i ZAAMSLAGS WAHIIIENKOOR. L van Waesberghe-Janssens, A A N BUSTED IN G. Bestir 3er Barter Sottiizen m Gent. 1IOUT VEN D III EN K X P 0 UTATIE - V K It E E M GIN G. ADVERTENTlEN. CONCERT 10 3 5 3 8 3 5, OPENBARE VERK00P1NGEN 30jarige Echtvereeuiging aj Herberg en Logement, COUPONS Ciilainiteus waterscliap Walsoorden. A AN BESTE DEN: Openbare Verkooping. VERKOOPING. eene flinke Dieiistmeid, Bubrscbe en Westfaalsche STEENKOLfiN RliUROlIT a/d Rhijn en AATWERPEN (1« Dock). den Heer A. D. VAN AERDE. op Vrjjdag den 26 December a. s., ten voordeele der armen, Woensdag den 7 Januari 1880, Het rnaken van werken tot verde- diging van den oever van boven- genoemd calamiteus waterschap, vtaartoe gerekend wordt: JAARLIJKSCHE 1879-1880. GEO. FLEISCHHAUER. aitgaven heeft dezelve, als ons van verschillende zijden bevestigd ward, niet alleen niet berouwd, maar ze aangespoord, zioli grootere werken aan te schaffeu, na dat zij de eersten met voordeel verder hadden over- gemaakt; daarom kan aan Iiccpcii Kasteleinw, die nog niet in het bezit van een Speelvverk zijn, niet warm gecoeg aanbevolen worden, zieh van deze zoo zrkor bcwljzrnde dantrekklngakracht sonder uitatcl te bedieuen, des te meer, daar bij grootere bedragen, niet alles in eens betaald moet worden. Wij merken nog aan, dat de keus der enkele stukken lijn doordacht is, de nieuwete, zooals de meest ge- zochte oude opera's, operetten, dansen en liederen, zjjr. in Hellers werUen ten schoonste vereenigd. De heer HELLKR heeft de eer leverar.cier te zijn van verschillende ho veil en hooggeplaatsten, is boven- dien op de tentoonstellingen met den prijs bekroond. In 't kort, wij kuiiueu voor onze lezers en lezeressen geen oprechter wensch uiten dan zich zoo spoedig mogelijk een Hellers speelwerk te bestellen; rijk ge'illustree-de prijslijsten worden franco toegezonden. Wij raden elk, ook voor een kleine speeldoos, zich rechtstreeks aan de fabriak te wenden, daar er op veel plaatseu werken als HELLERSCHE aaugeprezen worden, die het ulet zijn; elk zijner werken en doozen moet zijnen voluit gedrukten naam dragen, zoo het eeht zijn zal. Wie ooit te Bern komt, late niet na, de fabriek te bezichtigen, wat bereidwillig wordt toegestaan. VAN M. VAN PIENBROEK EN A. PLATTEEUW. Reuzenhoek, 20 December 1879. Hunne dankbare kinderen. *-* Heden overleed in den jeugdigen leeftijd van ruim 19 jaar, tot groote droefheid van ons en onze kinderen, onze geliefde zoon FRANS; eene langdurige ziekte niaakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven. Ter Neuzen, 18 December 1879. B. VAN KOLK. M. VAN KOLKRiemens. Heden overleed zeer kalm na gedul- dig lijden, in den oudcrdom van bijna 81 jaren, onze hartelijk geliefde moeder MARIA GODELIV A COPPIETERS, Wed. van den EdelAchtbare Heer PH1LIPPUS PETRUS THOMAS PIERSSENS, na voorzien te zijn geweest van al de genade- middelen der Heilige Kerk. Hulst, Uit aller naam, 15 December 1879. Ch». PIERSSENS. Algemeene Kennisgeving. ZITTING van de PLAATSELIJKE SC HOOLCO M MISSIE te Axel op Vrijdag, den 28 December 1879, des voormiddags ten elf ure, op het Gemeentehuis, tot toelating van kinderen op de openbare school. Voor een ieder, die gratis wenscht deel te nemen aan eene hard- en schoonrijderij op schaatsen, op Zaterdag 20 Decem ber 's middags ten 2 uur, op de West Vestinggracht van Ter Neuzen, is gelegenheid om te teekenen op eene lijst, die ligt in het Hotel de Commerce. De ondergeteekende maakt aan het publiek bekend, dat zijne genaamd 's Lands Welvaren, laatst bewoond door C. Bruggeman alhier, van af Zaterdag 20 December geopend zal zijn, belovende aan een ieder eene prompte en zindelijke bediening. Ter Neuzen, 19 December 1879. B. KIEBOOM. IN HET LOGEMENT: ,DE APPEL." NB. No. 6 en 11 van het programma zijn voor de piano, 4 en 15 voor den zang met be- geleiding en de overige nuinmers nitsluitend voor den zang. Entree 40 en 25 Cents. HET BESTUUR. vervallbnde 1 Januari 1880, worden van af heden zonder eenige korting aan beursprijs ingewis- seld door Commissionnair in Effecten te Hulst. In- en verkoop van