BINNENLAND. No. 1510. Zaterdag 8 November 1879. 19e Jaargang. AI ge m ee n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. PAARDEN- EN VEEIVIARKT ABONNEMBNT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Door het geheele Bijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- tenren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddisg DRIE nren. Bit bind verachljnt Olnadflf. en Vrljdagavond bij J. H. G. DBOAT te Ter Nenzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag, 12 Novem ber a. s. Ter Neuzen, 6 November 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. l^olitleli Overzicht. Het jongste sensatie-bericht is uit Weenen gekomen en meldt niet meer of minder, dan dat Engeland aan den Sultan eene laatste waarschuwing lieeft gegeven, om ten spoedigste de noodige hervormingen in te voeren, bij gebreke waarvan „de mogendheden," d. w. z.eene nieuwe combinatie van Engeland, Frankrijk en Oostenijk, hem zullen noodzaken af te treden en in zijne plaats een zetbaas zal worden gesteld, die onder het toezicht van dit drietal de zaken beter zalbesturen. Wij houden het geheele bericlit voor eene flauwe aardig- heid, hoogstens in de wereld gezonden. om Rusland wat boos en den Sultan wat bang te tnaken. Datzelfdo bericht verzekert ook, dat de Russische gezant wel 3 uren bij den Sultan op audientie is geweest, om hem te overtuigeu, dat het beter is, de zaakjes te laten gaan, zooals ze gaan, d. i. steeds meer en meer in de war. Inraiddels is zijne verhevene majesteit steeds bezig, de finantieele plannen zijner gedienstige geesten te bestudeeren. Het schijnt echter niet zoo spoedig te vlotten, hoe men ook uit de belastingen ziet te halen, wat er nog in zit. Nu zal men het oude plan weer beproeveu, om de administratie der belastingen in handen van Europeanen te stellen, in de hoop, dat deze beter slag van teruggeven hebben, dan de inlandsche ambteuaren. Z. M. wenscht echter de huid reeds, voor dat de beer is geschoten, te verkoopen. In zijne groote edelmoedigheid lieeft hij nu reeds gelast, dat alle toeneming van de opbrengst der indirecte belastingen gedurende het zesjarig tijdvak zal worden verdeeld tusschen de buitenlandsche schuldeischers, de bankiers van Galata en de publieke kas. Zoodra echter de bankiers zullen zijn afbetaald, zal bet voor ben nog bestemde gedeelte in de staatskas worden gestort. De door de vereeniging van bankiers in de schatkist ge- storte gelden zullen tot waarborg van eene voor Turkije te sluiten leening dienen. Het laat zich denken, dat er bij slot van rekening heel weinig van het overschot in de publieke kas zal vloeien. Terwijl de Engelschen in de kolonien hunne annexa- tiezucht met goeden uitslag bekroond zien, onder- vinden zij al meer en meer, dat het gemakkelijker is, den wilden of half beschaafden Oosterliug of Afrikaan ten onder te brengen, dan den vrede en de welvaart in eigeu land te bewaren. De Iersche fenians en de pachters maken het tbans den vreed- zamen in den lande vrij lastig. Zoo verneemt men weer van ernstige woelingen onder de pacbters in sommige Iersche districten. De nieuwe minister van finautien in Pruisen heeft zijne eerste miljoenen-speech gehouden. Het was waarlijk geen aangename taak, want hij stond voor een te kort van miljoen, zeide hij. Toen den leden door deze mededeeling eene zucht van verlichting ontsnapte, hernam hijzacht wat vrienden, wij hebben nog een buiteugewoon crediet van 42^ miljoen te dekken. Daarop trokken al de leden weer een grijns. Docli de minister wist dien door een schaterlach te doen vervangen, door de opmerking, dat, hoe ongunstig dat cijfer ook inoge zijn, liet toch een teeken van vooruitgang is, daar bet cijfer 16 millioen minder is dan de loopende begrooting. Per telegraaf, De Provinciale Staten van Zeeland hebben heden onder meer de volgende voorstellen van Gedepu- teerde Staten behandeld Omtrent de adressen van geineentebesturen om toepassing van art. 36 der wet op bet lager onder wijs ter zake van de' gewone kosten, te weten 1°. Om als het gevoelen der Staten ter kennis van de regeering te brengen, dat er termen bestaan om der gemeente Clinge in de kosten van haar lager onderwijs voor 1880, samen geraamd op f 3050, met eene subsidie van f 900 tegemoet te komen, mits de voor jaarwedden van hoofd- en hulponderwijzers geraamde soin werkelijk worde uitgegeven. Dit voorstel is aangenomeii, 2o. Om ter kennis der regeering te brengen, dat het verzoek der gemeente Koewacht, zooals het ligt, niet behoort te worden ingewilligd, maar dat er termen bestaan oin die gemeente in de kosten van haar lager onderwijs voor 1880 met eene sub sidie van f 1400 tegemoet te komen. Dit voorstel is aaiigenoinen. 