BINNENLAND. rSo. 1498. Zaterdag 27 September 1879 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen t9e Jaargang. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het ^oheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERT EN TIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel aieer f 0,10. ftrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sendee uiterlijk Dinsdag en Vrijdag umnldtiiig DRIE uren. Dlt blad verschljnt Dlnadag- en Vrijdagavond bij J. D II O N T te Ter Itenzen, IJolitieli Overzicht. Wij hebben in ons vorig nommer gewezen op de heldhaftige vcrdediging van den Zoeloe Koning, die door de Engelsche ruiterij uit een schuilhoek werd verdreven en toen, omsingeld en verlaten van de zijnen, zich genoodzaakt zag tot de overgave. Als gevangene hield hij nog zijne koninklijke waardigheid op. Getooid met den rooden mantel, hield hij zijne gevangen-bewaarders, door zijne waardige houding, op een afstand. Toen een sol- daat hem te lijf wilde, riep hij met veront- waardiging uit: „Laat af van mij, gij blanke krijgs- man!" Aanvankelijk weigerde hij, tot majoor Mar- ter te gaan en toen hij na herhaalde sommatie hem tegemoet trad, vroeg hij, welken rang de Engelschman bekleedde. Met opgeheven hoofd schreed hij tusschen de manschappen voorwaarts, vergezeld van enkele zijner vrouwen en getrouwen. Van deze laatsten zijn enkelen ontvlucht, anderen achterhaald en doodgeschoten. Te Ulinde werd hij in eene afzonderlijke tent goed bewaakt en den volgenden dag naar Victoria vervoerd, in afwachtiug van eene nadere bestemming. Volgens de Times blijft hij voor'loopig als staatsgevangene in Kaapstad. In Zoeloeland zelf zullen twee Engelsche resi- denten aangesteld worden een in het zuiden en een in het noorden elk met eene lijfwacht van honderd inboorlingen. De twaalf Zoeloehoofden, onder wie het land verdeeld zal worden, zullen de vredesvoorwaarden onderteekenen, waarbij be- paald wordt, dat er geen wapenen ingevoerd en geen landerijen verdeeld mogen worden, en dat het land niet op militaire wijze mag worden georga- niseerd; de opvolging der hoofden zal onder toezicht van Engeland geregeld en elke twist onder de stammen door Engeland beslist worden. Er moet voor rechtszekerheid worden gezorgd en de vonnissen zullen steeds door de Engelsdbe residenten bekrachtigd worden. Overigens zullen de hoofden op eigen verantwoording, overeenkomstig de oude wetten en gewoonten des lands, moeten regeeren. De opstand in Afghanistan neemt steeds grootere verhoudingen aan De opstandelingen zijn reeds tegen de Britsche troepen in den Shaturgardan-pas aanvallenderwijs te werk gegaan. Van alle kanten verneemt men oproerige bewegingen onder de berg- stammen. Te midden van dat alles rnaakt de Emir eene hoogst droevige figuur, die brieven schrijft aan den Onderkoning van Indie, waarin hij allerlei betuigingen van vriendschap aflegt, doch tevens te kennen geeft, dat hij onmachtig is, het te keeren, zoodat hij al zijne hoop op de Engelsche macht vestigt, die echter nog lang zich zal laten wachten, eer zij Z. M. te hulp zal kunnen komen. Aan het gezantschap te Mandalay in Birmah is nu gelast, te vertrekken. Het moet daar dus ook niet pluis zijn. Zondag avond is dan eindelijk Bismarck te Wee- nen aangekomen, en reeds aan het station door Andrassy met bijzondere hartelijkheid begroet. Vier hofrijtuigen brachten den Duitschen rijkskanselier onder het gejuich des volks naar zijn logement. Den volgenden dag ontving Bismarck audientie en zijne gemalin een bezoek van de Keizerin van Oostenrijk. Des middags hebben de gasten aan de Keizerlijke tafel gezeten. Bij het onderhoud, dat Bismarck in den loop van dien dag met graaf Andrassy heeft gehouden, zou deze tot de erkenning zijn gekomen, dat de belangen van Duitschland en Oostenrijk in alle Europeesche vraagstukken dezelfde zijn, en dat de tegeuwoordige toestand van Europa zoodauig is, dat niet te twijfelen valt, of zij kunnen de plannen tot bevordering van die belangen op de meest vreedzame wijze verwezenlijken. De toestand in Oost-Rumelie. wordt nog niet veel beter. Men hoort telkens van nieuwe onlusten en botsingen tusschen de terugkeerende Muzel- maunen en Bulgaren. De inlandsche militie is niet in staat, om de orde te handhaven. Er zijn thans in Turkije nog 150,000 vluchtelingen, die bij de komst der Russen uit Rumelie geweken zijn en die nu terug wenschen te keeren. Men kan, zegt het blad, de porte het recht niet betwisten, om hen naar hunne vorige woonplaatsen terug te zenden, en toch, als men ze zonder genoegzame bescherming laat vertrekken, stelt men hen onver- mijdelijk aan groote onaangenaamheden en aan gevaar bloot. Naar men meldt, lioudt de Porte zich ernstig met den dagelijks verergerenden toestand bezig. Men schijut den nieuw benoemden