BU1TENLAND. te Groningen, een commissie gevormd, ora de gelden, welke haar door bare stadgenooten mochten worden toevertrouwd, op de meest doehnatige wijze aan de werkelijk behoeftigen uit te deelen. #Mocht ook bier ter stede spoedig een dergelijke commissie worden gevorind. »Zal een dusdanige commissie ecbter dadelijk met vrucht werkzaain zijn, zoo stelle een ieder naar zijn vermogen de noodige gelden daarvoor beschikbaar. Het is daaroin en in de hoop, dat mijn voorbeeld algemeen navolging moge vinden, dat ik u als 'noofd der gemeente hierbij mijn gift ten bedrage van driehonderd gulden doe toekomen, met verzoek dit bedrag aan de commissie, welke zeer spoedig op UEd. Acbtb. initiatief zal tot stand komen, te overhandigen." RECHTSZAKEN. Arrondissenieiits-recktbiuik te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 9 December de volgende uitsprakeu gedaau C van den Ewerkster, geboren en wonende te Zaamslag, is wegens eenvoudige diefstal veroordeeld tot eene celstraf van 8 dagen. F. de ft. Pz., oud 11 jaar, en P. van B., oud 12 jaar, beide te Boschkapelle, zijn wegens moedwillige brandstichting vrijgesproken. P. R. vrouw van C. L. van L., arbeidster te Clinge (Zeeland), is wegens hoon veroordeeld tot eene geld- boete van 8 met subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag cellulair. Landbouwberichten. Gedurende de verledene week was de midden- prijs van het vette vee op de voornaamste markten van Belgie als volgt Ossen 82 centimen tot tr. 1,08, stieren, koeien en runders 70 tot 90 en vette kalvers 90 centimen tot fr. 1,25, opslag vier tot tien centimen, alles per kilo leveud gewicht. De markten wareu slechts bezet. Vette varkens 95 centimen tot fr. 1,07 zonder prijsvermindering. De markten waren goed bezet. De handel in vlas wordt steeds beterop eenige markten is de prijs verhoogdop anderen is dezelve staande gebleven. Er werd besteedte Mechelen fr. 5,85, te Aalst, tr. 4,15 tot fr. 5,15, te St. Nicolaas fr. 5,40, te Thielt fr. 6,te Deinze fr. 5,tot fr. 6,50, te Zottegem fr. 4,20 tot fr. 5,20, te Brugge fr. 5, te Gent geene vaste prijs. De inboedel der landgravin van Hessen Philipps- thal is gerechteiijk in beslag genomen orn ton behoeve der scbuideischers te worden verkocht. De landgravin, eene dochter van Eugeuius van Wurtemberg, is 61 jaar oud en smds 1868 weduwe. Zij leefde m stille afzoudering op baar landgoed bij Kassel en was zoo weldadig dat zij eindehjk haar geheele vermogen had weggegeven en schulden bad gemaakt, om de beoefemng van liefdadigbeid op denzeltden voet te kuutien voortzetten. Hoe zij ook door bare zonen, de prinseu Ernst en Karel Alexander, zoowel als door de overige familie werd gewaarsciiuwd, bet baatte niets; zoodat men dan ook reeds lang bad te gemoet gezien wat nu ten laatste is gebcurd. De keizerm van Rusiand lijdt aan zenuw- pijiien, die baar geen oogenblik rust gunnende meeste verlicbting oudervindt zij, wauneer zij, in haar rijtuig of salonwagen gezeteu, vele vreemde meuscbeii en onbekende plaatsen ziet. Afleiding is bet, wat zij noodig heeft, en gelukkig, dat eene keizerm van Rusiand zicn die volop kan vcrschalfen. De toestand blijft ecbter onrustbarend, en wat baar geneesheeren het meest ongerust maakt, is de toe- stand van verdooving, waarin zij nu en dan ver- valt. Soms valt zij aan tafel in slaap. Maria Alexandrowna, is 27 Juli 1824 geboren en 16 April 1841 met Czaar Alexander gehuwd. Men meldt uit St. Petersburg: In deze bootdstad is door de bevolking groote gebecbtlieid jegens den Czaar aan den dag gelegd, als bewijs van afkeuring van den aanslag. loen de keizer, met den Czarewitscn en gemaliu, in den schouw- burg versclieen, stondeu al de aanwezigen op en zongeu het volkslied, onder blijken ran de grootste geestdrilt. De stad was sclntterend verlicbt en de huizen waren feestelijk getooid. De Czaar beeft aan de bevolking en aan de troepen zijn dank doen betuigen voor hunne hartelijke ontvangst. De inhechtenisneming van een vierden volks- opruier in lerland