3°. Om aan de regeering mede te deelen, dater termen bestaan om aan de gemeente St. Anna ter Muiden ook voor 1880 eene subsidie Van f 300 in de kosten van haar lager onderwijs te verleenen, mits een hoofdelijke oraslag van f 600 worde geheven en voor jaarwedde aan den hoofdonderwijzer f 700 wordt gevorderd. Dit voorstel is aaiigenonien. 4°. Om ter kennis van de regeering te brengen, dat er termen bestaan om aan de gemeente Stop- peldijk in de kosten van haar lager onderwijs voor 1880 eene subsidie van f 600 te verleenen, mits de voor jaarwedden van hoofd— en hulponderwijzers geraamde som werkelijk worde uitgegeven. Dit voorstel is aangenonien. Nog werd o. m. behandeld een voorstel tot cala- miteusverklaring van den Leendert Abrahampolder. Hierop is besloten, wegens gemaakte bezwaren in de afdeelingen, de verdere behandeling tot het volgend jaar uit te stellen. De najaarszitting is door den waarnemenden voor- zitter gesloten. De burgemeester C. H. Elout van de bad- plaats Domburg wordt sedert eenige dagen vermist j men vermoedt zelfmoord. Ter Neuzen, 7 November. Bij de te Arnhem gehoudene examens tot het verkrijgen van akten bij het lager onderwijs is o. a. geslaagd voor de Fransche taal de beer L. P. Weis- felt, hulponderwijzer te Zalt-Bommel, vroeger kwee- keling aan de openbare school alhier. Koewacht, 6 November. Een jager ontmoet soms aardige gevallen. Dezer dagen jaagde de heer C. Dierick, burgemeester alhier, in den omtrek der gemeente. Op eens vliegen er vier patrijzen op, waar van hij er een neervelt. Bij bet opnemen der patrija ziet hij wat verder iets bewegen, en tot zijn niet geringe verwondering was het een haas, die door hetzelfde schot juist in den kop was getroffen; zoo bracht dit eene schot aan hem een baas en eea patrijs op. De slachters zijn tegenwoordig over het alge- meen in zoover van slechte conditie, dat zij tamelijk wel op de vingers worden gezien wat de prijzen van het door hen verkocht wordende vleesch be- treft. In verband met dit op hen drukkende fatum is bet niet onaardig publiciteit te geven aan een voorval, dat deze week te Westkapelle (Walcheren) plaats vond. Zaterdag werd eene koe, toebehoorende aan den eersten wethouder aldaar, dood in de weide gevon- den. Voorzeker een treurige bevinding. Twee dagen later echter werd den volke van Westkapelle ver- kondigd, dat men voor weinig geld puik vleesch kon bekomen. En zoo geschiedde het, dat de inge- zetenen voor slechts 50 cent per kilo in de gele- genheid werd en gesteld zich te vergasten aan het vleesch van een beest, dat twee etmalen te voren het tijdelijke met het eeuwige verwisseld bad, zonder dat een slagersmes daaraan schuld had. Toch schijnt de keuring in optima forma te hebben plaats ge- had. Smakelijk eten In het hoofdkiesdistrict Utrecht, waar onge- veer 2750 kiezers zijn, hebben bij de verkiezing voor de Tweede Kamer, die Dinsdag is gehouden, 2310 kiezers hun stembiljetten ingeleverd. Bij de herstemming van Juni kwaraen 1955, bij de eerste stemming in die maand 1619 op. Indegemeente Utrecht zelf maakten 243 kiezers meer van bun recht gebruik. De uitslag is dat de heer J. N. Bastert, aftre- dend lid, 1186, de heer Du Tour wiens ver kiezing vernietigd was er 1112 verkreeg van de 2298 geldige stemmen. De heer Bastert is dus herkozentenzij ook deze verkiezing weder wordt vernietigd wegens het gebeurde te Harmelen. In die gemeente hebben 83 kiezers gestemd, en de meerderheid, die de heer Bastert kreeg, is minder groot. Die foutieve lijst kan dus van invloed zijn geweest op den uitslag. Door den minister van oorlog is bepaald, dat met ultimo April 1880 bij het regiment gre nadiers en jagers en bij het 3e regiment infanterie elk 575 en bij het 6e regiment infanterie 550 miliciens van de lichting 1879 voor bet blijvend gedeelte onder de wapenen zullen worden gehouden. Bedoelde miliciens znllen tegen 30 September 1880 in het genot van groot verlof worden gesteld. De betrokken chefs zijn gemachtigd, om het onderling ruilen van nummers aan de miliciens alsnog toe te staan, voor zooveel dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen. Door den minister van oorlog is bevel ge geven om, bij eventueelen verkoop van rijkspaarden, de gegadigden vdor den verkoop volkomen in kennis te stellen met bekende verborgen gebreken, waaraan elk paard, dat ten verkoop aangeboden wordt, lijdende mogt zijn. Voortaan zal in de koopvoorwaarden TER NEIJZENSCHE COGRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1