PU II Lie A Tl E. i\0. 1547 Zaterdag 13 Maart 1880. 20e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Hoofdelijken Omslag BINNEN LAND, BUITENLAND. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abouneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdiree- teuren en Brievenbushouderg. BM Mad veracbljnt Dlnadag- en Vrljdagavond advertentiSn. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letterg worden naar plaats ruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Diuedag en Vrijdag namlddag DRIE nren. J. Ik. fi. SHONT te Ter Neuzen* «U deze conrant bcbooet een bljroegsel. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, doen te weten dat het primitief kohier van den voor het dienstjaar 1880, zooals het door den gemeenteraad is vastgesteld, gedurende tien dagen, te rekenen van Zaterdag den 13 dezer maand tot en met Maandag den 22 daaraanvolgende, voor een ieder ter lezing is nedergelegd ter secre- tarie der gemeente, en dat binnen dien tijd, elk aangeslagene, tegen zijnen aanslag, bezwaren kan inbrengen bij Gedeputeerde Staten dezer provincie, bij een verzoekschrift, dat op ongezegeld papier kan worden gesteld. Zaamslag, den 12 Maart 1880. De Burgeineester en Wethouders voornoemd, L. VAN" DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. A*olitieli Overzicht* De goede verwachtingendie men algemeen koesterde na het ontvangen van de vele bevredi- gende berichten over den toestand vail Rusland met betrekking tot het nihilisme, hebben zich niet verwezenlijkt. De goede afloop van het feest van den Czaar en de optreding van Loris Melikolf als dictator van Rusland, hadden het geloof en het vertrouwen reeds ingang doen vinden, dat die toe- stand werkelijk niet zoo hopeloos en troosteloos was, als de eerste berichten daarover na den aan slag in het winterpaleis moesten doen onderstellen. Nadere berichten doen echter dien toestand als zeer ernstig beschouwen. Uit het onderzoek om- trent den aanslag van den student Wladetzky op Melikoff is gebleken, dat men niet te doen heeft gehad met een gewoon moordenaar, maar met een desperado; iemand die, door het lot was aangewezen, om de daad te volbrengen, en die van zijne arres- tatie tot aan zijne terechtstelling eene kalmte en doodsverachting toonde, die overeenstemde met zijne luide verklaring op het schavot gedaan, dat hij gehandeld had uit beginsel en om het volk te redden, en zich daarom niet schuldig gevoelde. Uit Engeland komt de gewichtige mededeeling, dat Lord Beaconsfiela in het Hoogerhuis en Staf ford Northcote in het Lagerhuis verklaard hebben, dat de regeering besloten heeft, tegen Paschen het Parlement te ontbinden. Wij hebben er reeds vroeger op gewezen, dat deze gebeurtenis zoowel voor Engeland als voor Europa gewichtig in hare gevolgen kan zijn. Van dit zijn besluit tot ont- binding heeft Beaconsfield bovendien nog per brief aan den onderkoning van terland kennis gegeven, waarin hij mededeelt, dat Eugelands macht en de vrede van Europa, voor een groot deel zullen afhangen van de uitspraak des lands bij de verkiezingen. In Spanje is eene wijziging in het Ministerie op handen. De strijd in de Kamer, om de belangen van Spanje in overeenstemmiug te brengen, rnel die van Cuba duurt steeds voort. Het hoofd der oppositie, Sagasta, wenscht hervormingen voor dat eiland, tot wering der sedert jaren bestaande mis- bruiken in alle takken van bestuur en daartoe wil de Minister Canovas del Castillo niet medewerken. Uit Konstantinopel komt het bericht, dat Griekenland de onderhandeling met Turkije heeft afgebroken, omdat het laatste voorstel tot regeling der grenzen gedaan, onaannemelijk is. Dienten- gevolge heeft de Engelsche gezant Sir Layard aan de Porte medegedeeld, dat de mogendheden ingevolge het 13e protokol van het Berlijnsche verdrag eene international commissie zullen benoemen voor de TurkschGrieksche grensregeling. Van de vast- stelling der nieuwe grenslijn zal bij eene ge- meenschappelijke nota der mogendheden aan Grieken land en Turkije mededeeling worden gedaan. Mon tenegro heeft op het voorstel tot vergoeding voor Gusinje nog niet geantwoord. Eindelijk is de felle strijd in den Senaat van Prankrijk beslist. Art. 7 der onderwijswet van Ferry is met 148 tegen 127 stemmen verworpen. Dufaure heeft den doorslag gegeven. Zeker heeft de fractie van het linkercentrum, die zijne leiding volgt, tegen het artikel gestemd, omdat zij, even als Jules Simon, in het artikel eene aanranding van het beginsel der gelijkheid voor de wet en van den godsdienst zag. Door de verwerping in den Senaat is de kwestie volstrekt niet afgedaan. Er moet Maandag nog