Vertret ier brieventnail naar Oost-Infi. BINNENLAND. So. 1519. Woonsdag 10 December 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 9 December. POSTER IJ EN. RECHTSZAKEN. Arrondissenients-rechtbank te Middelburg. TO IWEAISCHE CDl liWT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- tenren en Brievenbushouders. ADVERTENTIfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE nren. Bit blad rersehljnt Dinsdag- en Vrljdagavond blj J. K. O. DHOHT te Ter Nenzen. jRolitieli Overzicht. De Iersche beweging schijnt tot bed a re n te zijn gekomen. Een zijner hoofdleiders, het parlementslid Parnell, vertrekt naar Amerika, misschien om daar propaganda te maken voor de Iersche zaak. Al- vorens daar heen te gaan, zal hij echter nog eenige speeches afsteken, om bij zijne aan hangers een gunstigen indruk achter te laten. Zoo heeft hij reeds vei'klaard, dat de in hechtenis nemingen despotiek en onzedelijke waren en in strijd met de Engelsclie constitutie; voorts dat de regeering het bloed en het vermogen des volks in onrecht- vaardige buitenlandsche oorlogen verspilt, terwijl ellende en hongersnood in 't land zelf heerschen. Zijn cotifrater, de losgelaten Davitt, hield eene toe- spraak van hetzelfde allooi voor 500 Ieren. De heeren van de linkerzijde in de Fransche Kamer moesten met de kous op het hoofd naar huis gaan. Nadat zij zich vrij warm hadden ge- maakt over eenige punten, die zij van plan waren aan het kahinet in overweging te geven, voorkwam hun de minister van buitenlandsche zaken, door hnn op den man af te vragen, wat zij wilden. Het was naar aanleiding van eene interpellatie door den legttimistischen af'gevaardigde Brandry d' Asson over de afzetting van 63 burgemeesters gedaan, welke interpellatie dit lid onder protest introk, dat de minister opstond en kort maar krachtig het volgende tot de vergadering, inzonderheid tot de linkerzijde zeide Het schijnt, dat het tegenwoordig mode wordt, interpellation aan te kondigen en deze rervolgens weer in te trekken. Men zegt, dat het ministerie omsingeld en vastgezet is; indien men dat denkt, is het hoog tijd, om de zaak hier in 't openbaar te bespreken. Het land heeft er belang bij; het moet zeker zijn van den dag van morgen. Het parlement behoort luide te verk'laren, of het ministerie al dan niet zijn vertrouwen bezit. Is dit niet het geval, dan moest, het ministerie gaan. Dat is de parlementaire regel, eenvoudig en duidelijk. Men verlate dan de politiek van program ma's in de partij-vergaderingen en dag hi ad en en brengen de zake/i, waar ze behooren. Dat is in 't belang van het parlement, van het land en van de regeering." Op zulk eene cordate taal niet voorbereid, zweeg een deel van de linkerzijde, ah verbluft, terwijl het overige deel der vergadering dezen uitval luide toejuichte. Den volgeuden dag verzochten Brisson, een der aanvoerders van de gematigde linkerzijde, en anderen, het kabinet te i interpelleeren over de binnenlandsche politiek. Wad-1 dington verlangde onverwijlde discussie. Brisson verweet daarop de regeering gebrek aan eenstemmig- J heid en eene'krachuge houding; zij was besluiteloos, zeide hij, en wist geen beslissing te nemen in de belangrijkste quaestien, zooals die van de magistra- tuur, der gendarmerie, der ambtenaren en die betretlende maarschalk-Canrobert. De minister ontkende, dat het de regeering zou ontbreken aan eene krachtige houding. Maar hij verklaarde stellig, dat zij in geenen deele wilde toegeven aan alle eischen omtrent liervormingen, die zoo veelvuldig gevraagd worden. Daarop werd met 243 tegen 187 stein-men de volgende gemotiveerde orde van i'den dag, door den beer Waddington goedgekeurd, 1 aangenomen,,De Kamer, gehoord de verklaringen van jhet kabinet,d overtuigd, dat het vast besloten is den republikeinschen regeeringsvorm te doen eerbiedigen en vertrouwende op de voortvarendheid, waarmede het alle ambtenaren zal verwijderen, die den regeeringsvorm vijandig zijn, gaat over tot do orde van den dag." De rechterzijde onthield zich van medesteinmen. De beer Bismarck wordt heden te Berlijn ver- wacht. Men brengt natuurlijk die komst, na het bericht zijner ongesteldheid een paar dagen vroeger, in verband met politieke bemoeiingen van allerlei aard. Per telesraaf. Het algemeen debal over hoofdstuk V der Staats- begrooting werd heden in de Tweede Kamer, door aanneming van eene motie van den heer Van der Oije, gesloten; vooraf verklaarde de minister Six, dat de invoering der schoolwet zou kosten met uitkecring aan de gemeenten 17 millioen, dat het onwaarschijnlijk was dat de schoolwet voor