TER HEUZENSCHE COURANT buitenEZn1T^~ Alcjemecn iVieuws- en Aiivertcnliehiad voor Zeeuwsch-Vlaanileren. BIJ VOEGSEL Zaterdag 20 December 1879. No. 1522. 2 gEMENgde BERICt- TEN. VAN BE Land boa vv berichten. Gedurende tie verledene week was de midden- prijs van het vette vee op de voornaainste markten van Bels?ie als volgt Ossen 90 centiraen tot fr. 1,10, stieren, koeien en runders 75 tot 95 en vette kalveren 90 centiraen tot fr. 1,25. Opslag 5 centiraen. Alles per kilo levend gewicht. De markten waren slecht bezet. Vette varkens 76 centiraen tot fr. 1,08. Opslag twee centiraen per kilo. De markten waren middel- raatig bezet. Door de sneeuw is de handel in vlas verbinderd. De markten waren zoo door koopers als verkoopers weinig bezociit. In het algemeen zijn de prijzen staande gebleven. In de omstreken van Leiden heerscht eeu ziekte onder de schapen, waaraan veel dezer dieren sterven. Sommige boeren slachten ze bij groote partijen, ora al te veel schade te voorkomendaar- door worden er dagelijks veel vaehten ingevoerd. De Belgische regeering beeft aau het bestuur der stud Antwerpen een subsidie van 100,000 fr. toegezegd voor de viering van de onaf hankelijkheids- feesten in 1880. Evenveel zal de stad geven. Op het programma koraen de volgende feestelijkheden voor: een grootsch Venetiaanscb avondfeest op de Schelde; de uitvoering eener nationale kantate in den geest van de Rubens-kantate, waarraede inder- tijd zooveel sncces werd ingeoost; inwijding der nieuwe schietbaan van de garde civique door een wedstrijd tusschen Belgische en buitenlandsche schuttersinwijding van nieuwe havenwerken en losplaatsen; inwijding van een gedenkteeken ter herinnering aan den afkoop van de Scheldetolont- hulling van het standbeeld van Quentin Metsys; roeiwedstrijd op de Schelde; paarden-wedrennen; algemeene illurainatie en vuurwerk, enz. enz. Het plan bestaat, dat de Koninkiijke fa in die een deel dezer feesten zal bijwonen; zij zal niet per spoor naar Antwerpen komen, doch door een eskader van feestelijk getooide stoombooten te Boom ont- vangen worden en van de zijde der Schelde liaren intocht in de stad houden. Te Antwerpen is Dinsdag een diefstal gepleegd op de volgende onbeschaamde wijze. Tegen den middag kwara een rijkgekleede dame met pelsen- mantel in de magazijnen van den heer Tliierv en vroeg eenige fraaie stukken cacliemire te zien. Haar keus viel weldra op een drietal stukken ter waarde van 1000 fr., die zij verzocht een half uur later aan huis te bezorgen van den heer David-Verbist op de Meir. Men beloofde hieraan te voldoen. De dame vertrok daarop naar het huis van genoeinden heer en verzocht aan den knecht die pakken in ontvangst te willen nenien, daar zij de dame van den huize wel later zou sprcken. De knecht sterude toe, en inraiddels was de dievegge de bedienden van het huis Thiery tegemoet gegaan, die zij gelastte de pakken in het bureau neer te zetten en wegzond, terwijl zij bij het goed bleef. Eenige oogenblikken later hield een huurrijtuig stil voor het huis van den heer Verbist; de onbekende greep de p.ikken, liep er mede de deur uit, sprong in het rijluig en verdween. Toeu eerst wekte deze zonderlinge handelwijze argwaan op. Men zond naar het huis Thiery, haalde de politie, docn te laat; de schoone rijk gekleede en beleefde dame had zich met de kostbure pakken cache.uire spuorloos uit de voeten gemaaktWoens- dag werd zij door de politie opgespoord en in verzekerde bewaring gebraclit. Het feest, dat door de Brusselsche pers ten behoeve van de behoeftigen van deze stad, in na- volgn.g van de Panjsche pers, georganiseerd wordt, zal ook zijn tombola hebben. Voor deze zullen een millioen loten uitgejgeven worden a 50 centi mes het stuk, met een grooten p-ijs, een riviere van diamanten, ter waarde van 2 >,000 tr. Ook zal in het Theatre de la Monnait een groot bal masque gegeven worden en men hoopt, met mede- werking van de cavallerie, te Brus -el in garnizoen, een caroussel te geven. In het 1 ort, evenals de Parijsche pers, die zoo