No. 1838. Woensdag 11 Februari 1880 20e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND. Ter Neuzen, 10 Februari. Kantongerecht te Hulst. ABONNEMENT.- Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door he! gtheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhari delanrs, Poatdirec- teuren en Brievcnbushouders. COLRANT. ADVERTENT!®^ Van 1 lot 4 regels 0,40. Voor elke regel eneer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendet uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nuiulddiag URIE area. Dlt bind verachljnt Dlaadag> ea Vrljdagnvond bij A. K. O. It U o M T te Ter Weazen. Politiek Overzicht. Nog steeds blijft de vermeerdering der leger- sterkte in Duitschland het vraagstuk, dat de voor- naaniste tijdscnriften en groote dagbladen in Buropa behandelen. Zij trachten door tal van redeneeringen het bewijs tt leveren, dat de tegenwoordige staat van zaken, veen gewapende vrede," berust op be- ginselen, die volstrekt noodzakelijk zijn voor het algeineen welzijn. Alle mogelijke drogredenen en combination worden aangevoerd, om de overtuiging te vestigen, dat deze wedstrijd der volken, om voortdurend hunne legersterkte te vermeerderen, iets zeer gewoons is en volkomen in de orde der dingen past. In Engeland heeft eene gewichtige plechtigheid plants gehad. De Koningin opende in persoon het Parlement met eene troourede, waarm o. a. gezegd wordt De betrekkingen met de vreemde mogendheden zijn vriendscliappelijk. De gebeurtenissen, die sedert de verdaging van het parlement hebben plaats ge- grepen, zijn van dien aard, dat zij nieuwe waar- borgen scbonken voor het belioud van den Euro- peescben vrede, stennende op de beginselen van het tractaat. van Berlijn. Doch veel is er nog te doen, en inzonderheid zal de wanorde, die sedert den oorlog in enkele deelen van bet Turksche rijk heerscht, moeten plaats maken voor geregelde toestanden. De verwarring in Afghanistan, maakt het nog niet mogeiijk, thans reeds de troepun daaruit terug te trekken, maar het beginsel, waarop de politiek der resjcering steunt, wordt onveranderd gehandhaafd. De regeering t:.ch is vast besloten, te waken voor de veiiigheid der grenzen van bet Indische rijk, maar tevens wenscht zij, in vriend- sehappelijke betrekking te staan tot het Afgliaansciie volk en zijne hootden. Zij boopt in Zuid-Alrika spoedig eene confederatie der kolonien tot'stand te brengen. De troourede maakt verder gewag van betgeen reeds gedaan is, tot lemging van den nood in Ierland en kondigt een wetsontwerp aan, om de overdraclit der vaste goederen door de tegen woordige eigenaars van den bodem te verge- makkelijken. Lord Beaconsiield beeft reeds bij de beraadslaging over het adres van antwoord in het boogerbuis verklaard, dat de Montenegrijnsche— en GriekschTurksche kwestieu bare oplossing naderen en roerde daarbij even de groote trom over bet succes van het Berlijnsche tractaat en over zijne staatkunde in Afghanistan. Wij zullen wel doen, met het een en ander voor kennisgeving aan te nemen en afwachten de dingen, die komen. Bij den Franschen Senaat en Kamer is een voorstel iugekomen, om bet mandaat van Senator en afge- vaardigde onvereenigbaar te verklaren met de be trekking van staatsambtenaar en directeur van finan- tieele ondernemingen. Ook in Spanje beeft de regeering voorgesteld, het mandaat van Senator of afgevaardigde onvereenigbaar te verklaren met de betrekking van militair in active dienst. Het zal dien heeren niet. bijster bevallen, maar de pu- blieke opinie eischt het dringend en bet zou vooral voor Spanje eene uitkomst zijn voor zijne mwendige rust daar deze gewapende redenaars in de meeste gevallen in Spanje de oinwentelingen hebben uit- gelokt, of altbans het werkzaamste aandeel in de voorgekomen beroeringen hebben gehad. Tengevolge van den sterken dooi zijn jl. Zater- dag reeds verscliillende stoomscliepen te Antwerpen aangekomen en is gisteren van die plaats het bericht verzonden, dat de vaart op de Schelde voor alle sebepen is heropend. Door bet postkantoor albier zijn de volgende onbestelbare brieven vertionden aan bet adres van T. Dillemans te Antwerpen, Ongenae te Gent en J. J. Streefland te Duisburg. Axel, 10 Februari. In de zitting van den ge- meent.eraad van den 6 dezer is tot gemeentebode alhier benoemd Pieter de Visser. Men schrijft ons uit Middelburg van 9 Febr. j De afdeeling Walcberen der Maatscbappij tot be- vordering van landbouw eu veeteelt in Zeeland, die heden hare algemeene voorjaarsvergadering liield, verkctrt in bloeienden fiiiancieelen toestand, daar zicli f 637,58 in kas bevindt. Ben deel daarvan zal worden besteed tot bet doen houden van belang rijke voordracbtcn, en wel over boter- en kaas- bereiding door den beer W. Sluis, uit Beemster, en over paarden en paardenbeslag door den beer J. Kok, veearts te Rotterdam. Op de a. s. algemeene vergadering