LAKDBGUW- EN VEETEELT, il: ADVERTENTlBN. i5- 0PENBARE VERK00P1NGEN Muziekgezelschap Apollo Speelwerken en Kerstmis. Nieuwjaars-Commissie TER NEUZEN. HANDELSBERICHTEN. op Donderdag den 18 December 1879, 3. j 6. 4. PROGRAMMA. I Op Vrijdag den 19 December 1879, 120 CANADABOOMEN, 55 OLMENBOOMEN 4°. Het benoemen van twee leden van het De heer HELLER heeft de eer leverancier te zijn der verschenen coupons en der uitgelote aandeelen burgerlijk armbestuur, ten-cvolge der periodieke versehillende hoven en hooggeplaatsten, is boven- - - aftredinz van de heeren H. Wolfert Dz. en E. van j (rlien °P de tentoonstellingen met den prijs bekroond. TW on iIa viuirdracht ware., merle zeulaatat Iu 1 kort' W1J kunnen. voor onze les5ers. en '«^essen der Bent; op de voordracht waren mede geplaatst de heeren J. Huijssen Jr. en J. van de Bee. De aftredenden worden bij acclamatie herkozen. Ingekomen waren: brief van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van een raadsbesluit tot af- en over- schrijving van den post van onvoorziene uitgaven der begrooting over 1879. brief van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het gesloten huurcontract met het Rijk, betreffende het verhuren der 15 woningen, gediend hebbende voor gehuwde militairen. c. Eenige Provinciale- en Staatsbladen. Door den voorzitter werd mededeeling en voor- lezing gedaan van een adres, door het dagelijksch bestuur namens den gemeenteiaad verzonden aan de betrokken ministers, voorzitters van de Eerste en Tweede Earner en aan de leden in die Earners, onze provincie vertegenwoordigende, naar aanleiding van de geslotene conventie tusschen Belgie en Nederland, betreffende het kanaal van Ter Neuzen- Gent. Het adres uit de vrees, dat in de bedoelde conventie de rechten van Ter Neuzen, verzekerd bij het tractaat van 1867, zijn opgeofferd en ver- zoekt die rechten bij de behar.deling in de Earners wel te willen beschermen. De heer Joz. de Feijter stelt voor aan de directie van den spoorweg GentTer Neuzen te verzoeken, den trein te doen ophouden aan liet gehucht Sluiskil tot opneming en afstapping van passagiers, daar geen oprechter wensch uiten dun zich zoo spoedig mogelijk een Hellers. Mpeelivcrk te beslellen; rijk geillustree"de prijslijsten worden franco toegezonden. Wij raden elk, ook voor een kleine speeldoos, zich rechtstreeks aan de fabriek te wenden, daar er op veel plaatsen werken als HELLERSCHE aangeprezen worden, die het niet zijn; elk zijner werken en doozen moet zijnen voluit gedrukten naam dragen, zoo het echt zijn zal. Wie ooit te Bern komt, late niet na, de fabriek te bezichtigen, wat bereidwiilig wordt toegestaan. Aanbesteding;. Op Vrijdag 19 December 1879, des voormiddags ten 10 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van Het eenjarig onderhoud van de Bijks contr'escarpe te Tholen, 'oehoorende tot de zeewerken in Zeeland. (Raming f 707.) Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele in- schrijving, volgens art. 7 11 van het bestek. Zef*tijdin««n. Van 9 tot en met 11 Dec. zijn uit deze haven ver- trokken, komende van Gent, de volgende zeeschepen als 9 Dec. Eng. stoomb. Jutland, kap. Risk, naar Lon- den met stukg. