PAARDEN- EN VEEMARKT Be volienfle premiei znllen lorlei ipreitt: BINNEN LAND. No. 1508. Zaterdajj 1 November 1879. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen 11. I9e Jaargang, N A J A AJRS TER NEUZEN. 2,- Ter Neuzen, 31 October. TBI! Ml ZOSI IIK COBRANT ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1, geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, teuren en Brievenbushouders. Door het Postdiree- ADVEKTENT1EN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,1'.). Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Diusdag en Vrijdag natnlddag DRIE ni'eu. Dit bind fcriehljnt Dfnsdag- en Vrljdingavond blj J. H. fi. DBOJIT te Ter Nenzcu. Bij deze conrant bcboort ecu bijvocgsel. TE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente Paarden- en Veemarkt zal worden gehouden op Woensdag, 13 November an list., aanvangende Res voormiddags te 9 uren, en eindigende des na- mamiddags te 3 uren. Ieder eigenaar of aanbrenger van Paarden of Vee is gehouden, bij zijne aankomst, zich bij den Markt- meester aan te melden, met opgaaf van het getal en de soort van bet door hem ter markt gebrachte. Zieke Paarden of ziek Rundvee worden ter markt niet toegelaten. Voor den schoonsten Dekhengst van minstens 2 jaar oud 4, het schoonste Ruinpaard le premie 4, van minstens 2 jaar oud 2« v n 2, het schoonste Merriepaard le premie 4, van minstens 2 jaar oud 2e 2, het schoonste Jongpaard, le premie n 4, tusschen 1 en 2 jaar oud 2e 2, het schoonste Veulen, be- le premie v 4, neden het jaar 2e 2, h het grootste getal Paarden, minstens 3 stuks, van 6en en denzelfden eigenaar 4, den schoonsten Springstier, minstens een jaar oud4, v het schoonste stuk Rund vee (Stieren uitgezonderd) ter markt gebracht uit de 1 ^1(s kantons Hulst en Ter Neuzen het. schoonste stuk Rund vee (Stieren uitgezonderd) I le premie 4,- van buiten die kantons j 2e aangevoerdI de beste baatgevende of le premie 4, kalfdragende Koe. »5,",uu 2b n het schoonste Rund van le premie 4, 1 tot 2 jaar oud 2e n 2, het schoonste Kalf van le premie 3, tot 1 jaar oud. 2e u h UbO het grootste getal Rundvee van een en denzelfden eigenaar4, het grootste getal Schapen, boven de 3 stuks, van (ien en denzelfden eigenaar 3, u het grootste getal Varkens, boven de 6 stuks, van <ien en denzelfden eigenaar 3, Geene aanspraak op premien kan worden ge- maakt voor: 1°. Paarden of Vee, na 11 ure des voormiddags aangebracht of vdor een ure des namiddags van de markt verwijderd; 2°. Paarden of Vee, reeds eenmaal in deze gemeente als het schoonst bekroond; en 3°. Rundvee van buiten de kantons Hulst en Ter Neuzen aangevoerd, zonder behoorlijke bewijzen van herkomst. Ter Neuzen, den 9 October 1879. Burgeineester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. Ji-*oIitielc Overzicht. De heeren correspond en ten van de groote dag- bladpers hebben het in den laatsten tijd zoo bont gemaakt, met het uitstrooien van allerlei geruchten, oratrent het verhandelde tusschen de kanseliers van Oostenrijk en Duitschland, dat de officieuse organen van beide landen het noodig hebben geoordeeld, het publiek te waarschuwen, niet al te liclitvaardig ge- loof te hechten, aan al hetgeen daaromtrent dage- lijks gepubliceerd wordt. Zulk eene officieuse tegenspraak doet, wel is waar, denken aan het spreek- woord, dat er geen liout wordt gehakt of er vallen spaanders, met andere woordeu, dat van al die geruchten iets waar kan zijn; maar toch hebben die heeren soms dingen verteld, die eenigszins naar de lamp rieken en hier on daar kwaad hloed kun- nen zetten. Het te veel uit de school klappen schijnt de premiers van de diplomatic niet erg te bevallen. De Engelsche pers gaat steeds voort, met uit te varen tegen Rusland en dit land bij bet Engelsche volk in een kwaden reuk te brengen. Een onpar- tijdig hlad vraagt echter, waarom tegen Rusland op dit oogenblik zulk eene vrees bestaat, wat de helft van ons werelddeel zoo benauwd inaakt? Rusland is in de laatste tien jaren uit- en inwendig zoo verzwakt, dat het zelfs niet eens in staat was, om Turkije geheel ten onder te brengen. Voor al zijne opofferingen kreeg Rusland eene strook lands, die tot dusver noch soldaten, noch inkomsten oplevert, en een invloed in het