BINNEN LAND. iNo. 1541 Zaterdag 21 Februari 1880 20e Ja&rgang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement. Ter Neuzen, 20 Februari. Ti;It NEUZENSCHE COLRANT iJer drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdireo- euren en Brievenbushouders. ADVERTENT!!^. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area. blad verachljnt Dinsdai- en Vrljdagavond bij J. R. D H O M T te Ter Mcasea. JRolitSelt Overzicht. In Oostenrijk hebben de delegaties hare laatste zittingen gehouden. Baron Van Haymerle bracht namens den Keizer zijn dank aan de leden der Oostenrijksche delegatie en baron Kallay deed dit eveneens in de Hongaarsche delegatie De beide voorzitters hebben daarna het woord gevoerd en als hunne overtuiging de stellige verwachting op het behoud des vredes te kennen gegeven. Het was de taak der regeeringen om de zwarte punten, die zich aan den horizont vertoonden, onscbadelijk te inaken. Een hoogst nadeelig donker punt voor de volkswelvaart daarentegen zagen zij in het streven, dat in verscheidene staten van Europa zicli open- baarde, om op nieuw de legers uit te breiden. In Azie dreigen Indie's wetenschappelijke grenzen gestadig nieuwe verwikkelingan te baren, die een t,e ernstiger aanzien krijgen, nu de belangen van Engeland's aartsvijand, Rusland, er van zeer nabij in betrokken worden. De hevige uitvallen en zware beschuldigingen door de Russische officieuse pers naar aanleiding van de Perzische kwestie tegen Engeland uitgebracht, hebben Beacousfield genoopt, noginaals het bericht omtrent eene bezetting van Herat tegen te spreken. De geheimzinnige uitingen, die Lord Beacousfield daarbij bezigt, wettigen echter het vermoeden, dat er tusschen Engeland en Perzie een tractaat in de maak is, waardoor Herat feite- lijk in de macht. der Engelschen geraken zou. Dit zou voor Rusland onduldbaar zijn en het gevolg zou wel eens kunnen wezen, dat de voor jaren gedane voorspelling uitkwam, dat Rusland en Engeland eenmaal hun voortdurenden strijd in de vlakten van Mesopothanie zouden uitvechten. Inmiddels heeft het Engelsche kabinet weder eene zeer belangrijke overwinning behaald met den uitslag der verkiezing te Soulhwark, waar de con- servatieve kandidaat met overgroote meerderheid is gekozen, en dat wel in een district, dat vroeger steeds een liberaal afvaardigde. Op nieuw moet dit als een bewijs gelden, dat de Engelsche natie in strijd met het beweeren der liberalen, de anti— Russische politiek van het ministerie goedkeurt en zijne veroveringsplannen toejuicht, al kunnen die ook tot een oorlog leiden. In Zwitserland is naar aanleiding van de door ons reeds medegedeelde ingediende plannen voor den aanleg van forten, aan den chef van den generalen staf dezer dagen door het hoofd van het ministerie van oorlog de taak opgedragen, om met den chef van het wapen der genie eene voordracht saam te stellen, betrelfende de bevestiging des lands, llierbij gaat het hoofd van het ministerie van oorlog uit van het standpuut, dat niet siechts gedetacheerde forten aangelegd zullen moeten worden aan de grenzen, maar dat ook plaatsen binnenslands ver- sterkt moeten worden. Zwitserland acht het dus noodig, zijne onzijdigheid zelf te gaan waarborgen bij eventueele twisten van zijne buren. In tegenstelling, met hetgeen men in alle rijken van Europa ziet gebeuren, heeft in Denemarken de Tweede Kamer de begrootingen voor oorlog en marine met aanmerkelijke bedragen verminderd, en daarentegen, in weerwil van alle vertoogen van den minister van financien, het voorstel tot af- schaffing der scheepvaartrechten met algemeene stemmen definitief aangenomen. Of Denemarken op den goeden weg is, moet de toekomst leeren. Intusschen schijnt men daar geen vrees meer te hebben voor verdere annexatie-plannen van Bismarck en in de kwestie Sleeswijk-Holstein te berusten. Althans hebben de afgevaardigden voor die provin- cien, na het bezoek van den koning van Dene marken aan het Berlijnsche hof, eene verklaring openbaar gemaakt, dat zij voortaan in den Duitschen rijksdag zullen zitting nemen. De 63ste geboortedag van Z. M. den Koning werd hier gisteren herdacht door het uitsteken der Nationale driekleur van de openbare en enkele particuliere gebouwen. Des avonds ten zeven uur gaf het Neuzens Mannenkoor in het Nederlandsch Logement aan zijne honoraire leden een concert, gevolgd door een bal, hetwelk zeer geanimeerd was. Met genoegen verneinen wij, dat door de dienstregeling van de stoomboot op de Wester- Schelde met 1 Maart a. s. aan veler wensch zal worden voldaan, doordien de dienst zoodanig is