A ANBESTEED: BEKENDMAKING. B1NNENLAND. i\o. 1503. Woensdag 15 October 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. VEEMARKT ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brievenbushoudere. advertentiSn. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag DRIE area. Dlt bind verschljat Dinsdag. en Vrljdagarond blj J. DHOST te Tee Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat op Donderdag, den 23 October 1879, dea voormiddags te elf ureu, op het gemeenteraad- liuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, door hen zal worden het maken van bestrating- en riool- werken alsmede de levering van cement- en Engelsche aarden- buizen, keien enz. in de kom der gemeente. De betrekkelijke voorwaarden liggen van af Dinsdag a. s. ter inzage op de gemeente-secre- tarie, terwijl al aanstonds inlichtingen kunnen worden verkregen bij den gemeente-bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal worden ge- daan op Donderdag en Vrijdag d. v., des voor middags van 9 tot 12 uren. Ter gemeente-secretarie is den dag v<5or en verder tot het oogenblik van de besteding eene gesloten bus geplaatst tot bet ontvangen der in- schrijvingsbiljetten Ter Neuzen, den 10 October 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL maken bij dezen bekeud, dat de alhier zal gehouden worden op Dinsdag den 28 October aanstaaude, aanvang nemende des voor middags ten 10 uren. Axel, den 13 October 1879. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S C H O R E R. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. Politieli Overzicht. De verkiezingsstrijd voor den Pruisischen landdag heeft bijna den genadeslag aan de liberalen toege- bracht en de conservatieven tot eene veel beteekenende macht doen aangroeien. Wei hadden de eersten niet groote verwachting van den uitslag der ver- kiezingen voor hunne partij, maar van een getal van 261 tot op 150 gedund te worden, dat kon niemand verwachten. De conservatieven daarentegen wonneu van 67 tot 167. Men ziet hethet verlies der eersten komt bijna geheel den laatsten ten goede. Nauwkeurige opgaven van de juiste verhouding van alle partijen zijn echter nog niet te geven, omdat velen der nieuw gekozenen nog niet sterk genoeg gekleurd zijn, om ze in de eene of audere groep te rangschikken. De gewichtige wijziging, die thans heeft plaats gehad, opent wederom een geheel nieuw gezichtspunt van politiek. Het is moeielijk, van te voren reeds te zeggen, welk gebruik Bismarck van de behaalde overwinning zal maken. De belangrijkfi hervormingen, die op handen zijn, vorderen al den tact van een staatsman, als Bismarck is, om daarvan in zijn belang gebruik te kunnen maken. Den 28 dezer maand worden de zittingen j geopend. V6or dien tijd zal de pers echter wel het noodige licht verschaffen, als het maar niet een valsch licht is, dat ieder blad van haar standpunt op de toekomst zal werpen. Terwijl zoo in Duitschland de vorst der diplomaten in zijn vollen glans troont en zijn ijzeren schepter alom zwaait, hier ontzag, daar vriendschap, ginds ver- bittering zaait, heeft in de Oostenrijksche monarchie een ander staatsman het politieke tooneel verlaten, onder den innigen dank van zijnen Keizer en de warmste hulde wegens de gewichtige diensten, ge- durende een achttal jaren zijn land en huis bewezen. Andrassy ontving Donderdag dit eervolle afscheid van zijn meester, een afscheid, dat gepaard ging met de betuiging van het volste vertrouwen, in zijnen dienaar gesteld, en het verzoek, dat hij steeds bereid mocht worden bevonden, den vorst met raad en daad bij te staan. Tegelijkertijd ontving baron Van Haymerle de eervolle opdracht, om de moeielijke taak van Andrassy op zich te nernen. Deze ver- klaarde aan zijn ambtenaars-personeel bij zijn afscheid van hen, dat zijn opvolger getrouw zijne voetstappen zal opvolgen. Er is een einde gekomen aan de onzekerheid, in welke men sinds eenige dagen verkeerde omtrent I de militaire bewegingen in Afghanistan. Luidens telegrainmen, Donderdag te Louden ontvangen, zijn op den 6 dezer te Charasiab, op