7 No. 1517. Woensdeg 3 December 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMBNT. Ter Neuzen, 2 December. THIS Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Boor het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle BoekhaudelaarB, Poetdirec- teuren en Brievenbusbouders. Dlt bind verschljnt Dlnadag. en Vrijdagnvond C01JRAIMT ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nanilddag DRIE nren. J. H. C>. DIOKT te Ter Nenzcn. J^olitieli Overziolit. De Iersche beweging begint ook tie aandacht te trekken van buitenlandsche bladen, die zich an- ders niet met de binnenlandsche politiek in den vrecmde inlaten. Het zijn vooral de Franscbe1 bladen van sterk uitgedrukte kleur, die hunne opmerkingen daarover ten beste geven. Intusschen is deze beschuldiging tegen lord Beaconsfield onver- diend. Integendeel, men zou bem eerder van zwak- heid, van te veel geduld moeten beschuldigen. Dc gevangen genomen en thans voor de rechtbank gedaagde fenean Davitt, die weleer wegens deelne- ming aan oproer tot 15 jaar tuchthuisstraf werd veroordeeld, kreeg gratie na zeven jaren. Zoodra j hij op vrije voeten was, trok hij het land door, verklarende, dat boeren die pacbt betaalden, lafaards waren. De tijd was daar voor de mannen van Ierland, om op te staan en niet langer landheeren te dulden. Men moet een voorbeeld nemen aan de Zoeloe's, de speren der Ieren zouden hetzelfde vermogen, alsvde assagaien der zwarton, enz. enz. 1 Wat deed de regeering nu; inpiaats van hetgeen de regeeringen in andere landen, zelfs in Erankrijk, zouden gedaan bebben, namelijk voor goed onscha- delijk te maken, door hem naar eene strafkolonie te zenden, leverde ze hem over aan den vredorechter, om te beslissen, of de zaak ernstig genoeg is, om crimineel veroordeeld te worden. De beide andere beschuldigden bebben zich aan dezeifde euveldaad schuldig gemaakt en overal oproer gepredikt. Davitt zal zijne eigene verdediging voordragen; de twee anderen hebben zich van voornaine pleitbezorgers voorzien. Terwij! de home—rulers alzoo in Ierland opstand tegen de regeering preken, houdt een van de eerste liberalen van Engeland, de gewezen minister Glad stone, in Schotland allerwege redevoeringen, om de daden van het ministerie aan de kaak te stellen. Hij is kandidaat van het district Midlothian, een middelpunt van het Schotsche conservatisme. Indien hij daar gekozen wordt, dan zal de liberale partij eene groote overwinning behalen. Daarom spant zij alle krachten in, om te slagen. En daartoe bestaat veel kans, als men nagaat de meer dan vorstelijke ontvangst, die hem allerwege reeds op zijn tocht naar Schotland is ten deel gevallen en de hulde, die men hem braclit in de voornaamste steden van Schotland. Met groote welsprekend- heid deed hij uitkomen, dat en hoe Engeland reeds den vrede der aarde beheerscht en dat het kabinet- Beaconsfield nog niet tevreden schijnt. Met een beroep op de kiezers, tot vorming eener liberale meerderbeid, eindigde Gladstone zijne rede. De Eransche Kamer is geopend. Eene talrijke menigte omgaf het paleis Bouibon gedurende de eerste zitting. Gambetta deed uitkomen, welk bewijs van vertrouwen in de bevolking van Parijs de afgevaardigden gaven, nu zij Parijs als hoofdstad des lands bebben hersteld. Hij prees eensgezindheid aan en ijverig arbeiden aan hervormingen. Hij wees er op, dat het noodig was, ongevallen en hartstoclitelijke uitbarstingen te vermijden. Mat hem zelf betrof, hij beloolde onpartijdiglieid te zullen betraehten. De linkerzijde en het linker centrum juieliten zijne rede toe. Het lagerhuis in Hongarije nam het ontwerp aan, waarbij het contingent rekruten over 1880 wordt vastgesteld en parasjraaf I van het wetsont- werp op het beheer der landen, die bezet werden. De liberale partij uit, het Oostenrijksche huis heeft besloten den lOjarigen duur van de wet op de legerorganisatie toe te staan, echter met ver- mindering van het leger in vredestijd op 230,000 man. Het voorstel om, met behoud van de tegen- woordige vredessterkte, de wet sleclits voor een tijdperk van 3 jaren van kracht te verklaren, werd niet aangenomen. De Sultan van Turkije zal tocli werkelijk aan de vreemde fondsenhouders eene uitnoodiging richten, om afgevaardigden te benoemen, teneinde over de nieuwe finantieele schikking te raadplegen. De Porte zal aan de gedelegeerden bet recht laten, de jaarlijksche uitbetalingen aan de bouders te regeleu. Volgens den wensch der Porte zouden alle soorten van scliuldeischers dezeifde rente van het nominaal bedrag hunner titels ontvangen, maar de gedelegeerden zullen de vrijheid hebben, te dien aanzicn eene andere schikking te maken. Por teletrraaf. Heden werd in de Tweede Kamer hoofdstuk Buiten- landsche zaken der Staatsbegrooting aangenomen met 62 tegen 4 stemmen De minister verklaarde geen tegenstander te zijn van