1 IbTnnenland! Vertrek der brimiiai] naar Oost-Mi fto. 1548 Woensdag 17 Maart 1880 20e Jaar^ans*. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentiablad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Hoofdelijken Omslag Beiasting op de Honden Ter Neuzen, 16 Maart. POSTERIJEN. A. B 0 NNKMEN T. e'er dne masnri»n biimen Ter Neuzen 1,Door het l§I geheele Rijk J 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abortneert zicb bij tile BoekhHiideUars, Postdiree- teuren en Brievenbuslionderg. ADVEETENTliN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Gtrootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nninlddtig ItiliG men. Dil bind verachijnt Dln«dag< eta Vrljdagavoiid b3j AK. 6. B U O M T te Ter itenzen. BITRGEMEESTER en WET1IOU- DERS van TER NEUZEN doen te weten dat, de priinitieve kohieren van den en de dier gemeente voor 1880, zooals die door den gemeentcraad zijn vastgesteld, gedurende acht dagen, te vekciien van af Vrijdag, den 19 dozer, ter gemeente-secri'tarie ter lezing zullen liggen, als- uaede dat ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegeu zijnen aauslag in beroep kan komen bij Heeren Gedeputeerde Staten, middels verzoekschrift, hetwelk niet gezegeld behoeft te zijn. Ter Neuzen, 16 Maart 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J, DIELEMAN, Secretaris. F*o!iU«Hx Overzicltt, Van veel gewicht voor geheel Europa is het besluit, dat het Engelsche minislerie sen laatste ge- nomen heeft, om bet Farlement te ontbniden. Lord Beaconsfield is hiermede als gewoonlijk ver inssetider- wijs te werk gegaan, en wel opzett-Jijk om den tegenstanders zoo weinig mog lijk tijd te laten, zich op voldoende ivijze voor den verkiezingsstrijd voor te bereiden. Openlijk gesteynd door de Koningin en het hof, welke Ruslatul hat.en, zal bet volk nu moeten uitmaken, of het dien al tehandigen eersten Minister in diens anti-Russische staatkunde met zijn geld en bloed wil steunen, of het diens veroverings- en verdeelings-politiek goedkeurt. lie nits lag der laatst gehouden gedceltelijke verkiezingen vvaren steeds gunstig voor het Ministerie, eh, zoowel Beaconsfield als Nort.hcote en de andere Ministers doen reeds bun best, oin de kitzers ii. die stemming te houden. In Rusland openbaart zich hetzelfde verschijnsel, dat men steeds in elk land waarnam, 't welk een maat- schappelijken crisis moest doorstaann. 1. dat de ver- schillende klassen zich willen schoon wasschen van nihilisme, uit vrees van bij eene uitbarsting bloot te staan aan de ruwe plunder- en roofzucht van de niet bezittende zoogenaamde patriottische lagere klassen en zij daarom bij voorbaat de aandacht van den woesten volkshoop op anderen vestigen. Het kensciietst den hopeloozen t..estand, en, daar onder het bestuur van elken dictator, willekeur en terrorisme heerschten, en niemand iets kwaads van hem of zijne maatregelen of van den alge- meene-n toestand durft te zeggen, verneerut men niets dan officieele berichten en weinig, wat licht op den toestand kan werpen. Zoo blijkt nu, dat de geheele imposaiite iliuininatie een gedwougen politie-maatregel was, die tevens dienst kon doen als verlichting, als er een oploop was gekomen. Betrouwbarc berichten melden dan ook, dat de paniek, die na de. feestviering eenigszins tot bedaren was gekomen, weder aanmerkelijk is toegenomen. .De Czaar moet op nieuw een brief iiebben ontvangen, waarin hem aangekondigd werd, dat hij den 8n sterven zou. Do aanslag op Melikoff moet, zegt men, den Keizer allerpijnlij'kst geschokt hebben, zoodat hij van tijd tot tijd zemiwtoi-valleu krijgt, die het ergste doen vreczen. De huisbewaarders hebben de strengste instructies, houden na zons- ondergang de bewoners der huizen opgesloteu en hebben strengen last, niet op hunnen post te zitten en elken voorbijgar.ger in 't oog te houden. Bismarck is weder liersteld. Hij bezocht den Keizer en gaf zelfs een partij, waarop hij veel praatti en niets zeide. In Hamburg vreest men, dat bij de verkiezing do soeialisten het zullen winnen De socialistische partij in Duitschland is, ondanks de wet, in haar boezem niet minder krachtig dan vroeger. Zoo gaat het,. Met politie—maatregelen bestrijdt men geen denkbeelden. Het verze.t neemt met de gestrengheid der maatregelen toe. Dat leert de geschiedeuis van alle omwentelingen. De iieer H. J. Krol Lzn., predikant bij de-Ned. Hervor.nde gemeente alhier, maakte jl. Zondag aan zijne gemeente bekend, dat hij een beroep had ontvangen naar die gemeente, te Heume.n en Mai den bij Nijmegen. In de gisteren gehoudene zitting van de Tweede Kamer