No. 1545, Zaterdag 6 Maart 1880. 20e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLANP, ABONNEMBNT. Ter Neuzen, 5 Maart. TEH NEUZENSCHE (HIIII WT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, teuren en Brievenbushouderg. Door bet Postdireo- ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentieu gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namiddng It HIE area. Dlt bind venehljnt Dlnadag- en Vrljdagavond bij K. It SI O S T te Ter Nenzen, l-^olitieli Overzicht, De gebeurtenissen in Europa, met name in Rusland, hebben in den jongsten tijd weder de aandacht afgeleid van die in Azie. Tegelijk met generaal Roberts heeft ook Mahomed Jan van zijn kant afgezanten naar Kaboel gezonden, met voor- stellen tot regeling der Afghaansche zaken. Volgens nadere ontvangen berichten zou de te benoemen nieuwe Emir reeds aangewezen zijn, en de Engel- sohe troepen Kaboel verlaten en slechts een ge- deelte van Afghanistan bezet houden. Later, als de nieuwe Emir voor goed te Kaboel geinstalleerd is, zal daar een Engelsch gezantschap gevesligd worden. Lord Granville beweerde in een der laatste zittingen van het Hoogerhuis, en terecht, dat de Ministers zich zelven elke maand tegeuspraken; en hij was dom genoeg, om zelfs op dit oogenblik nog niet te weten, waarop hunne politiek eigenlijk doelde. Aanvankelijk was de Khyberpas de sleutel; toen werd Candahar die en kwam Kaboel er bij, en nog kortelings werd Herat tot de sleutel van Indie verklaard en beweerde menhet ware gevaar dreigt Indie uit Perzie want het was de eenig mogelijke basis voor een aanval op Indie. Dwars door de onhsrbergzame oorden en onvruchtbare woestenijen van Afghanistan zou het den Russen onmogelijk zijn, Indie aan te vallen. Keizer Alexander II van Rusland heeft het 25jarig feest zijner troonsbestijging, ouder toe- juiching der bevolking van Petersburg gevierd, eh zonder dat de nihilisten, dank zij de maat- regelen der politie, gevolg hebben kunnen geven aan hunne dreigementen. Alle bladen in Europa gaven dien dag bewijzen van belangstelling in zijn feest, door in herinnering te brengen, wat hij in dat afgeloopen tijdperk voor zijn volk gedaan heeft. Hij begon met het na den Krim— oorlog den vrede terug te geven, hij gaf aan de lijf- eigenen de vrijheid, het landbezit werd beter door hem geregeld, lijfstraffen en brandmerk werd afge- schaft, openbaarheid werd gegeven aan de zittingen der rechtbanken, gelijkheid voor de wet werd afge- kondigd, enz. enz. En al deze hervormingen dankten haar ontstaan aan zijn persoonhjk initiatief. Keizer Alexander heeft persoonlijk voor zijn volk gedaan, wat hij kon en hij zou meer doen, als hem dit mogelijk was. Het is daaroin te hopen, dat zijne maatregelen doel treffen en de rampzalige heethoofden overwinne, die dreigementen en geweld aan wenden, waar ze allerminst op hunne plaats zijn. Keizer Wilhelm van Duitsch- land heeft den Czaar een brief geschreven, door Bismarck rnede onderteekend, waarin hij zijn vriend gelukwenscht met zijn feest en de hoop te kennen geeft, dat de oude vriendschap zal blijven duren, tot dat de dood er een einde aan maakt. //Ik bid dus eindigt de grijze Keizer dat de Goddelijke bescherruing, waardoor uw leven nog dezer dagen op zoo wonderbare wijze is behouden gebleven, u nog lang voor uw volk inoge bewaren." In Duitschland is in den rijksdag de legerwet aan de orde. De Minister van oorlog en Graaf Yon Moltke hebben de wet verdedigd, op grond, dat de getalsterkte der legers van Erankrijk en Rusland in de laatste jaren aanmerkelijk is ver- meerderd, terwijl Duitschland niets ill die richting deed. Duitschland rnocht nu niet acliterblijven, want de beste waarborg voor den vrede was, dat eene regeering sterk was. Alle regeeringen, betoogde Von Moltke verder, willen den vrede bewaren, zoolang als zij kunnen. Wie zal loochenen, dat gansch Europa tlians zucht onder de lasten van een gewapenden vrede? De oorzaak is het onder- ling wantrouwen, dat de natien vervult en dat al- leen weggenomen kan worden door schikkingen van regeering tot regeering. Wij moeten vrede houden, vrede handhaven, en kunnen dat alleen doen en hierin ligt geen bedreiging, mits wij sterk zijn en gereed. Bismarck woonde wegens voort- durende ongesteldheid de zitting niet bij. Bij de verkooping, op gisteren alhier ge- houden, van drie hofsteden in tien perceelen heeft tot uitslag gehad, dat het eerste perceel, eene hofstede met 18 hectaren 28 aren 40 centiaren wei-, bouwland enz., gelegen in den Lovenpolder, gemeente Hoek, is verkocht voor f 710 per Gentsch oud gemet of totaal voor f 29132. Tweede perceel 5 hect. 78 aren 50 centiaren bouw land, gelegen aldaar, voor f 680, totaal f 8828. Derde perceel 1 hect. 89 aren 50 centiaren bouw land, aldaar, voor f 920, totaal f 