«o. 1522. Zaterdag 20 December 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND." advietentiSn. Ter Neuzen, 19 December. TEH ABONNEMENT. per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Boor het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- searen en Brievenbushouders. COllltA.VT Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,1b. Grootere letters worden Daar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namiddag DRIE uren. Bit bind verechljnt Dinsdag- en Trijdasavond bij J. b. i> H O W T te Ter Nenzcn. BIJ dcze conrnnt bchoort een bljvoegsel. J-*oiittelt Overzidn. De strijd tusschen de Engelsche legertroepen en de Afghnansche stammen wordt met vernieuwde hevigheid gevoerd. Op den 12 dezer was een detachement artillerie, begeleid door drie escadrons lanciers, op weg, om zich bij de infanterie-brigade onder Macpherson in de Chardeckvallei te voegen, toen het onverwachts eene legermacbt van 10,000 Aigharien onder Mahomed—Khan ontmoette. De ruiters maakien eene schitterende charge, maar wegens de ontzettende overmacht was de uitwerking zeer germg. De landstreek is door verscheidene rivieren doorsneden, waardoor vele moeielijkheden ontstonden. Alle kanoimen der Engelschen werden buit gemaakt en vernageld, doch later door Mac pherson heroverd. De vijand gedroeg zich dapper en was gewapend met 2 a 3000 snider—geweren. Hij verloor veel door het vuur der Engelsche artillerie en de charge der cavallerie. Kolonel Macpherson verdreef de manschappen vervolgens van de lagere heuvels en vervolgde ze naar de hoogere stellingen van den Bala-Hissar. De vijand verzamelde zich aidaar in aaiizienhjke sterkte, en verdedigde zijne positic zoo goed, dat men hem eerst niet kon verdrijven, doch eindelijk moest hij voor de vereende krachten van Macpherson en Baker bukken en koos het hazenpad. Ook aan de Kaap wordt gestreden; de troepen hebben Moirosi in zijne stellmg aangetast, hem gedood en zijn leger verslagen. Den 24 Novem ber zou men met Secoeconie afrekenendie zal niet zoo gemakkelijk zijn te vangeu. Is ook deze ;/rebel" ten onder gebracht, dan zal generaal Wol- seley geheel onbelemmerd de Transvaal onder han- den kuunen nemen. Daar blijft het als van den aanvang af, bij schreeuwen en mokken. Tot han- delen latan de boeren het niet komen; trouwens, hunne kans van slagen zou op het oogenblik, nu Engeland weer zijne bespringers in Zuid-Afrika onder den voet heeft, al zeer luttel wez^n. De boeren bebben te lang geweifeld zoo het hun al ooit ernst was met hunne bedreigingeu. Jam mer! Want een kloek, eendrachtig verzet, twaalf maanden geleden begonnen, zou misschien niet vruebteloos zijn gebleven. Niet, omdat de Transva- lers ooit op den duur de macht van Engeland zouden hebben kunuen weerstaanmaar omdat zelfs Engeland terugdeinst voor het bedwingen van een ras, dat met daden toont, niet bedwongen te willen zijn. Er waren bovendieu in Engeland zelf, onder de libe- ralen (die wellicht bimien een jaar weer aan het bewiiid zijn), heel wat stemmen, die de inlijving van de Transvaal afkeurden, ja, die gepleit hebben voor het herstel van de onafhaukelijkheid der boeren. Ondauks zijne binnenlandsche beroeringen vergeet Ruslaud echter niet zijne buitenlandsche boiutge- nooteu. Tlet heeft, gelijk bekend is, veel verplich- ting aan Montenegro en de bergbevoikmg heeft van iiaar kant aanspraak op belangstelling wegens de zeldzame dappertieid, die zij iu den jongsten oorlog aan den dag heeft gelegd. Het is Rusland nu, dat zelfs in deze bange dagen niet verzuimd heeft, het voorbeeid te geven, om bij de andere inogendheden te bevorderen, dat Montenegro zijn rechtmatig aandeel in den op Turkije behaalden buit behoudt. Het geldt de quaestie van Gnsinje. Dit is een district ten zuid-oosten van het vors- tendom gelegerd, dat door eene breede vlakte, be- spoeld door een helder beekje, voor de veeweidende bergbevolking groote waarde heeft. De Albaneezen betwisten den Montenegrijnen hardnekkig het be- zit van die landstreek. Men beweert, dat de porte de Albaneezen in hun tegenstand stijft. Wat er tegenwoordig in Spanje gebeurt is een raadsel. De regeering schijnt vrees te koesteren voor het'openbaar worden barer daden. Zij verzwijgt naar willekeur zelfs de particuliere berichten en de tocgang van de verslaggevers der verschillende bladen tot de zittingen der Cortes is eenvoudig geweigerrl. De berichten, zelfs met den naam »officieel" bestempeld, worden telkens weer ge'ignoreerd en uit deze geheiinzinnigheid komt men geleidelijk tot de veronderstelling, dat de toestarid alles behalve ge- ruststellend is en dat de anti-dynastieke groepen het den jeugdigen Koning in zijne wittebroodsweken alles behalve aangenaam maken. Per teletrraaf. Bij het heden voortgezet debat in de Tweede Kamer over