INo. 1528, Woensdag 7 Januari 1880 20e Jaurgang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. 9 ABONNEMENT. Ter Neuzen 6 Januari. TEH NEEZENSCHE ClllillAiVT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,1®. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zend«i uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag DRIE area. Dit Mad verachljut Dinsdag* en Vrljdagavond bij J. K. G. DHONT te Ter Neaaea. l-'olitioli Overziclit. Keizer Alexander van Rusland hield op oude- jaarsdag eene revue en richtte bij die gelegenheid tot het front der troepen eene toespraak, waarin hij zeide te vertrouwen, dat de soldaten hun tweeden chef, den Grootvorst troonopvolger, even trouw zouden dienen als hem, waarop de soldaten juich- ten en de Czaar den Kroonprins met den degen salueerde. Het bevestigde zich, dat de Czaar de teugels van het bewind den Czarewitsch in handen zou geven. Ook zouden er kenteekenen bestaan van grootere toenadering tusschen Rusland en Engeland en de binnenlandsche toestand in Rus land beter worden. De Franhche Ministers hebben reeds van hunne portefeuilles bezit genomen en in den daarop ge- liouden ministerraad heeft de voorzitter, de heer Freycinet, de circulaire aangeboden, waarin hij aan de diplomatieke vertegenwoordigers in bet buiten- land mededeeling doet, dat hij de portefeuille van buitenlandsche zaken heeft aanvaard, en, met den besten wil jegens de mogendheden bezield, de goede betrekkingen met haar wcnscht te handhaven. De gerucbten, dat alle ambassadeurs hun ontslag hebben verzocht, zijn ongegrond. Alleen zal de graaf de St. Vallier, ainbassadeur te Berlijn, waar- schijnlijk vervangen worden door den beer Wadding- ton, afgetreden minister van buitenlandsche zaken. Daar het nog altijd in Frankrijk noodig schijnt te zijn, de partij der revanche tot kaliute te stemmen, heeft deze ministerieele wijziging meer in de richting der radicalen geen bizonder goeden indruk in Duitschland gemaakt, en zijn in de diplo matieke kringen te Berlijn ook nie.t gunstig op- genomen, omdat men er nu aan gewoon was ge- raakt, in den Minister Waddington een waarborg te zien, voor den vrede tusschen Duitschland en Frankrijk. De benoeming van Waddington tot gezant zou dus zeker eene gerustellende uitwerking hebben te meei, daar hij steeds op de meest gepaste wijze wist te voorkomen, dat de nu en dan opgewekle gevoeligheid van genoemde partij, oorzaak kon worden, dat het verkregen vertrouwen in de repu- bliek geschokt werd. Opgewonden, als de Parijze- naars altijd zijn bij dergelijke gebeurtenisen, omdat rijk en arm, hoog en laag zich met de politiek van den dag inlaten, verkeeren zij in de stellige overtuiging, dat de vorming van het nieuwe Fransche ministerie eene groote beteekenis niet alleen voor Frankrijk, maar zelfs voor de geheele wereld heeft. Grooten indruk heeft de overwinuing van gene- raal Roberts in Engeland en Engelsch-Indie ge maakt. En het is niet te verwonderen, dat het gemoed wat ruimer gestemd is, nu de atloop gunstiger is, dan men op grond van de onder- vouden treurige ervaringen moclit verwachten. De nederlaag der Afghanen is dan ook volkomen. Hunne hoofdaanvoerders zijn uiteen gejaagd en naar Kohistan gevlucht, en het zal in den eersten tijd niet zoo geinakkelijk zijn, de verstrooide stammeu tot een nieuwen aanval te brengen. De geheele familie van den gevangen Emir, waaronder zijne moeder, die de aanstookster van den opstand moot zijn, is naar Sjerpoer, het versterkte kamp g'ebraeht en zal van daar naar Indie worden verzonden. Op den Bala-Hissar bleven geen troepen uit be- zorgdheid voor de mijnen. Eerst zal de plek nauwkeurig onderzocht worden. Dan zal de brigade Gough, die tijdens het gevecht uit Candahar te Kaboel aankwaui, ze bezetten. Kaboel zelf is ge heel uitgeplunderd en in den omtrek wordt het vernielingswerk op nog grooter schaal dan vrosger, uit zorg voor eigen veiliglieid voortgezet. Er. waar dit zal ophouden! Ongegronde vrees voor Russischo veroveringszucht deed dezeu gewaagden oorlog ondernemen. Engelsch-Indie moest bij de nadering van Rusland van de zijde van Bokhava en Turkestan, zijne opene grenzen voor eene natuur- lijke verdedigingslinie pogen te verwisselen. Maar de omstandigheden hebben de Eiigelschen reeds ver buiten de wetenschappelijke grenzen gebraclit, die zij zochten. Op Kaboel volgt Herat, aan Herat hangt Perzie, aan Perzie geheel Klein-Azie en zoo sluit zich gaandeweg de duivelsketon, die men het Oostersche vraagstuk noemt. In het jaar 1879 zijn aan het Rijkstelegraaf- kantoor 16726 telegram men behandeld; er werden 6724 berichten verzonden, 5298 ontvangen, 4704 opgenomen en verder geseind. Het verkeer