Verlref der brimiiail naar Oost-Iafi. BINNRNLANIX IMo. 1555!. Woensdaa? 21 Januari 1880 20e Jaargan^ Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzea, 20 Januari POSTER IJ EN. ABONNEMENT. Per drie maanrien binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men ftbouneert zich bij alle Boekhandelaarg, Postdireo- tenren en Brievenbushouders. COIIUM ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere lettera worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinadag en Vrijdag namiddag BRIE area. Dlt blad verscbljnt Dinadag- en Trijdagarond blj J. H. fi. DBOMT te Ter Nenzen. Uveraiclit, Het Riitsche parlement komt weldra weder bij- een. De verschillende partijen maken zich reeds alagvaardig en, te oordeelen naar de artikelen, die de Engelsche dagbladen van alle kleur nu reeds over de vele vraagst.ukken leveren, welke het onder- werp der debatten zullen uitraaken, dan is er eene belangrijke parlerrientszitting te voorzien. Znl de politieke reis, die Gladstone tot bevordering en verbreiding der liberale staatkunde ondernam, de gevolgen hebben, welke zijne partij er van verwacbt, dan zou een aftreden van de tegenwoordige regeering of eene aanstaands ontbinding van het parlement niet tot de onmogelijkheden be'nooren. De Times zingt in een hoofdurtikel den lof van het tegen woordige Ministerie en vraagt zijn lezers, waar dan toch in de geheele buitenlandsciie pers de bewijzen zijn te vinden, dat men met de uitkomsten der staatkunde van Lord Beaconsfield met algemeen tevreden is. Zou de Times werkelijk zich zelven pogen te beduiden, dat het drama in Afghanistan en de Transvaal reeds is afgespeeld en dat de met Turkije gevolgde staatkunde in verband met het Berlijnsch verdrag geen ernstige verkwikke- j lingen meer zal voortbrengen. Het is echter juist daarom twijfelnchtig, of de Engelsche liberalen tbans wel groote geneigdheid zullen hebben, om de erfenis te aanvaarden. Engeland is intu3schen weer aan bet annexeeren geweest. De eilanden Saibai, Talbot, Deliverance en een half dozijn andere, in de Torresstraat (Australie) gelegen, zijn onder nadere goedkeuring der regeering bij Queensland ingelijfd. Dit wordt beschouwd als een nieuwe slap tot het planten van de Britsche vlag op Nieuw Guinea. Ook wordt bericht, dat de Koning van Agbosome, aan de Goudkust (west- kust van Afrika), /;,onder pressie" aan den gouver- neur van die bezitting eene belangrijke strook zee- kust heeft afgestaan. De inlandsche bevolking, daarmede niet ingeuomen, moet het bijschen van de Engelsche vlag hebben widen beletten. Zijne Majesleit van Airbosome ontving in ruil voor zijn land de som van 253 p. st. en de vergunning, om vrij van impost 20 vaten rum eu 60 kisteii jenever in te voeren. En dit alles tot heil van het mensch- dom of wel, zooals de Engelschen beweren, om het smokkelen daar te voorkomen. Wat wij in ons vorig overzicht op grond der gebeurtenissen in Spanje mochten verwachten, is geschied. Op eene interpellatie in den Senaat heeft de beer Canovas del Castille, Minister—president, eene behendige en welsprekende rede gehouden, over het conflict tusschen liein en de ininderheden in de wetgevende lriucht. Hij verklaarde, dat het nimuier zijne budoeling was gt weest, aan de regelen der parlemeiitaire welgevoegelijkheid te kort te doen. In Erankrijk zijn de Earners bijeen. Martel is tot voorzitter van den Senaat en Gambeita tot voor- zitter van de Earner herkozen. De ondervoorzitters zijn ook reeds benoemd. Jl. Zaterdag heeft Freycinet in den Senaat en Lepere in de Earner vooriezing gegeven van het rai (listened program ma, dat tiians eindelijk m orde is gekomen. Insommige kringen in Berlijn werd verledene week druk gesproken over zekere dringende werkzaam- heden bij den generalen staf. Het lieette, dat er alle mogelijke spoed gemaakt werd met plannen, aangaande de grenzen langs Rusland. Hoewel het maken van militaire kaarten van de oostelijke grenzen nog geen bewijs is, dat een oorlog tusschen Duitschland en Rusland in de lucht hangt, maken wij er toch melding van, te meer, omdat daar bij een gedeelte van het publiek op dit oogen- blik scheering en inslag der gesprekken is: oorlog in 't verschiet. Men schrijft echter deze stemming mede toe aan de geruchten, die er loopen over een.e aanstaande Verhooging van het militair budget en van de legersterkte op voet van viede. Blijkens bekendmaking van Ged. Staten van Zee land is door hen het tijdstip vastgesteld, waarop de herijk der inaten en gewichten in het loopende jaar zal plaats hebben. Breskens 21 Juni, Groede, ook voor Nieuwvliet 22 en 23 Juni, Cadzand 24 Juni, Zuidzande 25 Juni des