slechts een paar uren afstand van Kaboel, de Engelschen onder generaal Baker slaags geweest met eenige Afghaan- sche regimenten, die versterkt waren door gewa- pende iuwoners van de hoofdstad. De uitslag van het gevecht was, dat de Afghanen uit al hunne stellingen verdreven werden, met zware verliezen aan manschappen en met achterlating van twaalf stukken geschut. De Engelschen verloren aan dooden en gekwetsten drie officieren en een tachtig minderen. JPer telegraal. In de heden gehoudene zitting van de Tweede Kamer zijn de wetsontwerpen tot naturalisatie en onteigening aangenomen. Voorts werd aangenomen met 55 tegen 2 stem- men de wetsontwerpen tot verlenging van den termijn der vollooiing van het Noordzeekanaal en na breedvoerig debat de dading met Amsterdam over het saldo der voormalige weeskamer en subsidie Noordzeekanaal met 61 tegen 6 stemmen. Ter Neuzen, 14 October. Den 15 dezer begint de winterdienst van den spoorweg Ter Neuzen—Mechelenin de uren van ver- trek en aaukomst zijn geene veranderingen gebracht, dan alleen, dat de buitengewone trein, welke des Zondags van Ter Neuzen des namiddags ten 1 uur 40 minuten naar St. Nicolaas en ten 3 uur 15 minuten van St. Nicolaas naar Ter Neuzen vertrok, is vervallen. De heer G. L. Krol, predikant bij de Hervormde gemeente te Hontenisse, maakte in de voormiddag-godsdienstoefening van 12 dezer bekend, dat hij het beroep naar Over- en Neder-Asselt (classis Nijmegen) heeft aangenomen; ruim zes jaar verbleef zijn eerwaarde aldaar. Hontenisse, 12 October. Heden had alhier plaats een schietwedstrijd door de werkende en contribueerende leden der Koninklijke Scherp- schutters-vereeniging u Prius Frederik Hendrik," waarvan de uitslag was als volgt Voor werkende ledenle prijs, behaald door den hoornblazer Pieters met 42 punten, na kamping met deu sergeant-majoor Neeteson, die even veel punten schoot en dus den 2en prijs tendeelviel; den 3en prijs bekwam de sergeant Van Braband. Voor contribueerende leden: le prijs behaald door den heer J. van Waterscboot, 2e prijs door den heer P. F. de Kock en de 3e prijs door den beer J. F. Andriessen. c. Gecombineerde wedstrijd door werkende en contribueerende ledenle prijs P. van Braband, 2e prijs P. Joukbeim en 3e prijs J. J. Serrarens. Door goed weder begunstigd, liep alles goed 1 van stapel. Stoppeldijk. Eindelijk is de langgewenschte verbinding van den kunstweg bij Rapenburg en den provincialen steenweg van Hulst naar Wals- oorden door een flinken keiweg tot stand gekomen. De werken zijn, met uitzondering van nog eenige kleine herstellingen, geheel voltooid, opgenomen en goedgekeurd. Het in den winter bijna niet te genaken dorp Hengstdijk is nu ook verbonden met het net van de kunstwegen, in Zeeuwsch-Vlaanderen gelegen. Hoezeer men hier zeer lang verstoken was van een goeden weg, is men thans verre gewonuen tegen die plaatsen, die slechts door te veel aan onderhoud kostende grintwegen zijn te bereiken. De vereeniging van de gemeenten Sluis, St. Anna ter Muiden en Heille bij een dezer dagen ingediend wetsontwerp voorgedragen ontmoet, blijkens de toelic'nting, alleen bij laatstgenoeinde gemeente bedenking, vooral uithoofde van bet ver lies van de gemeentelijke zelfstandigheid. Heille mist echter, zegt de regeeriug, ongeveer alles wat een zelfstandige gemeente kenmerkt. Overigens geniet Heille in vole opzichten van de lusten der naburige gemeenten, zonder in de lasten te helpen dragen. Eindelijk zal door de vereeniging van de drie genoemde gemeenten een niet onbelangrijke bezuiniging van bestuurkosten worden verkregen en daardoor eene gemeente ontstaan, groot genoeg om op beboorlijke wijze zonder te zwaren druk voor de ingezetenen aan al hare plichten te voldoen. Bij koninklijk besluit van den 7 dezer is aan Mr. J. Gappeyne van de Coppello, gewezen minister van binnenlandsche zaken, een pensioen verleend ten bedrage van f 1800 's jaars. Het gerechtshof te 's Hage deed jl. Vrijdag uitspraak in de zaak van H. V., uit Bergen op TER NEUZENSCHE OlIltAM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1