niilitie—comman dant Strecker als volkomen ongeschikt voor zijn post te beschouwen, daar hij zich niet weet te doen gehoorzamen en men daaraan veel der ongeregeld- heden toeschrijft. De officieren der militie in Oost-Rumelie wenschen, dat de Russische kolonel Kessjakow, een geboren Bulgaar, in zijne plaats tot commandant benoemd worde. Per teleg-raai. Heden had aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg de aanbesteding plaats van: Het maken en inhangen van een paar sluisdeuren en uitvoering van bijbehoorende werken voor het kanaal van Ter Neuzen; hiervoor werd het minst, ingeschreven door den heer D. P. J. van Rees j te Ter Neuzen, voor 4825. De begrooting be- droeg 5705. Ter Neuzen, 26 September. Schipper A. Bovenkamp, voerende de tjalk Pieternella, was eergisteren voormiddag zeilende voor den Nieuwen Neuzenpolder, toen door eene wind- vlaag de mast met zeilen en al het daaraan ver- bonden tuig werd over boord geworpen, en daardoor ook het voordek voor een groot gedeelte werd opgebroken. Na lossing der lading steen, bestemd voor het zinkwerk aan bovengenoemden polder, is het schip 's avonds hier binnengebracht. Woensdag avond is het Belgiscbe stoomschip De Ruijter, kapitein Valk, van New-York naar Antwerpen bestemd, met hoogwater op de bank tusschen Baarland en Hoedekenskerke aan den grond gevaren. Alle pogingen om het schip in vlot water te brengen zijn mislukt; heden is men bezig een gedeelte der lading te lossen, terwijl alle hoop bestaat bij het nachttij de boot er af te brengen. Bij koninklijk besluit is gehandhaafd het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarbij vermeerdering van het getal scholen te Vlissingen is bevolen. In de zitting der Tweede Kamer van Woens dag is het adres van antwoord op de Troonrede onveranderd aangenomen met 44 tegen 28 stemmen. Bij de discussien verklaarde de minister Yan Lijnden o. a. uit plichtbesef te zijn opgetreden, zonder verzaking van beginselen. Hij betoogde, dat werkelijk het tegenwoordig kabinet uit den drang der noodzakelijkheid is geboren, gaf daartoe een breedvoerig overzicht van den loop der crisis en releveerde dat de kroon zich niet verzet tegen grondwets-'nerziening, maar ernstig onderzoek vooraf wenscht of ook in and ere opzichten dan voorgesteld was grond wets-herziening geeischt wordt. Men schrijft uit 's Hage Met zekerheid kan ik u melden, dat het wets- ontwerp tot beteugeling van het drankmisbruik spoedig na de behandeling van de begrooting zal worden ingediend. Het ontwerp zal slechts enkele bepalingen be- vatten. De voornaamste daar van zullen de goed- keuring wegdragen van alien, die van het onder- werp een studie hebben gemaakt. De minister zal in de eerste plaats voorstellen, voortaan bij de wet het beroep van slijter onvereenigbaar te ver- klaren met de uitoefening van elk ander bedrijf en in de tweede plaats een niet onaanzienlijke ver meerdering voorstellen van de som, die de drank- verkooper als patent zal moeten betalen. Z. K. H. Prins Alexander geeft in een brief, aan het Yaderland gezonden, de redenen op, die hem vooralsnog nopen zijn verblijf in Nederland te verdagen. De geduchte verliezen in den jongsten j tijd door hem geleden, zijn daarvan uitsluitend de oorzaak. Aan het slot van Hds. schrijven vat Z. K. H. nog eenmaal de indrukken te samen, waaronder hij voortdurend gebukt gaat, als daar door hem gezegd wordt: z/Ik kan niet nalaten hieraan toe te voegen, dat na de rampen, die mij sedert twee jaren troffen, de hofstad voor mij een levend graf is geworden, waarheen het zwaar valt terug te keeren." De heer A. A. Vorsterman van Oijen te 's Hage, is benoemd tot ridder der orde van ver- diensten van Waldeck en Pyrmont, een onder- scheiding, die hem te beurt is gevallen, wegens het vervaardigen van de geschiedenis van het vorstenhuis onzer Koningin. Uit Rome wordt gemeld, dat door den Paus Agapete Panici tot internuntius te 's Gravenhage benoemd is. De Nederlandsche vereeniging van Oester- cultuur heeft, in hare vergadering van 20 dezer te Bergen-op—Zoom, het plau opgevat om de oester- cultuur op de Zeeuwsche stroomen op waardige wijze te doen vertegenwoordigen op de visscherij- tentoonstelling te Berlijn in April van het volgende jaar. Daartoe zal men de werktuigen, die gebruikt worden, benevens afbeeldingen en plannen van oesterputten doen vervaardigen, en deze van eene beschrijving en een historisch overzicht van de ontwikkeling van de oesterteelt doen vergezeld gaan. De heer S. Posthumus te Gouda, plaats in de Wekker eene opwekking tot zijne mede- onderwijzers, om, nu de onderwijswet de weduwen van onderwijzers niet in het pensioenfonds opge- nornen heeft, gezamenlijk eene vereeniging te vormen, TElt IMEUZENSCHE COURANT j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1