w sim a i f I" LAilDSOUW-WERKTUISEIU BERICHT flisw systGsm vaa KUSSTSSBIT'TEN. Naaimnchines ni lis w i,<7ii:st TE BEKOMEN: Puike Relgische Steunkolen, Stollwerck'SCle Borstbonbons VEMIETEI1IIE HEISCIIE en AIIEII1KAAM 94 Langendelft. Middelburg. LangendeSft 94, Van liovenslaaiide artikclen is een depot (jevesliyd bij den heer F. van Fraayenliove te Ter Aeuzeu Druiven-Borst-Honig II. VAN ST II ATI Jl, OCD-CtBTUlCBM'S BEIIGFLA\TE\-OLI« I DE BORST- EN LONGZIEKTEN DE 0RIGI9IEELS OUTRY-COLSON, Veldstraat (12 GENT Belgie). Allerlei Hovingbouw-werituigen en Toestellen. IJZERHANDEL. WASCH-CRISTAL. Katelijnevest 4 te Autwerpen. 4 Katelijnevest 4. PS. De heer Dr. H. VAN STRATUM is iederen eersten Woensdug van de maand te spreken in het Nederlandsch Lngement te Ter Neuzen, van's morgens 10 tot n.tmiiidag 5 uur, speciaal voor het inzetten van kunsttauden en iederen eersten Zaterdag van de maaml te Axel in het logemeut het Gulden Vlies, op dczelfde uren als boveustaaude. <- bij AUGUST DE statie te Sluiskil. RIJCKE, Herbergier aan de Het gei'llustreerde werk: wordt aan lijders aan deze kwalen ten zeerste aanbevolen. Prijs: 30 cents. Voor 33 cents franco van RICIITER'S Bockhumlel te Rotterdam. Prospectus gratis en franco per pakje 35 cents. De buitengewone uitbreiding van dit huis- middel heeft een even groot aantal van derge- lijke praeparaten als namaaksels voortgebracht, welke zicli met ontzien, verpakking, kleur en etiquet op bedriegelijke wijze na te bootsen. De pakjes van liet eclite Stollwerck'sche Fubi'i- kaat dragen den volien naain van den fabriekant en kemnerken zicli de verkooplokaleu door de uitgehangene finua's-schilden. In voorraad te 'X'er IN'cnzcn bij den A-potiielier C*VVHout- zatfei1. zijn onovertroffen in Sol iditeit, Deugdelijkheid en Duur- zaamheid en daardoor de meest gezochte Naairaacliines dcr wereld. Zij worden zonder prijsverhooging tegen wekelijksche afbetalingen van afgeleverd, om zoodoende ook de meest onbemiddelden in staat te stellen, zich een der beste, voor zijn onderhoud dienstige Machines aan te schaffen, en zijn te Middelburg uitsluiteud verkrijgbaar in het Hoofd-Depot voor de provincie Zeeland. alwaar ook Defecte Machines van alle systemen spoedig en goedkoop gerepareerd worden. Agenten de heeren: te Ter Neuzen, Th. MESKES; Axel, A. W. VAN DER BLLi Westdorpe, JOS3 GEERAERTS. Bekroond mot 20 Eere-Metalen op de Land bouwt6ntoonstelling te Gent in Juli 1873. Mtooniiiiijtcii, Locoiiiobilen, Ala* nl>or"nelituijf«,n, Moortel en Meel- molens, Graansnijders en Sehoonders, Kaarns- Zaklichters, Ploegen, Eggen, Rolien, Exterpa- tors, Zaai-, Maai- en Inoogstingstuigen, Paards- harken en Hooikeerders, Stroosnijders, Plet- en RaapmolensZaadkoekbrekers Wortelwasschers Vlasbrekers en Zwingelmolens, Brand-, Aal- en Waterpompen, Basculen voor het vee, Spaden, Vorken, Rieken enz. enz. Meest alle toestellen in het inagazijn voorradig. Behalve deze specialiteiten heeft het huis altijd eenen volledigen en grooten voorraad in maga- zijnen van allerlei Eornuizen, Vuunnakers en alle soort van andere Schoppen en Spaden, liond, Lin en Machienzagen, Dommekrashten, Wiuden, Katrol- len van Weston, Moore Eades, Manometers, Balansen, Basculen, Slijp- en Molensteenen, Verf- molens, Aanbijlen, Blaasbalgen, Ventilatoren, Draag- bare Smeden, Oliekannen, Boormekaniekeu, Sm lt- kroezen, Kachels en Stoven, Ventilatoren voor Schoorsteenen, Gaskooktoestellen, Keuken— en Huis- gerief, Nagels en Punten, Staal, Vijlen, Ketens in alle soort, specialiteiten voor ondernemers, timmer- mans, meubelmakers, beeldhouwers, smeden, sloten- makers, mekaniekmakers, zetlmakers, behangers, schoenmakers, zadelmakers, blikslager en verdere beroepen, kortom alles wat men kan verstaan onder de benaming van cd S cd l-"» cents per pnWje. Dit