B1NNENLAND. iNo. 1504. Zaterdai* 18 October 1879. I9e Jaargang. a AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het gekeele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Brievenbusnouders. ADVESTENTlfN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naisiiddng OKIE uren. Bit bind versehljni Dinsdag- en VpijdagtiTond blj J. K. B. D H O M T te Ter Nenzen, Bli deze cnnrant bcboort een bljmg»el. Overzicht. Zoo is dan de hoofdstad van Afghanistan, de stad Kaboel, feitelijk in het bezit der Engelschen. Nadat generaal Baker den 8 dezer met de berg- stammen vdor Kaboel slaags was geraakten wegensde duisternis den aanval niet verder kon voortzetten, voegde zich den volgenden morgen eene andere af- deeling bij zijne troepen en bleek het, dat de vij- and gevlucht was, met achterlating van 10 kanonnen. De ruiterij zette daarna de gevluchten verscbeidene mijlen acbterna, maar de vijand had zich zoodanig verspreid, dat slechts eenige kleine aldeelingen be- reikt konden worden. Zaterdag heeft generaal Roberts de citadel der stad bezet, nadat de voor- naamste kooplieden van Kaboel naar het Engelsche kamp waren gekomen, om zich onder de hoede van het aanrukkende leger te stellen. Maandag heeft hij onder geleide van den Emir zijn intocht in Kaboel gedaan. De Engelsche troepen stonden langs zijn weg geschaard; hunne artillerie loste salutschoten bij het hijschen der vlag aan den in- gang der stad. De opstandelingen zijn totaal ver- slagen en de stammen naar hunne woonplaatsen teruggekeerd. Tot dusver is alles dus weder heel mooi afge- loopen, maar nu staat Engeland voor de vraag, wat met het veroverde land aan te vangen, wat met den Emir zelven te doen? De Emir blijkt een man te wezen, die zijn gezag niet kan hand- haven en zijne troepen schijnen het niet best met de Engelsche indringers te kunnen stellen. Aan den anderen kant zal fiusland het niet stilzwijgend aanzien, dat Kaboel zoo maar zonder slag of stoot wordt ingepalmd en Engeland feitelijk de heer- schappij over Afghanistan voert. De Eugelsche minister Northcote heeft echter, vdor dat die uit- slag bekend was, reeds verklaard, dat het ministerie geen vreemde indringers op Afghaansch gebied zou dulden. Hoe de zaken verder zullen afloopen, dienen we dus af te wachten. Aan de Kaap is men niet zoo gerust wegens den gang van zaken in het nieuwe veroverde gebied. De kolonisten vreezen, dat al die zetbaasjes het spoedig met elkaar en met de Engelschen oneens zullen worden, zoodat ze ten laatste weggejaagd moeten worden, en Engeland werkelijk tot de annexatie zal moeten overgaan. De Transvalers vooral zijn daarover niet gesticht en vragen terecht, waarom met de wilde kaffers meer consideratie wordt gebruikt, dan met de Hollandsche boeren, die goed en bloed voor hun grond en vrijheid hebben opgeofferd. In Erankrijk beginnen de heeren communards weer in eere gesteld te worden. Werd al dade- lijk in het zuiden van het land een teruggekeerde balling, die trouwens niet veel kwaad op zijn ge- weten had, zegevierend ingehaald en spoedig tot lid van den gemeenteraad dat hij ook vroeger is geweest benoemd, nu is het de hoofdstad van het land, het radicale Parijs, dat een voormalig communeman tot afgevaardigde van den gemeente raad heeft benoemd, een redacteur van een schend- blad,die den dood van menig slachtoffer der commune op zijn geweten heeft. Zulk een man is door de bewoners van een wijk - in Parijs heeft elke wijk haar afgevaardigde - de verzorging van de dierste belangen der hoofdstad toevertrouwd. 't Is waarlijk toevloed van Duitsche aardappelen, in vorigejaren meer dan erg. De hooge regeering vind dat ook, hoorde men daarvan als het ware niets? want zij heeft gelast, hem en nog een ander op- Tot beantwoording daarvan kan dienen, dat ieder roermaker, die zich tegen de rechtbanken hebben jaar groote hoeveelheden aardappelen uit de Duitsche vergrepen, voor de balie te dagen, om zich te ver- staten naar elders worden vervoerd, hoofdzakelijk antwoorden. De bal, door het orgaan van Gam-met bestemming naar de stijfselfabrieken, waarvoor betta opgeworpen, om eene algeheele amnestie van het Duitsche product bizonder geschikt schijnt te al het gespuis, dat naar Nieuw-Caledonie is ver- zijn, hetwelk zich ook doet verklaren door de bannen, te bewerken, heeft zulke reusachtige af- aldaar geteeld wordende soort. metingen genomen, dat Gambetta zelf er bang voor De hooge prijzen nu, die de Duitschers tbans is geworden. De revolutionairen eischen niet alleen in Nederland kunnen bedingen, doet den stijfsel- het recht, dat de martelaren der ware republiek fabrikant afzien van het gebruik van den aardappel, in levende lijve terugkeeren, maar verlangt