BiNNENLAND. No, 1525. Woensdag 51 December 1879 19e Jatrgang. AIge m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Nieuwjaars-Advertentien a 40 cents. VOLKSTELLING. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 30 December. IMEUZEIMSCHE COLillWT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVESTENTllN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag itHnildrfnj DDtlE nrra, Uit bind verwcbijnt Dinsdag- en Vrljdagavond bij J. K. G. DB6IST te Ter Neuzen, zullen in een buitengewoon nummer dezer courant, welke op 1 Januari 1880 verschijnen zal, weder worden opgenomen De inzendingen kunnen geschieden tot UITER LIJK Woensdag 31 dezer des namiddags 3 uur. Ter Neuzen, 26 December 1879. De Uitgever, J. K. G. DHONT. BURGE ME ESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN vestigen de aandacht der ingezetenen op de te houden telling van alien, die te midder- nacht tusschen 31 December 1879 en 1 Januari 1880 hunne woonplaats binnen Nederland hebben, ten behoeve waarvan voor deze gemeente de in- schrijvingsbiljetten, vdor gezegd tijdstip, worden rondgebracbt en ten spoedigste na 1 Januari 1880 weder worden opgchaald. Zij noodigen do ingezetenen dringend uit om, zoo door eene belyjorlijke invulling dier biljetten, als door het geven van volledige inlichtingen, de goede uitvoering van het werk der volkstelling te helpen bevorderen, en de biljetten gereed te houden, opdat bij het ophalen er van geene ver- traging worde ondervonden. Tevens maken zij er opmerkzaam op dat op hen, die nalatig of weigerachtig zijn om de noodige opgaven of inlichtingen te verschaffen, worden toegepast de strafbepalingen, omschreven bij art. 1 der wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad no. 12). Ter Neuzen, 29 December 1879. J. A. YAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. Overziclit. De rust en vrede, die het Kerstfeest over het aardrijk spreidde, weerkaatst zich in de politieke wereld en doet ons schier van nieuws ontbloot zijn. De telegraaf en de dagbladpers vieren het feest van den vrede mede en wij zouden veilig het politiek overzicht voor ditmaal achterwege kunnen laten, ware het niet, dat de gewoonte medebrengt, den gang van zakeu op zijn gezetten tijd d. i. voor ons blad twtemaal 's weeks, mede te deelen. Belangrijk nieuws verwaehte men dus heden niet; en de verzekering, dat hetgeen wij gaan mede- deelen, nieuw is, durven wij evenmin geven. Het Eransche nieuws is al bijster luttel. Men tobt daar nog steeds over de vraag, of de president het demissionaire ministerie zal handhaven, dan wel een geheel nieuw kabinet zal samenstellen. De minister van openbare werken kan zijn zin niet krijgen, om de rnannen zijner keuze in zijn kabinet op te nemen, en daarom raad hij nu maar weder, zoolang het kan, met oude roeispanen het staats- schip voort te bewegen. Met een paar nieuwe mannen en de verwisseling van eenige rollen, zal men dan maar eene nieuwe zitting moeten afwachten, totdat eene der partijen den boventoon krijgt en aan dit kabinet het regeeren onmogelijk maakt. Men doodverft den beer Challemel-Latour, tegen- woordig gezant te Bern, tot minister ran binnen- landsche zaken. Volgens latere berichten heeft Erejcinet zich eindehjk laten vinden, om de opdracht tot vorming van een nieuw ministerie aan te nemen. Het jongste bericht uit Britsch-Indie vertelt, dat generaal Gough zich zonder tegenstand te ontmoeten, met generaal Roberts vereenigd heeft. Of dit be richt waarheid is, moet nog blijken; want veelal zijn de berichten, door den onderkoning naar het moederland gezonden, gunstiger gekleurd, dan de werkelijke toestand medebrengt. De correspondent van Daily News vermoedt, dat generaal Roberts nauwer is ingesloten, dan de offieieele berichten zouden doen vermoeden. Hij stelt het aantal der in de nabijheid van Kaboel bijeenverzamelde Afghanen op 40,000. Evenwel meent hij, dat die macht on mogelijk aldaar lang stand kan houden, omdat gebrek aan lsvensmiddelen haar weldra dringen zal, vruchtbaarder streken op te zoeken. Het opper- bevel over de Afghanen is in handen van Mahomed- Jan, die Moesa-Khan, den oudsten zoon van Ya- koeb-Khan, tot Emir heeft doen uitroepen. De Moellaks hebben overal den Jehad of heiligen krijg gepredikt. De Daily News merkt aan, dat berekeningen adngaande den weerstand, dien generaal Roberts zal vinden, den omvang der beweging onder de Afghanen en de hardnekkigheid, waarmede zij zullen strijden, bezwaarlijk te maken zijn. In elk geval zal tegen- over eene algomeene nationale en dweepzieke be weging der Afghanen de positie der Engelschen in Afghanistan zeer moeielijk