hoofdstuk Waterstaat is na langdurige beraadslaging aangenomen met 39 tegen 36 stemmen een amendement van den heer Blusse om bet, voor verruiming der doorgraving van den Maasinond, uitgetrokken bedrag van circa 3 millioen te schrappen en zulks, teneinde die zaak iu het voorjaar van het volgende jaar afzonderlijk te kunnen beslissen, na een behoorlijk onderzoek. De Minister had vooraf de aanneming van het amendement ernstig ontraden. Bij verdere artikeleu verklaarde de .Mi nister, dat onteigeniug voor de verbetering van het Meppelerdiep wordt voorbereid. Het debat over de spoorwegbegraoting is aange- vangen en wordt heden avond voortgezet. De rechtbank te Middelburg heeft heden den geneesbeer J. A. Geill jr. te Nisse veroordeeld tot io gulden boeten, wegens weigering afgifte dood- briefje van een patient te Baarlaud. Te Middelburg heeft heden aan het gebouw van het Provinciaal bestuur de aanbesteding plaats gebad vanhet eenjarig onderhoud van de Rijks contr'escarpe te Tholen, behoorende tot de zeewer- ken in Zeeland; hiervoor was het laagst ingeschreven door De Rijke van Stavenisse voor f 647. De raming bedroeg f 707. In de laatste dagen heeft zich voor onze haven door de Oostelijke richting van den wind meer drijfijs vertoond, dau wenscbelijk is om de vaart voor stooinschepen open te houden; tot heden echter is die vaart nog niet geslotendrie schepen, de Norma, City of Dublin en Killarney, zijn heden nog vertrokken, terwijl dezen namiddag de Engel- sche stooinboot Vigilant in de haven is binuen- gekomen. De Provinciale stoomboot heeft sedert Dinsdag de dienst op deze plaats gestaakt. Met genoegen verunelden wij de oprichting eener vereenigiug in deze plaats waar nog zoo weinige instellingen van liefdadigheid bestaan onder den r.aam van Dorcas. Eenige dames, leden der hervorinde gemeente, besloten zich den wood der armer. aan te tre.kken en in de behoefte aan kleeding, zooveel mogelijk, te voorzien. Haar pogen werd op prijs gesteld en krachtig gesteund. De bslangrijke soin van f 298,50 werd ingezameld, zoodat benoodigde stof- fen konden aangekocht worden. Nauwelijks wa» begonnen met bet vervaardigen van kleedingstukken of de winterkoude deed zich met de meeste ge- strengheid gevoelen. Ouverwijld deelde Dorcas aan een veertigtal gezinnen hare eerste gave, eenige dekens, uit. En nu ligt menig pake.t met gerraakte of ongemaakte klSeren gereed, om tegen het Kerst- feest omtrent tachtig huisgeziunen te zegenen Met de meeste zorg is naar bestaande beboeOen onder zoek gedaantoch zal ook aan dit werk der liefdc de volmaaktheid wel ontbreken. Maar het edele pogen mag worden gewaardeerd en wij brengen bulde aan de dames der Doreasvereeniging en dank aan alien, die haar steunden. Wij riotn dat ook uit naam veler armen, door Dorcas gezegenden. Rekenende op veler blijvende belangstelling en bulp- vaardigheid, wenschen wij Dorcas rijken zegen en krachtig leven toe! Het muziekgezelschap Apollo" gaf gisteren zijn aangekondigd concert in de bovenzaal van het Nederlandsc'n logement albier, en verschafte daar- mede aan de opgekomen belangstellenden een wer- kelijk genotvollen avond. Was de opkomst niet overgroot, de belangstel ling van bet auditorium was dit wel en beloonde volop de ijverige pogingen der dilettanten om iets goeds te leveren. Met waarheid mag gezegd worden dat Apollo" sinds eenigen tijd reuzensprongen op het gebied der muziek heeft gemaakt en gisteren verschillende perziken aanbood, die naar meer deden smaken. Vooral de uitvoering van de Romance ,/Alla stella Confidente," van de fantaisie uit de opera ,/Le Pirate" en van de groote fantaisie uit Verdi's opera ,/Le Trouvere" gaf te genieten en leverde teveus bewijzen van studie en grooten vooruitgang bij het muzie.kkorps. Staande bet concert werd door eenige heeren het plan gevormd om alhier ten voordeele van den armen eene hard- en schoonrijderij op scbaatsen te organiseeren, waartoe door de aanwezigon dade- lijk een niet onbelangrijk bedrag werd b jeengebracht. Met ingang van 1 Januavi 1880 is tot assistent ten post- en telegraafkantore albier be- I noemd A. van Dale, tbans brieven- en telegrara- besteller te Oostburg. Naar aanleiding van eene opmerking van den heer L. van Waesbergbe-Janssens te Hulst, deelen wij onzen lezers mede, dat de ltahaansche geld- stukken van 50 centiemen, 1 en 2 franken op- bouden gangbaar te zijn op 1 Januari 1880. Maatje Louisa Versluijs en Jacoba Levina Johanna Leunis, lieteu zich, de eerste tegen beta- ling van f 3 en de laatste gratis, op 3 September te Ter Neuzen een tand trekken door den tand- meester Hendrik van Stratum uit Antwerpen. Deze laatste, volgens art. 1 der wet vail 1 Juni 1865 (Staatsbl. no. 60) daartoe niet bevoegd, werd te

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1