STREMM1NG DER SCHEEPVAART. BINNEN LAND. No. 1520, Zaterdag 13 December 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Kanaal van Ter Neuzen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brievenbnshouders. Bit bind verschljnt Dlnwdftg- en VrljdngftTond ADVERTENTIfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnuilddng DHIE area. De Commissaris des Konings in Zeeland maakt bekend dat, ter uitvoering van werken aan het kanaal van TER NEUZEN naar GENT, het water zoowel in het boven- als in het beneden- pand van 15 April tot en met I Juni 1880 zoo laag mogelijk zal worden afgelaten. Middelburg, 9 December 1879. De Commissaris des Konings voornoemd, -v. KARNEBEEK. JRolitl«li t>verziclit. Sneeuw en vorst doen in den aanvang van dezen winter hun invloed op het maatschappelijk en zelfs op het politieke leven in dubbele mate gevoelen. 't Schijnt, of alles nnder haar ijzigen invloed ver- stijft, of alles medewerkt, om het treurige beeld van het ten einde spoedende jaar in al zijne akelig- heid ons te aanschouwen te geven. Geen over- dreven verbeelding, roaar naakte werkelijkheid is 't, wat de pers uit gansch Europa dag aan dag ons omtrent ellende en kommer te lezen geeft; overal stilstand van zaken, gestrenul handelsverkeer, de werkende klassen voor een goed deel werkeloos, de behoeftige aan 't gebrek ten prooi. Alom wordt de milddadigheid ingeroepen voor hen, die nog niet en niet meer kunnen werken; zij, die knnnen en willen, vinden voor hunne handeu geen arbeid en worden genoodzaakt te lijden en zich in de rijen der bedeelden te scharen. Ziet, zulk een beeld vertoont bet rampspoedige jaar 1879! En hoe is bet met de regeeringen Waarlijk niet veel beter. Bijna geen land, of de staatskas is uitgeput, overal wordt het volgende jaar met te- korten geopend en zou men leenen, indien het crediet niet te veel geschokt was. Wij leven in een tijd van gewapenden vrede, waarin millioenen bij mil- lioenen schats gevraagd worden voor de uitbreiding der legennachten, voor den aankoop van nieuwe vernielingswerktuigen, voor den oorlog, die elken dag wordt toegemoet gezien. In het Oostenrijksche huis van afgevaardigden kwam dit dezer dagen weer treffend aan den dag. Daar kwam het voorstel in behandeling eener nieuwe legerorganisatie, waarbij de legersterkte tot een bedrag van 800,000 man voor den tijd van tien jaren zou worden vastgesteld. De vereischte meerderheid van twee-derden der leden kon voor dit plan niet worden verworven. Evenmin voor het voorstel, ora dien termijn tot 3 jaar in te krimpen. Het baatte niet, of de regeering al becijferde, dat de legersterkte van do Monarchie minder bedroeg, dan in andere landen met gelijke bevolking; het hielp niets, of de minister verklaarde, dat het hem zelf leed doet, zooveel geld te moeten vragen, omdat het oorlogsmaterieel zoo duur en zoo wisselvalig is; ja, dat bij zelfs een afschuw van al die vorderingen der techniek op bet gebied van het oorlogswezeti koesterde; de Kamer liet zich niet vermurven en stond het crediet niet toe. Daardoor is bet ministerie echter niet uit het veld .geslagen, want nu zal het voorstel bij den Senaat worden gebracht, die het zal aannemen, waarna in eene gemeenschappelijke zitting van Senaat en Kamer wel de vereischte meerderheid zal gevonden worden. Het ministerie zal van deze quaestie dus geen kabinets-quaestie maken. Volgens het jongste bericht heeft de commissie van onderzoek uit het heerenhuis de paragraaf van den diensttijd van 10 jaren weder in de wet opgenomen. Minder gelukkig is het Spaansche ministerie ge- weest, dat, op het punt staande, van de bevrijdings- taak der slaven op Cuba in de kamer te aanvaar- den, eene gewenschte meerderheid voor het voor stel zou hebben verkregen, en ziet, daar komt het bericht, dat het geheele ministerie is afgetreden <#i dat aan den heer Herera de samenstellmg van een nieuw kabinet is opgedragen. Die heer bedankte evenwel voor de eer, en nu heeft men den afge treden minister Martinez Campos weder in den arm genomen. Evenwel zal hij niet weer als pre sident, maar eenvoudig als minister van oorlog op- treden, terwijl Sagosta en Serrano naast hem zitting zullen nemen. De telegraaf bewaart het stilzwijgen omtrent de redenen, die tot het ontslag hebben geleid. Ook in het jonge vorstendom Bulgarije hebben de zegeningen van het constitutionalisme tot dus- ver slechts wrange vruchten voortgebracht. Binnen weinige weken was de toestand reeds ten eene- male onhoudbaar geworden. De nationale verga- dering sprak in het adres van antwoord op de troonrede al