B1NNENLAND. JNo. 1502 Zaterdag 11 October 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 0 ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Bclgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- teuren en Brievenbushoudera. adyertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere lettera worden naar plaatsruirate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiteriijk Dinadag en Yrijdag uaiulddng DRIE uren. Dit blad verachijnt Dinadag- cu Yrijdagavond bij J. H. fi. D H O T te Ter Neuzeu. Blj deze coarant bchoort cen bljvocgacl. heidsdienst, voorziening te vorderen. Het eenig afdoende middel daartoe was behoorlijke rioleering, doch vermits de geineente geldmiddelen niet toe- BURGEMEESTER en WETHOU- Heten, dit in" eens te bewerkstelligen, werd zulks DERS van TER NEUZEN maken be- van lieverlede gedaan. Zeer veel is in dit opzicht kend, dat op llonderdag, den 23 October 1879, r1eecls tot 9tand -ebracht' maar no8 veel bleef te 1 doen over. des voormiddags te elf uren, op het gemeenteraad- Naar wij vernemen strekt, de in dit blad van huis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, heden aangekondigde aanbesteding tot het rioleereu door her. zal worden van sl°oten bij c^en pelmolen, achter de nieuw- straaf en het dijkje. A AWRBSITFFH' Vooral de laatste laat veel te wenschen en AilllOIiUlljLU. I meermalen werden ziektegevallen daarmede in ver- het maken van bestrating- en riool-1 ba1^ f?el)racht- I Des zomers veroorzaakt zij eenen ondragelijken werken alsmede de levering van stank en zeer te recht werd dan ook nog dezer X1 j dagen die sloot door den inspecteur van het ge- Cement- en ll/ngelscne aarclen- i neeskundjg staatstoezicht in Zeeland een stinksloot buizen, keien enz. der gemeente. in de kom genoemd, waaromtrent spoedig afdoende voorziening noodig was. Wij vertrouwen mitsdien, dat de bewuste riolee- I ring met algemeene ingenomenheid zal worden be- De betrekkelijke voorwaarden liggen van af gr0et en iedereen zich zal geroepen achten de Dinsdag a. s. ter inzage op de gemeente-secre. nitvoering van dit werk te vergemakkelijken. tarie, terwijl al aanstonds inlichtingen kunnen Volgens eene bekendmaking van den vleesch. worden verkregen bij den gemeente-bouwmeester^ houwer H. Hartog alhier, heeft hij de prijzen van door wien plaatselijke aanwijzing zal worden ge- het rundvleesch van af 8 dezer met 10 cent per daan op Donderdag en Vrijdag d. v., des voor- kil°graf verminderd en dat wel ten gevolge der vermmderde prijzen van het rundvee; hij geeft middags van 9 tot 12 uren. tevens de verzekering, dat alle vleeschsoorten van Ter gemeente-secretarie is den dag vdor en zeer puike kwaliteit zijn. verder tot het oogenblik van de besteding een„ Zaamslag, 9 October. Gisteren morgen had gesloten bus geplaatst tot het ontvangen der in- 0p be^ gehucht Reuzenhoek de voerman P. de schrijvingsbiljetten Bruijne het ongeluk van een vol geladen wagen n, at i tr, n u iMn met steenkolen te vallen met het gevolg, dat de Ter Neuzen, den 10 October 1879. i- i wielen over zijn hchaam gingen en hij alzoo ernstige Burgemeester en Wethouders voornoemd, kneuzingen moet bekomen hebben, zoo dat men voor het behoud van zijn leven vreest. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Per telegraaf. Ilontcnisse, 6 October. De Dorpsvereeniging te Kloosterzande de onaangenaamheden willende voorkomen, ten vorigen jare in den boezem der vereeniging bij hare handelsverrichtingen voorge- vallen, heeft in hare vergadering van gisteren be- sloten, dat voortaan daarbij zal gehandeld worden Aan het gebouw van het Provinciaal bestuur naar de volgende regelen a a. Alle bestellingen van zaaizaden, meststonen te Middelburg werd heden aanbesteed: enz. geschieden in eene openbare vergadering, waarin I. Het uitvoeren van buitengewone vernieuwin- tevens de gevraagde inlichtingen gaarne zullen wor- gen en herstellingen aan de havenwerken te Bres- ('en gegeven- b. Zii, die bestellingen doen, benoemen twee of kens; de minste inschnjver hiervoor was de heer meer leJden ,lit hun midden tot eene coininissie I. van Male te