549 Zaterdag 20 Maart J 880. 20e Jaar^aiig. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. LAGER ONDERWIJS BEKENDMAKING. BINNENLAND. 4 Ter Neuzen, 19 Maart. RECHTSZAKEN. irrondissenients-recktbank te Middelburg. Door hei ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1, getieele. Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men itbonneert zich bij alle Boekhandetaers, Postdirec veuren en Brievenbushouders. A D V E R T E N T I E N. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meet f 0,10. Grootere letters worden naar plaatervrnte b rekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zende; uiterlijk Diusdag en Vrijdag nniuMdag 191!IH nren. Dtt Mad ▼ersehljnt ninadag. en Vrijdaga*ond Mj Ji. K,. G. G fit K T te Ter Keazeu, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN brengen ter kennis der belang- hebbenden, dat. tot bet doen der aanvragen oin toelating van kinderen op de openbare lagere scholen dier gemeente, gelegenheid zal bestaan op Doitder- dttjf, den 25 (lexer, des namiddags van 3—4 are, op het geineentehais. Ter Neuzen, 18 Maart 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. >li t i«*li Overzioht, Het belangrijkste uieuws uit Rusland is, dat de Russische gezant te Parijs, Prins Orlott' naar Petersburg is teruggeroepen, met bevel slecbts zijti zaakgelastigde acliter te laten. De verbolgenbeid in Rusland tegen Frankrijk over de niet-uitleveriug van Hartmann moet groot zijn. Het volk beschouwf het gebeurde, als eene directe mauifestatie tegen de Russische natie en haren Keizer. Ook de Keizer zelf is uiterst verbolgen en ziet er eene demonstrate j tegen zijn persoon in. Of Loris Melikoff in zijne, hervorrnings))lannen zal slagen wordt ten zeerste betwijfeld. Reeds nu worden er hof-intrigues tegen hem gesponnen en moet zijne gezondlieid veel te wenschen overlaten, daar hij nu en dan blued opgeeft. j Hij heeft zich zelf belast met de opperste Riding der geheime politie en voor den ontslagen politieprefect. den generaal Souroff, heeft hij een landgenoot van hem, ook een Armenier, met den titel van grootinees- ter der politie te St. Petersburg laten benoe- men; ook de dappere generaal Gourko, bevelhebber der garde en van de Petersburgscbe militaire af- deeling, is ontslagen. Het is haast te verwachten, dat hij zijne krachten op die wijze zal overschatten en een nieuwe aanslag der nihilisten, die steeds gebeurlijk blijft, zou den Keizer allicht tot de overtuiging kunnen brengen, dat de kwaal te ver gevorderd is, dan dat de middelen, die hij aanwendt, in staat zouden zijn, liuar te genezen, of voor een tijdlang te onderdrukken. De strenge vervoigingen liebben den toestand steeds verergerdzal nu die- zelfde gest rengheid met een glimp van vrijheid J baten! De schimmen der duizenden, die in Siberie door gebrek en koude zijn omgekomen, wreken zich en een paar millioen gedeporteerdui hebben bij bun vertrek uit het vaderland al hun haat en wraak- zucbt daar aehtergelaten. Te hopeu is het daarom, dat de Keizer nog eens gelegenheid vinde, om op andere wijze aan de wenschen van een groot gedeelte der bevolking te gemoet te komen. In Frankrijk zal de kerkelijke strijd op nieuw gaande gemaakt worden. De senaat heeft artikel 7 van Ferry's onderwijswet in tweede lezing ver- worpen. De minister Freycinet heeft verklaard, dat de regeering nu geen andere keuze overbleef, dan de bestaande wetten op de geestelijke corporation toe te passen. Daar deze wetten met uitzetting dreigen, is pater Beckx, generaal der Jezuiten, uit Rome te Parijs aangekomen, om in overleg met de clericalen de inaatregelen te nemen, welke tot de verdedigiug van zijne orde kunnen strekken. De Minister Northcote heeft in het Engelsche Lagerhuis medegedeeld, dat het PirRment op 24 Maart zal worden verdaagd en oumiddelijk daarop de Koninklijke proclamatie zal verschijnen, waar- bij het Parlement ontbonden wordt. In het Hoogerhuis verdedigde Lord Beaconsfield de Re geering, die het haar plici t had geacht, een beroep op het land te doen. Hij ac'itte den staatkundigen toestand in 't algemeen hachelijk. Wanneer Euro- pa slagvaardige legers heeften elke dringend gevraagde uitgave voor grootere uitrustingen wordt bewilligd, was het geen tijd, nil in waakzaamheid te verslappea. In Turkije houdt men zich in de laatste dagen met de begrooting bezig en zullen bezuinigin- gen worden ingevoerd, om de geldelijke bezwa- ren te boven te komen. Met de veiligheid staat het er echter niet best. In de provincien in de oumiddelijke nabijheid van Konstantinopel worden de rooverijen op groote schaal uitgevoerd, zoodat de bewoners van sommige dorpen de wijk naar de steden nemen. In Oost-Rumelie breidt de opstand onder de Mahomedanen zich uit en nemen de strooptochten uit het Rhodope-gebcrgte