Balkan-schieireiland, die nu reeds aan Oostenrijk is overgegaan. Rusland is op dit oogenblik in Europa minstens driemaal zwakker, dan in 1869. In Azie heeft het niets veroverd, dan eenige, door bitter vijandige stammcn bewoonde woestenijen, terwijl het Kulschja, dat meer waard was, dan al wat het won, aan China moest prijs geven. Ruslands leger is sinds duur- der geworden en zijne schatkist bankroet gegaan. De geest der revolutie heeft zoodanig veld gewon- nen, dat geen Russische staatsman zich meer veilig gevoelt; het nihilisrae schrijft de wet voor aan Russische generaals, en Ruslands ezaar is in eene hopelooze neerslachtigheid vervalien. Het vraagt wellicht met eenig leedvermaak waarom Europa wegens Ruslands booze plannen nogsiddert? Rus land zal van zulk eene verschooning ook niet op- frisschen en denkende herael beware rnij voor zulke vrienden. Tegen het nihilisme schijnt Rusland intusschen weer zonderlinge middelen te beproeven. Nu weder meldt men, dat onder de troepen van verschillende voorname plaatsen preken worden uitgedeeld, die moeten slrekken, om vaderlandsliefde aan te kwee- ken. 't Valt te betwijfelen, of men langs dien weg het doel zal bereiken. De vraag of het Engelsche parlement ontbonden zal worden, voordat de wettelijke termijn van zeven jaar, waarvoor het in 1874 verkozen werd, ver- streken is, houdt de dagbiaden steeds bezig. In den Transvaal is het nog ver van rustig. De boeren blijven laslig, d. i. zij blijven de onaf- hankelijkheid eischen. De Engelsche regeering heeft hun, in antwoord op hunne vragen, beduid, dat de proclamatie van Wolseley, waarbij de an- nexatie onherroepelijk verklaard wordt, het antwoord is op 't verzoekschrift, gezonden aan de Koningin een antwoord, wel geschikt, om de gemoederen tot rust te brengen! Als er niet meer eendracht onder de boeren heerscht, dan voor dozen, is het zelfstandig bestaan der republiek in elk geval toch van korten duur. Intusschen heeft Engeland ze beet en gaan de Hollanders niet weer verhuizen, dan zullen ze wel Engelsche onderdanen blijven. De kibbelarijen, vooral op kerkleersteliig gebied, onder de domme Transvalers, zijn de oorzaak van het verlies hunner zelfstandigheid. Aangestoken en onderhouden door drijvers op dat gebied, is de ellende gekomen over hunne hoofden en de schande heeft hen te laat wijzer gemaakt De Fransche radicalen schijnen door de jongste veroordeelingen niet uit het veld geslagen te zijn. In de zitting van den departementalen raad der Seine bracht een der leden een voorstel ter tafel, waarbij volledige amnestie voor de veroordeelde communards geeischt werd. Dit voorstel werd met nagenoeg eenparige stemmen aangenomen. De tweede stad van Frankrijk heeft het voorbeeld der hoofdstad gevolgdin een der kwartieren van Lyon is Garel, een der pas uit Nieuw-Caledonie tcruggekeerde geainnestieerden, tot lid van den stedelijkeu raad verkozen. Parijs had Zondag eveneens weder een gemeenteraadslid te benoemen, doch ofschoon dit in den lang niet aristocratischen Fauborg Montmartre plaats had, liep het veel beter af, dan onlangs in het kwartier Javelde ijveraars voor de volledige amnestie hadden ditmaal zelfs geen candidaat gesteld en bleven thuis, overtuigd, dat zij hier ver in de minderheid zOuden blijven. De Spaansche regeering schijnt met de afschaffing der slavernij op Cuba zoo radicaal mogelijk te werk te willen gaan. Ze zal voorstelleu eene onmiddelijke vrijverklaring, zonder vergoeding. Per teiejofraai. Heden heeft te Middelhurg aan het gebouw van het provinciaal bestuur de herbesteding plaats gehad van: het bouwen van eene leerschool en lokalen voor gyranastiek-, muziek- en teekenonderwijs, bsnevens conciergewoning; de minste inschrijver was de firma Van Uije Zonen te Middelhurg voor 84798. Heden heeft de rechtbank te Middelhurg uitspraak gedaan in de zaak van den beer W. H. Keun, welke zaak wij in ons vorig nuramer breed- voerig hebben medegedeeldin st.rijd met den eisch van het openbaar ministerie, dat ontslag van rechtsvervolging had gevraagd, heeft de rechtbank ge- noemden appellant veroordeeld tot vijf gulden boete. Deze week zijn alhier aangekomen de stoombagger- molens ,/Nieuwe waterweg" no. 2 en ^Hollandsoh-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1