heeft groote opschudding verwekt. Deze persoon, Brennan genaamd en 27 jaar oud, was echter geen man van groote beteekenis. Voor eenigen tijd was bij beambte aan de stedelijke bak- kerij te Dublin. Zijn oproerige taal noodzaakte de regeering hem in hechtenis te nemeu. Hij was tevens secretaris van de Irish National Land Leageu." De instructie tegen hem is reeds begonnen. Het hof van Castlebar weigert hem tegen borgtocht op vrije voeten te stellen. GEMENGDE BERICHTEN. De Amsterdamsche Skating—club had in den avond van 8 dezer de gelegenheid aangeboden, om bij fakkellicht te kunnen schaatsenrijden op eene opzettelijk daartoe ingerichte baan. Van die ge legenheid werd druk gebruik gemaakt. Een rauziek- korps luisterde bet feest op. De opbrengst strekt tot leniging van den nood der algemeene armen. Te Hummelo en Keppel is de rijksveearts C. S. van Klaveren tengevolge van een slag voor het hoofd, hem bij de behandeling van een paard toegebracht, overleden. Naar men verneemt, beeft de landbouwer Smookers te Sleeuwijk f 500 uitgeloofd aan den persoon, die den moordenaar zijner dienstinaagd aanwijst. Tot dusverre is er nog niets omtrent den dader bekend, hoewel de politie alles in het werk stelt, om hem te ontdekkeu. Het ijs beeft te Nieuwediep een offer geeischt. Een marinier geraakte m de Paleisgracbt in eeu wak en verdronk. Te Deventer is eene arme vfcuw, die te eergierig was om haar armoede bekend te maken, van koude en gebrek omge- komen. Onder de St. Nicolaas-verrassingen van een ongehuwd ingezetene van Amsterdam behoorde een wascbmand, die bij nader onderzoek niets minder dan een levende ^vrijster" bleek te beratten. De jonge man bad bij de ouders van het ineisje aanzoek oin hare hand gedaan en nu kwam zij hem het vjawoord'' brengeu. Te Breda is een kapitein der infanterie v. E. bij bet schaatsenrijden ge- vallen en ernstig gewond geworden. Een werkman bezig oin de sneeuw van 't dak te ruirnen van den constructiewinkel te Delft, is door een glazen raam gevalleu. Hij was onmiddelijk dood. Te Dordrecht is een timmennansknecht werkzaam aan een in aanbouw zijnd huis, van eene stelling gevalleu en heeft zicb daarbij zoodanig gekwetst, dat by kort daarna aan de gevolgen overleed. In den trein, komende van Kortnjk, heeft men een reiziger gevondeu, wiens voeten bevrozeu waren. De man is naar bet gastbuis gebracht. Te Jemmeppe is een kind van 4 jaar, dat men alleen liet, levend verbrand. De politieagent Prevost te Parys die zijn minnares en den juwelier Lenoble vermoordde en de lijken in stukken sneed, is ter dood veroordeeld. Te Antwerpen is men begonnen met de afbraak van den Blauwen-toren op de Oude-Vaartplaats. Binnen eenige dagen zal dus deze stad haar eenig model van militaire bouwkuust der 14e eeuw verloren hebben. Bij de feesten van 1880 zal te Antwerpen een letterkundig congres worden gehoudeu onder eere-voorzitterscbap van den minister van Binneniandsehe Zaken. Hoewel bet congres nationaal zal zijn, zullen tocb uit- noodigingeu wordeii gezouden aan letterkundigen van naam buiten Belgie. In Engeland wordt er tbans voor ruim 220,000 pd. st. jaarlijks aan spelden geproduceerd. V(5or 1824 waren er 14 personen noodig om een speld te maken, door de machine-Wright kan men bet nu mot 2 of 3 af. Voor het maken van een naald zijn 70 personen noodig. Door de groote massa gevalleu sneeuw is op verschillende plaatsen in Hongarije watersnood ontstnan. In de afgeloopen week beeft een ineisje van slechts zeveutieu jaar, Mille Robert, aan de Sorbonne met glans baar examen ter ver- krijging van den doctoralen graad in de Griekselie en Latijascbe letteren afgelegd. Te Brussel beeft men op den boulevard Leopold een achtjarig ineisje gevondeu, dat in de felle koude was dood gevroren. Alle pogmgen om haar in het leven terug te roepen, bleven vruchteloos. Maandagavond tusschen 7 en 8 uur scbijnl er in den Predericapolder te Riiland op de hof- stede van J. P. V. R. een diefstal te zijn gepleegd. Terwijl de knechts in huis waren om