7 i r BINNEN LAND. iNo. 1511. Woensdag 12 November 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. advebtbntiIn. J^olitieli Overzicht. op te stoomen, ingetrokken. Een ander beneht Ter NeUZBIl, 11 November, spreekt van een vergehjk, dat tusschen Engeland TEll NEUSGHE COUUAIMT. Per drie mnanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdireo- tenren en Brievenbushouderg. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden Daar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainfddng DRIE nrtn. Bit bind verschljnt Dlnadag- en Vrljdagavond blj Jl. K. ft. D H O T te Ter Kcnzen, scliat onrechtmatig was verkregan, hebben ze geen gewetensbezwaar er van gemaakt, om het gevondene Aan de orde van den dag blijft, zeker bij gebrek VOOrloopig te annexeeren of in bezit te neuaen. aan belangrijker nieuws, het geschil tusschen Enge- j)0 raad van de prefectuur der Seine heeft de land en Turkije. Het blijkt nu, gelijk we vermocd verkiezing van Humbert tot lid van den Parijschen hebben, dat het geheele bericht sterk overdreven gemeenteraad voor nietig verklaard. Humbert heeft was, en dat van het zenden van een ultimatum nu jn Marseillaise bekend gemnakt de folterijen, of doen van bedreigingen van den kant van waaraan, volgens zijn zeggen, de bannelingen in Engeland geen sprake was. Nu meldt de telegraaf, Nieuw-Caledotiie hebben blootgestaan. Men zou dat de Turksche gezant aan lord Salisbury, den i,uu yroeger aan handen of voeten opgehaugen of minister van buitenlandsche zaken, beloofd heeft, (]e dujmschroeven hebben aangelegd; tlians worden de door Engeland verlangde hervormingen te zullen ze genmaa] in de week afgeranseld. uitvoeren. Daarop is het bevel, aan hot doen Engelsche eskader gegeven, om de Turksche wateren en de Porte zou zijn tot stand gekomen. Welk Wij ontvingen heden per telegraaf bericht (ot- dat vergelijk is, wordt niet gemeld, maar het zal schoon niet officieel), dat door Z M. is benoem wel weder neerkomen op de toezegging, dat deze tot Commissarisdes Konings in de province Noord- of gene min gewenschte minister vervangen zal Holland, de heer Jhr. Mr. .T W. M. Schorer, worden door een ander, die de zaken in Engelschen burgeineester van Middelburg. geest zal willen besturen. Men vergeet echter, Z. M. heeft den heer C. B. Schuurman alhier be- dat in 't serail een vrouwen-ministerie is, machtiger uoemd tot ingenieur van den waterstaat 2e klasse, dan alle ministers die een fez dragen. Dit vrouwen- thaus 3e klasse. bestunr zal wel zorgen, dat de door Engeland Aanstaanden Zaterda^ komt de nieuw ge- gewenschte hervormingen nimmer worden ingevoerd. ^ouwde Sp00rboot Vlake-Walsoordeu in de vaart. Het zou nu heel leuk van Engelands ministerie Duze heugelijke indienststelling wil men opluisteren j 'l^nnmH^Mn^prMcduTe'MVhmgift ge- zijn, indien het dit niet wist. Maar t neerat (net eenjge feestelijkheid. den schijn aan, alsof 't van zijne bedreigingen ])e Tweede Kamer is ter hervatting harer werkelijk heil verwacht. Er ,s namelyk Engeland werkMBinheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 18 eene party, die by de aanstaanoe verk.ez.ngen meetN te 3 uren. wMoJnn nntitian an .1 aa IV1 /lO 1 mMfl tlinilPII Iftlfft- Omtrent den burgemeester van Domburg, de begrooting vermeerderd met de, kosten voor die verbetering, ten bedrage van f 1800. Te Winschoten heeft de tweede vergadering plaats gehad van schuldeischers in het faillissement van de firma D. Mulder Zoon. Waren er bij de le vergadering ongeveer 600 crediteuren opge- komen, dezen keer bedroeg het aantal veel minder. Namens de failliete firma en hare individueele leden, D. Mulder Dz. en J. L. Mulder, werd door mr. H. A. Engelkons, procureur aldaar, aan de schuldeischers aangeboden 54 pet. hunner vor- deringen, welk bedrag zou worden verhoogd met hetgeen de aandeelen in de fabriek ^Hybernia" te Muntendam casu quo meer zouden opbrengen dan 27 pet. der nominale waarde. Men herinnert zich, dat wijlen de gepens. kapitein ter zee Heutz, die in April 1878 te Venlo overleed, bij testamentaire beschikking zijn geheele vermogen (2 ton), met uitzondering van eenige kleine legate.., vermaakte aan een stichting voor gebrekkige algemeene armen. Deze nalaten- schap werd indertijd door de in het testament ge- noemde executeurs-testamentair aanvaard en reed* geruimen tijd werd wekelijks een 80tal gebrekkige armen hiervan bedeeld. lie naaste verwanten var. den overledene hebben echter thans bij de reclit- worden ontzien, en deze moet men kunnen tege moet voeren„wij hebben niet stil gezeten, om het werk der beschaving in het rjk van de Porte van wiens verdwynmg wy in ons vong num.ner ter hand te nemen." melding maakten, leest men thans in hot Polit.eblad Daily News tikt daarbij de regeering op de vingers „Sedert 31 October jl. heeft zyne woonplaats en doet