preparaat maakt de wasch sneeuw- wit, zonder de stof ook maar in het geringste aan te grijpen, spaart het ge- bruik van Zeep, en voorkoml de onaan- gename zeeplucht, die men bijna altijd aan de gedroogde wasch bemerkt. Maakt de aan wending van Uhloor en Sodtl overbed ig, waardoor de stof altijd aan- gegrcpen wordt. Bij het gebruik van dit Preparaat behoelt men de wasch slechts ecnniaul te wasschen, maakt het Uleekeu overbotlig, en kan op deze wijze in eike huishouding worden aangewend. Vlekkcnwater zonder reuk om Glace handschoenen te wasschen; neemt verder alle vlekken uit elkeu stof. Prijs per flesch 30 cent, ROBERT HOLTZ, Nederl. Chemisch-Technische Fabriek te Ede bij Wageningen. Verkrijgbaar: Middelburg M. S. de Zeeuw; Ter Neuzen R. Wiskerke; Hulst F. M. Brand; Sluis F. A. de Smit; lJzendijke Wed. Bekaert; Goes Jac. G. Dobbelaere. UIT MAINZ, gerenommeerd en aangenaam huismiddel bij Hoe<t( llecschlK-id, Verslajjiuiiig, Borat- en Keel- pijn, Bluedlioest, lloewl bl| Hindereu, dui- zeudvoudig sedert jarea als zoodauig erkend. Ridderkerk, 3 Mei 1876. Mijnheer. Het is mij een wahr genoegen, U te kuDnen mede- deelen, dat mijn twee Jarlg zooutje volkomen genezen is van een slijmhoest en korte ademhaling na het gebruik van 4 fle9scheu RlJNLANDsGHE DRUI- VEN-BO RST-HONIG volgens de daarbij gevoegde gebruiksaauwijziiig. Zijne eetlust heeft hij daardoor direct weder teruggekregen. J. HOOGGEBOREN. Alleen echt verkrijgbaar in flessohen van tweb Gulden een Gulden en 65 Cent, voorzien van nevenstaand fabriek- stempel. Te Ter Neuzen, J. Donze Az.; Axel J. VVie- lundBreskens, W. Wemelsfelder; Biervliet, L. de Smet; Groede, J. SerlA Hullestelleilulst, J. Borphstijn Ooztfcurg, B. de Die; Philippine. J. B. d Hooghe Schooudijke, J. SchijveSas van Gent, wed. P. J.Pauwels; Sluis, P. J. Leijssenaar NoestlJzendijke, D. J. HollestelleZuamslag, wed. A. van Fraaijeuhore. In den Belgische Moniteur van 5 Augustus 1876 wVmlt Mr. H. VAN STRATUM, tandmeester te Antwerpen, een uitvindingsbrevet verleend voor een Met dit nieuwe systeein worden alle knnsttanden en gebitten ingezet zonder haken of veeren, zonder de oude tandwortels uit te trekken, die tanden worden zonder pijn ingezet; voor de redenaars is de stem helder, men heeft alle gemak voor eten en ze zijn onverslijtbaar voor het geheele levengewaarborgd worden deze tanden alleen door den uitvinder ingezet. Gebreveteerd Tandmeester. Dagelijks te raadplegen voor het uittrekken, plombearen en vergouden van holle tanden, schoon- maken en vastzetten van losse tanden. Verzorgt werk. Geraatigde prijaen. Dat 's menschen leven van lieverlede korter wordt, is geen verbeelding; de geschiedenissen van vroegere en latere eeuwen over- tuigen ons daarvan, maar op 40 it 50 jaren grijs te zijn en oud te schijnen is onnoodig; betrekke- lijk worden zeer weinige menschen oud, want iemand van 50 a 60, zelfs 70 jaren is niet oud, zelfs zeer dikwijls mannelijk en krachtvol. Docii wat doet den inensch oud schijnen P Meestal vroegtijdige grijs- heid of verdorring van het Haar, spoedig gevolgd door uitvallen. Die niet oud wil schijnen voor den tijd, gebruike intijds de middeleu daarvoor, de houdt het haar levend, zacht en glanzig, zet oogen- blikkelijk den wortel van het reeds dorrende tlaar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel wel deugdelijk voor te vroeg tijdige grijsheid waarborgt en u tot het einde uws levens met een fermen haarbol doet prijken. De prijs per flesc'nje is 60 cents. Hoofddepot te Delft bij En verder bij G. W. HOUTZAGER, Ter Neuzen. Hi, P van DalenTholen. I). Rie/nens Zaainslag. J. Smls, Zierikzee. A BREETVELT Az. F. J. M Bevin Jr.lJzendijke. P. JantsruHulst. J. IF. van Brahund, Bronwers- hsveu. D. liildernisu. Goes. -t4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 4