BINNENLAND. INo. 1521 Woensdag 17 December 1879. 19e Janrgang. AI ge meen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. advebtentiIn. Ter Neuzen, 16 December. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1, geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, tenren en Brievenbushouders. Door het Postdireo- COURANT. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer f 0,16. Grootere letters worden Daar plaatsruimte berekend. Adverteutien gelieve men aan den Uitgever in te zendm uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiHinlddag DRIE uren. Kit bind verse hljnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij Hi DHOAT te Tee Nenzcn> l^olitieli Overzicht. 't Onderwijs, die gewichtige macht op het ge- bied ran 't verstandelijk en zedelijk leven der vol- keren, schijnt in alle landen, die op beschaving aanspraak maken, tot storm ram gebezigd te worden, om kerkelijke en staatkundige hartstochten gaande te maken. Overal, waar men den strijd daarover ziet aangebonden, 't zij in Nederland, in Belgie, in Duitschland of in Erankrijk is't niet zoozeer de vraag: wat is de beste leermethode, als wel: hoe leidt men het kind het best in deze of gene kerkelijke richting op. De kerkelijken noemen de neutralO school de ^school zonder God," de vrijzinnigen haten de secteschool, naar hun zeggen de bakennat van verdeeldheid, van godsdiensthaat, van broedertwist. Wie gelijk heeft De waarheid zal ook hier wel in 't midden liggen: Onderwijs zonder een godsdienstigen grondslag, maakt den raensch tot een zelfzuchtig, berekenend wezende godsdienst, in den zin der kerkelijken sclieering en inslag van het volksonderwijs, is in strijd met de eerbiediging der gevoelens van andersdenkenden en kan niet als regel worden gesleld in een land, waar alle burgers gelijke rechten hebben. De volksschool kan daarom zeer goed geleid worden door een leeken-onderwijzer, bezield met zuivere godsdienstige beginselen, die niet indruischen tegen de godsdienstige, gevoelens der ouders van kinderen van alle gezindten. Dat begreep ook de Fransche regeering. Van- daar den heeten strijd, die sinds lang in Frankrijk wordt gevoerd over de toepassing van het neutrale beginsel in de school. De Nederlandsche minister van Binnenlandsche zaken, de heer Six, zei het nog onlangs zoo kernachtig, „dat niet de aard der school, niet haar gemengd of haar speciaal gods- dienstig karakter, in welke richting ook, haar maakt tot eene vertrouwbare en eene werkelijk goede opleidingsplaats. Dit hangt ten slotte alleen af van den invloed van het onderwijzers-personeel, vooral van den hoofdonderwijzer. Wordt de open- bare school goed geleid, wordt daar aan de kinde ren ingeprent, gehoorzaamheid, trouw in den arbeid, waarheidszin, verdraagzaamheid, i. e. w. worden daar werkelijk de kinderen opgeleid tot alle christe- lijke en maatschappelijke deugden, dan is die open- bare school eene volkomen vertrouwbare opvoedings- plaats, ook voor kinderen. wier ouders gehecht zijn aan het christelijke beginsel." Die verstandige taal zouden we hebben willen doen hooren aan den senator Chesrtelong in Frankrijk, toen hij de geeste- lijke scholen verdedigde. Het gold hier de kwestie van de vervanging van geestelijke broeders op de openbare scholen door leeken—onderwijzers. Daar- tegen kwain de senator op, bewerende dat dit inbreuk maken is op de vrijheid van onderwijs. De minister betoogde, dat, de vervanging noodig was, omdat hij meent, dat door den leek goede burgers worden gevormd en bovenal, dat de regee ring beter in staat is, toezicht op diens onderwijs te houden. De Koning van Spanje heeft zijne keuze weder gevestigd op Canovas del Castillo. Deze heeft nu den voorzitterstoel in het kabinet ingenomen. De liberalen. die van meening zijn, dat Canovas den afgetreden minister Campos om den tuin heeft geleid en hem aehter den rug den voet heeft gelicht, hebben bij het eerste optreden in de Cortes, op de vraag naar de geheime beweegredenen van de crisis en het ontwijkende antwuord van den minister, zoodanig tumult gemaakt, dat de voorzitter der Kamer de zitting moest sluiten. In weerwil daarvan was de tweede representatie gunstiger. Een door de regeering uitgelokt votuin van ver- trouwen werd met op een na algemeene stemmen aangenomen. Het geschil tusschen Egypte en Abessynie schijnt zonder bloedvergieten veretfend te zullen worden. Althans de Koning van Abessynie hoeft, door bemiddeling van Gordon—pacha, den Khedive een brief gezonden, wuarin hij zich bereid verklaart, den vrede te sluiten, mits de groote mogendheden de schikkingen, tusschen Egypte en Abessynie gesloten, forraeel erkennen. Onder den invloed van Frankrijk en Engeland zal die kwestie wel in der minne geschikt worden. In het huis van afgevaardigden te Washington is voorgesteld, te verklaren, dat het deelneming gevoelt voor de pogingen