BINNEN LAND. No. 1512. Zaterdag 15 November 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Brievenbushouders. Uit bind ver«cbtjut Dlmdag- en Vrljdagavond ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nauiiddag OBIK urcn. J. E, 6. OHONT te Ter Neuzen. l-*olitielc Overzieht. j gerucht tevens, dat het bevel voorloopig was inge- trokken. Zij vestigt de aandacht tevens op een De nieuwe lord-mayor van Londen, Sir Francies artikel jn de Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Wyatt Truscott, legde Zaterdag in de Guildhall waarirl gezegd wordt, dat Engelands iumenging iu den eed af. Maandag had de gebruikelijke optocht Xurksche zaken begrensd is door het punt, waar door de City plaats en tot het banket op Mansion 1 de bolangen van Oostenrijk en Duitsshland beginnen House waren alle ministers en de te Londen aan- wezige diplomaten uitgenoodigd. Lord Beaconsfield moest daar eene rede houden en, evenals in de eerste dagen van het Pransche keizerrijk Europa met angstige gejaagdheid de nieuwjaarsreceptie De Agence Russe ziet daarin het bewijs, dat het Oostenrijksch-Duitsch verbond een vredelievend ka- rakter draagt, waarvan de toetreding openstaat voor alle vredelievende mogendheden, onder welke Rus- lanl in de eerste rij staat. Zij kan dan ook ten verbeidde, om het antwoord te vernemen dat stelligsfce de geruchten omtrent eene samentrekking Napoleon zou geven op de gelukwenschon der daar van RUSsische troepen aan de Duitsche grenzen vereenigde diploinatie, welks diepen zin het signaal teffe,|Spreken. Dat Engeland het althans voorloopig moest inhouden voor vrede of oorlog, zagen in de [^j Xreigementen zou laten, werd door ons aan- vorige week alle Engelsche bladen met angstig yankeljjk bij het ontvangen van bovenbedoeld verlangen uit naar het banket op Maandagavond. sensatiebericht reeds ondersteld. Bij de vele be- Zoover hadden wij geschreven, toen de telegraaf zwaren> waarmede de verhevene Porte reeds te ons mededeelde, wat lord Beaconsfield op het gast- tau,pen heeft, zal zij gereedelijk, om aan Engelands maal bij den nieuwen lord-mayor heeft gezegd. De stand der opeubare aangelegenheden zeide hij was van bevredigenden aard. De handel werd levendiger en deze levendigheid beloofde zich eischen te geraoet te komen, alle beloften doen, teneinde eene dadelijke uitbarsting te voorkomen. De Oostersche kwestie blijft echter de twistappel, die den Europeescheu Olyrap verdeelt en ltusland te handhaven Het was den spreker onbegrijpslijk, ^an njet beter cben, dan de zaken afwachten, die komen zulleu, en zich intussehen onnoozel houden, alsof de bond, in plaats van tegen zijne belangen gericht, uitsluitend bet door de Agence voorgestelde waarom de Ieren in de meening verkeerden, dat staatkundige beroering en maatsehappelijke ver- warring de beste middelen waren, om den nood te bestrijden. De oogst in Ierland was slecht, doch j0el beoogde. beter dan in Engeland. Met de tariefwetten in Duitschland gaat het uiet En hier zwaaide hij met den sabre de son pere. bemoedigend. Men staat voor de noodzakelijkheid, De militaire operation in midden Azie (Afghanistan) vroeger joor Bismarck ontkend, om het Douane- zijn met een schitterenden uitslag bekroond ge- I corpS met 700 beambten te versterken, ten einde worden. Het doel versterking en veiligheid gluiken, dat op groote schaal gedreven wordt, het over- tegen te Als nu met 1 Januari nog de der grenzen van Indie was bereikt; wicht der Engelsche wapenen gehandbaafd en de graanrechten zullen worden geheven, zullen de invloed van Engeland hersteld. De oorlog in Zuid- j Duitschers bij den soberen oogst, die zelfs in Noord Afrika heeft aan die kolonien de kunst, geleerd, om gilezie tot hongersnood aanleiding kan geven, geen zichzelven te verdedigen en zij hadden daar voor- g0ec|t00p brood eten. taan op te rekenen. En wat de buitenlandsche betrekkingen betreft hij verklaarde aan den vrede te gelooven, om- dat die voor alien noodzakelijk was. De vrede zal voor geruimen tijd verzekerd zijn, zoolang Engeland niet de wettige plaats verlaat, welke het in den Raad van Europa toekomt. Van eene karnerontbinding, van de moeielijkheden met Turkijevan de terugroeping van den Russi- schen gezant te Londen, van de crisis, waarin Enge land zelf verkeert door zijne gewaagde staatkunde en den slechten oogst en van nog vele vraagstukken, die de gemoederen in spanning houden, is met geen woord gerept. Gedenkwaardig is deze rede- voedering, door wat er in verzwegen wordt, en dit geeft te denken. Intussehen is Sir Garnet Wolsely, opperbevel- hebber aan de Kaap, na met de Zoeloe's afgerekend te hebben, op weg om een ander