Breskens voor 4368. De be- van toezicht, welke zal worden toegevoegd aan een grooting bedroeg 4140. lid van het bestuur der vereeniging. Dezen te zamen II. Het herstellen van den aanlegponton in de v1oer?n (!e beste,li"r'en, ui| e" verrekenen onderling al daarop vallende kosten van briefwisseling, ui enhaven van het kanaal Walcheren; de minste advertentien, vrachten, onderzoek, enz., zoodat deze inschrijver hiervoor was de heer G. Knol te Middel- kosten nimmer gebracht kunnen worden op de alge- burg voor f 6900. De begrooting bedroegy 7500. meene vekening der vereeniging. c. Van alle bestellingen geschiedt sommaire ver- melding in de locale bladen met uitnoodiging aan alle handelaars in landbouwartikelen, om hunne leverings-aanbiedingen in te zenden bij de straks bedoelde commissieen d. Alle handelingen dier commissie blijven voor Ter Neuzen, 10 October. Ten gevolge van bestendigen bijbouw van wonin- gen in de kom dezer gemeente begonnen reeds voor vele jaren onderscheidene slooten aldaar, uit het oogpunt van de eischen der publieke gezond- hare eigene, onderlinge verantwoording, zoodat deze nooit op de geheele vereeniging een punt van aan- sprakelijkheid kunnen uitmaken. In dezelfde vergadering werd tot bestuurslid en secretaris herkozen de heer J. A. Pateer Ez., en tot bestuurslid in de plaats van den heer P. F. Fruijtier, die a Is zoodanig ontslag had genomen, de heer S. Cornelissen te Ossenisse. Tevens werd bepaald, dat in de te houden ver- gaderingen der vereeniging gelegenheid zal worden gegeven tot het stellen en inleiden van vragen over landbouw en wat daartoe behoort, ten einde daar- over met de aanwezigen van gedachten te wisselen, ondervindingen mede te deelen of die van anderen te vernemen. De eerstvolgende vergadering werd bepaald op Zondag den 26 dezer des namiddags 5 ure. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot vereeniging der gemeenten Sluis, Heille en St. Anna ter Muiden. Het door den heer van Kerkwijk ingediend wetsvoorstel strekt om art. 59 der gemeentewet aldus te lezen ffDe burgemeester wordt door Ons benoemd, nadat door den Raad een aanbeveling van drie personen, door tusschenkomst van Onzen com- missaris in de provincie aan Ons is ingediend." z/Indien die aanbeveling niet is ontvangen binnen den van Onzentwege gestelden termijn, wordt tot de benoeming overgegaan zonder die aanbeveling." In verband met deze bepaling die strekt om den overwegenden invloed van de coramissarissen des Konings op de benoeming van burgemeesters te breken en om betere keuzen voor de gemeenten te waarborgcn wordt voorgesteld de herbenoe- ming om de zes jaren weg te laten, ten einde de gemeenten die geschikte burgemeesters hebben, het behoud van dezen te verzekeren, politieke overwegingen niet te doen gelden en de herhaalde voordrachten van den Raad te verwijderen. Ge- durende de eerste 6 jaren echter na de invoering dezer wet, zullen alle burgemeesters aftreden, daar zij slechts voor 6 jaren zijn benoemd. De Raad zal, door den Koning daartoe uitgenoodigd, vdor die aftreding eene aanbeveling kunnen inzenden, en daardoor zal ook de benoeming van den burge meester wel kunnen geschieden v<5or dat de zes jaren verloopen zijn waarvoor de burgemeester, die in functie is, werd benoemd. De nieuw benoemde burgemeester blijft dan niet voor zes jaar, maar zdolang in functie tot hij ontslagen wordt. Op deze wijze zal de wet geleidelijk in alle gemeenten worden toegepast. In art. 2 is voorgesteld, dat de wet met den dag harer afkondiging zal in werking treden, v<5or dat met 1 Januari 1880 een groot aantal burge meesters aftreden, en dus in de vacature niet zal worden voorzien, alvorens een aanbeveling is ingezonden. Tot secretaris der gemeente Goedereede en Stellendam is benoemd de heer A. J. van Vessem thans commies ter secretarie te Middelburg. Tegen Jacob Hollander, wonende te Middel burg, zich uitgevende als pedicure, is, zich Zondag op de Halstersche kermis bevindende met genees- middelen voor alle mond- en tal van andere ge- TBI! \EI Zi:\SCHI' C011RANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1