Kanaai van Ter Neuzen. STREMMING DEKSCI1EEPVAART. BINNENLAND. Ao. 1536 Woensdag 4 Februari 1880. 20e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. advistentiIn, De Commissaris des Koaings in Zeeland Ter Neuzen, 3 Februari TER NEUZENSCHE COURANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het gelieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brievenbushouders. 1(1 Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,lo. Grootere letters worden Daar plaatsruimte berekend. ^dyertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeuuen uiterlijk pinsdag en Vrijdag namlddag DRIE nrcn. Ptt blad rentchljnt Plawdag- en Vrljdagavond bij J. K. e. PRO N. T te Tee Kenzcu, maakt bekend dat, ter nitvoering van werken aan het kanaai van TER NEUZEN naar GENT, bet water zoowel in het boven-als in het beneden- pand van 15 April tot en met 1 Juni 1880 zoo laag inogelijk zal worden afgelaten. Middelburg, 9 December 1879. De Commissaris des Konings voornoemd, v. KARNEBEEK. maken. De bevrediging van Kaboel is alles be- balve zoo volkomen, als uit vroegere berichten kon worden afgeleid. I it Zuid—Afrika wordt gemeld, dat ger.eraal Clifford in plaats van Garnet Wolseley tot com- mandant in de Transvaal is benoemd. Wolseley I is reeds naar Natal vertrokken. Zeker inoet hierdoor de voorbarige verklaring van Wolseley, dat de Transvaal voortaan eene Kroon-kolonie zou zijn, worden te niet gedaan. Wij hopen het voor de Boers. r-*oIiri#»lc Overzirht. De geruststellende verzekering, dat het indienen van het wetsontwerp tot vergrooting der leger- sterkte in Duilschland niet ontijdig was, en geheel in de gewone orde der dingen pastte, mist alien grond. Uit de latere berichten blijktdat door het nieuwe wetsvoorstel der regeering de militaire wet, zooals die thans van kracht is, met 7 maanden bekort wordt en derhalve de rijks- regeering eventueel in staat gestedd, tijdig tegen alle mogelijke ge.beurtenissen voorzieningen te ne- men. Daar de militaire reorganistie in Frankrijk in den loop van dit jaar zijn beslag zal erlangeii, zoo drukl de Weser—Zeitung zich uit, heeft Duitscb- land het wenscbelijker geacht, nu reeds aan Frauk- rijk te toonen, dat het niet van plan is zich te laten verrassen, dan dat met bet maken van toe- bereidselen zou worden gewacbt tot na den afloop der bestaande militaire wet. Een enkele verloren veldslag zou zeker veel zwaarder otters opleggen, dan bet geval is met de beraamde verboogiirg van bet sterktecijfer der Duitscbe strijdkrachten. En zij wordt in deze denkwijze gesteund door een vaderlandlievend Duitscher en bevoegd beoor- deelaar, de maarschalk Von Moltke, die over de militaire wet het volgende beett gezegdu Het is veel beter, dat wij ons thans deze opofferingen ge- tiousten, nu wij ze niet dadelijk belioeven aan te wenden, dan dat wij later onvoorbereid zulien blijken te zijn en alsdan nog veel zwaarder offers zulien moeten dragen." Ook in het vreedzame Zwiiserland hubben de krijgstoerustingen van zijne buren de gemoederen in beweging gebracht. In eene bijeenkomst van officiereii te Bern gehouden is een voorstel aange-1 nomen, bestemd, om bij de Bondsvergadering to worden ingediend, waarin met den meesten nadruk de noodzakelijkheid wordt aaiigetooud, om de grenzen door aanfeg van versleikingen te dekken. Dit voorstel wordt thans reeds in de bureaux van bet departement vail oorlog aan een ernstig onderzock onderworgen. Niet minder dan een vijt en twintig- tal gedetacbeerde forten zulien er worden gebouwd, om bet land van verschillende zijden te kuiuieu verdedigen. In Engeland zijn tijdingen van generaal Roberts uit Afghanistan ontvangen. Hij verwacbtte een nieuwen aanval der vereenigde Afgliaausche stammen en had bevel gegeven, om alle Engelsche posien op uieuw voor eene maand van proviund te voorzien. Berichten uit Balckb melden, dat de Kohistaneu zich tot eene expeditie tegen de Engelscben gereed Axel, 2 Februari. Tot hulponderwijzer aan de openbare school te Kruiniugen is benoemd de heer A. A. van der Wiele, thans hulponderwijzer aan de bizoudere school alhier. Hnnteiiisse, 30 Januari. In de heden plaats gehad hebbende vergadering van onzen gemeenteraad, deelde onze hooggeachto burgemeester de beer Baron Collot d'Escury mede, dat bij met 12 Maart e. k. als burgemeester dezer gemeente zullende aftreden, 11a lang en rijp beraad, en om bizoudere redt nen, aan Zijne Excellence den heer Minister van Biimenlandsche Zaken verzocht heeft hem niet meer aan Z. M. den Kouing ter herbenoeming voor te dragen. Dit besluit, hetwelk onherroepelijk scbijnt te zijn, is voor deze gemeente een harde slag, eeu groot verlies. Immers de beer d'Escury heeft in de 12 jaren van zijn bestuur getoond de