BINNED LAND, No. 1529, Zaierdag 10 Jantinri 1880 20e Jaanjang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voot Zeeuwsch-Vlaanderen ABONNEMENT. Ter Neuzen, 9 Januari. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Bijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- tenren en Brievenbushouders. ADVJSBTENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Adverteutien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nitmleldiag OKIE nrco. lilt blad venchljnt Dlnadag- en Vrljdagavond bij Jl. K. 6. BHO JIT te Ter Nenzen, JRolitioli Ovorziulit. De officieele receptien op Nieuwjaarsdag aan de Europeesche hoven hebben piaats gehad. A1 wat groot en boog heet in de wereld, heeft gebogen en voor zich zien buigen. De algemeene leus was vrede. Er is dan ook in de laatste jaren in en buiten Europa zooveel gemoord, zooveel menschen- bloed heeft er gestroomd en zooveel tranen zijn er geplengd, dat men zich over het aanwezig zijn van een gevoel van vermoeidheid, van eene behoefte aan rust onder de meuschheid, niet moet verwonderen. De machthebbenden maken zich een weinig ongerust over de ellende en verwoestingen, die allerwege optreden. Hun stelsel om de binnenlandsohe staat- kunde aan de buitenlaudscbe ondergesebikt te maken, om den glans van den staat boven het welzijn der bizondere personen te st« lien, hun streven naar machtsvertoon, hebben toestanden doen geboren worden, die de handliaving van hel. militairisme iioodzakkelijk hebben gemaakt, dat eciiter bij alge- meen wrevel en druk verwekt en tot welks instand- houding reeds de waubopigsie iriiddelen inoeten worden aangewend. Die toestanden tlians to ver- scherpen, zou 't oude Europa te hard voortbowegen op het hellend vlak, dat voeren moet tot storing van de maatschappelijke oide en tot eetie omweiite- ling, die het nieuwe wegen zal opdrijven. In de piaats dus dat de rust, die Europe, in 1880 kan genieten, een gevolg is van het regeeringsbeieid der groote staten, zijn hot slecbts de omstandig- heden, die tijdelijk de oude gewoonten verdringen. De volkeren, uitgej ut en afgemat als zij zijn, hebben nu een weerzm tegen nieuwe strijdtooneelen en toch zal de tijd der rust slecbts voorbereiding zijn voor nieuwen strijd, want zooals wij reeds vroeger schreven, zoolang hartstoclilen, als zelfzucht en ijdelheid, de enkele menscheu evenzecr als de volkeren blijven rege'eren, zulleu er steeds vraag- stukken zijn, die door het zwaard beslecht kumien worden. De goede indruk, die het nieuwe ministcrie aanyankelijk maakte, is niet verminderd door de sympathieke bctuigingen, die bet van alle buiten- landsche regeeringeu moclit ontvangen. Er bestond in Duitscbland et ne neiging, om de Erausche repu- bliek met eenig wantrouvven gade te slaan. Erey- cinet is er echter reeds ingeslaagd, om dat wan- trouwen weg te nemen. Zijn optreden wordt als een waarborg bescliouwd voor rust en vrede, die in Erankrijk de j.irer; van voorspoed mocten be- stendigen. Generaal Roberts meldt, dat Afghanistan rustig is, bet verkeer bersteld is en de gevluchten naar Kaboel terugkeeren. Alsof er niets gebeurd was, gaat bij met te.reclUstellingeii voort en scbommelden er den 30 December weder ticn Afghanen aan de galg. Mocht bij toch iutijds een voorbeeld nemen aan zijn collega Stewart te Kandahar, waar geen ontevredenheid heerscht, uiaar ook niet dagelijks opgehangen wordt, zooals te Kaboel. In Peru heerscht volslagen opstand. De president Prado is gevlucht en te Panama aaugekomen. De volksman Pierola heeft zich als dictator opgeworpen. De reserve van het leger te Callao en te Lima alsmede de marine hebben hem erkend. Calderon is benoemd tot chef van het Kabinet. Het be- vestigt zicli dat Tarapaca (de piaats der guano en salpeter) eerst door de Chilianen werd genomen en daarna weder door de Peruanen hernomen. Later ontruimdeii de Peruanen weder de piaats met achterlaiing der vijf buitgemaakte kanouneu en eenig slacbtvee, zoodat het geheele district Tarapaca nu werkelijk in het bezit van Chili is. De nieuwe orde van zaken in Peru kan onder betere leiding wel eens een geheel ongedachten keer geven aan de oorlogskans, want Peru is nog niet genegen vrede te sluiten. Men heeft wel eens meer gezien, dat een door niets gebonden volksleider, vertwijfeliug en wanhoop wist om te zetten in vastberadenheid en moed en, door zijne stoutmoedig- lieid bezield, bet reeds verslagen volk ter over- winning voerde. Chili verkocht de liuid van den beer, reeds voor bij geschoten was. Peruaansche fondsen ondergingen den ook reeds na de kuust- rnatige opzetting in de laatste dagen een gevoeJige daling, iets wat dan ook redclijk wel te ver- waciiten was. In 1879 hadden in de bevolking dezer gemeente de volgende muttatien piaats: Geboorteii 204, Ievenloos aangegeven 10, sterf- gcvalleu 102 