet die door een uitgang in een steeg. De ander trachtte na veel omwegen door het huis van den heer Polak te ontkomen. Deze hoorde hem op zolder en ging naar boven. De dief beweerde bij de brand weer te behooren en zijn hulp te hebben verleend op het dak van een naburig huis, waar bij zijn makkers was kwijtgeraakt. De heer Polak hield zich of hij het geloofde en bood den man aan hem langs den gewonen weg naar buiten te brengen. Hij wist hem echter in een vertrek op te sluiten en zijn huisgenooten te waarschuwen. De politie werd geliaald en de dief in hechtenis genomen. Door hem kwam men ook zijn kameraad op het spoor. Veel hebben zij niet ontvreemd en bovendien verloren zij het pak coupons door hen gestolen. Nu de tijd van zaaien en planten weder daar is, willen wij hen, die hunne vensterbanken, veranda's enz. gaarne met hangplanten sieren, opmerkzaam maken op een eenvoudige, onkostbare, sierlijke en toch ook vreemdsoortige kweekerij, waarbij geen tuinaarde, geen potten of iets dergelijks gebruikt worden. Ben grove spons, een weinig water, enkele zaadkorreltjes, een touwtje en een weinig zorg zijn voldoende om menigeen gedurende langen tijd ge- noegen te bezorgen. De zaak is dezeMen weekt een groote, ronde, grove spons in warm water, waarin men haar zoo lang laat liggen, tot zij door en door geweekt is. Dan perst men haar uit, echter niet al te sterk, hangt haar aan een touwtje op een plaats, waar de zon gedurende een deel van den dag schijnt, en steekt in de openingen of porien hier en daar een korrel gierst, rood klaver-zaad, gerst, rijst en haver. Wanneer men nu zorgt, gedurende een week, geregeld des morgens de spons met een weinig water te besprenkelen, zal men weldra uit de spons frisch groene blaadjes zien opsehieten, die zich langzamerhand tot afhangende planten ontwikkelen, terwijl te zijner tijd de roode bloempjes van de klaver de groene massa sieren. Natuurlijk moet men hu en dan de spons bevochtigen maar niet al te nat maken. Wanneer men, zoodra de kiein-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1