der Maat scbappij, te Groede te houden, zal o. a. de vraag ter sprake worden gebraobt, of boterfabrieken al dan niet nadeelig zijn voor de landbouwers. In de plaats van den beer A. M. Tak alhier, die bedaukt heeft, is tot vice-voorzitter benoemd de heer J. Rieinens, burgeineester van Serooskerke, eu in diens plaats tot lid van bet bestuur de heer P. Melis te Serooskerke. Tot afgevaardigden in het hoofdbestuur zijn ge- kozen de bestuursleden A. den Boer en J. de Croo, en tot hunne plaatsvervangers de bestuursleden P. Melis en W. Maas. Z. M. heeft benoemd tot Bidder der Orde van den Nederlandschen Leeuw de heeren: Mr. A. E. J. Moddermau, Minister van Justitie, en Mr. W. C. Borsius, lid der Berste Earner en president der kamer van koophandel en fabriekente Middelburg. Indien tegen dat tijdstip de speciale coni- missie ad hoc met haar rapport gereed zal zijn, zal de Luxemburgsche Kamer den 24 Februari bet wetsontwerp tot bekrachtigiug van de overeenkomst met Nederland in behandeling nemen. Den 26 dezer zal aan bet departement van Marine te 's Hage worden aanbesteed bet maken en stellen van een ijzeren liclittoren voor de kust- verliehting op Ameland, met den aankleve van dien. Volgens de voorwaarden van aanbesteding uioet deze toren gemaakt worden in eene fabriek in Nederland, en worden inschrijvingen door buiten- landsche fabrikanten niet aangenomen. Binnen enkele dagen zal bet buldeblijk van bet leger, HH. MM. den Koning en de Koningin aangeboden bij gelegenheid van bun liuwelijk, ge heel voltooid zijn iLet beeld stelt voor eene vorste- lijke iiguur uit bet tijdvak der Carolingcn met het zwaard in de rechterhand en een scbild, waarop het Nederlandsche wapen is gegrift., aan den linker- arm, beschermend voor de kaart en de vlag van Nederland. Zij stelt voor: ^Oranje, wakende over Nederland en zijn vaandel." De aanbieding van het huldeblijk zal plaats hebben nog in den loop van deze maand door eene subcominissie, aider voorzitterschap van den generaal-majoor K. H. van Diepenbrngge, inspecteur van het wapen der artiilerie. Volgens bet voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zal de bijdrage der provincie, van een miilioen, in de kosten van verbetering van den waterstaatstoestand van dat gewest aan bet rijk verlcend worden onder voorwaarde, dat met de werken uiterlijk in 1881 zal aangevangen en deze met bekwamen spoed zullen uitgevoerd worden; dat die werken op zoodanige wijze zullen aangelegd worden, dat met grond te verwachteu is, dat het beoogde doel zal bereikt worden, en eindelijk dat, voor en aleer tot de uitvoering worde overgegaan, belanghebbenden in de gelegenheid gesteld worden van de ontwerpen kennis te nemen, ten einde de bezwareti, die zij mochten hebben, ter kennis van de regeering te kuniien brengen. Naar men verneemt, zijn bij de regelings- coramissie voor de in Arti te Amsterdam te houden tcntoonstelling van voorwerpen van goud- en zil- versmeedkunst of drijfwerk uit vroegere eeuwen afkomstig, zooveel toezeggingen tot inzending ont- vangen, dat thans reeds te voorzien is, dat deze tentoonstelling uitmuntend slagen zal. Den 16 Februari begint de termijn tot ontvangst der ten toon te stellen voorwerpen. Z. K. H. Prins Frederik, de Hertog van Mecklenburg, tal van vermogende verzamelaars uit den lande en verscliillende Neder landsche gemeenten, in het bezit van voorwerpen of historische gedenkstukken, merkwaardig op het gebied van oud-Hollandscbe smeed- of drijfkunst, staan deze voor den duur der tentoonstelling af ter wille van deze poging tot opwekking van den goeden kunstsmaak en de kunstnijverheid. De schrijrer der Haagsehe kout in de Prov. Gr. Ct. heeft van een zijner vrienden, die onlangs Louden bezocbt, vernomen, dat bij in de „chambre of horrors" van madame Tussaud's wassenbeelden- galerij Pincort's gezien had in het galakleed van lid der Berste Kamer. Ben gevolinacbtigde dier firma bad daartoe op de verkoopiug van Pincoffs mboedel te Rotterdam het pak van den delinkwent opgekocht, en dat tegen een ongehoorden prij«, want de familie of vrienden, die bet wilden redden, hadden het eerst losgelaten, toen de vreemdeling, vasthoudend als een bulhond, hun steeds hooger klimmend bod zoodanig overtroffen bad, dat zij bet veld voor zulk een tegenstander moesten ruimen. Het was een- voudig de agent van Tussaud, die zegevierend met het pak te Louden aankwam, waar bet nu in de gruwelkamer tusschen de kielen en jassen, die andere misdadigers dragen, een zonderling effect zal maken. Had men een rok en pautalon, die zich in zulk een lioog gezelschap bewogen hebben, zulk een einde durven voorspellen? Zitting van 5 Februari. 1. V. v. d. V., E. J. V., D. D. M. V., alleu te Zuiddorpe, ter zake van overtrediug van het politie reglemeut aldaar, (het raakeu van luidruchtig geraaa

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1