schitterend voorging, doet. de Belgische het hare orn dit feest te docn slagen. De bladen van alle richtingen en oartijen werken daartoe mede. De toebereidselen voor het Troote feest in het Parijsche Hippodrome ten bi hoeve van de noodlijdenden in Vlurcia zijn vol moid. De on- metelijke za.il heeft eene geheeli herschepping ondergaan. In het midden vindt men eene stad in het klein, bestaande uit Murciasche boeren- huizingen, Noordsche gebouwtjes, eene naboo>sing van den beroemden Giralda-toren van Sevilla, enz. Aan fonteinen, watervallen, lloembedden en boschages ontbreekt het natuurlijk niet. De ge- heele zaal zal met electnsch licht op het schitte- rendst veriicht zijn. Aan de zoldering hangen vlaggen en banderollen af; de zuilen zijn in reusaclitiire pisangboomen herschapen. De loges voor de leden der Regeering en dor Earners, het corps-diplomatique zijn prachtig versierd. De inschrijviug voor de armen te Parijs be- droeg tot 15 dezer 702,116 franks. De ver- warraingsgebouwen moeten uitstekend zijn ingericht. Behalve" de 11 groote gebouwen zr,n er 22 braseros op straat voor den gaanden en komenden man in gereedheid gemaakt. Van hei grootste dier verwarmiigsgebouwen, dat op den b mlevard Vaugi- rard, geeft de Figaro een afbeel ling, bet be vat J 75 bedden, die aan beide zijden van het gebouw zijn verdoeld; daar tusschen zijn tie gelegenheden aaugebracht om zich te verwarmeii, voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Dat er ook een bibliotlieek wordt aaageschafl, is wel een bewijs hoeveel zorg men besteedt om het lijden der arrne natuurge- nooten op alle wijzen te verzachten. Wat het eten aangaat, ook dit inoet voortielfelijk ziju; er zijn dagelijks 10 schotels, waaruit men kiezen kan. De vroegere houten nappen zijn afgescbaft; men eet er uit borden en met vorken en lepels. Dat de armen te Parijs in 't algemeen de spijsin- richtingwi op hoogen prijs stellen, blijkt wel hier- uit, dat vier jaar geleden, slecbts 500,000 portien werden uitgereikt door de societe pbilantbropique, terwijl dit getal in bet voorgaande jaar tot 1,300,000 was gestegen. Ook in Zwitserland maken de vervalschers het publmk lastig. De gemeenter;.ad van Gossau (kanton St. Gallen) heett twee slachters veroor- deeld, die met de bakkers gingen ooncurreeren en in plaats van vleesch grootendeels meel in de dar- men (voor worst) persten. Te Zurich heeft de Gezondheidscommlssie in een wij lbuis meer dan 2000 1. Hongaarsche wijn," die met fuchsine was gekleurd, verzegeld en bij de oevoegde inacht het verzoek aaugebracht, om den invoerder van dezen wijn in Zwitserland te doen t evangen nemen. (Het gebruiken van dezen wijn had schadelijke ^evolgen gehad.) Het gereciit te Meilen (kanton) Zuricn) beeft een wijnvervalscher, lie mot fuchsine gekleurden wijn verkocht, veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf, 200 fr. boete, 201 fr. schadever- goeding aan den persoon, die d ior het gebruik van dieu wijn onwel was gewordei en in de (aan- zienlijke) kosten, benevens verni itiging van bet artikel. De regeering van Bern hieft een scherpe verordening afgekondigd tegen het verkoopen van kuustwijn als natuurwijn. Op last van den minister van i larine zullen aan de schepelingen onzer marine wollen baiidschoenen worden verstrekt. Een bakker e Aruliem beeft vijiien collega's een goed voorbee.d gegeven door een groote hoeveeliieid tarwebroiden onder de armen uit te deelen, met bclof e dat over een paar dagsn met roggebrood te zulien herhalen. Bij den fellen vorst is te 's Grav moer een man, die te veel sterken drank gedronken had, uitgegleden, acbterover gevailen en op de plaats oodgeblcven. In den Smgel bij de Beulmgsluis te Amsterdam zakten drie jonge mannen door hat ijs. Van de twee eerst opgebaalden, die terstond naar het gastbuis werden vervoerd, behield slechts 6en het leven, en de derde werd levenloos opgehaald. Te Lunteren is een kind van 2$ jaar, door de moeder alleen gelaten, op vreeselijke wijze in den kinderstoel verbrand. De vroegere aantiemers