eene lezing van het wetsontwerp in den Senaat volgen. Daarna gaat het geheele ontwerp, als de Senaat bij zijn besluit blijft, terug naar de Kamer en zoo deze zich ai mocht schikken naar den wensch van den Senaat, dan zou het alleen zijn, als het kabinet de bedreiging vervulde, die de Minister—President uitsprak, dat, als het artikel niet werd aangenomen, de uitvoerende macht zich genoopt zal zien tot veel strenger maatregelen. Ter Neuzen, 12 Maart Bij Koninklijk besluit zijn benoemdtot Se cretaris-Penmngmeester bij het hestuur der vissche- rijen op de Schelde en de Zeeuwsche stroomen J. A. Fokker, te Middelburg, en tot lid voor het district Middelburg R. J. Verschoor van Nisse te Middelburg. Tegen heden en volgende dagen zijn in de Tweede Kamer eenige wetsontwerpen aan de orde gesteld, waaronder dat betrekkelijk de Wester- Schelde, de overeenkomst betrelfende het Slaak en de Dijkenwet, als ook het voorstel vaa den heer Van Kerkwijk, betreffende het benoemen van burgemeesters. Door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs over het ontwerp betreffende de conventie met Belgie, de heeren Van de Putte (voorzitter), Van der Werk, Sandberg, Rutgers en Van Kerkwijk. Daar met ingang van 1 April aan Mr. C. J. Picke eervol ontslag is verleend als schoolopziener in het le schooldistrict van Zeeland, is de tijde- lijke waarneming van die betrekking opgedragen aan Jhr. Mr. D. G. van Teijlingen, schoolopziener in het 3e district dier provincie. De gemeenteraad van Middelburg heeft be sloten tot oprichting met 1 September van een« middelbare school voor meisjes met 5jarigen kursus. Het onderwijzend personeel zal bestaan uit 5 leeraaressen (van welke eene direktrice) voor de Nederlandsche, Fransche, Hoogduitsche en Engel sche talei en letterkunde, aardrijkskuude, geschiede- nis en schoonschrijven; een leeraar in het boek- houden; een leerares in het teekenen en eene in de handwerken; een leeraar in de wis- en natuur- kunde; een leeraar voor de natuurlijke historie en een voor de scheikunde; een leeraares voor degyranastiek. Het schoolgeld is bepaald op f 50 's jaars. Het bestuur der Vereeniging tot bevordering van den Tuinbouw in Zeeland brengt ter kennis, dat de 25e tentoonstelling zal gehouden worden te Middelburg in het schuttershof „de Edele hand- boog" Donderdag 22 en Vrijdag 23 April 1880. De inzending der voorwerpen moet geschieden Maandag 19 en Dingsdag 20 April, terwijl de keu ring zal plaats hebben op Woensdag 21 April. Inzenders van voorwerpen, alleen bestemd tot versiering der tentoonstelling, worden beleefdelijk verzocht ook daarvan opgaaf te willen doen vdor Maandag 19 April, met het oog op de ruimte waarover zal moeten beschikt worden, Bij de keuring zal behalve op schoonheid van kweek, rijkdom van bloei en verscheidenheid van soort ook gelet worden op eene behoorlijke te naam- stelling der ingezonden voorwerpen; programma's zijn steeds te verkrijgen bij den secretaris. Jhr. W. A. Roell, vroeger le luitenant bij het regiment grenadiers en jagers, doch onlangs ter zake zijner te Atjech bekomen wonden op pen- sioen gesteld, is benoemd tot rentmeester van het kroondomein te Tholen voor de vacature, ontstaan door het overlijden van Jhr. de Casembroot. Naar men verneemt, zal H. M. de Koningin dit jaar Z. M. den Koning niet vergezellen bij zijn verblijf in Amsterdam. De reden, die van deze teleurstelling voor de bewoners der hoofdstad wordt opgegeven, is voor het overige wel geschikt, om met vreugde door het Nederlandsche volk te worden vernomen. Z. M. schijnt dus wel naar Amsterdam te gaan. Men weet, dat er aanvankelijk sprake van was, dat H.H. M.M beiden de hoofdstad niet zouden hezoeken. De Minister van finantien heeft vastgesteld de 303e staatsloterijzij bestaat uit 21,000 loten, 10,500 prijzen en 2 premien. De collectie wordt geopend op 12 April en gesloten 24 April aanst. De trekking van de le klasse dier loterij begint den 10 Mei a. s., terwijl de laatste nummers op 31 Juli 1880 worden getrokken. De heer W. H. Keun, ingenieur te Londen, die in hooger beroep bij vonnis der rechtbank te Middelburg wegens het zich bevinden in een trein van de Staatspoorwegen, zonder voorzien te zijn van een behoorlijk plaatsbewijs en zonder bijbetalen van den verschuldigden vrachtprijs en verhooging, ver- oordeeld is tot subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag, wordt t.hans in het Politieblad gesignaleerd, ten einde die straf te ondergaan. De Belgische senaat en de gemeenteraad van Brussel hebben commissien benoemd, om de Konink- TER \FL!ZK\SCIIi: COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1