voormiddags, Retranchement 25 Juuides natniddaus, Sluis, ook voor St. Anna ter Muiden 26 en 28 Juni, Aardenburg, ook voor Eode, Heille en St. Eruis 29 en 30 Juni, Oostburg 1 en 2 Juli, Schoondijke 3 Juli, IJzendijke, ook voor Waterlandkerkje 5 en 6 Juli, Biervliet 7 Juli, Hoofdplaat 8 Juli, Ter Neuzen 14, 15 en 16 Juli, Hoek 17 Juli, Sas van Gent, ook voor Philippine 19 en 20 -Juli, Westdorpe 21 Juli, Zuiddorpe, ook voor Overslag 22 Juli des voormiddags, Roe- wacht 22 Juli des namiddags, Zaamslag 23 Juli, Axel 24 en 26 Juli, Hulst, ook voor Clmge en St. Jansteen 27, 28, 29 en 30 Juli, Rapcnburg (voor de geineenten Stoppeldijk, Boschkapelle en Hengstdijk) 31 Juli, Graauw 2 Augustus, Elooster- zande (voor de gemeenten Houtenisse en Ossemsse) 3 en 4 Augustus. Iloateiiisse, 18 Januari. Heden had in de school in de Molenstraat plaats het vroeger in dit/blad besproken concert ten voordeele der armen in het noordelijk gedeelte onzer gemeente. Dit concert viel een zeer druk bezoek ten deel en braclit bij entreeprijzen van f 0,75 en f 0,30 ongeveer f 220 op. De harmor.ie St. Cecilia bracht menig schoon stuk ten gehoore, hetgeen zeer pleit voor liareu vooruitgang op het gebied der kunst. Ook de zang en declamatie beviel grootendeels zeer goed; een drietal stukken waren toepasselijk op het doel. Het geheel was waarlijk schoon en ieder heeft het gebouw verlaten met den wensch, dat spoedig weer een dergelijke avond voor ons aanbreke. Op a. s. Zondag wordt dergelijk cone rt gegeven te Lamswaarde ten behoeve van de arii'en van het zuidelijk deel der gemeente, waarvoor plaatskaarten te bekoinen zijn ad f 0,50 en f 0,25. We hopen hier ook op groote deelneuiing, daar muziek en zang belooft deze waardig te zullen zijn. Aan de bizondere school voor M. U. L. onderwijs te Soerabaja (Ned. Indie) is als hulp- onderwijzer geplaatst de beer E. du Bois Jz., tot dusver in die betrekking aan de openbare school voor gewoon lager ouderwijs te Lamswaarde, ge meente Houtenisse. In de jongste raadszitting heeft de heer O. Risseeuw te Oostburg klachten ingebracht teger den wethouder Mazure, als zou deze, ten e.igc bate en ten nadeele van de gemeente, eigendunkelij- een servituut hebben opgeheven. De raad heeft besloten, dien wethouder ge- rechtelijk te vervolgen. De telegrammen met vooruitbetaald antwoord zullen voortaan worden afgeleverd in omslag voorzien vail de aanwijzing ^antwoord betaald Over 1878 is de som van f 1858,75 aan 1 rijk vervallen, wegens gedurende dat jaar oninj wisselde kasaanwijzingen. De bij art. 7 van het reglement op de t cipline en den dienst der marechaussfe voorkomen bepaling omtrent het aantal gehuwden is zoodar gewijzigd, dat voorlaan aan alle onderofficieren v dat wapen de toestemming tot het aangaan v.. een huwelijk kan worden verleend, terwijl van he overige personeel het een vijfde gedeelte gehuw mag zijn. Donderdagmiddag is voor Ooltgensplaat op <5 rivier in het Helleifat gezonken een statieschi| beladen met petroleum, toebehoorende aan schipper E. Piccars te Ouddorp, komende van Brouwersbaven en bestemd voor Rotterdam. Reeds zijn een 50ta vaten te Ooltgensplaat aangebracht. De opvarendei zijn alien gertd. Uit Zwolle schrijft men De maatschappij tot exploitatie van veestallen ei veetransporten heeft aan haar agentschap te deze plaatse eene groote uitbreiding gegeven. De grooti veestal nabij de veelading bleek al spoedig niet groot genoeg. Eene tweede stalling werd bijge- bouwd. Spoedig verrees een model varkensstal met nieuwe waag. Thans kunnen ruim 1000 stuks hoornvee en ruim 500 varkens gemakkelijk gestald en geborgen worden. De inrichting is een waar model en verdient de aandacht van belanghebbendem niet te ontgaan. Men meldt uit 's Hertogenbosch Het water blijft steeds vallende. In den Provincialen weg van hier naar Vlijinen zijn tal van gaten geslagen, waaronder een van 50 meters lang en 3 meters diep. Men vreest alzoo, dat de gemeenschap met de Langstraat en het Land van Heusden nog voor langen tijd zal gestremd zijn. Bij het onderzoek naar de uitgrondingen van de spiorwegbrug ovei de Dieze en de zoogenaamde veertigelsche brug is echter gebleken, dat de kunstwerken niet zijn beschadigd. De treinen naar Utrecht loopen weder geregeld. Via Napels, (Fransche mail) 24 Jan. 6,20's morg. Via Napels, (Maatsch. Nederl.) 27 Jan. 6,20's morg. Vict Biindisi, 30 Jan. 5,50 's morgeus. Via Amsterdam, 30 Jan. 7,40 's avonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Landbouwberichteu, De heer J. I. de Beucker waarschuwt hen, die in dit jaar boomgaarden willen huren, dat de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1