B1NNENLAND, BU1TENLAND. 153i> Zuierdag 14 Februari t880 20e Jaargang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 13 Februari. ;k \euzensche mum ABONNEMENT. fer drie maanrien hitmen Ter Neuzen f 1,Boor het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekliaudelaars, Poetdirec- teuren en Brievenbusnouders. ADVEKTENTIEN. Van 1 vot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nauiiddug OKIE siren. Bit bind verachljnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij Jl. K. 6. DBOKT te Ter Neoien. PolitieU Overzicht. In Engeland hebben dr voortgezet worden, die in stuatkundige kringen daaroni belangrijk worden geacht, omdat zij de de- ■lo discussien in het Parle- guj|,jeve houding zullen bcpalen van alle fractien, ment nog weinig belangrijks opgeleverd. Het1 die Zlch om Pusada-Herrera, Sagasta en Martinez- waren slechts scherniutselingep, geen ernstige aan- Campoz scharen. !)e overeenstemu.i.ig laat zich vallen, die bij de vaststelling van het antwoord1 00j{ a[ j,, Spanje waehten, zeer tot nadeel van zijue op de troonrede voorvielen. Alleen was het op- Welvaart. merkelijk, dat de vaststelling van het antwoord in het lagerhuis tweernaal verdaagd is geworden, terwijl in het hoogerhuis dit reeds in de eerste ait.ting, nadat eenige ophelderingen gevraagd en gegeven waren, tot stand kwain. Lord Beaconsfield nam de zaken zeer luchtig op en bepaalde zich in zijnp antwoorden tot het aanvoeren van alge- meeiiheden, zoodat men omtrent de hangende vraagstukken niet veel wijzer is geworden. Volgens hem was er volstrekt geen reden, om zich ongerust te maken en zou alles zich ten beste schikken. In het debat is Nederland even ter sprake ge- is ixetteriana even ter spraxe ge- zljn Verzoek, eervol ontslag verlsend als lid van komen toen een der sprekers gewaagde van de V()0r (,e zet.vi83cherijen, en tot lid van sympathie, welke Nederland gevoeld wordt voor beuoeind R j. Verschoor van N.sse, Un n 1 .1 iii/l V tmi Irn I >A iviiirlrioo a V* te Middelburg. Ilouteuisse, II Februari In de eerste helft der maand Jauuari jl. is door het postkar.toor alhiei1 een onbestelbare brief verzonden aan het adres van: Vogt te Bergen op Zoombenevens een briefkaart aan A. Janssen te Amsterdam. Z. M. heeft aan Jlir. Mr. J. W. M. Schorer, door de reederij der Archimedes te betalen sehade- vergoeding ten bedrage van frcs. 8240. De bij art. 7 van het reglement op de politier de discipline en de dienst der uiarechaussee voor- komende bepaling omtrent het getal gehuwden is zoodanig gewijzigd, dat voortaan aan alle oiider- officieren van dat wapen de toestenaming tot het aangaan van een huwelijk kail worden verleend, terwijl van het overige personeel het een vijfde gedeelte gehuwd mag zijn. Z. H. de Paus heeft aan den internuntius te 's Hage 2000 francs gezonden ten behoeve van noodlijdenden door den w.itersnood in Noord-Brabant. Reeds zijn 40,000 lot.en geplaatst- voor de waters- noodverloting. Ook de prijzen vloeien van alle kanten toe. Te Utrecht zijn er reeds zooveel ontvangen door de subcommissie, dat het voornomen is opgevat om, als de toezending van prijzen blijft beantwoorden aan de verwachting, daar van die voorwerpen ook een tentoonsteliing te houden. hunne stamgenooten in Zuid—Afrika. De markie's van Hartington, hoofd der oppositie, merkte op, dat naar zijne vaste overtuiging de onafhankel.jk- Houtenisse, leoruan. De mazelen-epi< e.nie, Landboawberichten. heid der wider.ert.nd Ibel.oorde te .„„len 1 J* P* j™''1 ka,!"'e° Gedurende de .erledene »e«l de midden- de M*. He, i.nd f* h- ™«e on d. m.rkUm tot ,|R. kindereu en volwassenen werden er door aange- van_ Belgie als volgt moet erkend worden, dat j (1"e sterfgevalleu werden De Tranvalers hebben das veroorzaakt. de Engelschen tengevolge van valsche inliciiiingen. regeering misleid, eer zij de vergunniug annexatie gaf en nu onrecht gepleegd is. kans, als de liberalen aan het be wind komen, dat zij hunne verloren vrijheid terug krijgen. In Rusland zullen naar door aanleiding Ossen 75 tot 97 centimen; stieren, koeien en rundereu 65 tot 85 en voof kalyeren 90 Centimen Onae harmo.nie gaf Zondag 11. haar laatstetot fr- M5alles per kilo levend gewicht. De winter-concert in dit, seizoen. A1 de up;ppiers nark ten waren sterk bezel. van het programina verwierven onverdeelden bijval. Vette varkens fr. 1,02 tofc fr. 1,15; inede per Voor de ujtvoenng van het laatste stuk bracbt.de kilo levend gewicht; opslag 7 centimen. De markten beer Marlet in de he.u zoo zeer eigene welsprtjkend- waren alecht, bezet. he,id aan de directie, den