BINNEN LAND. No. 1515. Woensdag 26 November 1879, 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 25 November. TElt NEUZENSCHE COUKANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaodelaars, Postdireo- tenren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voer elke regel meer f 0,10. (Trootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE uren. Bit bind yemchljnt Dinsdag* en Vrljdagayond bij Jl. R* D H O M T te Tee Neuzci:. l-*olitielj; Overzioht. De verhouding tusschen den president der Fran- sche republiek en den president der kamer, den heer Gambetta, is zoo gewenscht mogelijk. Som- migen zien daarin eene verzwakking van bet bestaan van den beer Waddington als minister van buiten- landsche zaken. Anderen meenen ecbter, dat die overeenstemming bein juist zal ten goede komen. Overigens acht men die goede verstandhouding in het belang van de netelige kwestie, die eerlang in de kamer zal te berde worden gebraeht, namelijk de1 volledige amnestie. Men gelooft, dat daarvoor thans in de kamer geen 100 steinmen zijn te verwerven. i Er is sprake, dat in de kamer van de linker- zijde het voerstel zal worden gedaan, om te ver- bieden, dat afgevaardigden bestuurders van banken, spoorwegen en nijverheids-ondernemingen zijii. Zij meenen, dat men de leden moet staande houden op het hellend vlak, dat tot schandalen voert. j De vrede in Afghanistan is nog lang niet onder de stammen gesloten. Het bericht is gekomeu, dat te Ghuzai de heilige oorlog wordt gepredikt. Nadat een paar dagen geleden de Engelsch- Turksche kwestie tot aller genoegeu scheen op- gelost, verneemt men nu weer, dat de toen ver- spreidde berichten wat al te optimistiseh waren; de Engelsche vloot heeft Malta wel niet verlaten, maar toch wordt zij voortdurend gereed gehouden, om binnen 2 uur na ontvangen bevel zee te kunnen kiezen. Als men hieraan geloof mag slaan, dan zouden de zaken nog ver van geschikt zijn. Uit Konstantinopel daarentegen koinen weder zeer ge- ruststellende verzekeringen. Van daar wordt gerneld, dat lord Salisbury, met het oog op de financieele moeielijkheden, waarin Turkije verkeert, den toe- stand niet verzwaren wil door het zenden van de Engelsche vloot. Stevent de Engelsche vloot toch naar de Turksche wateren, dan kan zij er op rekenen, niet onvergezeld te gaan. Op alle eskaders der Middelandsche zee heeft men zich zeilklaar gemaakt. Het Fransche, liggende in den Piraeus, krijgt bevelen en tegen- beveleu, even goed als het Engelsche, en het Oosten- rijksche is reeds op de eerste onraadskreet naar Salonica gestevend. Men vertrouwt blijkbaar de Engelschen niet verder, dan men ze ziet en heeft een sterk vermoeden, dat Engeland weder in het schild voerde, een of ander onderpand te bemach- tigen voor de invoering der hervormingen. Oosten- rijk heeft beloofd, de vloot weer uit Salonica te zullen terug roepen, maar de houding der Oosten- rijksche vloot doet vermoeden, dat de invloed van het Duitsch-Oostenrijks tractaat niet zonder invloed is en Oostenrijk zich bij verdere verkwikkelingen krachtiger zal doen gelden, nu het den steun van Duitschland heeft, die vroeger werd gemist. De comrnissie voor het Duitsch-Oostenrijksch handelstarief heeft te Berlijn hare werkzaaraheden aangevangen. In het Pruisische huis van afgevaardigden is een belangrijk debat gevoerd, over het ontwerp op de belasting van geestrijke dranken, of liever van de verkoopers dier vochten. Er was van liberate zijde nog al oppositie tegen. Er werd aangevoerd, dat door deze belasting vele belastingschuldigen gedrukt zouden worden en dat vele gebouwen en woningen verlaten zouden moeten worden, door dien de eigenaar3 hun beroep zullen moeten laten varen. De huurprijzen, die nu reeds zoo gedaald zijn, zouden dan nog meer gedrukt worden. Boven- dien zou de wet weiuig of niet tegen het misbruik van sterken drank afdoen. Men oordeelde daarom is ingericht, waarlijk den ontwerpers en conces- sionarissen ter eer. Als in de meeste schroefbooten is de eerste kajuit in het voorgedeelte van het vaartuig en de tweede in het achtcrgedeelte. In beideu is meer heter, rechtstreeks de brandewijn-stokerijen hooger dan voldoende ruimto waarbij wij echter de hoop te moeten belasten. Daar tegenover werd gesteld, uitdrukken, dat ze spoedig te klein zullen worden dat door de beperkende bepaliugen op het drank- bevonden. gebruik, die wel niet rechtstreeks in het ontwerp j De eerste kajuit is voorzien van zachte ge- vervat zijn, nochtans door de belasting aan de makkelijke zitplaatsen en afgetimmerd in licht eiken gemeentehnantien eene tegemoetkoming zou worden hout; de tweede is geheel afgewerkt in greenen hout. geschonken. En dat het noodig was, het misbruik De weinig ruimte innemende nette compound van