iMo, 1537 £aterdag 7 Februari 1880. m AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen BINNEN LAND, Ter Neuzen, 6 Februari. TKIt WTZOSCIIf C01II14NT ABONNEMENT. Ber drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Ooor hei jeheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekharidelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVESTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f (J,l<>. flrootere letters worden oaar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeudt-i aiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainbldag DRIE uren, Bit blad verwcbijnt l)inndil(- en Vrijdagarond bij J. K. C. DM Si 1' te Ter Nenzcn. F*olitlt»l£ Overziclit. De veldmaarschalk graaf Von Moltke schijnt wei de vraagbaak te ziju voor alle gemoodelijke Duitscliers, die zich met reden verontrusten over den werkelijk schrikbarenden omvang, dien bet Duitsche leger krijgt en de daarmede gepaard gaande vermeerdering der reeds zoo drukkende lasten. Te.vens wordt bij als bet orakel beschouwd, dat uitspraak moet doen in het gewichtige vraagstuk, of de noodzakelijkheid werkelijk bestaat, dat de Duitscliers alle stotfelijke welvaart moeten opofferen, om eene staatkundigc overheersching te ontgaan. Niemand twijfelt dan ook meer aan de aanneming der nieuwe legerwet door den Rijksdag. Vtrrassend is ecliter de bewering van Von Moltke, dat niet de vorsten, maar de volken den oorlog veroor- zaken. Waarlijk hier is het spreekwoord wel van toepassing vdie de Goden willen verderven, stratfen zij met blindheid." Wel zal het nog eeuwen duren, eer de volken zoo wijs zijn, dat zij bun eigen belang begrijpen, maar als Von Moltke gelooft, dat hij zedelijkheid en Godsdienstzin zal bevorderen onder de volken, door ze te verarmen en t.e ont- zenuwen met zijn mi'itairisine, dat alle stotfelijke en geestehjke krachten, als een tweede moloch ver- zwelgt, dan zal inj zeker door de uitkomst in zijn geloof beschaamd worden. Saksen heeft 2^ millioen inwoners en houdt er een leger op na van 96000 man. Zou de oorzaak van den bizonderen bloei van het socialisme in dat land niet juist in die omstandiglieid liggen. De Keizerin van Ruslaud is behouden te St. Petersburg aangekomen. i'egen den raad barer genet sheeren heeft zij Cannes verlaten, maar het verlangen naar huis was zoo groot, d,;t zij liever het doodsgevaar trotseerde, door die lunge reis met hare zeer gescliokte gezondheid te ondernemen, dan langer te Cannes te blijven, waar voor iiaar herstel geen hoop meer was. Zij keerde dus terug, mo niet in den vreenule te sterven. Arme grootiieid. De berichten, dat Oostenrijk het initiatief zou genomen liebben eener gemeenschappelijke liandeling tegen Turkije, ten opzichte van de Grieksche en Montenegrijnsche kwestieu en de hervoriuiiigen, worden weder tegengesproken. Van den anderen kant gelooft men niet, dat Frankrijk en Engeland geneigd waren, om het Oostersche vraagstuk weder te berde te brengen. Italie moet nu zijne goede diensten hebben aangeboden, om het vraagstuk betreffende Montenegro te regelen. In Frankrijk heeft de senaat het wetsontwerp omtrent de samenstelling van den hoogen raad van onderwijs in eerste lezing aangenomen. Dit wordt als een gunstig teeken beschouwd voor de aan neming van Perry's wet op het lager onderwijs. In Spanje heeft de senaat detinitief de wet aangenomen op de trapsgewijzeafschaffing der slavernij op Cuba. Uit New-York is het bericht ontvangen, dat in het congres een voorstel is ingekomen, om be- middclend op te treden in den oorlog tusschen Chili en Peru. Jammer, dat het voorstel zoo laat kornt. Het had veel ellende kunnen voorkotnen. Nu zal het de viaag zijn, of de dictator Pierola wel met eene bemiddeling gediend is. De Chi- leeuen gaan intusschen voort met de guano-ladings- plaatsen te vernielen en blokkeeren bijna de geheele kust van Peru. Op bet land der Incas schijnt een vloek te rusten. Sedert Pizarro het aan zijne eclitmatige be- zitters ontweldigde, is het niet meer tot rust geweest. Dat door de stremming der vaart op Antwerpen van deze haven weder veel gebruik wordt gemaakt bewijst, dat heden weder een zevental stoumschepen hier liggen, om hunne ladingen aan het spoorweg- terrein te lossen. Door den langdurigen winter en de uitmuntende geschiktheid om per spoor van hier goederen spoedig te verzenden, heeft het buitenland weder het oog op onze haven gevestigdin eene circulaire, welke door de heeren Bailey en Leetham, reeders te Louden, is verzonden, geven zij te kennen, dat zij een geregelden dienst hebben ingericht van Louden op Ter Neuzen. De stooinboot ySt. Petersburg" zal den dienst verrichten en wel des Zaterdags van elke week van Louden en des Woensdags van Ter Neuzen vertrekken; de beer D. C. Lumsden alhier is als agent van deze nieuwe lijn aangesteld. Het gaf een aangenamen indruk op het 11. Dinsdag hier gehouden liefdadigheidsconcert, de beide muzikale vereenigingen „Apollo" en ,/Neuzens Mannenkoor" in flinke samenwerking zich