is iugekomen een wetsontwerp tot bescherming van voor den laridbouw nuttige vogels. Unaniem werden aangenomenhet wetsontwerp tot gemeentelijke iydeeling der Wester Schelde en het Sloe, dat tot goedkeuring der overeenkomst van den Staat en Z. K. H. Prins Frederik en die met Van Haaften, over gronden in het Slaak, waarbij de Minister verklaarde, dat omtrent het leggen v-u den verbindingsdam tusschen Noord-Brabant en Zeeisnd een nader onderzoek zal worden iuge steld, benevens het ontwerp tot aanvulling der begrooting van het domeinfonds. Zmimslug', 12 Maart. De gemeenteraad heeft, in zijne vergadering van heden, tot plaatse'njk ge- nees-, heel- en verloskundige benoemdDr. W. J. Arends, arts, woonachtig te Oude Tonge. In zijn nummer van Zondag avond geeft de Antwerpsche Precurseur bewijzen voor de be- schuldigitigen, welke hij den 4 dezer tegen Ylis- singen heeft ingebracht. Het blad herinnert aan lietgeen het den lOn schreef, dat het zich bepalen zou „tot het, mede- deelen van feiten, zonder daarin te betrekken, hen, die er het slaelitoffer van waren, of hen, die er van profitferden." Het geldt hier niet, zegt, het blad, op te komen voor het nadeel, dat aan enkele personen berokkend is, raaar tegen „een streven, dat, in de oogen van den buitenlandschen handel Ylissingen benadeeld heeft, en het in de toekomst nog meer zou discrediteeren, indien die geest er zich zou blijveu ope.nbaren." De Ilaagsche kroniek der N. Gr. Ct. schrijft Ik kan u verzekeren, dat binnen een paar weken het koninklijk besluit zal verschijnen, waarbij de invoering der onderwijswet naar ik boor met 1 Oct,. wordt vastgesteld. Een voorstel tot aanvulling van de begrooting met de daarvoor noodige uitgaven is aan 't departement van binnenlandsche zaken in bewer- king. De beer Six heeft dus zijn woord ingelost en daarmee op nieuw getoond, dat hij een eerlijk en consequent minister is. Zijn houding iu de schoolwet-aangelegenheid zal dan ook uiet weinig toebrengen aan de versterking van zijn positie. Z. K. H. Prins Frederik heeft als prijzen voor de algeraeene verloting ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood, onder be- sclierming van H.H. M.M. den Koning en de Koningin, ingezonden een zeer prachtige jardiniere en twee vazen, faience artistique, met verguld brons geraontei rd, een verguld bronzen sigarenbeker, een zeer fraai (olographicalbum, met gedreven verguld verzilverden band. De eerste houtbestrating op uitgebreide schaal wordt thans in de Damstraat te Amsterdam gelegd en zal zich uitstrekken door de Doeienstraat en Nieuwe Hoogstraat tot aan den Kloveniersburgwal. Omstreeks half April wordt gerekend, dat deze nieuwe bestrating in haar geheel gereed zal zijn. In de Damstraat is men reeds aangevangen met het opbreken der keien-bestrating en het leggen van de onderlagen, waarop de gecreosoteerde houten blokjes worden bevestigd. Deze soort van bestrating, die zeer duurzaam is en bij het drukst verkeer het vermoeiende straatgeraas tot een minimum terug- brengt., wordt op twee dagen gelegd. De eerste bestaat uit een laag kiezel, verraengd met zooge naamde liydrolietlijm of cement. Deze wordt vol- komen glad aangestreken en gehard. De tweede laag is van asphalt, die daarop in vloeibaren toe stand uitgestort wordt en waarin dan de houten blokjes worden vastgelegd. 's Rijks raiddelen hebben gedurende de maand Februari II opgebracht f 6,678,046, tegen f 6,92-3,773 in Febr. 1879, dus minder f 245,727, en gedurende de eerste twee inaanden van 1880 f 12,969,800, tegen f 12,844,846 in hetzelfde tijdvak van 1879, dus meer f 124,954. Het */ta der raining bedraagt f 16,387,680. Via Napels, (Franscbe mail) 19 Maart 6,20's morg. Viii Napels, (Maatsch. Nederl.) 23 Maart 6,20's morg, Vist Brindisi, 26 Maart 5,50 's tnorgens. Viti Amsterdam, 26 Maart 7,40 's avonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Liandbouwbericbten. lintifenisse. De winteroogst staat, bebalve het koolzaad, dat nagenoeg overal is uitgeploagd, goed. Het zaaien en planten van zomervruchten en aardappclen is druk in gang. De veestapel is gezond. Volgens opgaven der voornaamste veehandel- plaatsen in de vier noordelijke provincien, zijn in 1879 p. m. 200,000 stuks vee verhandeld, eene waarde van ruim f 32,000,000 vertegenwoordigende. Een schaap van den heer Jan de Groot, te Nieuw-Appelsclm, heeft vijf lammeren ter wereld gebracht. Dit is zeker eene groote bizonderheid in de scliapenwereld. Uit de Haling der prijzen van tarwe en meet op de New-Yorksche markt blijkt, dat de samen-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1