der werken aan het Noordzeekanaal, de heeren Lee, hebben aan de armen van Amsterdam f 1400 en aan die van Wijk aan Zee f 550 geschonken. Een bejaard landbouwer te Agelo had het ongeluk van het paard te vallen, waardoor hij een zoodanigen slag met een hoefijzer in het aangezicht bekwam, dat men eerst voor zijn behoud vreesde; de gladheid der wegen en de kracht van „Schiedam" was oorzaak van deze geschiedenis. Onder Yeenendaal is een bosch- of zoogenaamde tijgerkat van de grootste soort geschoten, Te Amsterdam heeft een glazemnaker kosteloos glas en stopverw be- schikbaar gesteld voor armen, die gebroken ruiten hebben. In het bosch tusschen Rybnik en Losbau, in Silezie, is onlangs een troep zigeuners, bestaande uit elf personen, doodgevroren. Men vond lien levenloos rondom een bijna uitgedoofd vuur zitten. Dit leest men in het N. v. d. D. De kruidmolen te Honfleur is in de lucbt gesprongen. De directenr werd gedood en twee werklieden werden zwaar gewond. De bestuurscommissie der Brusselsche tentoonstelling van 1880, heeft het getal der deelneiuers vastgesteld op zeven duizend, het derde der exposanten van de Parijsche tentoon stelling. Onder andere merkwaardige uitvindingen zal de tentoonstelling een trein bevatten, die door de electriciteit in beweging gesteld wordt. Het hotel des postes te Parijs zal vergroot worden. Dat is wel begrijpelijk, als men weet, dat er in 1848 nog slechts jaarlijks 158 miljoen brieven en in 1878 404 miljoen brieven van daar werden verzonden. Bij het gedeeltelijk droogleggen van bet Tularomeer in Oalifornie, is een geheele voor- historische stad te voorschijn gekomen. Men vond steenen gebouwen, kanalen, die langs de oevers met bomen waren beplant en andere sporen van een onbekend menschengeslacht. De burgers van Londen schijnen tegenwoordig bizonder braaf te zijn. In tegenstelling met de berichten van moorden en diefstailen die uit andere plaatsen tot ons komen, meldt men uit Engelar.d's hoofdstad, dat de Lord-mayor, toen hij onlangs in het gerechts- bof zitting nam, met de aangename tijding werd verblijd, dat er geen enkele gevangene te ver- hooren was, en ook volstrekt geen aanklachten waren ingediend. Op de Baangracht bij de gasfabriek te Am sterdam zijn twee knaapjes, broertjes van 8 en 9 jaar, door bet verraderlijke ijs gezakt. Een werd spoedig gored en naar de woning der ouders in de Reguliersdwarsstraat gebraclit. Het andere eeni- gen tijd later dood onder de ijsschotsen opgehaald. Te Bakkeveen is door de duisternis misleid, een bejaard man in de diepe kolk voor het loge- meiit van den heer P. de Haan, waar hij eenigen tijd had doorgebracht, geraakt. Daar niemand iets van het ongeluk bespeurde, is hij verdronken. Toen de huisgenooten, ongerust over zijn lang uit- blijven, gingen zoeken, vonden ze een lijk. Voor eenigen tijd reisden twee Belgen in Zweden en, op een banner uitstapjes, zageu zij zich verplicht eenige uren in bet stadje Nasiov stil te houden. Nieuwsgierig wandelden zij door de straten, toen zij een bruidspaar te gemoet kwamen, dat zich naar de kerk begaf. De bruid was, naar voorvaderlijk gebruik, geheel in het wit gekleed. Maar iets dat de reizigers verwonderde, was dat zij een grooten sabel aan bare zijde droeg. Daarom- trent verdere inlicbtingen wiliende nemen, volgden zij het jonge paar ter kerk eu zagen, na het eindigen der plechtigheid, den koster de bruid naderen, haar den sabel afnemen en in de sacristij dragen. Ein- delijk vroegen en bekwamen zij uitlegging over dit zonderling gebruik en ziehier wat zij vernainen: lii 1417, tijdens een oorlog tusschen Zweden en Deneinurken, vocbten de vrouwen der streek even als de mannen, en streden zoo dapper, dat er 23 bet leven bij verloren. Om die reden stond de toenmalige koning haar toe met de militaire eere- teekens te trouwen en de sclioouen van Naziov maken tot heden van die toelatmg gebruik. Te Parijs is een tapper op het denkbeeld gekomen voor zijn deur uit sneeuw een hut te

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 5