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumbcrley, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap. Snoden, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekomen, om aan den (jzeren weg alhie. te lossen en te laden: van af 2 Januari 1880, kan worden ontvansren ten kantore van den heer N. EERCEHAERT te Westdorpe. Westdorpe, den 8 December 1879. De Voorzitter, N. EERCEHAERT. De Secretaris, L. N. STUBBE. M A ATSCH APPIJ TOT BEVORDERING VAN IN ZEELAND. AFDEELIN G HULST. BIJEENEOMST DER LEDEN te FIULST Maanlag 15 December 1879, des namiddags ten 2£ ure. Ouderwerp: Voordracht door den heer A. F. Marlet, over Boterbereiding. De Voorzitter, A. HO M BACH. De Secretaris, L. VAN WAESBERGHE-JANSSENS. TE - ii j ,r. i i i 11 Dec. Deensche brik Jijlland, kap. Wensted, van de weg naar het station aldaar de l.elft van het Gottenb met hout Ecg. Jstoomb. Ironopolis, kap. jaar onbegaanbaar is. Na besprekmg werd be- Dempsteri van Leith met stukg. sloten, deze zaak over te laten aan burgemeester yall g en me^ pp Dec. zijn er geene binnen- en wethouders. vaartuigen gesoliut. Op een adres van J. Deij, verzoekende vergun- ning tot het bouwen van twee woningen, werd besloten bierop nader eene beslissing te nemen. Dordrecht, 11 December. De heer Dees vestigt de aandacht van het dage- lijksch bestuur J)]i de gladheid der straten vooral WegenB de strenge vorst en hot gealoten water was de markt voor voertuig; de voorzitter zegt, dat daarin zooveel tl8(*en onbednidend. mogelijk wordt voorzien door het strooieu van zand. De voorzitter oppert nog het denkbeeld, om ten koste der gemeenle het kanaal van af de westsluizen tot het spoorwegstation bevaarbaar te houden na breedvoerige bespreking daaromtrent wordt be sloten, om, zoo de noodzakelijkheid zulks doet gevoelen, den raad bijeen te roepen, om nader dat punt te bespreken. Door Gods goedheid zeer voorspoedig be- Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voor- vallen van een welgeschapen dochter A. RIBBENS, zitter de vergadering. geliefde echtgenoote van S. J. VAN WIJCE. des avonds t,e 7 uren, in bet „Nederlaii(lscli Logement" te Ter Neuzen. Lokeren, 10 Dec. Tarwe, p. 106 1., £r. 25,00 s 27,00 Kogge, aan 16,^6 16,50 Gerst, 15,50 16,50 Haver, p. zak 14,75 16,25 3 Dec. 25,00 a 27.00 15,25 16 50 15,50 16,50 14 50 16,00 Haarlemmermeer, 9 December 1879. Onafscheidelijk, waarom? hooren wij den lezer vragen, wijl men de wereklberoemde Speelwerken van den heer J. H. HELLER te BERN, jaarlijks omstreeks dezen Op uitnoodiging van het Bestuur j 1. dezer gemeente, hebben de onderge- 2. tijd aangekondigd, en dan op duizeuden Kerstmistafels teekenden zich geconstitueerd als als glanspunt, de kostbaarste zaken, in luister over- treffeud, vindt; dit is ook zeer natuurlijk, daar de heer HELLER dezelve zoo volkomen bewerkt, dat elk, die ooit een zijner werken gehoord heeft, den wensch koestert, insgelijks een te bezitten. Wat kan de man der vrouw, de bruidegom der bruid, de vriend den vriend schooner en welkomer schenkeu P Het vertegenwoordigt gelukkig doorgebrachte uren; is altijd vrolijk, lacht en schertst door zijn nu en dan eens opgewekte, verheft hart en gemoed door zijne ernstige wijzen, verjaagt treurigbeid en droefgeestigheid, is de beste gezelschaphouder, de trouwste vriend dor eenzamen en zelfs der lijdenden, der zieken, der aan huis ge- kluisterdeu; in (Sen woord: een Hellers speel- werk mag