te eten, moeten er een of meer personen op hunne slaap- kamer, welke in de schuur is, zijn geweest. Al- thans bij het naar bed gaan bemerkten de knecht3, dat er een paar kleerkisten waren opengebroken en behalve kleedingstukken een f 50 daaruit werd vermist. De derde kist, waarin zicb f 90 bevonden, was gedeeltelijk opengebroken, doch een verder doorbreken schijnt toen niet meer te zijn gelukt. In dien tijd moet de boer iemand hebben uitge- laten en zijn de dieven op dat geluid zeker ge- vlucht. De vierde kist, waarin f 100 met een spaarboekje waarop f 500 was ingeschreven, is ongedeerd gebleven. De daders zijn nog onbekeud. Te Arnhem werd St. Nocolaasnacht omstreeks 12 ure een meisje, van nauwelijks zns jaren, door een bezoeker van een tapperijtje aldaar, op verzoek van de tapster, tevens stiefmoeder, bij de hand raedegesleurd en bijna naakt, op bloote voetjes, in de barre koude en ijzige sneeuw op straat ge- zet. Gelukkig waren juist twee agenten van po litie in de nabijheid, die, afgaande op het geschreeuw der kleine, deze menschonteerende mishandeling wisten te beletten. De spoorbeambte L. van Tilberg te Rijen, deed 2 dezer bij den burgelijken stand aangifte van een tweeling. Ook in het begin dezes jaars viel hem dergelyk voorrecht ten deel, zoodat genoemde persoon zich mag verheugen zijn huisgezin in 6en jaar met vier dochters vermeerderd te zien. Voor eenige dagen is te Ambt Vollenhove eai huis afgebrand, dat tegen f 1600 verzekerd was, terwijl het volgons deskundigcn geen f 100 waarde had. Men vermoedt, dat de brand met opzet aangestoken is, waarom voor den ambtenaar van het openbaar ministerie een getuigenverhoor heeft plaats gehad, waartoe een twaalftal personen opgeroepen waren. Te Londen is weer een dierentemmer, Scarlos genaamd, het slachtoft'er geworden van zijn ver- metelheid. Hij begaf zich met zijn dochtertje in het hok van een leeuw ora kunsten te verrichten, maar zoodra de leeuw het kind zag, viel hij er woedend op aan. Het gelukte Scarlos hem het meisje te ontrukken, en het aan de toesnellende bedienden te geven, maar bij zelf kon het hok niet verlaten, want bet woedende dier ging voor de deur staan die naar biunen openging, hield baar nn gesloten en wierp zich op zijn slachtoifer. De bedienden deden alle moeite om bun meester te bevrijden, en losten vijf schoten op den leeuw, maar toer. deze eindelijk levenloos uederstortte, had ook zijn prooi reeds den laatsten adem uitgeblazen. Op een bal te Berlijn miste een der jeugdige danseressen hare handschoenen en haar zakdoek, die zij eenige oogenblikken te voren op een be- paalde plaats had neergelegd. Op een der bedienden viel de bedenking den diefstal te hebben bedreven. Eenige aanwezigen drongen er daarom op aan, dat bedoelde bediende zijn zakken zou laten doorzoeken, waartegen hij zich aanvankeliik verzette. Toen hij eindelijk moest toegeven, bleek dat hij ten aanzien van het hem ten laste gelegde onscliuldig was, maar tevensdat bij vier half gebraden kippen, benevens een pond boter uit de keuken had doen verdwijnen en in de doorzochte zakken bad gestoken. Gremeenteraad van Ter Nenzen. Zitting van Vrijdag 5 Decern er. Voorzitter de heer J. A. van Boven. Met kentiisgeving afwezig de heerenDe Jonge, De Sraidt, Eercken en Donzezonder kennisgeving afwezig de heer Jac. de Eeijter. De notulen van de vorige vergadering worden, na lezing door den seeretaris, goedgekeurd. De voorzitter stelt ter behandeling aandeorde: 1°. Het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag voor 1879, hetwelk wordt vastgesteld tot een bedrag van f 209,78. 2°. Het suppletoir kohier van de belasting op de bonden, dat wordt vastgesteld tot een bedrag van f 12,50. 3". Het benoemen van een lid uit den raad tot bet vormen van eene Nieuwjaars-commissie bij acclainatie wordt benoemd de heer J. Donze Az. en tot piaatsvervanger de heer A. C. N. Grenu; vooraf had de heer llarte verzocht, niet meer in aanmerking te komen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 2