worden. Jacub-Khan is te Miret aangekomen en wordt daar voorloopig in verzekerde bewaring gehouden. Het is intusschen zeer twijfelachtig, of hij er lang blijven zal, daar de nabijheid van Delhi en andere middenpunten van Muzelmansche overlevering Miret niet tot eene gescliikte verblijfplaats voor Muzelman sche staatsgevangenen maakt. In Spanje is't nog alles behalve rustig. De mi- nisterieele partij en de oppositie zijn nog steeds aan het haspelen. De laatsten heeft een heel boos stuk de wereld ingezonden, waarin zij den minis ter Canovas van allerlei leelijke dingen beticht. Het Russische comite der nihilisten te Geneve heeft eene circulaire tot de vertegenwoordigers van i Rusland bij de mogendheden gericht. Daarin wordt gezegd, dat het beschaafde deel der Russische natie reeds jaren geleden den keizer heeft gewaarschuwd, dat de alleenheerschappij haar tijd heeft gehad en vervangen moet worden door eene volksvertegenwoor- diging. Maar al deze waarschuwingen, zegt het comite, hebben slechts geleid tot maatregelen van geweld, weshalve het comitd besloten heeft, den Czaar at te zetten, op welke wijze dan ook, wan- neer hij niet binnen zeer kort aan Rusland eene grondwet geeft. Of de keizer aan deze waarschuwing spoedig gevolg zal geven, valt te.betwijfelen. Het ingevallene dooiweder heeft de communicatie met Ylissingen weder geopend; de Provinciate stoomboot, welke sedert 16 dezer hare dienst had gestaakt, is heden namiddag te half twee uur aan gekomen en te twee uren naar Vlissingen vertrokken. Zuainslaff26 December. Dezen avond gaf Zaamslags Mannenkoor zijne eerste openbare zang- voorstelling voor een zeer talrijk publiek. De zaal was zoo vol, dat er niet alleen geene plaatsruimte meer over was, maar zelfs de aanwezigen zich daarin te veel beperkt gevoelden. De uitvoering der zangstukken liet niets te wenschen over. Zij was waarlijk schoon te noemen. Vooral die van het laatste nummer „La Patrouille" was voor het publiek inderdaad eene ware verrassing. De heeren Van Vessem, Wisse en Houg, wer- kende leden van het zangkoor, wisten het aange- name van den avond aamnerkelijk op te luistereu door een paar mondelinge voordrachten, die op eene flinke en boeiende wijze uitgesproken werden terwijl de beer Geelhoedt, eveneens werkend lid, door de meesterlijke uitvoering van een viertal muzikalc voorstellingen, waaronder twee met zang, het genot van dezen avond op treffende wijze wist te verhoogen. Tot laat in den nacht bleef men onder schert* en zang bijeen, tot eindelijk ieder huiswaarts keerde, wel voldaan over het genot, dezen avond gesmaakt. De totale opbrengst van het concert, ten bedrage van f 81,60 is, bij besluit van het Mannenkoor, in handen gesteld der diaconie—armen, die daarvan op oudejaar eene buitengewone bedeeling ontvangen. De regeering heeft aan de Staten-Generaal ter bekrachtiging aangeboden een wetsontwerp tot goedkeuring van een overeenkomst van den staat en Z. K. H. Prins Prederik met A. van Haaften c. s. houdende ontbinding van de erfpacht van de gronden en wateren van den staat in het Slaak en van de huur van den Heenschen dijk en de Beukelenberg- sche gorzen, behoorende tot de dotatie van Z. K. H. Het gevolg dezer overeenkomst vruc'nt van zeer langdurige onderhandelingen zal zijn, dat de staat de bescliikking krijgt over 1700 hectaren ter bedijking, waaruit een belangrijk direct voordeel voortspruit, terwijl de gelegenheid ontstaat om de voor de gemeenschap van de noordelijke Zeeuwsche eilanden met den vasten wal van Noord-Brabant zoozeer gewenschte watervrije afdamming van het Slaak tot stand te brengen, en om daardoor en door andere werken de landaanwinning op groote schaal te bevorderen door bedijking en lateren verkoop. Een wetsontwerp is ingediend, houdende ver- andering van de grens tusschen de gemeenten Ouwerkerk en Nieuwerkerkzij strekt tot het ver- krijgen van een meer vaste grens dan de bestaande, die voor een groot gedeelte over landen en door greppen loopt, waarvan de indeeling en richting steeds veranderen. Ingevolge de nieuwe wettelijke wijzingen, be- treffende het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande, zullen de strafcellen in de meeste garnizoenen veranderd en voor eenzame op- sluiting ingericht worden. De genie heelt reeds opnemingen daartoe gedaan. Wanneer onvoorziene omstandigheden daarin geene verandering brengen, zullen de volgende zee—officieren aan de derde expeditie met de Willem Barents deelnemen, als: de luitenant, ter zee le kl. H. van Broekhuizen, kommandant, de luitenant ter zee le kl. A. P. J. Prackers en de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1