te zien en hooren beijveren, om den opgekoinenen, van wien zij een otfer voor verarmde natuurgenooteu hadden gevraagd, daarvoor wederkeerig lets goeds aan te bteden. Haar streven, om op die wijze de harmonie te bevorderen, was in overeenstemming met beider uogen en beider doel, om de accoordenleer te beoefe- nen en daaraan hannonische klanken te ontleenen. j De uit voering mag als gelukkig geslaagd geacht worden en wij meenen ons te kunnen onthouden eenig aangeboden nummer afzonderlijk te bespreken, daar zij alle ten zeerste voldeden. Aan ieder, die werkelijk gevoel voor het muzikale heeft, die aan dilettanten niet de eischen van meestcrs in de kunst gelieft te stellen, en die weet te waardeeren de moeite en studie, welke de eenvoudige liefhebber zich moet getroosten, om te kunnen ten geboore brengen w_at daar gedaan ward, verschaften de uitvoeringen een waar genot. Eenparig wa3 dan ook de uitspraak, dat beide vereenigingen waarlijk verdienstelijk hebben gewerkt, getuige de ouverdeelde aandacht bij, getuige de dave- rende applaudissementen na ieder nummer. Een meuw bewijs werd geleverd wat samen werking vermag en hoe in eene kleinc gemeente, die, uit den aard der zauk, veel schoons en goeds moet missen, wat in de groote steden met geringe kosten kan genoten worden, met goeden wil, onnoemelijk veel kan gedaan worden; en wij vleien ons, dat de zoo gelukkig geslaagde proef een pnkkel zal geven, om den mgetreden weg te blijven be- wandelen, opdat, ook op dat gebied, eene schoone toekomst voor Ter Neuzen moge bereid worden. J Uoiitenisse, 5 Februari. De Directie der Har monie heeft bepaald, dat het concert van Zondag 8 dezer ook toegankelijk zal zijn voor personen, die hoe wel niet tot de contribueerende leden be- hoorende, voor ditmaal op den le rang zestig, en op den 2en dertig cents betalen ten voordeele der armen. Za&mslilg, 6 Februari. Gisteren namiddag om- streeks 5 ure is alhier de lOjarige jongeling Pieter van de Voorde, terwijl hij zich vermaakte met sleet.jerijden op een put acliter de Punt, door het ijs gezakt en verdronken. De Staatscourant van gisteren bevat een Koninklijk besluit van den 22 Januari, houdende regeling van het ambtsgebied der inspecteurs, dis tricts- en arrondissements-schoolopzieners en de verdeeling hunner werkzaamheden. Het rijk wordt verdeeld in drie inspection. De tweede inspectie omvat Zuid— en Noord-IIolland, Zeeland en Utrecht en is verdeeld in 25 districten. Zeeland bevat de districten Middelburg en Goes. Voorts zijn er 94 arrondissementenZeeland heeft de arrondissementen Middelburg, Oostburg, Axel, Goes, Zierikzee en Tholen, Men schrijft uit Oostburg. Aan den heer H. J. van Braambeek, hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool, is met 1 April a. s. eervol ont- slag verleend, op grond van artikel 26 al. 2 der wet op het lager onderwijs (ziels- of liehaamsge- breken ua minstens tienjarigen diensttijd.) Voor de tijdelijke waarneraing dier betrekking is benoemd, te rekenen van 15 Februari a. s. de heer T. K. Dulmont, hulponderwijzer te Colijnsplaat. In het dezer dagen verschenen no. 12 van den Navorscher heeft de heer J. van der Baan te Wolfaartsdijk de autentieke rekening geleverd van ontvang en uitgaaf voor de nieuw gebouwde kerk van de Her v. gemeente te Axel in 1618 1619. Deze rekening levert bet bewijs, dat toen eene ge heel nieuwe kerk te dier plaats gesticht is, ter vervanging van de St. Barbara's kapel, met welke men zicli aanvankeiijk beholpen bad, en dat op den 14 Mei 1618 daarvan de eerste steen gelegd werd door den vermaarden Petrus Hondius Cornz., destijds preaikant te Ter Neuzen; alsmede, dat voor dien bouw aloin in ons Vaderland is gecollecteerd f 7984,07$, terwijl het tekort van f 681,40 uit de stadsmiddelen is bijgedragen. De geschiedkun- dige mededeelingen van Scliarp en V. d. Aa, even- als van verscheidene anderen, dat de Herv. gemeente te Axel zich van de voornoemde kapel bediend heeft, totdat deze in 1695 vergroot werd, blijken alzoo onjuist te zijn. Bij de jl. Dinsdag geboudene verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer te Maastricht is gekozen de beer Mr. Victor Nyst. De grootste naaimachine der wereld is door The Singer Manufacturing Company voltooid. In zeker opzicht is de machine, die meer dan 400U kilo weegt, nieuw geconstrueerdzij paart buitengewone eenvoudigheid van constructie aan groote sterkte der deelen en is voor het zwaarste soort werk geschikt. Zij is speciaal vervaardigd voor de bewerking van Gandysche katoeueii drijf- riernen, een artikel dat in den laatsten tijd als goedkooper en doelmatiger, ter vervanging van lederen en andere soorten van drijfriemen, met goed gevolg aan de markt is gebracbt. Het voor deze drijfriemen gebruikte materiaal is buitengewoon vast en taai en wordt in verschil- lende lagen opeengenaaid. De machine, die natuurlijk door stoom gedreven wordt, is van eene zoodanige constructie, dat zij met

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1