No. 1523. Woensdag 24 December 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. LAGER ONDEBW1JS. Bekendmaking. BiNNENLAND. ABONNEMENT. advertentiEn. Ter Neuzen, 23 December. Het TER Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. COURANT Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentieu gelieve men aan den Uitgever in te zendan uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE area, Dlt Mad lenteliijnt Dlnadag- cn Vrijdagavosid blj J. KG. DH8NT te Ter Neuzen. f'JBURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN brengen ter kennis der belang- hebbenden, dat tot het doeu der aanvragen om toelating van kindereu op de openbare lagere scholen dezer gerneente, gelegenheid zal bestaan op Ulitail- dajf, den £9 (le/.er, des namiddags van 3 lire, op het gemeentehuis. Ter Neuzen, 20 December 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. I^olitielt Overziclit. De Engelschen in Afghanistan worden meer en meer door de legermacht der Afghanen m het nauw gebracht. De troepen, uit Kaboel verdreven, werden genoodzaakt, een veilig heenkomen te zoeken in het versterkte kamp Sherpur, twee uren van Kaboel gelegen, gesticht door Sir Ali en beslaande uit een aantal lage steenen gebouwen langs den straatweg. Een muur, 16 voet hoog en van scliietgaten voorzien, oin'neimt het kamp van drie zijden, terwijl de vierde zijdegevormd wordt dooreene liooge heuvelenrij. Binnen die ruimte hebben de Engelsche troepen, onder aanvoering van generaal Roberts, zich in de kazernen gekainpeerd. Deze zijn voorzien van aarden daken en leveren dus eene gosde bescherming tegen de kogels van den vijand. Bovendieu leveren verscheidene forten de gelegenheid, om zich te verdedigeu. Men verzekert, dat de troepen daar voldoende van leeftocht en krijgsvoorraad zijn voor zien en gerust de aanvallen van den vijand kunnen afwachten. Intusschen dringt deze in giooter getale voorwaarts en heeft hij de gemeenschap der Engelsche troepen, ook met den talegraaf, afgebroken. De troepen van Kaboel zijn inmiddels slaags geraakt met die van Herat, hebben den gouvemeur dier stad gevangen genomen, een andereu in zijne plaats benoemd en bezit van de stad genomen. De vernieuwde en hevige opstand, die thans algemeener dan ooit is, vindt zijn grond in de gruwelijke en menigvuldige terechtstellingen, die dagelijks plaats viuden. Men verzekert toch, dat dooreen genomen wel 20 Afghaansche soldaten en andere verdachten van den rnoord op majoor Cavagnari, zonder vorm van proces werden opgehangen. Het bericht, dat de Iersche oproermakers niet zouden vervolgd worden, wordt van Iersche zijde weder tegen gesproken. De Koning van Spanje moet zeer onlevreden zijn over de t usschen de regeering en de oppositie ontstane breuk. Deze laatste heeft thans een manifest, in duidelijke doeh gematigde bewoor- diugen, gereed gemaakt, waarmede al liare groepeu zich vereenigd hebben en dat door verschillende bladen openbaar gemaakt zal worden, waarin wordt gecoustateerd, dat liuar verzet alleeu een protest tegen de houding van den eersten minister is en er geen verzet tegen den bestaanden stand van zaken aan ten grondslag ligt. j^Dejj Senaat heeft het voorstel tot afschaffing der slavcrnij op Cuba aangenomen en is daarna uit- eengegaan. Er loopen geruchten, dat het tot eene ernstige botsing tusschen den Czaar en den Czarewitsch zou zijn gekomen. De zoon zou den vader niet minder hebben verweten, dan dat zijn stelsel van verdrukking de aanleiding van al de tegenwoordige rampen is; hij verzocht hem dringend, de toekomst van zijn volk niet langer in de waagschaal te stellen en tot de noodige hervormingen over te gaan. De Czaar zou na zulk eene stoutmoedige en oneerbiedige taal bevolen hebben, zijn zoon in hechtenis te nemen, hetgeen alleen op verzoek van de Keizerin zou ziju nagelaten. Overigens wordt verzekerd, dat de Senaat eerbiedig doch dringend den Czaar zou verzocht hebben, het volk nieuwe rechten en vrijheid te verleenen, teneinde Ruslands grootheid staande te houden. Eindelijk zouden verscheidene generaals erkend hebben, dat een vierde der offlcieren naar verbetering der toe- standen verlangt. I'or teletrrsiaf. De voor Kerstreces aan de orde gestelde ont- werpen in de Eerste Kamer, waaronder de wet op do middelen, zijn alien aangenomen. De Kamer is daarna gescheiden tot 12 Januari ter behandeliug der Staatsbegrooting. Z. M. heeft benoemd: tot Burgemeester van Middelburg den heer Mr. C. J. Picke, lid der Eerste Kamer; tot ontvanger der directe