geregeld, dat men elken dag tweemaal gelegenheid zal hebben, om van Ter Neuzen naar Vlissingen en omgekeerd te varen. Het alhier zijnde detachement kanonniers, bestaande uit den sergeant JBiezeman en 8 minderen, zal den 25 dezer naar deszelfs garnizoen- plaats Gorinchem terugkeeren en worden vervangen door een detachement van laatstgenoemde plaats onder bevel van den sergeant Ringelenberg. Daar wij vernemen, dat er vele onzer lezers zijn, die belaug hebben bij de drie proeentsloten der stad Madrid, achten wij het niet ondienstig medetedeelen, dat door den gemeenteraad van Madrid een voorstel tot schuldregeling is aangenomen; wordt dat voorstel door de regeering goedgekeurd, dan zal de trekking van Januari 1880 onmiddelijk volgen en van af 31 December 11. weder in den dienst der schuld worden voorzien, zoo als op de obligatien staat vermeld. Eene regeling omtrent de achterstallige coupons, uitgelote obligatien, verzuimde trekkingen enz. enz., is mede in dit voorstel begrepen. Zij, die nadere inlichtingen daaromtrent verlangen, kunnen zich vervoegen bij den heer L. van W aes- berghe-Janssens te Hulst. Z. M. de Koning heeft den heer F. Smits van Waesberghe, stoombierbrouwer te Breda, benoemd tot. hofleverancier met vergunning het Koninklijk wapen te mogen voeren. Hoilteuisse, 20 Februari. 's Konings jaardag is gisteren alhier op de gewone wijze gevierd. Door den zeer hevigen wind was het aantal ont- plooide vlaggen niet zoo groot als zulks wel placht. Js Namiddags 2 ure hield het korps Koninklijke scherpschutters eene schieting op het terrein der vereeniging. Van 4 tot 5 ure liet zich onze nim- mer onbetuigd latende harmouie St. Cecilia hooren, die een paar vaderlandsche en eenige audere goede stukken ten beste gaf. Te 5 ure had de parade van het korps scherpschutters plaats, terwijl dit korps later in den avond een optocht met fakkellicht deed door het dorp Kloosterzande en Groenendijk. Na afloop hiervan bleef men nog lang genoege- lijk bijeen. Stoppeidijk, 18 Februari. Daar het verzoek- schrift der negentig hoofden van linisgezinnen, om de jaarwedde van den hoofdonderwijzer aan de Veer- straat, den heer P. Stroecken, met die van den hoofdonderwijzer te Pauluspolder, den heer P. H. Keizer, (sedert September 1877 aldaar werkzaam) gelijk te stellen of aan eerstgenoemde een billijko gratificatie toe te kennen voor de meerdere werk- zaamheden sedert Maart 1869 bij gemis van vol- doende hulp verricht, is terzijde gelegd als zijnde niet op zegel, hebben zich thans van de 107 hoofden van huisgezinnen, wier kinderen onderwijs hebben ontvangen of nog genieten in de school van den heer P. Stroecken, 100 op nieuw met hetzelfde verzoekschrift, thans op zegel, tot den gemeente raad gewend. In Mei of Juni zal een vergelijkend onder- zoek plaats hebben van adspiranten voor de be- trekking van surnumerair bij het vak der poste- rijen, waartoe twaalf plaatsen ter vervulling worden opengesteld. Een volgend examen zal eerst in 1881 worden gehouden, zoodat gedurende 1880 siechts een examen zal plaats vinden. De voor- waarden van aanmelding worden medegedeeld in de St. Ct van 17 dezer. Ook de Maatschappij tot exploitatie van staats- spoorwegen heeft thans, evenals reeds vroeger de andere spoorwegbesturen hier te lande, bepaald, dat de bewaring aan de stations van vervoerde, maar nog niet afgeleverde bagage onder alle omstandig- heden gedurende 24 uren kosteloos moet geschieden. Ingevolge de vroeger gedane toezegging heeft de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer over- gelegd als bijlagen tot het ontwerp-Wetboek van Strafreoht, een aantal bescheidea, betrekking hebbende lo. tot het vraagstuk van de doodstraf; 2o. tot dat van de deportatie; 3o. tot dat van de werking van het oellulair stelsel. De vergelijkende statist.iek der veroordeelden wegens kapitale en ex-kapitale misdrijven in Nederland, 1861-69 en 1871-79, is als volgt: A. Naar de jaren. 1861 6 1871 7 1862 9 1872 9 1863 13 1873 3 1864 9 1874 1 1865 6 1875 2 1866 7 1876 3 1867 9 1877 4 1868 8 1878 7 1869 11 1879 11 in 9 jaren 78 in 9 jaren 47 B. Naar de Provincien. In de 9 jaren voor de afschaffing Noordbrabant en Limburg. 13 4 Gelderland en Overijssel 18 12 Zuidholland en Zeelaud. 14 14 Noordholland en Utrecht 20 10 Frieslaud, Groningen en Drenthe 13 7 78 47 In de 9 jaren u de afschaffing: De Kamer van Koophandel te Maastricht heeft zich bij adres lot den minister van financien gewend, met verzoek, een tijdstip te willen be- palen, waarop de koperen pasmnnt door bronzen I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1