was het slapst in de maand April en het drukst in de maand December. In de maanden Februari tot en met Juni was het ver keer aanmerkelijk minder dan in de maanden Juli tot en met December. De heer P. Diermanse heeft bedankt voor het beroep naar de cliristeliik gereformeerde ge- meente te Baarland. Den 24 Juli des vorigen jaars had aan boord van de in de haven te Middelburg liggende en van daar op Amsterdam varende stooinboot „De Eendracht," ambtshalve door de beeedigde scheeps- meters eene meting plaats. De inhoud van het stoomschip bleek te bedragen 110 ton, zijude 7 ton meer dan vermeld staat op het den 15 Mei 1879 afgegeven patent. Dientengevolge is eene vervolging ingesteld tegen den scliipper R. A. de M., terzake van zich niet behoorlijk te hebben gekweten van de verplichting ten aanzien der aaugitte voor het reclit van patent, overtrading strafbaar gesteld bij art. 37 der wet van 21 Mei 1819 (Staatsblad no. 34) j°. art. 1 en volgende der bij die wet gevoegde tabel XVI. De rocbtbank te Middelburg, voor welke deze zaak behandeld is, heeft den gedaagde aan het hem ten laste gelegde feit schuldig verklaard en hem, onder aaiiiieiiiing van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot betaling eener geldboete van f 25 en in de kosten. Dit vonnis kail misschien tot waarschuwing dienen voor andere schippers, die hetzij met of zonder opzet (wat feitelijk voor de wet niets afdoet) niet altijd met de noodige nauwgezetlieid de aangifte voor het patentrecht doen. Zaamslag, 5 Januari. Gedurende het jaar 1879 zijn in deze gemeente geboren 123 kinderen: 67 van het mannelijk en 56 van het vrouwelijk ge- slaclit, bovendien werden als levenloos aangegeven 4 geboorten3 jongens en 1 meisje. Onder de geboorten zijn begrepen 2 tweelingen; overleden 73 personen: 39 mannen 34 vrouwen; voltrokken 20 huwelijken: 17 tusschen jonkmans en jonge- dochters, 1 tusschen jonkman en weduwe en 2 tusschen weduwnaars en jongedochters, er hebben zich gevestigd 144 personen81 mannen en 63 vrouwen, terwijl vertrokken 165 personen: 87 mannen en 78 vrouwen. Ziiiddorpe, Gedurende het jaar 1879 hebben alhier plaats gehad24 geboorten, 20 overlijdens en 4 huwelijks-voltrekkingen. Naar men verneemt, is weldra het Koninklijk besluit te wachten, waarbii ter uitvoering der artt. 69 en 70 van de wet op het lager onderwijs het ambtsgebied der inspecteurs bepaald wordt, de districten en arrondissementen worden omschreven, en de verdeeling der werkzaamheden tusschen de districts- en arrondissements-schoolopzieners ge- regeld wordt. Is men goed ingelieht, dan zullen er, in plaats van vijf, zooals aanvankelijk het plan was, drie inspecteurs zijn, en verder 25 districten en omstreeks 100 arrondissementen. Z. M. heeft als blijk van Zijner goedkeuring en tevredenheid de zilveren medalje, ingesteld bij Koninklijk besluit van 22 September 1855, no. 64, alsmede een loffelijk getuigschrift toegekend aan J. en C. van Beveren, A. Vane en A. Bakker, alien te Bruinisse, die in den storm van 12 November jl. den gevaarvollen tocht ondernamen naar een in nood verkeerend scliip en een der opvarenden redden. De Minister van Oorlog heeft langs tele- graphischen weg aan alle burgemeesters gelast, den militairen met verlof te doen aanzeggen, dat zij zich onverwijld naar hun corpsen moeten be- geven, met het oog op de diensten, die van het leger aan de rivierdijken zouden kunnen geeischt worden. Bij besluit van den Minister van Kolonien is de heer M. Wiessing, hoofdonderwijzer te Vlis- singen, ter beschikking gesteld van den gouverneur- generaal van Ned.-Indie, om te worden benoemd tot onderwijzer voor den dienst daar te lande. Uit het verslag over de opbrengst der be- lastingen 18731878 blljkt met betrekking tot den accijns op het gedistilleerd, dat te Vlissingen zijn verbruikt 13,56 liters per hoofd. Over het geheel is het gebruik in Nederland per hoofd 9,85 liters. Te Maaswiel het minst 0,82 liters en te Terinunten in Groningen het hoogst: ruim 25 liters! Men schrijft uit Biervliet: Nadat er met Kersfdag bij den landbouwer vail Renterghem, sedert Mei in deze gemeente, een spoor van brand ontdekt was, die uit zichzelve uitgegaan was, verbrandde den 30 December des avonds de scliuur met 19 stuks vee geheel. Een paard en twee koeien werden gered. Men denkt aan kwaadwilligheid. Een persoon is in voorloopige liechtenis gesteld. De brandspuiten van Biervliet, lJzendijke eu Hoofdplaat waren respectievelijk op het terrain aan- wezig. Zondagnamiddag ten 1 ure is de Maasdijk bij Teeffelen tengevolge van de sterke verzakking bezweken. Oijen en Teeffelen staan diep onder water.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1