be- lastingen, invoerrechten en accijnsen en der haven- en schutgelden op het kanaal van Walcheren te Veerc den heer P. de Haan, thans commies- verificateur te Amsterdam. Heden heeft de rechtbank te Middelburg Cor nelia Matthijssen te Graauw veroordeeld tot een gulden boete wegens het onbevoegd uitoefenen der verloskunde. Jl. Zaterdag naraiddag had alhier de aangekondigde hard- en schoonrijderij op schaatsen plaats. voor velen ongewone schouwspcl had eene menigte toeschouwers gelokt op de Weslgracht, waar de wedstrijd plaats zou hebben op eene baan van 130 meters lengte. Juist te 2 uur werd de hardrijderij bsgonnen, waaraan 14 personen deelnamen; de daarvoor drie bestemde prijzen werden behaald door P. Rieraens, I 16 kilogram rundvleesch, J. de Bree, 9 meters blauwe baai (deze winner heeft het gewonnene aan de vereeniging Dorcas ten geschenke gegeven), M. van Kerkvoort 2,25 kilogram tabak, 1 kistje sigaren en 2 kilogram koffieboonen. Aan het sclioonrijden namen 8 personen deel; de eenige pnjs, zijnde 15 kilogram spek viel ten deel aan R. 11 arte. Onder gepaste toespraken van de heeren Grenu en Van der Veur werden de prijzen aan de winners uitgereiktde laatste deed vooral uitkomen, dat de wedstrijd had plaats gehad, om het nuttige aan het aangename te paren. De heer Van den Bussche, luitenaut der infanterie, bedankte de aanwezigen voor de goede orde, die tijdens de wedstrijd had geheerscht, vooral kwam daarvan volgens spreker een groot deel toe aan de aanwezige politie. Een woord van dank zij gebracht aan de leden der commissie, bestaande uit de heeren J. C. Harte, J. Tollenaar, Van der Veur, Jhr. van Sandberg en J. Scheele Dz. voor de uitmuntende regeling; wij hopen, dat deze eerste goedgeslaagde wedstrijd hen moge aansporen, om meer dergelijke prettige uitspanningen aan TerNeuzen's ingezetenen te be- reiden. Zij, die belang stellen in de boweging der scheepvaart op deze haven, verwijzen wij naar de rubriek zeetijdingenmen zal daardoor zien, dat al die stoomschepen hier moeten lossenhet terrein van den spoorweg is overvol van goederen, die ge- lost of geladen moeten worden; voor de haven vertoont zich weinig drijfijs. Honteilisse, 17 December. Heden had alhier plaats eene vergadering van stemgerechtigde mans- iidmaten der Ned. Herv. gerneente. Uit de zes kandidaten, de heeren Brutel de la Riviere, Dr. Gildemeester, Meindersma, Tichelaar, Ulfers en Van Walsem werd een drietal geformeerd en hierop kwamen na stemming en herstemining Dr. Gil demeester en Meindersma ieder met 11 steminen en Ulfers met 43 stemmen; de twee laatstgenoemde heeren zijn voorgedragen door de orthodoxe partij en Dr. Gildemeester door de meer verlichten. Ulfers werd ter beroeping gekozen. Middelburg, 21 December. Een vreeselijk on- geluk overkwam gisteren avond een geaclit bedaagd ingezetene van het naburige Oost—Souburg, den heer Van de Reest, hoofdonderwijzer te Oost-Souburg. Hij vertrok van hier per trein van half negen, die voert naar het havenstation te Vlissingen. Als altijd welgetnoed, zou hij zich to voet huis- waarts begeven en koos daartoe, naar hij meende, waarschijnlijk de meest geeffende baan. 't Was helaas 1 de spoorbaan. Een rangeerende trein, die hij zag noch hoorde, bereikte hem en vermorzelde als het ware zijn lichaam. Bij het afdeelingsonderzoek van de domeinbe- grooting voor 1880 werd in overweging gegeven om voorloopig aan te houden die poslen, welke afhankelijk zijn van overeenkomsten, die nog niet gesloten zijn met de gerneente Philippine enz. Schier algemeen werd dit uitstel verlaugd voor den post betretfende het berustende op eene door de Kamer nog goed te keuren overeenkomst. Op grond van klachten, bij den Minister van waterstaat ingekomen, dat op vele plaatsen de herijk der maten en gewichten plaats heeft in lokalen, waar sterke drank wordt verkocht, heeft die Minister aan Gedeputeerde Staten der onder- scheidene provincien verzooht, de burgemeesters uit te noodigen voor dien herijk lokalen aan te wijzen, waarin geen sterke drank wordt verkocht, of al- thans zorg te dragen, dat zoolang het lokaal viior het publiek is geopend, geen gelegenheid tot drank- verbruik worde verschaft. In verband hiermede zijn de ijkers der maten en gewichten door den Minister aangeschreven, zich, voor het geval het aangewezen lokaal hun niet geschikt voorkomt, tot Gedeputeerde Staten te wenden. Te Goes is men sedert jaren bezig met plannen tot verbetering van de verpleging van weezen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1