rechte man op de rechte plaats te zijngetuige daarvan de vele verbeteringer. tijdens zijn bestuur tot stand gekomen. Met reden wordt daarorn bet door hem genomen besluit betreurd. Hontenisse, 1 Februari. Naar men verneemt zal onze hannonie, die op 18 en 25 Januari 11. te Kloosterzande en Lamswaarde concerten gaf ten voordeele der armen, en waardoor een bedrag van ruim f 400 werd bijeengebracht, op Zondag den 8 dezer, in dit seizoen liaar laatste concert voor de contribueerende leden geven. Zijn wij wel inge- licht, dan zulien buiten en behalve nieuwe zang- stukken drie nieuwe stukken voor barmonie van den Fransciien componist Guilbert voor de eerste maal ten gehoore worden gebracht. Wij aarzelen dan ook niet als onze innige i overtuiging uit te spreken, dat onze barmonie 111 alle opzichten algemeenen steun ten voile ver- dient, waarom wij dan ook durven verwacbten, dat voormeld concert door vele nieuwe leden zal worden bijgewoond. H011tcuis.se, 1 Februari. Tengevolge van bet bedauken van F. O. II. Ulfurs werd heden op nieuw eene vergadering belegd tot bet beroepen van een predikant bij de Ned. llerv. gemeente alhier. Van de 80 kiezers waren slecht3 37 opge- komen, terwijl 5 briefjes van onwaarde waren. De kandidaat tot den II. Dienst, J. Barger te Utrecht, verkreeg 25 stemmen en de kandidaat Meindersma 7, zoodat eerstgenoemde zal worden beroepen. De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter algemeene kennis, dat voor het verkrijgen van j acten van bekwaamheid tot het geven van lager school- en Iiuisonderwijs examens zulien gehouden worden op Woensdag 31 Maart e. k. en volgende dagendat zij, die een dezer examens wenschen af te leggen zich uiterlijk v6or 10 Maart e. k. be- hooren aan te melden bij den sc'noolopzfener van bet district, waarin zij wonen, of, van buiten's lands komende, voornemens zijn zich te vestigen, met opgave van de acte die zij verlangen en overlegging van een of meer getuigscbriften van hun goed zedelijk gedrag en van hun geboorte-acte. Dag en plaats van het examen zulien hun door den schoolopziener worden bekend gemaakt. I11 eene uitgebreide memorie van beantwoor- ding heeft de heer Van Kerkwijk getracht, de bezwaren te weerleggen, in het afdeelingsverslag der Tweede Kamer tegen zijn wetsvoorstel omtrent de benoeming van burgemeesters aangevoerd. Dat voorstel behou- dens weglating van art. 2 ouveranderd handhavende, verdedigt hij de opportuniteit, al ware het slechts, opdat de behaiideling ervan licht moge verspreiden voor eene herziening van gemeente wet of grond wet. Met en staatsrecbtelijk betoog bestrijdthij de bewering der meerderbeid, dat het strijdig is met de voort- gaande ontwikkeling der beginselen van 1848, om aan den gemeenteraad meer invloed te geven op de benoeming van burgemeesters. Door J. de Meulenmeester, bouwkundige te j Delfshaven, D. Puis, grondeigenaar te Scheveningen en W. A. Beeke, bouwkundige te Rotterdam, is aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nij- verheid concessie aangevraagd tot het leggen en in exploitatie brengeu van een stoomtramweg van Brouwershaven over BomtueiiedeNoordgouwe Schuddebeurs, Zierikzee, Capelle, Nieuwerkerk, Oos- terland, Bruinisse, Zijpe, St. Philipsland, over het Slaak langs Nieuwvosmeer, Steenbergen, Kruisland en Oud-Castel tot Rosendaal langs de bestaande provincial en particuiiere wegen met stoomverbin- ding tusscben Zijpe en St. Philipsland. Naar men verneemt is de proef, op de Staats- spoorwegen genomen met de verwarming van de rijtuigen volgens het stelsel van den Belgischen ingenieur Belleroche, geheel mislukt, zoodat eene goede rijtuigverwarming nog steeds tot de onop- geloste vraagstukken blijft behooren. Intussclien 1 hoopte men, dat het gas, bestemd voor de verlichting, ook voor de verwarming goede diensten zal kunnen bewijzen. Reeds worden in die riciiting proeven genomen. De heer J. Boes Gz., hoofdonderwijzer te Purmerend, heeft een werktuig uitgevonden, dat een doelinatig bulpmiddel is bij het redden van drenkelingen. Het kan binnen zeer weiiiigs se- couden over den dreukeling worden heengeworpen om dezen te grijpen en naar den wal te trek ken. Het geheel is zdo compact van vorm en zoo licht, dat het, zonder eenigen overlast of zonder te kunnen worden gezien, onder de jas kan worden gedragen. Het bestuur der maatsciiappij tot red ding van drenkelingen te Amsterdam verklaart in een zeer vereerend schrijve.11 aan den ontwerper, dat bet boven alle in Nederland bekende modellen van dien aard uitmunt. Blijkens een bij het departement van kolo- nien ontvangen telegram van den Gouv.-Gen. van Ned.—Indie, van 29 Jan. jl. heeft zich in Atjeh

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1