Frausch- en Bclgiseh geld. Het Bestuur der waterkeering van het calami- teus waterscliap WALSOORDEN zal op des voormiddags tien ure, in het logement bewoond door Theophile Weemaes, te Kloosterzande, ge- meente Hontemsse, in bet openbaar Het maken, zlnVen en bestoeten van een zlukstuk In pellraai 1, lang 30 VI. en breed 1% VI., dik 43 c. VI., grwot 3«0 VI*. Het sunken van 926 VI2. rijsbeslag met vlecbttuiuen. Het levereu en vcrwerkeu van 90 schecps- tosi afval van Uooruikscbeu-, Lessi- neschen- of bazalstccu, en 12(13 schecpstou gewoue Uooruikscbeu-, Lessiuescbeu- of bazaltsecn. Het bestek ligt ter lezing in bovengemeld loge ment, ten huize van J. F. Adriaansens te Wals- oorden, en Wed. J. S. Verbist te Kloosterzande, gemeente Hontenisse, en is op aanvraag, tegen con- tante betaling van f 0,60 verkrijgbaar bij den ondergeteekenden Secretaris -Ontvanger. Inlichtingen zijn te bekomen bij het Bestuur voornoemd, zullende de aanwijzing geschieden des Zaterdags en Maandags voor de besteding. Hontenisse, den 19 December 1879. Het Bestuur voornoemd, A. HOMBACH, Voorzitter. COLLOT d' ESCURY, Secretaris-Ontvanger. De Notaris C. J. A. Fercken te Ter Neuzen, zal, ten verzoeke van de weduwe en erven ADRlAAN BOLLEMAN te Hoek, op Doiiderdug den 8 Januari 1880, des middags ten 12 ure, in het openbaar verkoopen: Een WOONHUIS, 8CFIUURTJE, TUIN en ERF, in den Koudenpolder, gemeente Hoek, kadastraa! sectie G nurnmers 55 en 56, groot 21 aren 50 centiaren. Te aanvaarden 8 dagen na de toewij/ing. De verkooping wordt gehouden bij P. Bareman te Hoek. Oniniddelijk dattrua aan het sterfhuis van ge- zegden Adriaan Bolleman: Een Kabinet, Kastje, Kachel met toebehooreu, Kasklok, pluimen Bed, 3 Spiegels, 12 Stoelen, 3 i'afels, 2 koperen Ketals, 2 ijzeren Potten, eenige Schilderijen, Glas- en Aardewerk, een Kruiwagen, eenig Kliefhout, Aardappels, Bette- raven, Spek, 6 Kippen, Werkmansgerief en 1 steenen Varkensbak. De Notaris S. A. de Smidt te Axel, als daartoe door de erflaadster benoemd, zal, ten verzoeke van den heer J. P. Kit'boom, Secretaris te Westdorpe, in hoedanigheid van uitvoerder der uiterste wils- beschikking van mejuffrouw M. C. LAM MENS, weduwe van den heer A. VAN DRIESSCHE, te Sas van Gent, ten haren sterfhuize op de West- kaai aldaar, op fflauudag en IIlusting den 22 en 23 December 1879, telkens des voormiddags ten 10 uren, in het openbaar preseuteeren te verkoopen Een aanzieulijken en extra zindelijkeu waaronder eene partij extra fraai PORCELEIN en dito GOUDEN en Z1LVEREN VOOR- WERPEN; alles breeder omschreven in de daarvan uithangende biljetten. Het Goud- en Zilverwerk en Porceleiu zal verkocht worden opeerstgemelden dag, des namiddags ten den uur. door het ministerie van den Notaris C. J. .4. Fercken, te Ter Neuzen. IOp M naming den 29 December 1879, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van de weduwe MA ART EN VAN D1XHOORN, land- bouwster te Axel, van 120 CANADABOOMEN, waaronder geschikt voor werkhout, staande aan hare hofstede, in den Buthpolder, gemeente Axel; alwaar men zal vergaderen. *1 Op lllnsdng den 6 Jnuunri 1880, ten verzoeke van den heer J. VAN PIEN BROEK, geneesheer te Ter Neuzen, van: 1 120 CANADABOOMEN, 55 ULMENBOOMEN en 20 zware dito, alles staande aan zijne hofstede in den Vlooswijkpolder, gemeente Ter Neuzen, alwaar men zal vergaderen. Op Vrijdag 26 December 1879, zijnde den tweeden Kerstdag, des morgens om 8 uren precies, door den Notaris Wiliems, te Selzaete, met be- voegd ambt, in de vermaarde Heide— en Rostijne- bosschen, onder Wachtebeke en Wijnkel: A. 57 koopen staande SPARREN. B. 170 koopen gevelde SPARREN van alle slag, en C. 45,000 bonden SPARRENSNOEI en 58 koopen SPARRENGATEN. Vergadering aan het Huis ten Halve, bij den oud-boschwachter Bernard van der Eedt, te Wachtebeke. TERSTOND BENOODIGD bij B. KIEBOOM, Logement 's Lands Welvaren, te Ter Nenzen. Generaal-representant en aflader KANTOREN TE Voor leveringen per lichter te Ter Neuzen, of op den wagon aldaar, zich te adresseeren aan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 3