en huwelijken 32. Er vestigden zich in de gemeente 305 en daar- uit vertrokken 378 personen. De werkelijke bevolking vermeerderde met 29 personen en gat, naar de stotistick over 1878, ()p 31 December 1879 4698 inwoners. Gruauw, 7 Januari. Gedurende het jaar 1879 zijn in deze gemeente geboren69 kinderen waar- onder 1 oneebtlevenioos aangegeven 9onder deze geboorteii zijn begnpen 4 tweelingen. Overleden 61 personen, als: ougehuwd 47, geliuwd 9, in weduwenstaat 5. Voltrokken liuwelijken 18. Ge- vestigd 87 en verhuisd 98 personen. lloek. De loop der bevolking alhier over 1879 was als volgt: Geboorteii 83, levenioos aangegeven 2, sterfte 34, liuwelijken 13, vestigiug in de gemeente 74 en vertrek uit de gemeente 73. Venneerdering 50, geveude, naar de vorige statistick, aan het eind des jaars 1846 inwoners. koewaclit, 6 Januari. Gedurende het jaar 1879 zijn in deze gemeente geboren 84 kinderen45 van bet mannelijk en 39 van het vrouwelijk ge- slaclit, waaronder 2 tweelingen, bovendien werden als Ievenloos aangegeven 12 geboorteii: 7 jongens en 5 meisjes. Overleden 42 personen21 mannen en 21 vrouwen, waaronder 1 overleden in de ge meente, die elders woonplaats uad en 1 elders over leden, die in 40Ze gemeente woonplaats had vol trokken 11 liuwelijken: tusscheu jonginaiis en jonge- dociiters 6, tusscnen jpngmans en weduwen 2, tusscheu weduwnaar en jongedochU r 1; er hebben zich gevestigd 111 personen: 61 mannen en 50 vrouwen, terwijl vertrokken 75 personal!, 39 man ned en 36 vrouwen. llnntenisse. Om het plaatsen van entree kaartjes voor het op 18 dezer te iiouden concert ten voor- deele der armen zooveel mogelijk te beyorderen, heeft zich eene commissie geconstitueerd, die reeds bezig is, de inteekenlijst bij de ingezetenen sa« te bieden. We hopen, dat deze commissie vol- doening van liaar werk hebben zal en de opbrengst bevredigend moge zijn. Kloosterzaixle, 7 Januari. Heden had alhier de aan bested i i ig piaats van eenige buitengewone werken aan het calamiteus watersciiap Wals- oorden, waartoe de volgende inschrijvingen werden ontvangen: A. van Poperingh te Rruinisse, f 7550; C. Bakker te Sliedrecht, f 7200; B. den Exter van den Brink te Krabbendijke, f 6910; C. da Wilde te Kattendijke, f 6930; W. Riughout ta j Walsoorden, f 6700; P. J. van Remortel Nz. te Hontenisse, f 6600; D. de Jong te Ter Neuzen, f 6570; C. van der Iloofl te Ter Neuzen,/" 6568; D. Tholens te Hoek, f 6300. De raining be- droeg f 6063. In de tweede helft van November jl. is van het postkantoor te Axel een brief verzonden aan het adres van I. J. van Wijk te Rotterdam, welke door onbekendheid niet kon besteld worden. Uit Breskens wordt gemeld De gestrande mailboot Stad Vlissingen levert thans een verrassend gezicht op. De achterste helft met het grootste leel der raderkasten ligt nog op de piaats d -r st.iauding, met de machine op het paalhoofd en het acliterschip meer en meer in hel zand zinkande, zoodat bij boog water de groote Kajuit onder water staat. Het voor- schip met een klein deel der raderkasten is door den jongsten storm omgezwaaid en vormt met het achtersehip een bijna rechten book, de steven is landwaarts gerichtr, het gevaarte helt min of meer en maakt een geul in het strand. Bij iaag water kan men van bet strand bij voor- en achter sehip in de machinekamer stappen. Intussoheu is de ligging van het wrak voor bet strand zeer ouguiistig en als er eens een noordwesten stoker opstak, kon het gebeuren. dat het voorschip door den zeedijk been gerammeld werd. Voor den Breskens- polder is de tegenwoordige positie met het oog op dergelijke mogelijkheid niet zeer aangeuaam. Gelijk men zich herinneren zal, is op de staatsbegrooting voor 1880 een som gebracht tot het opinaken van plauneu voor een rijksgesticht voor krankzinnigen. De Minister van binnenlandsche zaken had gewenscht, dat de rijksgebouwen te Medenblik tot dat doel zouden worden aangewezen, 1 inaar die bijvoeging werd weggelaten, oin meer vrijheid bij het onderzoek te laten. Wij vernemen, j dat in den laatsten tijd bepaaldelijk te Medenblik een nader onderzoek is ingesteld, en dat er sprake van is, om een landbouwinrichting aan het gesticht te verbinden, eeniger mate in den trant van da wereldberoemde instelling te Glieel in Belgie. Omtrent den toestand in Noord-Brabant meldt men Geheel de Maaskanl is een zee gelijk. Aan- zienlijke dorpen, als: Oss, Megen, Oijen en TeefFelen, Em pel, Lith eu Lithoijen zijn grootendeels geinun- deerd. De hoofdplaats der prov. was binnen weinige uren in denzelfden treurigen toestand als in Maart 1876. Later kwam water en ijs in kolossale massa's over de Bokhovensche en Vlijmensche Overlaten met kracht en geweld naar bier gestroomd. De kade van de algemeene omkading ten westen van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1