schrik- barend toe. De Oostenrijksche en Turksche regee- ringen hebben voorzorgsmaatregelen genomen tegen een mogelijken opstand in Albanie. In de gister gebouden zitting van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel van den heer Van Kerk- wijk tot wijziging van art. 59 der gemeentewet (voordraeht van de gemeenteraden voor de benoeming van burgeineesters) verworpen met 44 tegen 27 stemiuen. Voor het voorjaars-examen in Zeeland zijn de volgende akten van bekwaamheid aangevraagd, als: hoofdonderwijzer 12, hoofdonderwijzeres 4, hulponderwijzer 41, hulponderwijzeres 11, huisonder- wijzeres 5. Franschonderwijzer 14, onderwijzeres 8. Engelsch onderwijzer 2, onderwijzeres 1. Duitsch onderwijzer 3, onder wijzeres 1. Wiskunde: 5 onder- wijzers, teekenen 8 onderwijzeressen, 1 onderwij zer, gymnastiek 7, landbouwkunde 9, onderwijzeres vrouw. handw. 27totaal 159. Er is, naar men meldt, door de Nederlandsche rijnspoorwegmaatschappij voorgusteld, om den zo- merdienst op de spoorwegen dit jaar niet op 15 Mei, maar eenige dagen vroeger in werking te doen treden, en wel met het oog op het Pinksterfeest. De regeering heeft daaromtrent nog niet beslist. Te Sluis is overleden Albertus Neyrink, die onder den naam van blinden Bert algemeen bekend was. Hij was blind geboren en onderscheidde zich door een bizonder fijn ge'noor en gevoel. Bjna al de ingezetenen kende hij aan de spraak en tus- schen duim en vinger voelde hij, welke geldstukken hij besteedde, of welke men hem teruggaf voor de boodschappen, die hij meestal zelf in de ver- jschillende winkels haalde. Ieder wist hij wonen en elke woning kon hij ook zonder moeite vinden. Men verhaalt van hem de volgende bizonderheid Eens stond hij op de kaai, toen er een heer aan- kwain, die hem vroeg, waar de heer Ph. Henne- quin woonde, die destijds burgemeester van Sluis was. Daar Berl gewooulijk in gebogen houding stond, had de vrager niet opgemerkt, dat hij, die hem den weg wijzen moest, blind was. „K°m, zegt Be t, volg mij maar, mijohedr!" De vreemde volgt zijn geleider en op het einde van de Hoogstraat, aan de woning van den heer Hennequin gekomen zijnde, zeide, Bert tot den vreemdeling: „Zie zoo, mijnheer! hier moet ge zijn; trek nu maar aan de bel, en dan kunt ge in 't vervolg zeggen, dat een blinde u den weg heeft gewezen." De heer, die zeer verwonderd opzag, gaf zijn geleider een goede belooning en beiden gingen hunnen weg. Een droevig geval heeft zich in Winschoten voorgedaan. Dr. Carl Meijer, een jonge arts van 30 jaren, is in de uitoefening van zijne betrekking bezweken. Een zijner patienten klaagde over de medicijnen, hem door een apotheker geleverd, waarop de docter, om hem gerust te stellen, zelf eenige droppels innain. Al spoedig echter werd hij on- gesteld; tiet bleek, dat met de medicijnen een noodlottige vergissing had plaats gehad en weldra, ondanks alle aangewende middelen, was de ge- neesheer overleden. Bij gerechtelijke lijkschouwing is het feit van vergiftiging aangetoond. Nitricum, zoo wordt gezegd, was voorgeschreven; echter wordt beweerd, dat de afgegeven medika- menten niet de voorgeschrevene waren en dat zulks door den overledene aan den apotheker, dien hij bij zich had ontboden, is gezegd. De reohtbank heeft in hare zitting van den 16 Maart de volgende uitspraak gedaan J. F S., werkman te Graauw, beklaagd: 1». wegens het bevissohen van eens anders vischwater dat met ijs bedekt is en niet behoort tot de rivieren, stroomen, meeren en plassen, zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning, huur of pacht van den eigenaar of rechthebbende, gepaard met feitelijken wederstand tegen een bevoegd beambte, 2<>. wegens geweldadige en feitelijke wederstand jegenseen bedieuend beambte handelende ter uitvoering der wetten, gepleegd door een persoon zonder wapeuen; veroordeeld tot eene celstraf van drie dagen en twee boeten ieder van zes gulden met subsidiaire gevangenisstraf van twee dagen voor iedere boete. Landbouwbericb ten. Een landbouwer te Benedenknijpje heeft een middel gevonden om de melk, die op een dag «ordt verkregen, reeds den volgenden morgen te kunnen karnen. De melk, in het room vat gedaan, wordt met een weinig karnemelk aangemengd en het vat na eenige minuten gedekt. Des avonds wordt de warme melk er bijgestort, dadelijk van ds koude lucht afgesloten, en den volgenden mor gen is de melk zuur en geronnen genoeg om ge- karnd te kunnen worden. De qualiteit der boter wint hierdoor aanmerkelijk. Uit de Tielerwaard schrijft men, dat de pruimebooinen veel bloesem beloven. Reeds zwellen de bloesemkuopjes, die zich over eenige dagen zullen openen. De strenge winter deed den pruimebooinen geen nadeel. De perzikebooinen teekenen daaren- tegen slecht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1