kapejmpester e.i aan de ,In blijft de handel zonder eenige beduidende werkeude Jejen oprechteu dank voor dp aange.ia.ne prijsveranderiug. uren dezep winter dqn leden bezorgd, en voor de In de geineenten in den omtrek van Dokkum, aangena,me wijze waarop de ingezetenen in de ge- vooral in Dantumadeel, heerscht onder de schapen 8chappelijke"en burge'rhjke *rechten veArng«.7"ie lege., heid warep ge*t.eld eenen dure., pliclu te eene ongeueeslijke ziekte - galligheid - hoogst- de andere Russische onderdanen gemote... Pole., vervullen den bel.oeft.gen naaste in d.ens .bu.ten- waarsob.jnhjk een gevolg van het natte weder in ttesleld g0Wonen n°od te ondefsteuuen. In warme be- den vongen zomer. Vele veehouders hebben reeds - woordingen bracht ZE. tevcns hulde aan de Hanmerkelijke schade geleden en nog dagelijks eischt der harmonie. die ziekte. hare offers, etal gemaskerdeu was gisteren kleiner J van den 25sten verjaardag der troonsbesti-jging van den Czaar hervormingen worden ingevoerd. De llaad ran State moet last hebben, verschillende wets- ontwerpen in gereedlieid te brengen, die op die., verjaardag openbaar gemaakt zullen worden. De joden zouden in geheel Rusland.ilezelfdemaat vorderingen zou staatrechterlijk met Rusland gcjijk worden. De pers zou meer vrijheden verknjgen en zelfs zou er eene soort, van volksvertegenwoordi- ging uit de provincial staten getrokkpn worden, die echter .thane, het is de. vermelding, wa^rdj, nog het recl.t van vergaderiug missen. Ook dit recht zou bun dan toegekend worden. Dat het wel bij I raluder rulln gevuld dan "oeger het voornomen bl.jven zal, is uit een ander ber.cht «o™lg was van minder gunst.ge t.jdsomstand.gheden, op te make... Het dan in vorige juren, waarschijnlijk ook al een gevolg van den slecliten tijd. De hanenkevie was alinede of dat ook een In Turkije vergadevt en beraadslaagt men voort- dureud over de regeling van de Turksch-Grieksche en Montenegrijnsche kwestien, zonder een stap verder te komen. Eene patentbelasting zal ingevoerd worden, zoo het beet, tot betalii.g, der binneii- en buitenlandsche leeningen. Het nieuwe rijk Bulgarije heeft een tekort van 44 millioen francs en do Vorst denkt er zeer sterk over, te bedankcn. Hij is thans te St. Petersburg, o.n feest te vieren cn zal de gelegenheid tevens wel waarnemen, om zijn Keizerlijken voogd te raadplegen. De toestand is in Turkije alom zoo verward, dat redding niet meer uiogelijk is. In Spanje neemt de oppositie in de Earner tegen Canovas del Castillo toe. Het moet voornamelijk zijue koloniale politiek zijn, die algemeen afgekeurd wordL Daar tal vail sprekers nog bet wooed moeten voere.i, zullen de debatten nog versclieidene dagen dan wel of men meent verdienstelijker te handelen door eenen haan aan eenen armen lierstellenden kranke to schenken in plaats van aan witte vasteu- avondspooksels, is twijfelachtig. Hoe langer zoo meer begint men van nac'nte- lijke diefstallen te hooren, voornamelijk in schuren van landbouwers. Zooals men zich wel zal herinneren, werd den 5 October van het vorige jaar het schip De vrouw Maria, schipper L. Mouthaan, door de stoomboot Archimedes in den grond gevaren. Aan arbiters werd toen opgedragen te ondcraoeken, aan wie de sc'nuld dezer aanvai'i.ig te wijten was en de l.oe- grootheid der schade. Dezer dageu is de uitspraak der arbiters gevolgd, luidendedat het ongeval moet geweten worden aan de Archimedes en deze de schade moet dragen. Bij minnelijke schikkrng is 829 ni.nmer nagemaakt, 690 zijn beke.ul uitsluitend deze zaak beeindigd en door schipper Mouthaan door copie, van 204 is elk spoor verloreti. genoegen geiio.nen met de hem aangeboden en De gemeentevaad heeft loOO fr. bestemd om De Provineiale Syndikale Kamer van Nijver- heidskunsten, te Gent, heeft de kunstenaars uitge- noodigd, haar ontwerpen voor versisring van straten en openbare plaatsen, bij de feesten in 1880, toe te zenden. De Kamer looft vier prijzen uit voor de beste ontwerpen; als: van 150 fr., eene ver- gulde medaille en een diploma; 100 fr., een zilveren inedaille en een diploma, 75 fr., eene bronzea medaille en een diploma, on eene bronzen medaille en een diploma. Aan de beste ontwerpen onder de niet bekroonden zal een diploma uitgereikt worden. Aau het geuieentebestuur van Antwerpen is een rapport overgelegd over de werken van Rubens. Volgens dat rapport heelt Rubens gemaakt 2235 schilder.jeu, onder welke 228 schetsen en 484 teekeniagen. In het geheel dus 2719 werken. Van de 2235 schildelijen en schetsen zijn er

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1