Januari 1881 zou kunnen worden ingevoerd, maar als dit mogelijk bleek zou hij het doen. Hij keurde scherp het volkspetitionnement af, waardoor het Neder- landsche volk op een dwaalspoor was gebracht en vele Cliristenen zijn misleid. Irnmers de nieuwe schoolwet wijzigde in niets hoegenaamd het gebruik van den bijbei op de openbare school. Bij het behandelen van de onderdeelen werden aangenomen amendeinenten tot vermindering voor de gebouwen van Commissarissen des Konings in Friesland en Overijssel. Morgen is het behandelen der afdeeling ouderwijs aan de orde. Heden werd alhier het Noordsche schoonerschip ,/Cat'aarina," hetwelk den 16 Nov. 11. in de Noord- zee drijvende is gevonden en door de Eng. stoom- boot Londos alhier in de haven werd gebracht, publiek verkoclit aan H. J. Valk te Ter Neuzen voor f 1000 buiten den inventaris. De vaart op het kanaal alhier is voor de bin- nenvaart gestremd. De stoombooten varen evenwel tot heden nog op en af naar Gent. De havens zijn nog geheel vrij van ijs en de vaart naar Vlissingen is mede nog geheel onbe- lemmerd. Men meldt uit Vlissingen, dat er veel en zwaar ijs is van het Zuidergat tot Antwerpenacht uit zee I derwaarts bestemde schepen wachten aldaar ter reede. Wegens het zware ijs in het Kanaal van Zuid- Beveland vaart de spoorboot niet door tot Vlake;de dienst van Walsoorden tot Hansweert wordt op de gewone uren voortgezet. De Schelde van Antwerpen tot Hansweert en verder benedenwaarts is, zoo verre het oog reikt, overdekt met ijs, dat reeds zoo zwaar is dat zeilschepen I in het geheel niet meer en stoombooten zich er uiterst moeielijk door kunnen werken. Het kanaal door Zuid- Beveland is dicht. Te Hansweert liggen een 30tal en te Wemeldinge omstreeks 150 zeil- en stoora- schepen in winterlaag. Onnoodig te zeggen welk een vertier dit voor deze plaatsen oplevert. Ter kennis van belanghebbenden wordt ge bracht, dat, in verband met de uitvoering van werken aan het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, het water zoowel in het boven- als in het beneden- pand van genoemd kanaal van den 15 April tot en met den 1 Juni 1380 zoo laag mogelijk zal worden afgelaten. Z. M. heeft aan Jhr. Mr. J. W. M. Schorer, op zijn verzoek, met ingang van 15 December e. k. eervol ontslag verleend als lid van het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, onder dankbetuiging voor de in die betrekking door hem bewezene diensten. Z. M. de Koning heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan Jhr. W. R. Boddaert als directeur uit den handel van het vrij entrepfit te Middelburg, en als zoodanig benoemd Mr. W. C. Borsius, te Middelburg. De heeren Moens, Wybenga, De Vos, Van Eck en Van Eysinga hebben als amendement op de begrooting van Binnenlandsche zaken voorgc- steld een memorie-postkosten van uitvoering der wet van 1878 (Schoolwet.) Het is ons een waar genoegen te kunnen mededeelen, dat de toestand van Z. K. H. Prins Frederik zoodanig was, dat de Prins niet langer het bed behoeft te houden. Voor het gerechtshof te 's Gravenhage stond jl. Vrijdag terecht E. d. P., boerendienstmeid nit Axel, beschuldigd van op 2 Sept. 11. een kind van het vrouwelijk geslacht, waarvan zij op dien dag was bevallen, kort na de geboorte de keel dichtgenepen en het vervolgens met het hoofdje tegen het brilgat van een privaat geslagen te hebben, en wel zoo, dat het kind onmiddelijk daarop over- leed. De adv.-gen. Mr. Gregory vond geene termen om eene zachtere straf dan de gewone te vragen, daar de misdaad met groote wreed- heid en koelbloedigheid was gepleegd. Het re- quisitoir strekte dan ook tot het opleggen eener tuchthuisstraf van 5 jaren. Tot dusver heeft Frankrijk gedurende dit jaar voor den Pieterspenning bijgedragen 1,100,000 fr., Amerika 900,000 fr., Groot-Brittanje 750,000 fr., Oostenrijk-Hongarije 700,000 fr., Duitschland onge- veer 150,000 fr., Belgie 130,000 fr., (gedurende de acht eerste maanden, de opgaven sedert September ontbreken), Nederland 60,000 fr. en Zwitserland ongeveer 30,000 fr., Italie heeft in evenredigheid der katholieke bevolking het minst opgebracht, namelijk tot 31 October 600,000 fr. Via Napels, (Fransche mail) 12 Dec. Via Napels, (Maatsch. Nederl.) 15 Dec./alien 7,30 Vi& Brindisi, 18 Dec. avonds. Vis! Amsterdam, 19 Dec. J De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. De rechtbank heeft in hare sitting van 5 December de volgeude uitspraak gedaan A. R., oud 33 jaar, arbeidster te Koewaoht, is wegena frauduleuse invoer yeroordeeld tot eene oelstraf van 3 dagen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1