en zal in geen salon, aan geen ziekbed, in 'talgemeen in geen gegoedhuis ontbreken. Voor <le heeren Kasteleins is er geen een- voudiger en zekerder aantrekkingskracht dan zulk een werk, om de gasten blijvend te boeiende gemaakte uitgaven heeft dezelve, als ons van versehillende zijden bevestigd werd, niet alleeu niet berouwd, maar ze aangespoord, zich grootere werken aan te schaffen, na dat zij de eersten met voordeel verder hadden over- en zullen eerstdaags de vrijheid nemen, lijsten voor inteekening van bijdragen aan de ingezeteuen aan te bieden. De nijpende koude der laatste dagen en het sneeuwkleed, hetwelk de aarde bedekt, zullen zeker voldoende zijn, de algemeene aandacht te vestigen op de groote behoeften der arraen vooral ook een gevolg van den verloopen ongunstigen zomer en daardoor zal ook overbodig zijn eene dringende bede der Commissie om mime giften, opdat door haar ruim kunne worden geholpen. De Commissie vertrouwt op welwillende mede- werking van de zijde der ingezeteuen, opdat hare zware taak worde vergemakkelijkt! Ter Neuzen, 10 December 1879. J. DONZE Azn., Voorzitter, D. D. STEEN- KAMP, I. POPPE, J. SCHEELE Dz., Th. ACKE, Jac8. HUIJSSEN Jacz., E. WALRAVEN, M. D. DE PUTTER, J. P. SCHEELE Azn., Adr. H. gemaakt; daarom kan aan heeren Kasteleins, die nog niet in het bezit van een Speelwerk zijn, niet I DONZE Jzn., Secretaris. warm gecoeg aanbevolen worden, zich van deze 1 zoo zeker bewijzende aautrekkiugskracbt BUtlfTllf P zonder ullslel te bedienen, des te meer, daar ^IlillJwMllltivliill Wi bij grootere bedragen, niet alles in eens betaald moet worden. Eerste Afdeeling. Era. Pas redouble. Aroldo, Polka. Fuutaisie de P opera La Straniera (Die Unbe- kante) db Bellini. Alia Stella Confidente. Romanza. Musica di V. Robaudi. Potpourri de P opera Romeo et Juliette, db Bellini. Aux bonis de 1' Escaut. Grande Valse bril- lante avec introduction. Tweede Afdeeling. Sidonia. Polka Mazurka. Fantaisie de P opera Le Pirate, de Bellini. FinaleRomance et clioeur de P opera L» Muette de Portici, d' Auber. Grande Fantaisie brillantesur Verdi's opera Le Trouvere. Philomenen Walzer. HET BESTUUR. door het ministerie van den Notaris C. J, A. Fercken, te Ter Nenzen, des namiddags ten 1 ure precies, ten ver- zoeke van zijn principaal, van 50 OLMENBOOMEN. Te vergaderen op de weide nabij het hofsteedje van Pieter Verpoorte tegen den spoor weg van Ter Neuzen. En na alioop daarvan op de hofstede genaamd ,/Zoutvliet," bewoond door P. de Feijter Jz., te Ter Neuzen, van 64 koppen van OLMENBOOMEN, en 50 OLMENBOOMEN op stam en Esschen. 2 Op Diusdag den 6 Jannari 1880, ten verzoeke van den heer J. VAN PIEN- De COMMISSIE voor den steenweg van West- BROEK, geneesheer te Ter Neuzen, van: Wij"'merken nog aan, dat de keus der eukele stukken dorPe brengt ter kennis van aandeelhouders in fijn doordacht is, de nieuwste, zooals de meest ge- geldleenmg voor dien weg, dat zijn I-II (■LLOOI zochte oude opera's, operetten, dansen en liederen, de nummers 10, 177, 242, 265, 266, 291, 302, zijn in Hellers werken ten schoonste vereenigd. 531 en 587, der aandeelen; en dat het bedrag en 20 zware dito, alles staande aan zijne hofstede in den Vlooswijkpolder, gemeente Ter Neuzen, alwaar men zal vergaderen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 3