terecht uitkomen, eenerzijds, dat door het verlaten Mr. C. H. Elout burgemeester der gemeente aanwenden van dwang Beaconsfields kabinet z.jne Domburg, oud ongeveer 43 jaren, lengte middelmatig, vroegere politiek geheol terzijde stelt, die juist ten haar en wenkbrauwen donkerbruin, voorhoof'l vry doel had, het doortasten van andere mogendheden hoog, oogeu bruin en aan beule eeii hdteeken ten te belettenanderzijds, indien het tlians dezen weg gevolge eener operatie, neus gebogen, mond en kin wil volgen, dat het dan ook genoodzaakt is, den gewoon, baard rossig, gelaatskleur opgezet, postuur Turk geldelijk te steunen, want zonder geld kunnen tamel.jk gezet; hy draagt een bnl, was laatst de gewenschte hervormingen toch niet plaats hebben. gekleed met een donkerbruin w.nterpak en had En geld moet men bij' z.jne verhevei.e majesteit j bij het verlaten zyner womng een l.cht zomer- 't allerminst zoeken. Naar men toch beweert, zou pak bij zich. hij niet eens het noodige hebben, om bakker en Den 2 November j es inn a_,s, is .j e slager te betalen en men weet, als de particulierc Utrecht gezien, waar hy ze.de z,eh naar sGravenhage kas ledig is, wordt de openbare gebezigd, om die te vullen. Doch daarou. niet gewanhoopt, de ge- willige telegraaf seint voor de zooveelste mail: Bij de Porte maakt de spoedige toepassing der hervormingen, zonder echter daarbij met over- ijling te handelen, het onderwerp eener ernstige studie uit." De zieke man moet ook niet al te veel zijn hoofd breken met de „studie" van de gewichlige hervormingsplannen. Haast u langzaa.n, is eon oud— Hollandsche spreuk, die we gaarne ook op de Porte willen toepassen. De Engelschen hebben een buitenkansje in Afgha nistan gehad. De afgetreden Emir heeft namelijk eene aanzienlijke hoeveelheid schatten in den grond verborgen, voordat hij zijne hoofdstad verliet. Z.j moeten hebben toebchoord aan een der meest ge te zullen begeven. Een briel met het postmerk 's Gravenhage is sedert ontvangeii. Hij had zich voorzien van een bmnenlandsch paspoort. De otticier van justitie te Middelburg verzoekt opsporing en bij eenige ontdekkingdaarvan on.nidde- lijk bericht. Door de officieren der verschillende korpsen bij de marine te Amsterdam aauwezig, is aan het maakt om vernietiging van het testament te ver- krijgen, op grond, dat in het testament sprake is van een stichting en deze te Venlo niet bestaat, noch een soortgelijke gesticht is. In afwachting van de rechterlijke beslissing oratreut deze proce dure, is de wekelijksche bedeeling voorloopig ge- schorst. In bet Handelsbl. komt een slager, de heer Schonthaler, op tegen de beschuldiging dat tegen- woordig door hem en zijne vakgenooten woeker- winsten worden behaald. Hij wijst er op, dat het vleesch van f 1,10 per kilogr. op 80 it 85 ct. is gedaald, 't geen op een koe van 300 kilogr. een mindere ontvangst maakt van f 90. De heer S. durft gerust de vraag stellen, of het vee eerste qualiteit zooveel in prijs is achteruitgegaan. Maar er is nog ietsiedere affaire heeft zijn goeden en kwaden tijd; nu is het najaar voor de slagers wat St. Nicolaas is voor de banketbakkers en speelgoedwinkels en de kermis was en is voor zoo menig neringdoendeontneemt bun dit en hun vak kwijnt, daar zulk een tijd het vak goed moet inaken voor een geheel jaar. Vroeger werd daar niet aan gedacht, voel minder over gesproken. De heer S. besluit zijn artikel met de opmerking, dat hij niet van den wind kan leven en dat hij niet voor liefhebberij van het publiek slager is. Bovendien moet hij zijn personeel goed betalen, dtat-major der Wfllem Barents een dinee aange- „want men kan wel kautoorheertjes knjgen zonder boden aan boord van Z. M. Wassenaer." De salaris, maar geen slagersknechts on Z M. uitgebrachte dronk werd door eenige Let„ g«.olgS, die alle,, ge.uigde,, d. ™,-j Landbouwberiohten. deerin<* v^n de marine, voor hetgeen door die Men meldt uit Monster(ielijk te verwach- officieren verricht is, tot eer en roem van Nederland ten was, is de druivenoogst dit jaar in het Westland in het algemeen en van de marine in het bizonder. bijna geheel m.slukt, tot niet geringe schade voor de TencevoDe der weigering van den raad der tuinders, waaronder er zijn, die het verlies betreu- liefde kinderen van wijlen Sir Ali. Het be.lrag gemeente "Delft", om op de begrooting van 1879 ren van een gemiddelde opbrcngst van ongeveer van een en ander moet ienigc millioenen beloope." uit te trekken de kosten voor de herstelling van 2000 Alleen de raamdrmven werden redelyk Daar de Engelschen op dit oogenblik in Ind.e bet gebrekk.ge gedeelte van den Abtswoudscl.en goed; de over.ge, van de konde mnren, hebben wat schraal bij kas zijn en men beweert, dat deze I weg, is door Gedeputeerde State,, van Zn.d-Holland byna geen waarde.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1