dadelijk een votum van afkeuringuit over het ministerie, wegens grondwetsschenning en het veroorzaken van een deficit. Vorst Alexander ontsloeg de ministers en droeg aan een hunner de vorming van een coalitie-rainisterie op, onder be- ding, dat de Russische generaal Paranzof de porte- feuille van oorlog zou behouden. Dit juist wilde die minister niet en z6o mislukte de geheele com- binalie. Ten einde raad deed nu de vorst een be- roep op het volk, d. i. hij ontbond de nationale vergadering en schreef nieuwe verkiezingen uit. Geen wonder, dat de jeugdige Vorst onder zulk gehaspel mismoedig werd en zelfs van plan was af te treden. Niet veel beter staat het in Italie met de mi- nisterieele partijen en het kabinet. Hebben de kuipenjen van verschillende personen nu een mon- sterverbond Depetris-Cairoli gevormd, het tegenwoor- dig kabinet tracht door allerle; kunstmiddelen eene voordeelige begrooting te forineeren, om zijn stok- paardje, de gemaals-belasting, er door te halen. Het zal hem evenmin baten, als zijne voorgangers. In- middels nemen verarming en zedeloosheid in het land allerwege toe. Per telegraaf, Heden werd in de Tweede Kamer hoofdstuk Marine der staatsbegrooting aangenomen met 53 tegen 3 stemmen, na korte discussie en verwerping met 29 tegen 26 steinraen van een amendement van den heer Viruly Verbrugge, om de toetage aan de adjudanten van wijlen Prins Hendrik te schraopen. Voorts werd aangenomen hoofdstuk Nationale schuld, de overeenkomst met den Zuid- Oosterspoorweg en onteigening voor den spoorweg Tilburg-Nijmegen. De behandeling van hoofdstuk Finantien isaan- gevangeu. Morgen voortzetting. Ter Neuzen, 12 December Zoo de voortreffelijkheid van deze haven nog zou moeten bewezen worden, dan zouden wij er op kunnen wijzen, trots de berichten in andere bladen, dat de vaart nog niet is gestremd en dat zich tot heden, zoowel in als voor de haven, geen ijs vertoont. De Provinciale stoomboot Zeeuwsch-Vlaanderen is heden morgen weder naar Hoedekenskerke ge- varen, zonder eenig drijfijs te ontwaren. De vaart op het kanaal naar Gent kan sinds 10 dezer, ook voor stoomschepen, als gesloten worden besehouwd, daar de laatst opgevaren stoom boot Victory, kapitein Lumley, het niet verder heeft kunnen brengen dan tot Langerbrugge. Als een gevolg van deze stremming he^ft dan ook hier aan den spoorweg de Belgische stoomboot Borga, van Benisac, zijne lading, bestaande uit ijzererts, gelost; nog zijn in lossing de Engelsche stoomboot Ironopolis, kapitein Leith, beladen met stukgoederen, en de Deensche brik Jijlland van Gottenburg, beladen met hout. Van vier tjalkschepen, beladen met suikerbeeten en bestemd voor Selzaete, worden, de ladingen per spoor verzonden; zoomede komen hier verschil lende vaartuigjes met mosselen binnen, om ook die per spoor te verzenden, daar de haven van Philip pine niet meer te bereiken is. Door deze werk- zaamheden wordt vooral de werkende klasse ge- baat voor wie de zoo vroeg ingevallene winter eene ware ramp kan worden genoemd. Z. M. heeft den heer J. G. Gerrilsen be- noemd tot burgemeester van Breskens. Boschkapeile, 9 December. Heden mochteen onzer geachte ingezetenen J. de Loos, mr. timmerman, het nog al zeldzaam genoegen smaken, van zijne echtgenoote juist op haren verjaardag een flinke tweeling (zoon en dochter) te ontvangen tot cadeau. Middelburg, 12 December. (Per telegraaf.) He den werd alhier aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur aanbesteedhet onderhouden van en het doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks kweekschool voor onderwijzers te Middelburg, gedurende het jaar 1880; de minste inschrijver hiervoor was de heer M. K. Jeras te Middelburg voor f 1185. Naar men nader bericht, wordt door de heeren L. J. Enthoven Co. te 's Hage aan hun tijdelijk naar huis gezonden arbeiders dezelfde gelde- lijke hulp verleend, welke door die firma in gewone tijden aan hun arnbachtslieden, bij wettige ver- hindering om te werk te komen, op aanvrage, wordt geschonken. De genomen maatregel zal waarschijnlijk slechts van zeer korten duur wezen en wellicht reeds zal in de volgende week door een gedeelte der werklieden de arbeid worden hervat. De heer H. W. Mesdag heeft aan den burgemeester te 's Hage den volgenden brief ge zonden ;/De strenge winter en de stilstand in menig bedrijf noopt tot weldadigheid. ,/Om in den nood van zoo menig gezin te voor- zien, heeft zich in sommige gemeenten, onder andere this \ki zensche couraimt. J. 14. ft. D H O N T te Ter Nenzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1