opperhoofd, Seco- coeni, tot zijn pliciit te brengen. Niet alleen in Konstantinopel, maar ook te St. Petersburg had de demonstratie der Engelsche regeering, het bevel namelijk, aan admiraal Hornby gegeven, om met de vloot van Malta naar den Bosphorus en de Besikabaai te stevenen en zoo noodig eene Turksche stad te bezetten, onrust en spanning te wecg gebracht. De Agence Russe heelt Zaterdagavond in die stad een telegram open- baar gemaakt, om de veroutruste gemoederen tot kalmte te stemmen. Dit bericht bevestigde bet Bismarck heeft zich hiermede bepaald vergist nog een zulk eene overwinning en De uitslag der verkiezingen in Amerika is voor de republikeinen zeer gunstig geweest. Niet on- inogelijk is het, dat generaal Grant in het volgende jaar voor de derde maal tot president der repu- bliek wordt gekozen. Bij zijn terugkeer van zijne reis om de wereld, werd hij door de bevolking van anderscheidene Amerikaansche steden met in het oogloopende geestdrift ontvangen. Per telegraaf. Ileden heeft te Middelburg aan het gebouw van het provincjaal bestuur de aanbesteding plaats ge- had van: Het driejarig onderhoud van bet Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen, met bij- behoorende werken. Hiervoor werd het minst in- geschreven door den heer H. Hage te Middelburg voor 33847 per jaar; de raming bedroeg/35670 per jaar. Nog waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de beeren C. van der Hooft te Ter Neuzen, voor 33990 en J. Verkuijl Quakkelaar te Vlissingen, voor f 36477. Ter Neuzen, 14 November. calamiteusen polder vNieuwe Neuzen" werd gisteren aanbesteedhet maken van werken tot verdediging van ddn oever. Hiervoor waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de heeren C. de Wilde Az. te Kattendijke voor f 37700 G. Bolier te Sliedreeht voor f 37400, 1). de Jong te Ter Neuzen voor f 37390, C. van der Hooft te Ter Neuzen voor f 37375 en J. Kraaijenveld te Hansweert voor f 37200. De begrooting bedroeg f 34035,18£. De heer P. Diermanse, predikant bij de Christelijk Gereformeerde geineente alhier, komt op een gemaakt drietal voor van predikanteu voor die gemeente te Baarland. Op Dinsdag 18 dezer hoopt de heer J. J. Ciaassen, lioofdonderwijzer aan de openbare school te Hulst, den dag te herdenken, waarop hij voor 40 jaren die betrekking aanvaardde. Tal van nuttige leden der maatschappij heeft hij in dat tijdvak gevormd en de algemeene achting, die men hem toedraagt, zal voorzeker bijdragen, dat die dag te Hulst niet ongemerkt zal voorbijgaan. De nieuw benoemde Commissaris des Konings in Zeeland, Jhr. Mr. Van Karnebeek, is Dinsdag- middag een uur te Middelburg aangekomen, om zijne betrekking te aanvaarden. Naar wij vernemen zal de heer Van Karnebeek op morgen den 15 dezer- des middags te een uur en vervolgens op Donderdag van iedere week aan alien, die hem in zijne betrekking wenschen te spreken, daartoe gelegenheid geven in het lokaal van het provinciaal bestuur te Middelburg. Men sehrijft ons uit Middelburg van 13 NovemberDe concessie-aanvragen voor een stoom- tram tusschen deze gemeente en Vlissingen hebben merkbareu invloed op do heden gehouden tolver- j paehting op den ouden Vlissingschen weg uitge- oefend. Het vorige jaar werden die tollen gepacht door C. van de Putte voor f 1180 en ditmaal door J. Hubrechtse voor niet meer dan f 650. Bovendien is in de voorwaarden nog bepaald, dat de pacht wel is waar loopt over een jaar, doch de pacbter bevoegd is telken drie maanden de pacht op te zeggen, mits hij eene maand te voren waarschuwt. Men meldt uit Vlissingen van 13 dezer: De Engelsche schoener Ann-Carr, van Londen naar Antwerpen, is door de equipage verlaten en hier ter reede gesleept door de Belgische loodsboot No. 3. Gelijktijdig heeft de Belgische loodsboot No. 5 hier aangebracht de geheele bemanning van den- zelfden schoener. Uit Bruinisse wordt van 12 November gemeld: De storm van heden vergde ook weder zijne offers. Omstreeks een uur des namiddags ont- waarde men van den wal dezer gemeente een in nood zittend vaartuig. Met behulp van kijkers en zooveel de regenbuien toelieten kon men zien, dat het vaartuig vol water was, en vermoedelijk zich personen in den mast bevonden. Zoodra schipper Jan van Beveren, bakenmeester en tonne- legger dezer gemeente, dit vernam, stapte hij, benevens zijn zoon Cornelis van Beveren en de schippers Gaston, Adriaan Vane en Adriaan Bakker, noodig hulp op zijne boeierschuit, om zoo noodig nuip en Door het bestuur der waterkeering van den redding aan de schipbreukelingen te brengen. TElt NEUZENSCHE CODKAIMT. gUlIUIIlX lAIVOAU

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1