INo. 1516. Zaterdag 28 November 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele R,ijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brievenbushouders. Dlt bind verschljnt Dlnsdag- en Vrljdagavond ADVERTENTlFN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden Daar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uainlddng UHIE nren. J. H. G. DBOKT te Ter Menzen. BIJ dcze conraut fochoort cen bljvoegscl. BU RGEM EESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van de geldleeningen dier gemeente zijn nitgeloot van de leening, groot f 13000,aangegaan in 1869, de aandeelen nos. 10, 50, 65, 68 en 78, ieder ad f 100, van die, groot 101.00,—, aangegaan in 1872, het aandeel no. 12, ad f 500, van die, groot 7500,—aangegaan in 1875, het aandeel no. 10, ad f 250, De uitgelootte aandeelen der leeningen van 1869 en 1875 zijn aflosbaar in December dezes jaars, dat der leening van 1872 in Februari 1880. De liouders worden uitgenoodigd die aandeelen dan daartoe ten kantore van den gemeente-ont- vanger aan te bieden. Na de vervaldagen worden geene renten er van meer te goed gedaan. Ter Neuzen, 27 November 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. J-'olitlelt Overzicht. Te Dublin werd onder voorzitterschap van het parlementslid Gray, eene volksvergadering gehouden, die door ongeveer 5000 personen werd bijgewoond. Parnell, de aanvoerder der lersche beweging, werd bij zijne komst met oorverdoovend hoerah ontvan- gen. Het wa3 een beweging en rumoer van belang, de voorzitter kon zich nauwelijks verstaanbaar ma- ken. Hij protesteerde tegen het gevangen nemen van twee antiregeeringsgezinde parlementsleden en van den redacteur van een Ierscli blad. Hij noemde dat onrechtvaardig, willekeurig en inconstitutioneel. Een motie in dien geest werd aangenomen. Parnell stelde daarop de volgende motie: ,<Het volk van Ierland wordt uitgenoodigd door openbare verga- deringen en andere constitutioneele middelcn zijne afkeuring te kennen te geven over de handeling der regeering; te ijveren voor de hervorming van het landstelsel, dat zoo schadelijk is voor de be- langen van het land, en aan de wereld te toonen door gematigde taal en ordelijk gedrag, maar ook door vastberaden liouding, dat het niet van plan is, zich te laten vrees aanjagen." Eerst, zeide bij, werd om onze beweging gelaclien, doch toen de regeering zag, dat het ons ernst was, begon ze geweld te gebruiken; de wet wordt eenvoudig verkracbt. De drie geaFrest.eerden werden gevat, niet omdat. ze onwettige daden hebben verriclit, maar omdat ae het lersche volk van de agi- tatie hebben trachten af te houden. Wij zullen ons niet door Disraeli's kwakzalverij laten beet nemen en toonen, dat, al spelen wij met niemand met valsche dobbelsteenen, onze zaak sterker is dan de manoeuvres van dozen premier". Als de liberale partij in Engeland ons daariu niet wil helpen, dan zullen wij liaar ook niet helpen, om de Engelsche constitutie te handhaven en wij zullen Beaconsfield en Co. den Engelschman belasting laten betalen, zoolang hij dat goedvindt. Men besloot met aan te dringen op een spocdig verhoor der drie gevan- genen en een fonds te vormen, om te zorgen, dat zij behoorlijk verdedigd worden. Een der gear- j resteerden is reeds naar de rechtbank verwezen, terwijl hij inmiddels tegen borgstelling in vrijheid is gesteldde processen der twee anderen zijn uitgesteld. Parnell werd ten slotte als werkelijke j leider der Ieren in het parlement geproclameerd. Heden worden de Koning en de Koningin van Denemarken te Berlijn verwacht. Op denzelfden dag keert Keizerin Augusta, die eerst voornemens was pas in Dec. te komen, in de hoofdstad terug, om bij dit buitengewoon bezoek de honneurs waar te nemen. Het is niet alleen voor bet eerst sedert den oorlog van 1864, doch ook toen waren er jaren verloopen sinds het Deensche Koningspaar voor het laatst te Berlijn was. Daarenboven zijn het nu tevens de schoonouders van den liertog van Cumberland, die den Duitschen Keizer komen be- zoeken, en brengt men dit natuurlijk onwillekeurig in verband met de herbaalde pogingen der laatste tijden, om de positie van dien vorst te regelen en de zoogenaamde Welfische quaestie op te lossen. I In elk geval baart het aangekondigde bezoek in alle kringen bizonder groot opzien. De Russischc minister van domeinen Walujeif wordt gedoodverfd als de man, die eerstdaags aan Gortschakoff als vice-kanselier zal toegevoegd wor den. Dat een staatsman als laatstgenoemde, na al de diensten, die hij bewezen heeft, op zijn hoogen leeftiyd zou ontslagen worden, strijdt tegen al