BINNEN LANH No. 1501. Woensdag 8 October 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 7 October. TER MENSCHE ClllillAM. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Boor het zeheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADTERTENTllN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. ftrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namlddag ®BIE uren. Dlt blad verachljnt Dinsdag- en Vrljdagavond bij J. 14- D U O N T te Ter Nenzen. Politieli Overzicht. In weerwil van al 't alarm, door conservatieven zoowel als door de liberalen, in de laatste weken geslageu, was toch de opkorast der kiezers, bij de dezer dagen gehouden voorloopige verkiezitigen in Pruisen, van beide zijden niet groot. Buiten ver- wachting der kerkelijken is de uitslag voor de liberalen bevredigend. De Pruisische Forsehritts- partij inzonderheid heeft alleszins redenen, om vol- daan te zijn. Voor enkele districten bestond wel een weinig vrees, want men wist, dat de tegen- standers zich erg geweerd hadden. Het bleek echter, dat bet die partijen weinig resultant heeft opgeleverd. Berlijn is voor de Forselirittspartij behouden ge- bleven, in Posen won zij het van de natiouaal- liberale partij. Te Keulen was de strijd warm; daar verloren de nationaal-liberalen tegen het centrum slechts met eene minderheid van 10. Te Hagen viel de dappere Porschrittsman Richter, voor wien nu te Berlijn plaats moet worden gemaakt, want men kan hem niet missen. In eene menigte andere plaatsen, vooral in de Rhijn-provincien, hebben de liberalen de overhand gekregen, maar op het platteland hebben zij nog al nederlagen geleden. Eene deputatie van het centraal-comite van den Pruisischen staatsonderwijs-bond heeft eene audieutie gehad bij den minister van onderwijs, den heer Von Puttkamer. De minister gaf te kennen, dat hij met betrekking tot de school op een standpunt staat, waarmede velen niet sympathiseeren. Meer in 't bizonder geloofde hij, dat in den bond tusschen kerk en school een middel moet worden gezien tot eene vruchtbare ontwikkeling der school. Ver- blijdender waren de mededeelingen van den minister nopena de uitwendige belangen van den onder- wijzersstand. Het was den minister toch met groote moeite gelukt, eene som van .'100,000 mark op het budget te brengen voor ongeschikt geworden leeraren. Aan de dotatiewet viel echter evenmin t,e denken, als aan eene onderwijswet of aan de hervorming der geneeskundige wetgeving. De heer Von Manteuffel heeft zijn gewiehtig ambt, als stadhouder van het Rijksland Elzas- Lotharingen, op den 1 October, met de volgende bekendmaking aanvaard: *Ik treed in functie als Keizerlijke stadhouder van het Rijksland, welke betrekking Z. M. mij heeft opgedragen, te beginnen op heden. Ik bid God om kracht, teneinde dat ambt tot eer des Rijks en tot welzijn van Elzas- Lotharingen te kunnen uitoefenen." De tweede zoon van Bismarck zal aan zijn kabinet werk- zaain zijn. Het nieuws uit Frankrijk is thans zoo schaarsch, dat de bladen hunne kolommen vullen met eene zeer uitvoerige beschrijving van al de banketten, die te Parijs en elders zijn gehouden bij gelegenheid van den verjaardag van het hoofd der legitimisten, den Graaf van Chambord. Alleen te Parijs werden er 14 aangericht, waaraan volgens den eeuen bcricht- gever 10000, volgens den ander 2000 getrouwen aanzaten. Het was een beweging, die banketten in het leven te roepen, of werkehjk het heil van Frankrijk daarbij beslist moest worden. Slechts het heil van de legitimisten werd besproken, naar aanleiding van de, zoo zij hoopten, aanstaande komst huns Konings. De heer Grevy, president der republiek, gevraagd zijnde, wat hem dacht van al die demonstaties, antwoorddemijne meening aangaande de aan de republiek vijandige partijen is deze: ,/Alles laten zeggen en niets laten doen." Ook de Bonapartisten doen weder van zich hooren. De bekende heer Paul de Cassagnac doet een stap nader tot Prins Jerome Napoleon. Na de roya- listen gewraakt te hebben, als de redders der maat- schappij, verklaart hij, Jerome nog niet te hebben erkend als den vertegenwoordiger van het Keizer- rijk, maar hij zal geduldig een woord van hem af- wachten, een woord, dat de kansen van de herrijzing van het Keizerrijk zal vermeerderen. IJdel, zegt hij, is de gedachte, dat het imperia- lisme begraven is in het graf van den roemrijken Prins Louis. De gewezen communard Blanqui is thans door de radicalen te Nizza als hun candidaat geproclameerd. Uit Zoeloeland komt weinig of geen nieuws. In Afghanistan zijn de zaken nog in 't onzekere. Het jongste bericht uit Simla, den 3 dezer door Reuters bureau geseind, zegt, dat het kamp te Shutargardan jl. Donderdag door onafhankeiijke volksstammen is aangevallen. De vijand werd