PAARDEN-EN VEEMARKT "BINNEN LAND." flo. 1497. Woensdag 24 September J 879 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. I9e Jaargang Ter Neuzen, 23 September. TER ABONNEMENT. Per drie mnanden binnen Ter NeuzeD 1,Door net sjoheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Pogtdireo- teuren en Brievenbushouders. ADVElTf NTlSN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Ycor elke regel meer f 0,10. Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag nautlddag OHIE open. Itlt Mad verachljnt Diiiadng;- en Vrljldnffavoml bij J. K. ft. DHONT te Ter Neozen. TE HULST, op UnaHdug, den 6 October 1879, aanvang des voormiddags 10 uur, met uitloving van 8 ver- schillende premien voor aangebracht Vee. De Burgemeester van Hulst, Clls. PIERSSENS. JPolitielc Overzicht. Men most zeggen, dat lord Beaconsfield, bij al de onheilcn, die hij zaait, toch een geluksvogel is. Terwijl het volk weder door den schrik bevangen is over het bloedbad te Kaboel in Afghanistan, komt het heugelijk bericht uit de Kaap, dat de Zoeloe-koning levend in handen is gevallen van de troepen, die sedert eenige weken een drijfjacht op hem hebben gehouden. Tot de uiterste wil- dernissen, als een kostbaar stuk wild opgejaagd, heeft hij zich tot het uiterste verdedigd. Toen aan ontkomen niet meer viel te denken, zwichtte hij voor de overmacht en gaf zich over. Als men een parallel zou trekken met de verdediging van den Koning der barbaren en den Keizer van een volk, dat zich het beschaafdste op de wereld noemt, dan moet men wel respect hebben voor den wildeman, die zijn land tegenover den be- schaafden Europeaan, gewapend met alle middelen der moderne vernielkunst, op zulk eene wijze heeft verdedigd. Za! de Engelschman dat weten te waardeeren? Wij gelooven het niet. Als een wild dier, zooals men den vorst tot nu toe heeft be- handeld, zal men hem nu verder trachten onscliade- lijk te maken. Men heeft hem voorloopig naar Grey tow n gevoerd, om hem wellicht naar een verbanningsoord te zenden, waar hij sleehts nadenken kan, hoe zijn voormalig bezit door den Europeeschen overheerscher zal verdeeld worden, om eindelijk als een wingewest beschouwd te worden. Generaal Wolseley heeft nu reeds zijn land onder 3 Zoeloe- hoofden verdeeld, met het oppertoezicht van den Europeaan. Als het dien re^identen daar maar niet zal gaan, als het gezantschap te Kaboel, waar veel kans op bestaat, want het Kaffervolk is in zijne soort nog dweepzuchtiger, dan de muzelman en zeker nog wraakzuchtiger. Men vergete daarbij niet, dat het geduchte opperhoofd Socoecoeni elke ge- legenheid te baat neemt, om den Engelschman te belagen, en dat de bevolking van de kolonien in Zuid-Afrika alles behalve Engelsch gezind zijn. Juichen mogen dus de Engelschen niet al te luid, want deze drijfjacht met hindernissen zou hun nog zuur genoeg kunnen opbreken. Dat ondervinden zij maar al te zeer in Afghanistan, waar, ondanks de officieele tegenspraak, de opstand toch grootere verhoudingen aanneemt. Te Herat, het punt van uitgang der opstandeiingen, heeft eene algemeene slachting onder de burgerlijke en militaire autoriteiten plaats gehad. De weg door de voornaamste pas, de Khyber, en het Koerumdal zijn door vijandelijke troepen bezet, en de bezwaren van het transport voor een legertrein van 20,000 man zijn zoo groot, dat het oprukken der kolonnes grootelijks vertraagd wordt. Tusschen de ministers van Buitenlandsche zaken van Frankrijk en Engeland zal eerstdaags eene conference plaats hebben, over de Grieksche en Egyptische vraagstukken. De samenkomst is eene staatkundige gebeurtenis, die veel van zich zal doen spreken. Zij zal Rutland doen verstaan, dat al zijne pogingen, om Frankrijk van Engeland los te maken, vruchteloos zijn. Bismarck is met vrouw en zoon naar Weenen vertrokken, Het stilzwijgen door de Weener en Berlijnsche bladen omtrent de aanleiding tot dit bezoek in acht genomen, maakt deze reis wel tot een feit van hooge beteekenis. Het vermoeden ligt voor de hand, dat schikkingen worden getroffen, idie voor de Duitsche politiek een waarborg voor den duur der tegenwoordige verhouding tusschen Oostenrijk en Duitschland zijn. Vdor zijn vertrek moet de Duitsche kanselier een onderhoud hebben gehad met den pauselijken nuntius Jacobini. Na- tuurlijk wordt beweerd, dat hier over den kerkelijken strijd is gehandeld. De quaestie der Mahomedaansche vluchtelingen uit Oost-Rumelie en hun terugkeer derwaarts dreigt tot zeer onaangename gevolgen aanleiding te zullen geven. Rutland heeft in deze zaak aan leiding gevonden, om eene circulaire tot de mogend- heden te richten, waarin gewezen wordt op de lichtvaardigheid der Porte, om deze vluchtelingen zonder voldoende middelen