der leren, om den toestand van hun vaderland te verbeteren en de zelfregeering te verkrijgen. Het wenscht hun daarbij den besten uitslag toe. Ook werd gewenscht, dat de president Hayes worde uitgenoodigd, aan de Britsche regeering de hoop te kennen te geven, dat eene schikking tot stand kome, waardoor de lersche boeren in het bezit worden gesteld van den grond, dien zij bebouwen en de verontwaardiging werd uitgesproken over de Britsche wetten ten opzichte der lersche boeren. Gladstone is van zijn bekeeringstocht op zijn landgoed teruggekeerd. Zelts op zijne terugreis was den apostel van het liberale beginsel geen rust gegund. Niet minder dan zes malen noodzaakte men hem, het woord te voeren, nu eens uit het raampje van zijn spoorweg-coupe, dan weder op de tribune of op den openbaren weg. Hij werd te Chester met fakkels en muziek naar het station geleid. De Britsche bezetting van Kaboel hield daar een militair vestion van 5000 man troepen, hetgeen indruk scheen gemaakt te hebben op de Afghanen. Jt*er- telegraal. Bij het heden voortgezette Oorlogsdebat in de I Tweede Kamer verdedigde de minister in eene uitvoerige en algemeen zeer toegejuichte rede zijne plannen. Voor eerste vcrdediging is het leger aange- wezen. Beter geregelde schutterijen komen daarna in aanmerking. Sterk bestreed hij persoonlijken dienstplicht. Ter oplossing van kadernood zou hij o. a. onderofficieren vergunnen te huwen. Tot legerorganisatie bij wet, kon hij zich niet verbinden. Alle artikelen werden goedgekeurd. Morgen zal de vestingbegrooting behandeld worden en de eiud- stemming plaats hebben. Heden namiddag hield de gemeenteraad alhier eene vergadenng, waarin eene beslissing werd genomen, op een gedaan voorstel van de directie van den spoorweg Mechelen—Ter Neuzen, om van gemeentewege een vierde der kosten bij te dragen, voor het bevaarbaar houden van het kanaal tot aan het terrein van den spoorweg. Nadat deze zaak nader door den voorzitter en verschillende leden was toegelicht en besproken, werd met eenparige stemmen een voorstel ni den heer Mr. Dronkers aangenomen, om in het belang van handel en scheepvaart de vaart op de haven en het kanaal tot de losplaats bij den spoorweg bevaarbaar te houden en burgemeester en wethouders den last op te dragen, om naar hun best weten te handelen. Ons gewoon verslag geven wij in een volgend Hummer. De strenge en voortdurende vorst doet alhier aan den tijd gedenken, dat het geene zeldzaamheid was een vier - of vijftal stoomschepen aan het spoorwegterrein hunne ladingen te zien lossen en laden. Door de stremming der vaart op Gent, Ant- werpen en Brussel komen die winstgevende dagen van weleer, even als het verkwikkende zonnetje dat zich aan den hemel vertoont, verkondigen, dat men niet hopeloos de toekomst voor de wel- vaart van de plaats onzer inwoning moet te ge- moet zien. Een zevental schepen liggen thans aan het spoor- wegstation om hunne ladingen te lossen en nog vele worden gewacht. De werkende stand vindt daardoor zooveel werk, dat van omliggende plaatseu werkkrachten moeten komen, om de schepen weder spoedig te doen vertrekken. De provinciale stoomboot is heden morgen nog van hier gevaren, doch die welke van Vlissingen moest komen heeft wegens het drijfijs met de ebbe, zijne reis niet kunnen voortzetten. Heden middag bij vloed is zij aangekomen. Pogingen om het lot der armen te verzachten in deze koude winterdagen mogen altijd wel den steun van de ingezetenen ondervinden, en een woord van aatibeveling daarvoor achten wij niet overbodig, vooral daar men aan het weldoen ook eenig genot kan paren. Daarom dan ook vestigen wij de aandacht van onze lezers op achterst.aande advertentie, betrekking hebbende op het aanstaande kinde.rbal, hetwelk ten voordeele der armen alhier zal worden gegeven op Maandag 22 December, onder toezicht van de onderofficieren der gedetacheerde compagnie infan- terie. Moge hun edel pogen in het belang van behoeftigen strekken! Omtrent den ziektetoestand in de provincie sedert 1 Juni dezes jaars be vat het verslag van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Zeeland, uitgebracht aan den geneeskuudigen raad, onder het opschrift „Besniettelijke ziekte" o. a. het volgende: Pokken. In Juni te Sluis een geval met doode- lijken afloop. Roodvonk. In Juni een geval met doodelijken afloop te Krabbendijke. Voorts werden gemeld in Juni 1 geval te Nisse in Juli en Augustus 5 gevallen te Hulst; in Augustus 1 te Westkapelle; in September 1 te Domburg (een uit Holland gekomen badgast) en 1 te Oudelande; in October 5 te Ter Neuzen. Mazelen. Deze hebben sterk geheersciit, doch het aantal overledenen was belangrijk minder dan in den aanvang van het jaar, dat, zegt het verslag, zekerbjk mag worden toegeschreven aan den weldadigen invloed van het warme jaargetijde.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1