de tradities van het Russische hof; dat hij echter een secondant krijgt, is meer gebruikelijk Gortschakoff zelf was vail 1854 tot 1860 den rijkskanselier Nesselrode als zoodanig ter zijde ge steld. De benoeming van Walujeif zou in Berlijn gaarne gezien worden, daar hij als zeer Duitsch- gezind bekend staat. Dat Scliuwalotf den Russsi- schen gezant d'Oubril te Berlijn als zoodanig ver- j vangen zou, is nog lang niet zuker; maar als laatst- gemelde zelf om omslag vroeg, zou de benoeming van Sehuwaloff, volgens de Tribune, waarschijnlijk dadelijk volgen. De Russische regeering heeft thans een uitvoerig verslag openbaar gemaakt van het gebeurde in Azie en het verloop van den veldtocht tegen de Tekke Turkmenen. Dat zij daarin de ondervonden neder- lagen niet verbloemt, doch bekent, dat haar troepen ten slotte onverrichter zake terug moesten keeren, kan wel niet anders boschouwd worden dan als een bewijs, dat zij van plan is in het volgende jaar de expeditie met hoop op beter succes te hervatten. De veelbelovende Porte heeft bij Keizerlijk besluit bepaald, dat voortaan de Turksche fondsenhouders van 1 Januari af stipt en geregeld rente van hunne scbuldbrieven zullen ontvangen, mits er iets overblijft van soinmige belastingen, na aftrek van de onbetaalde schulden aan de Keizerlijke bank. Hare verhevene majesteit was tevens zoo genadig, aan hare schuldeiscliers toe te zeggen, dat de wijze van verdeeling door de vertegenwoordigers der fondsenhouders zal worden vastgesteld. Hare majes teit heeft goed zeggen, zoolang 't nog niet aan verdeelen toekomt. Beter dan de. Turksche fondsenhouders zijn er de Egyptische aan toe. De administratie zal voor taan door Fransche en Engelsche vertegenwoordigers gecontroleerd worden. De gelden voor de aanstaands coupon dominiale leening zijn aanwezig. Per teleerrnal. Bij de bebandeling der staatsbegrooting in de Tweede kamer verklaarde heden de minister van Financier), dat belasting hervorming mogelijk is zonder grondwetsherziening; dat, werden de be- lastingplannen der regeering aangenomen van zelf het kiezerspersoneel zou worden uitgebreid; hij raaakt de uitvoering van de schoolwet niet afhankelijk van aan te wljzen middelen voor dat doel alleen; hij vroeg den steun aan de Kamer voor zijne plannen en rekende voor op te brengen nieuwe middelen vooral op de gegoede middenklassen. Bij verdere discussien verklaarde de minister van Van Lijnden tegenover den heer Moens, dat de uitvoering der onderwijswet eene regeeringszaak is. Tegenover den heer Elout verdedigde de minister Six de uitvoering der schoolwet, waarin hij geen staatkuudige, maar uitsluitend paedagogische strek- king zag en die hij daarom gaarne zou uitvoeren. Hierna werd het algemeen debat over de staats begrooting gesloten en hoofdstuk 1 aangenomen. Heden werd te Middelburg aan het gebouw van het Provinciaal bestuur aanbesteed I. Het driejarig onderhoud van het kanaal door Walcheren, met bijbehoorende werkeu. De minste inschrijvers hiervoor waren de heeren Van den Hoek te Middelburg en Schram te Slie- drecht voor f 49800 per jaar; de raming be- droeg f 60000. II. Het onderhoud en verbeteren gedurende 1880 van de havenwerken te Breskens. De minste insehrijver hiervoor was de heer D. Tho- lens te Hoek voor f 4600; de raming bedroeg f 5275. Ter Neuzen, 28 November. De zangvereenigingwNeuzcns Mannenkoor" gaf gisteren avond haar eerste concert in dit seizoen. Het program ma, dat voor het grootste gedeelte uit stukken bestond, die zij voor het eerst uitvoerde, werd in een woord netjes afgewerkt. Het talrijk opgekomen publiek gaf dan ook in dezen herhaalde blijken van belangstelling en ingenomenheid. Vooral de twee nummers voor gemengd koor, La Patrouille en het koor, door den componist De Pauw aan de vereeniging opgedragen, verdienden dien bijval in ruime mate. De voordrachten waren als gewoonlijk aan goede handen toevertrouwd en verhoogden niet weinig het genoegen van het oogenblik. Een zeer geanimeerd bal, dat tot in den morgen werd voortgezet, besloot op waardige wijze dezen genot- vollen avond. Wij hopen dat ^Neuzens Mannen koor" steeds de ondersteuning zal ondervinden, die het inderdaad verdient, om ons nog meerraalen te vergasten op gezellige avonden als Donderdag 11. De Engelsche stoomboot John Blad worth, kapitein Ritfort.geladen met steenkolenvan Hull naar deze plaats, is in de rivier Humber aangevaren door het stooinschip Annie, waardoor eerstgenoemd schip eenige schade heeft bekomen en de reis niet verder kon voortzetten. TElt NMENSCHE (I0LIUM.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1