3912. Vierde perceel 7 hect. 15 aren 30 centiaren bouwland, i aldaar, voor f 590, totaal f 9473. Vijfde perceel 8 hect. 77 aren 70 centiaren bouwland, aldaar, voor f 490, totaal f 9651. Zesde perceel, een hofsteedje, met 5 hect. 51 aren 40 centiaren wei-, bouwland enz., aldaar, voor f 500, totaal _/"6187. Zevende perceel 15 hect. 31 aren 80 centiaren bouw— en weiland aldaar, voor f 410, totaal f 14089. Achtste, negende en tiende perceel, gecombineerd, eene hofstede met 32 hect. 00 aren 85 centiaren wei-, bouwland enz. en dijk, gelegen in den polder Aan- en Genderdijke, Willem III enz., gemeenteZaainslag, voor f 575, totaal/41303. De verlofgangers der militie van de lichting 1877, die behooren tot het regiment grenadiers en jagers, de acht regimenten infanterie, het 2e, 3e en 4e regiment huzaren, zullen worden opge- roepen in werkelijken dienst van 14 Augustus a. s. tot 20 September d. a. v.; die van gemelde lichting, welke behooren tot de beide kompagnien hospitaal-soldaten van 25 Augustus tot 18 September en die van dezelfdu lichting, welke behooren tot het le regiment huzaren, van 24 Juli tot 28 Augustus. Bij de vesting-artillerie zullen dit jaar voor herhalingsoefeningen worden opgeroepen de ver lofgangers der lichting van 1878, te weten: van 3 Juni-1 Juli, die der 24e en 26e koropagnie; van 10 Juni-8 Juli, die der 15e, 33e en 38e komp.; van 9 Aug.-6 Sept., die der le, 3e, 6e, 8e, 9e, lOe, lie, 16e, 17e, 18e, 27e, 28e, 29e, 30e, 34e, 39e en 40e komp.van 7 Sept.-5 Oct., die der 2e, 4e, 5e, 7e, 12e, 13e, 14e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 25e, 31e, 32e en 37e komp.; van 2 Juni-30 Juni, die der torpedo-komp. De bevolking van het koninkrijk der Neder- landen bedroeg op 31 December 1829 2,613,487 en op 31 December 1878 3,981,817, zoodat in een tijdsverloop van bijna 50 jaren de bevolking met ruim 50 pCt. is toegenoinen. De provincie Zeeland telde op 31 December 1829 137,262 en op dienzelfden datum in 1878 189,666 zielen, zoodat de vermeerdering ongeveer 40 pCt. bedraagt. De Minister van finantien berekent dat de waarde der onroerende goederen in portefeuille be draagt f 5,150,000,000 en die van het belegd kapitaal f 6,150,000,000. De inkomsten uit het kapitaal getrokken zouden geraiddeld beloopen f 276,750,000. Men zou zich echter aan eene bedenkelijke misrekening blootstellen, zegt de Minis ter, indien men daaruit eene opbrengst van f 5,535,000 tegen 2 pCt. in het jaar verwachtte. De Minister schat ze dan ook maar op f 3,600,000 h 4,000,000. Naar men uit goede bron verneemt, is de hecr A. Pruijs van der Hoeven door den gouverneur- generaai als regeeringscommissaris naar Atjeh ge zonden. Generaal Van der Heyden blijft voorloopig in Atjeh, omdat in overleg met hem de maatregelen zullen worden beraamd voor de organisatie en pacificatie van dat gewest. In de Maasbode vindt men bet volgende bericht, dat zeker algemeen de aandacht zal trekken z/Uit goede bron is ons gemeld, dat er onder- handelingen worden gevoerd tusschen onze regeering en die der Vereenigde Staten, de uitlevering van Pincoffs ten doel hebbende. Men verzekerde ons, dat het uitzicht op een gunstigen afloop dier onderhandelingen niet gering is, en het zeer wei mogelijk is, dat binnen weinig tijd3 Pincoffs naar Rotterdam gevoerd wordt. „Wij hebben verscheidene dagen geaarzeld van dit bericht melding te maken, doch vinden er nu minder bezwaar in, nu de procureur-generaal voor den Hoogen Raad de opmerkelijke woorden sprak ,/Aan gene zijde van den Oceaan heeft Pincoffs een schuilplaats gevonden. Moge de uitkomst leereu, dat hij die daar op den duur niet gevonden hebben zal." Omtrent de goede vooruitzichten eener Hol- landsche vestiging in Noord-Karolina, schrijft men thans nog het volgende in antwoord op de ge- vraagde informatien De heer A. Kriekard, Zeeuw van geboorte, sinds jaren predikant te Grand-Rapids (Michigan) bezocht voor korten tijd den Staat Noord-Karolina. Een vermogend heer Mr. Mc. Lean, overlegde met hem, hoe te komen tot eene Hollandsche nederzetting op zij-ne uitgestrekte goederen, eenige duizende akres groot. De heer Mc Lean verklaarde zich bereid, voor 2 p. st. per akre zijn grond af te staan, mits aan 6en huisgezin niet meer dan 120 akres werden afgestaan, natuurlijk met de bedoeling om kapitalisten niet de gelegenheid tot speculatie te openen. Het laud is beide bosch- en schoongemaakt land, grootendeels bosehland Het hout is zwaar noch dik, en er is weinig kreupelhout te vinden. Van den koopprijs moet "2/3 bij het aanvaarden worden betaald, het overige kan tegen 6 pCt. in terest blijven staan. Voor eene koe betaalt men 10 tot 20 dollars. Veldarbeid geschiedt meestai met muilezels. Het briljante klimaat, de goedkoopte van het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1