sterken drank te beperken, werd aangetoond j machine heeft eene sterkte van 20 paardenkrachten. door eene reeks van cijfers, aanwijzende de ver- Overigens is er een flink ruim tot het inladen van houding der kroegen op de bevolking in eene menigte goederen en beesten, terwijl het gemakkelijk in> i. 1_ 1 a.ACS 1 X ninlnn ..m.J ln^aii an IrtQapn 1/ r i a L- a r 11 io n nnr pan ninlrA liar streken, waar 1 tapper op 46 tot 135 zielen werd aangetrotfen. Het ontwerp is verzor.den naar eene comrnissie van onderzoek. laden en lossen verzekerd is door een flinke lier, almede doelmatig geplaatst. Na de bezichtiging werd een tochtje op de Naar alle waarscliijnlijkheid zal het centrum ook Schelde gedaan, waarbij men in de gelegenheid zijne stem geven aan het spoorweg—ontwerp. was het zachte varen en het snelle wenden van De Russische gezant d'Oubril, die volstrekt niet de boot waar te nemen. tot Bismarcks vrienden behoort, is met verlof naar Aan den steiger ternggekoraen, hield de heer Petersburg vertrokken. Men meent, dat hij niet zal Van der Bent namens de coucessionarissen eene terugkeeren en vervangei; zal worden door graaf toespraak tot de genoodigden, waarin ZEd. het Schuwalotf, laatstelijk gezant te Londen. Men zou goedslagen der onderneming aan alien aanbeval, dit een srrooten stap tot herstel der vorige vriend- verzekerd als hij was van de belangstelling. schappelijka verhouding tusschen de hoven van Deze toespraak werd namens de genoodigden Petersburg en Berlijn achten. beantwoord door den heer hoofdonderwijzer Goedhart. Na in het kort de geschiedenis van het oude veer van Walsoorden geschetst te hebben, stelde ZEd. het ongezonde van Staats- of Provinciale exploitatie in het licht tegenover het gezonde denkbeeld van particuliere exploitatie en haalde daarbij de woorden aan van onzen groot.en Staatsman Thorbecke, waarin hij besloot met hulde te brengen aan de concessio- De hemanning, bestaande uit den kapitein H. Hansen en vijf mindere schepelingen van den Noordschen schoener Catharina, te huis behoorende te Stavanger, komende van Fecamp, in ballast be- narissen, die zoo goed hun plickt begrepen, het- stemd naar Leith on welk schip den 16 dezer alhier geen met een feestdronk werd besloten, onder den door de Eng. stoomboot Londos in ontredderden toe- uitroepleve de coucessionarissen stand in de haven is gebraeht, heeft den 12 Naar wij vernemen, zal in het begin van dezer het schip met de groote boot tusschen de [)ecember door de firma Van Poelvoorde en Van Engelsche en Texelsche kust verlatenzij werd later [[erWaarden te Rotterdam een dienst worden ge- organiseerd tusschen Breskens en Rotterdam via Vlissingen, Middelburg, Zierikzee en Dordrecht, met een stoomboot, welke door haar afmetingen en inrichtingen van stoomlieren enz., daartoe alles- zins geschikt is. Men schrijft uit Hansweert: In den naoht Vrijdag op Zaterdag is nabij den Biezcling- van door de Engelsche visscherssloep Lucie" opge nomen en te Lowenstoft aan wal gezet. Z. M. heeft den luitenant ter zee le klasse A. de Bruijne benoemd tot ridder der orde van den Nederl. Leeuw. Z. M. heeft o. m., na afgelegd exaraen, tot surnu- merair der posterijen benoemd A. C. J. Begheijn te Sas van Gent. Axel, 25 November. Tot hulponderwijzer aan de openbare school te Krabbendijke is benoemd de heer C. M. Geluk van Axel. lIonteHisse, 23 November. Gisteren namiddag arriveerde alhier de nieuwe schroefstoomboot Wal soordenVlake," bestemd voor den dienst tusschen deze twee plaatsen. Aan boord waren de 3 concessionarissen de heeren Smit V, Diepenveen en Van der Bent, de heer Luteijn, directeur van den Provincialen stoombootdienst, benevens nog een paar reeling boven komt. Ware aUSUtig ekwam de snelvarende boot (in 20 minuten j bet onmiddehjk gezonken, en alzoc.midden.in't vaar- was de afstand van de buitenhaven te Hansweert water dan was er .nets mee van te z.en geweest. afgelegd) aan den Provincialen steiger te Waisoordem ^Hoedekenskerke zijn 19 kisten met in bezicbtigen. Onverdeeld werd het een prachtig gebraeht en onder beheer der strandvonder.j gesteld. vaartuig genoomd, dat in alien deele doelmatig Blijkens de memorie van antwoord van den schen ham het Engelsche stoomscbip City of Brussels, kapitein Rolfe, met stukgoederen van Brussel naar Londen bestemd, aan stuurboordzij aangevaren en in den grond geloopen door de uit zee komende Portugeescbe stoomboot Rijo Tejo. De bemanning is gered en door de Rijo Tejo, die zelve twee groote gaten in den boeg boven de waterlijn be- kwam, te Antwerpen aangebracht. Al zinkende is het schip tot tegen de Honden- plaat gestoomd, zoodat het met hoog water tot ruim met den schoorsteen onder water zit, doch

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1