af- geslagen en verloor 20 dooden, terwijl aan Engel- sche zijde 6 man gewond werden. De Emir ried generaal Roberts aan, zijn marsch naar Kaboel uit te stellen, daar hij vreesde, dat de Afghaansche troepen bij zijne nadering Bala-Hissar zouden plun- deren. Generaal Roberts zal zich evenwel niet naar dien raad gedragen. Generaal Gough kwam te Bassawal aan. De Gouverneur van Jellabad be- loofde, de Engelschen te zullen helpen. JPer telegraat. Na breedvoerige discussie heeft heden de Tweede Kamer met 44 tegen 29 stemmen besloten, den heer Mr. M. W. baron Du Tour van Bellincliave niet toe te laten. Axel, 6 October. Gisteren had bij de hervormde gemeente alhier de bevest.iging en intrede plaats van den van Bennekom beroepen leeraar, de heer A. J. WesthofL Nadat des voormiddags door den heer W. J. Geselschap, predikant bij de her vormde gemeente te Rotterdam, de bevestiging naar aanleiding van Ezechiel 33 7, was geschied, begon des namiddags de heer Westhoff zijn dienst- werk, sprekende over Nehemia 2 20*. Niet alleen van hier maar ook uit de omliggende ge- meenten waren talrijke hoorders opgekomen, om bij beide plechtigheden tegen woordig te zijn. De Belgische minister van openbare werken heeft eene deputatie ontvangen van den Cercle commercial et industriel te Gent, welke, behalve eenige mededeelingen omtrent de wenschea der Gentsche handelswereld ten aanzien van de plaatse- lijke havenwerken, ook den minister vroeg, hoe 't met de Nederlandsch-Belgische onderhandelingen over het kanaal near Ter Neuzen staat. Het ant- woord van den minister komt hierop neder,/De onderhandelingen werden met het nieuwe Neder- landsche ministerie hervat, zoodra als dit zich ge- constitueerd had. De regeering hoopt, dat binnen korten tijd een resultaat verkregen zal worden." In de gisteren namiddag gehouden zitting van de Tweede Kamer is de heer Keuchenius beeedigd en heeft hij zitting genomenIngekomen zijn de door de regeering toegezegde stukken be- treffende den loop der jongste ministerieele crisis. Deze zijn, ter inzage voor de lederi, onder geheim- houding ter griffie neergelegd. Ingekomen zijn verder een wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der Indische comptabiliteits- wet betrekkehjk de algemeene rekenkamer in Indie, en een voorstel-Van Kerkwijk tot wijziging van art. 59 der gemeentewet. Dit artikel luidt: „De burgemeester wordt door Ons voor den tijd van zes jaren benoemd." De voorsteller nu wil de burgemeesters laten benoemen door den Koning op eene aanbeveling van drie personen, door den gemeenteraad door tusschenkomst van den commissaris des Konings in te dienen. Ook wil hij de zesjarige herbenoeming laten vervallen. De minister van financien maakt bekend, dat in de tweede helft der maand December a. s. te 's Gravenhage een examen zal worden gehouden voor de betrekking van adspirant—landmeter bij het kadaster. Nadere bijzonderheden bevat de Staats-Courant no. 232. Jl. Donderdag werd o. a. bij het gerechtshof, kamer van criminele zaken, te 's Hage behandeld de zaak van H. V., oud 19 jaren, carrouselknecht, laatst woonachtig te Bergen-op-Zoom, die van de afwezigheid van zijn meester en diens vrouw gebruik had gemaakt, om in de tent, waarmede dezen op de Middelburgsche kermis stonden, een kist open te breken en daaruit twee zakjes zilvergeld en een bankbiljet van 40 te stelen. Hij was daarmede aan den haal gegaan, maar spoedig gepakt. Van het gestolene werd nog/95 aan specie en het bankbiljet bij hem gevonden. Beschuldigde legde eene volledige bekentenis af, welke door de verklaringen der getuigen vol- komen werd gestaafd. Het openbaar ministerie requireerde, op grond van verzwarende omstandigheden, 2 jaren celstraf. Mr. F. B. Tobias beval zijn client, op grond van diens jeugdigen leeftijd, bekrompen verstands- ontwikkeling en waarheidsliefde/' in de clementie van den Hove aan. Uitspraak op Donderdag a. s. Men schrijft uit Vlissingen: Volgens loopende geruchten zal het besluit der Exploitatie-maatschappij betrekkehjk de gelijkstel- ling der tarieven voor het vervoer uit de havens Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen weldra gun- stige gevolgen hebben voor deze gemeente en zou o. a. het vooruitzicht bestaan, dat de firma Krupp te Essen weder gebruik zal gaan maken van de gelegenheid alhier voor het vervoer van eenige ladingen ijzererts naar Duitschland. Voegt men hierbij, dat het wakkere hoofd dezer gemeente onvermoeid werkzaam is tot het doen wegvallen van nog meerdere slagboomen, die met het keurslijf, waarin deze stad tot dusverre nog ligt opgesloten, de ontwikkeling van Vlissingen jaren lang hebben in den weg gestaan, dan voor- zeker mag wel de hoop gekoesterd worden, dat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1