ook, als te duur voor hem, en waarvoor hij tbans een dat het stoffelijk overschot van hen, die in hun goedkooper product van graan (mai's) gebruikt, en ballingsoord het leven hebben gelaten, naar de zoodus weet men nu, wat oorzaak is van den heilige stad Parijs worden teruggevoerd, om daar tegenwoordig zoo zeer gewenschten, buitengewonen in gewijde aarde te worden bijgezet bij de andere toevoer van Duitsche aardappelen. martelaren der revolutie. Per telegraal. Op eene interpellate van den heer Elout, heden in de zitting der Tweede Kamer gedaan, ver- Hootenisse, 15 October. Heden is de wagen- dienst geopend tusschen Hulst en Walsoorden. Tweemaal daags is er te Hulst gelegenheid om tijdig op de van Walsoorden naar Vlake vertrek- kende stoomboot gebracht te worden, en even maal om van de aldaar aankomende booten naar Hulst te vertrekken. Ook op tusschen gelegene plaatsen worden reizigers opgenomen en afgeladen. Wij klaarde de minister Van Lijnden, dat de regeering wenschen den ondernemer een goed succes, wellicht niet kan besluiten geheimhouding op te heffen krijgen we dan later betere regeling en geheel van de overgelegde stukken, nopens den loop der sluitende rijtuigen. ministerieele crisis. Z. M. heeft, te- rekenen van 20 Augustus Na verdediging door de regeering zijn de wetsont- 1879, aan Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet, eervol werpen tot wijziging van de crimineele wetboeken ontslagen minister van waterstaat, handel en nijver- voor land- en zeemacht, waarbij lijfstraffen worden heid, een pensioen verleend ten laste van den afgeschaft, aangenomen. staat, ten bedrage van 1999 's jaars. Maandag aanstaande wordt het wetsontwerp, be- p]r heeft zich een comite gevormd, dat zich treffende de tucht op de koopvaardijschepen aan jg jnv0ering van het algemeen de orde gesteld. stemrecht voor de rijks, provinciale en gemeentelijke Bij het te Middelburg gehouden examen voor vertegenwoordiging in Nederland te verkrijgen. het verkrijgen van akte voor hulponderwijzer zijn In April van dit jaar door eenige heeren opgericht, van de 18 adspiranten negen geslaagd, waaronderheeft het comite zich Zondag in eene te Rotterdam gehouden vergadering voorloopig geconstitueerd. Het bestaat uit de heerenMr. J. D. Veegens, (voorl. voorzitter) te 's GravenhageMr. W. Heineken, (voorl. secretaris) te Amsterdam; Mr. J. A. van Gilse, te Rotterdem; Mr. C. W. A. J. F. de Blok van Stoppeldijk, A. de Waal van Hor.tenisse, A. A. van der Wiele van Axel en P. Maas van Graauw. Ter Neuzen, 17 October. Wij maken onze lezers attent op de hier achter- baron van Haersolte, te Zwolle; Mr. M. J. de staande advertentie, betreffende de wiuterdienst- Witt Hamer, te Middelburg; Mr. A. Hinlopen, te regeling van den nieuwen spoorbootdienst op de 's Gravenhage; J. Menno Huizinga, te Harlingen; Wester-Schelde tusschen Walsoorden en Vlake en J. A. Roessingh van Iterson, te Tilburg; Mr. 8. den daarmede in verbinding gebrachten wagendienst Katz, te Amsterdam; F. Domela Nieuwenhuis, te van Hulst. 's Gravenhage; professor Mr. B. H. Pekelharing, Is die stoombootdienst vooral in het belang der te Delft; H. Pijttersen Tzn., te Sneek en Jhr. inwoners van het kanton Hulst, ook voor die van Mr. H. B. van Tets, te Zutfen. het kanton Ter Neuzen, welke meermalen hebben Naar men verneemt hebben de dorpspostboden kennis gemaakt, hoe bij eenigen storm de reis thans van 's rijks wege uniform ontvangenbe- over de Schelde van Ter Neuzen naar Vlissingen staande in een overjas en een doelmatige pet; der zenuwen onaangename verrassingen kan bereiden, daardoor is in een groote behoefte voorzien van is de nieuwe verbinding eene uitmuntende gelegen- deze lieden, die in den winter veel van het natte heid, doordien de spoortrein des morgens ten 10 en gure weer te lijden hebben. uur 20 minuten van hier naar Hulst, tijdig aankomt, De postkantoren ten platten lande zijn tevens om den omnibus van 11 uur 30 minuten te be- van wapenborden voorzien. reiken om verder met den stoomboot, welke ten Bezorgt het goedkoope vee op vele plaatsen 1 uur 30 minuten van Walsoorden vaart in aan- minder duur rundvleesch, een slachter te Eindhoven sluiting met den staatsspoorweg, welke van Vlake verkoopt thans zijn rundvleesch tegen 25 cent het 4 uur 20 minuten naar Vlissingen en 3 uur 26 halve KG., een prijs, die slechts bij onze voorouders minuten naar Rozendaal vertrekt. bekend was, doch thans bij de heerschende duurte Door velen wordt tegenwoordig, en terecht, de ^er 0Ver>oe levensraiddelen zeker niet onwelkom is. vraag geopperdvan waar toch dit jaar die groote Eenige landbouwers te Klundert hebben, TEH NEIJZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1