arbitragehet uitleveringstractaat met Noord- J Amerika zal waarschijnlijk binnen kort gesloten kunnen worden. De nederzetting op Borneo was geen politieke vestiging; de regeering heeft zich bij Engeland vergewist, dat niets wordt gedaan in strijd met den geest van het tractaat van 1824. De regeering blijft de belangen van handelpolitiek voorstaan. Het verbod van veeinvoer in Duitschland zal waarschijnlijk in het voorjaar worden opgeheven bij Engeland wordt eveneens aangedrongen om op- heffing van de bestaande verbodsbepalingen. De beraadslagingen over hoofdstuk Justitie zijn aangevangen, waarbij tal van punten zullen be- handeld worden. Vermoedelijk zal bet onzen lezers niet ongeval- lig zijn, kennis te nemen van den hoofdinhoud van het rapport van Gedeputeerde Staten van Zeeland, u'lgebracht aan den geneeskundigen raad voor deze provineie, betreffende het bij de verschillende ge- nieentebesturen ingesteld onderzoek naar het al of niet bestaan eener voorloopige bewaarplaats voor krankzinnigen in hunne gemeente. Het resultaat, is niet schitterend. Slechts 23 gemeenten bezitten meer of min vol- doende gelegenheid; 19 alleen is voor lijders aan besinettelijke ziekten bestemde lokalen. Voor wat Staats-Vlaanderen betreft, vindt het volgende eene plaats: Aardenburg, een opzettelijk ingericht lokaal in het gasthuis. Axol, gescliikte gelegenheid in het kazernege- bouw Biervliet, doeltreffende gelegenheid in Vreemd, dat deze gemeente de eenige in Zeeland is, die eene onheusche weigering aan de commissie uit den genees- I kundigen mad heeft gegeven op de zeer hensche vraagof geboorlen in den regel al of niet met verloaknndigen bijstand hebben plaats gehad. het gemeentehuis. Bosclikapelle, geene gelegenheid. Breskens, twee afgesloten lokalen in een huis van arrest Cadzand, in een gebouw voor be- smettelijke ziekten. Clinge, Eede, Graauw, geene gelegenheid. Groede, zoo noodig, lokaal besinette lijke ziekten. Heille, Hengstdijk, Hoek, geene ge legenheid. Hontenisse, desnoods evenals vroeger in een door de gemeente gehuurde en tot zieken- huis ingerichte woning. Hoofdplaat, zoo noodig in het aan de gemeente beboorend huis van zie- kenverpleging. Hulst, in de lokalen van het land- huis. Koewacht, Ter Neuzen (met Wissekerke de eenige gemeente boven de 3000 zielen, die geen afzonderlijke bewaarplaats voor krankzinnigen heeft,) geene gelegenheid. Nieuwvliet, Oostburg, het lo kaal voor lijders aan besmettelijke ziekte. Osse- nisse, Overslag, Retranchement, geene gelegenheid. Sas van Gent, in een gebouw, eigendom der ge meente, steeds eene kainer beschikbaar. Schoondijke, St. Anna ter Muiden, geene gelegenheid. St. Jan- steen, in het ziekenhuis, bestemd voor lijders aan besmettelijke ziekten. St. Kruis, de bewaarplaats voor tijdelijke arrestanten in het torengebouw Sluis, bij den aan— en verbouw van het gasthuis is op een doelinatig lokaal voor verpleging van krank zinnigen gerekend. Stoppeldijk, in een lokaal voor zieken verpleging. Waterlandkerkje, geene gelegen heid. Westdorpe, zoonoodig in de bestaande ziekenin- richting. IJzendijke, Zaamslag, geene gelegenheid. Zuiddorpe, in het beschikbaar ziekenhuis. Zuidzande, desnoods in bet gebouw voor besmettelijke ziekten. Het resultaat van de gedane poging is dank- baar, maar niet voldaan. Toen in den vroegen morgen van gisteren de stoomboot Stad Gent, kapitein P. Ponse, varende van Rotterdam op Gent, van bier vertrok met eene voile lading, is zij met hoog water op het Othenesclie schor omhoog gevaren; men hoopt, door een gedeelte der lading te lossen, het scliip in vlot water te brengen. De Engelsche stoomboot „Capulet" kapitein Maclian, vroeger varende van Londen op Gent en thans van Londen op Antwerpen, is ji. Donder- dag op de Theems door aanvaring met bet stoomschip London Bridge, in zinkenden staat op strand gezet. Gedurende de tweede helft van October jl. zijn van het postkantoor alhier de volgende onbe- stelharb brieven verzonden: A. de Zeeuw te Aardenburg; J. J. Scholten te Amsterdam; Vogt te Bergen op Zoom; G. van Baaren te Rotterdam. Hoiltenisse, 30 November. De mazelen epide- mie, die zich aanvankelijk tot de dorper, Klooster- zande en Groenendijk en naaste omstreken bepaalde, breidt zich sedert de laatst verloopene dagen ook in de noordelijke buurten dezer gemeente zoodanig uit, dat de school in de Noordstraat almede na- genoeg geheel ontvolkt is. Zuauislag, 1 December. De gemeenteraad heeft op de uitnoodiging van Gedeputeerde Staten, tot sticbting eener openbare school aan de buurtschap: u De Val" te kennen gegeven, dat er geene nood- zakelijkheid bestaat tot vermeerdering van het getal scholen in deze gemeente, zoolang de dorpssohool genoegzame ruimte bevat tot plaatsing der school- gaande kinderen, en dat vDe Val" het rninst ge- i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1