van bestaan weder naar iiunne vorige woonplaatsen terug te zenden, en waarin dus al de verantwoordelijkheid voor de betreurens- waardige tooneelen van wanorde op Turkije gesehoven wordt. De Russische regeering verklaart, niet te zullen dulden, dat Turkije, naar aanleiding van het voorgevallene of van verdere tooneelen van dien aard, zijne troepen in Oost-Rumelie laat binnen rukken, daar dit zou strijden met de bepalingen van het verdrag van Berlijn. Te Konstantinopel liepen dezer dagen allerlei geruchten van een aanslag, die op het leven van den Sultan zou gepleegd zijn. Het eenige, wat er van de zaak is, zegt een officieel telegram, is, dat een onbekend individu, vermoedelijk een krank- zinnige, zich toegang trachtte te verschaffen tot den tuin van den Yeldiz-kiosk en bij die gelegenheid drie soldaten wondde, terwijl hij zelf ook hevige kwetsuren bekwam. Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, benoemd commissaris des Konings in deze provincie, heeft den 20 dezer in handen van Z. M. den Koning den voor deze betrekking vereischte eed afgelegd. Z. M. heeft benoemd hij het 5e batnljon rustende schutterij in Zeeland, tot majoor-komman- dant A. G. V. Hombach, thans kapitein. Z. M. heeft Mr. W. H. Dullert, lid van de Tweede Kamer der Staten—Generaal, benoemd tot voorzitter dier Kamer voor den duur der op den derden Maandag van September dezes jaars ge- opende zitting. In de gisteren gehouden zitting van de Tweede Kamer is uitvoerig gediscussieerd over het voorstel der commissie, belast met het onderzoek der ge- loofsbrieven van den heer Du Tour van Bellinchhave, strekkende om iulichtingeu intewinneu bij den Minister van Binnenlaudsche Zaken. De 'neeren Van Wassenaer, Van Laar, Godefroi, Van Eck en Brouwers bestreden de conclusie. Zij kon tot niets leiden. Zelfs hij vernietiging der verkiezing zou de onwettige kiezerslijst gehandhaafd blijven. De Kamer is volgens hen onbevoegd over onwettigheid der kiezerslijst uitspraak te doen. De heeren Gratama, Van der Linden, Van der Kaay en Luvben ver- dedigden de conclusie; zij prejudicieert volgens hen niets, maar wenscht zekerheid omtrent de feiten. De conclusie der commissie werd aan- genomen met 43 tegen 33 stemraen. Voor de tentoonstelling te Schoondijke, die zal gehouden worden Zaterdag 27, Zondag 28 en Maandag 29 September e. k., bestaat de jury uit de heeren J. Otto Risseeuw te Schoondijke, W. M. de Witte te Middelburg en Dominicus te Wemeldinge. Het gerechtshof te 's Hage heeft jl. Vrijdag A. P. te Hulst, die voor zijne zieke vrouw een kip had gestolen, veroordeeld tot 45 dagen celstraf J. A. te Clinge, die zich aan diefstal bij nacht in een bewoond huis had schuldig gemaakt, werd tot 6 maanden celstraf veroordeeld. Tot opheldering van een bericht in een onzer vorige nommers geplaatst, omtrent het wijzigen van het tarief der telegrammen met ingang van 1 October a. s., dient, dat de bedoeling is: dat het recht van seinen wordt betaald met 15 cents en vervolgens per woord 1 cent, zoodat een telegram, b. v. van 6 woorden, 21 cents zou kosten, een gewoon telegram van 20 woorden alzoo 35 cents en zoo vervolgens met 1 cents ieder woord meer. Voor gewone telegrammen wordt dus het tarief aanmerkelijk verhoogd en is het alzoo alleen voordee- lig voor telegrammen van uitgebreiden inhoud. Met 1 October treedt het tusschen Belgie en Nederland gesloten telegraaf-verdrag in werking, waarbij .de prijs voor tusschen deze beide Staten gewisselde telegrammen bepaald is op een vaste som van franc of 25 cent per telegram en 5 centimes of 2^ cent voor elk woord. Naar men verneemt, heeft de heer Jhr. G. F. van Tets voor de betrekking van commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland bedankt. Van wege het departement van oorlog is thans aan de korpsen van het leger aangeschreven, dat voortaan geen mindere hoaveelheid aardappelen aan de raanschappen mag verstrekt worden, om daardoor geheel of gedeeltelijk de kosten van het schillen te bestrijden. Die hoeveelheid blijft be paald op 2 liter per man. Overigens worden de huishoudelijke bepalingen omtrent een en ander aan den korps-kommandant overgelaten, mils deze geene buitengewone uitgaven voor het rijk ten gevolge hebben. Aan de nieuwe kazerne te Bergen-op-Zoom worden sedert eenigen tijd de werkzaamheden met grooten spoed voortgezet. Dit staat in verhand met de verplaatsing van het le bataljon, 3e regiment infimterie van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom, dat op 1 Mei a. s. bepaald is. Over 't algemeen is men van oordeel dat de geldkwest.ie, ter zake invoermg der nieuwe wet op 't lager onderwijs, niet zoo onoplosbaar is, maar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1